Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2019/1110
Názov:
Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mes
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.04.2019 - 07.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto za obdobie rokov 2017 a 2018 nepredložilo príslušnému vyššiemu územnému celku každoročne do 31.05. správu o plnení PHSR, čím nepostupovalo v súlade s § 12 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období pri poskytovaní dotácií neoverovalo bezúhonnosť žiadateľa - právnickej osoby podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nepostupovalo v súlade § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi iba za podmienok ustanovených vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto vo vyúčtovaní dotácie uznalo neoprávnené výdavky v celkovej sume 21 574,82 eur, ktoré boli použité v rozpore s účelom poskytnutej dotácie, čím nepostupovalo podľa čl. III ods. 2 VZN č. 68/2005. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V štyroch prípadoch nebola zo strany mesta pri prijatí vyúčtovania dotácií správne vyhodnotená výška oprávnených výdavkov s následkom, že celková suma oprávnených výdavkov nespĺňala podmienku minimálnej sumy vyúčtovania vrátane 10 % finančnej spoluúčasti podľa VZN č. 68/2005. Týmto konaním mesto nepostupovalo podľa v súlade § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto vo vyúčtovaní dotácie u platcu DPH akceptovalo účtovné doklady s DPH , čím nesprávne vyhodnotilo výšku oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky v sume 51,24 eur mal prijímateľ mestu vrátiť. Mesto nevyzvalo prijímateľa dotácie na vrátenie časti dotácie v sume 51,24 eur, nepostupovalo v súlade s čl. V ods. 3 VZN č. 68/2005 zároveň v súlade s čl. II ods. 6 zmluvy o poskytnutí dotácie. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto vo vyúčtovaní dotácie u platcu DPH akceptovalo účtovné doklady s DPH , čím nesprávne vyhodnotilo výšku oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky v sume 318,70 eur mal prijímateľ mestu vrátiť. Mesto nevyzvalo prijímateľa dotácie na vrátenie časti dotácie v sume 318,70 eur, nepostupovalo v súlade s čl. V ods. 3 VZN č. 68/2005 zároveň v súlade s čl. II ods. 6 zmluvy o poskytnutí dotácie. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto vo vyúčtovaní dotácie poskytnutej prijímateľovi – Hokejový klub o.z. v štyroch prípadoch akceptovalo účtovné doklady z registračnej pokladne, ktoré boli uhradené prijímateľom v hotovosti nad sumu 165,00 eur, čím nepostupovalo podľa čl. II ods. 7 zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neuviedlo v poznámkach k účtovnej závierke za roky 2016, 2017 a 2018 správne a úplne údaje,čím nepostupovalo v súlade s § 3 opatrenia MF SR k individuálnej účtovnej závierke, a tiež s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Mesto v procese poskytovania dotácií v rokoch 2016 – 2018 nevykonávalo administratívnu finančnú kontrolu, čím nepostupovalo v súlade s § 8 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania vyplývajúcich z prijatia návratnej finančnej výpomoci v sume 800 000,00 eur nebolo hlavným kontrolórom preverené, čo nebolo v súlade § 17 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Brezno

IČO
00313319
Sídlo
Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.04.2019 - 18.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.04.2019 - 29.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.04.2019 - 24.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že niektoré dotácie poskytnuté na základe žiadosti právnickým osobám (za rok 2016 štyri dotácie, za rok 2017 a rok 2018 po päť dotácií) neboli rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov, čo bolo v rozpore s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa tieto prostriedky v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dotácia poskytnutá futbalovému klubu v roku 2018 v sume 93 757,00 eur bola predložená kontrolovanému subjektu na vyúčtovanie až 24.02.2019, t. j. 45 dní po termíne stanovenom vo VZN o dotáciách, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia čl. 7 bod 2 VZN o dotáciách, podľa ktorého zúčtovanie poskytnutej dotácie je žiadateľ povinný vykonať písomne najneskôr do 10.01. nasledujúceho kalendárneho roka. Týmto konaním zároveň nebola dotácia poskytnutá za podmienok stanovených VZN o dotáciách, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Súčasne nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami v sume 93 757,00 eur, bolo porušením finančnej disciplíny, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je aj nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením zúčtovania dvoch dotácií poskytnutých jednému prijímateľovi v roku 2018 v celkovej sume 650,00 eur bolo zistené, že vyúčtovanie prvej dotácie bolo predložené mestu dňa 17.05.2018, vyúčtovanie druhej dotácie bolo predložené dňa 24.05.2018. Administratívna finančná kontrola oboch vyúčtovaní bola ukončená dňa 15.06.2018, čím boli splnené všetky podmienky na zúčtovanie oboch dotácií s rozpočtom mesta. Zúčtovanie dotácie bolo preukázané interným dokladom vyhotoveným 30.09.2018, t. j. viac ako tri mesiace po splnení podmienok na ich zúčtovanie, a teda neboli zúčtované bez zbytočného odkladu, čím bolo porušené ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou VZN o dotáciách bolo zistené, že v uvedenom VZN účinnom po 01.07.2016 nebol upravený postup mesta na splnenie zákonnej podmienky neposkytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie a subvencie a ani povinnosť žiadateľa, preukázať výpisom z registra trestov uvedenú skutočnosť. Preverením vzorky poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017 a v roku 2018 bolo zistené, že vo všetkých prípadoch nebolo zo strany mesta preverené, či prijímateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou zmluvy o poskytnutí dotácie futbalovému klubu v roku 2016 bolo zistené, že zmluva bola uzatvorená 14.04.2016. Podľa údajov uvedených na doklade preukazujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly bolo v rámci cieľov finančnej kontroly vykonané overenie súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom a vnútornými predpismi alebo VZN dňa 17.04.2016, t. j. tri dni po uzatvorení zmluvy. Vykonaním finančnej kontroly až po začatí finančnej operácie bolo porušené ustanovenie § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa finančnou kontrolou zabezpečuje overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania. Kontrolou ostatných zmlúv o poskytnutí dotácií neboli zistené nedostatky v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Administratívna finančná kontrola, ktorej cieľom bolo vyúčtovanie poskytnutých dotácií, bola vykonávaná pred zúčtovaním dotácií s rozpočtom mesta. Z každej vykonanej administratívnej kontroly boli vypracované správy z administratívnej finančnej kontroly. Kontrolou jednotlivých správ z administratívnej finančnej kontroly pri vyúčtovaní šiestich dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2017 bolo zistené, že nebolo možné preukázať zaslanie týchto správ prijímateľom ako povinným osobám, čo bolo v rozpore s ustanovením § 20 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je mesto ako oprávnená osoba pri administratívnej finančnej kontrole povinná zaslať správu povinnej osobe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto malo vypracovaných viacero strategických dokumentov vrátane programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na obdobie rokov 2016 – 2023 bol schválený mestským zastupiteľstvom vo februári roku 2016. Kontrolou jeho obsahovej časti bolo zistené, že popisoval aj oblasť športu a voľnočasových aktivít, ale v nie takom rozsahu, aký by mala obsahovať koncepcia rozvoja športu. V kontrolovanom období koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná ani ako samostatný dokument, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
Roky 2016 - 2018
Termín kontroly
31.07.2019 - 24.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu platnú na roky 2016 – 2018
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto poskytlo dotácie podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aj svojim zriadeným rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácií,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo vyúčtovania dotácií, ktoré neboli v súlade s VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri vyúčtovaní predmetnej dotácie na vytvorenie programového bloku a vydanie CD platne „Obrázky spod Poľany“ riadne neoverilo splnenie účelu zmluvy a akceptovalo účtovné doklady, ktoré boli nad rozsah účelu stanoveného v predmete zmluvy č. 193/2018/CE.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v rokoch 2017 a 2018 neoverovalo u právnických osôb podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením dodržiavania správnosti rozpočtovej klasifikácie pri triedení dotácií bolo zistené, že mesto použilo nesprávnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii, keď časť poskytnutej dotácie HC 07 v roku 2016 v sume 10 000,00 eur z 11.03.2016, BV č. 49/2016, zatriedilo na podpoložku 644 001 – Transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom namiesto podpoložky 644 002 – Transfery ostatnej právnickej osobe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v rokoch 2016 – 2018 nepostupovalo podľa § 49 ods. 2 a § 65 ods. 4 postupov účtovania pre ROPO, keď zaúčtovalo dotácie poskytnuté OZ FS Detva a Podpoľanec na ťarchu účtu 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy a v prospech účtu 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania, pričom tieto subjekty neboli subjektami verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nesprávne triedilo splátky úveru a úroky zo ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo FIN 5-04 k 31.12.2018 bola nesprávne vykázaná výška vybraných záväzkov v sume 89 467,08 eur; pričom výška týchto záväzkov podľa zostatkov na účtoch bola len 84 263,71 eur a nesprávne vykázaná výška záväzkov z obchodného styku a prijatých preddavkov krátkodobých v sume 517 368,83 eur; pričom ich výška podľa zostatkov na účtoch bola len 517 320,94 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto reagovalo na platnosť nového zákona o finančnej kontrole a audite vydaním príslušného interného predpisu s oneskorením deväť mesiacov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto v roku 2016 nevykonávalo ZFK pred uzatvorením zmlúv o poskytnutí dotácií ani pred vykonaním platieb prijímateľom dotácií. V roku 2017 nevykonalo ZFK pred uzatvorením zmlúv s Klubom športovej gymnastiky č. 57/2017/CE, Mestským volejbalovým klubom č. 58/2017/CE, Mestským futbalovým klubom č. 56/2017/CE, HC 07 Detva č. 399/2017/CE, OZ Folklórny súbor Podpoľanec č. 136/2017/CE, resp. ju vykonalo až po uzatvorení zmluvy s OZ Folklórny súbor Detva č. 225/2017/CE (zmluva podpísaná 19.04.2017, ZFK vykonaná 26.04.2017). V roku 2018 tiež nebola vykonaná ZFK pred uzatvorením nasledujúcich zmlúv: Mestský volejbalový klub č.18/2018/CE, Mestský futbalový klub č. 139/2018/CE, HC 07 Detva č. 482/18/CE, OZ Folklórny súbor Podpoľanec č. 192/2018/CE a OZ Folklórny súbor Detva č. 193/2018/CE.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením kontrolných listov z výkonu ZFK bolo zistené, že na niektorých kontrolných listoch chýbalo vyjadrenie osoby vykonávajúcej ZFK, či finančnú operáciu alebo jej časť je/nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie; na uvedených kontrolných listoch bol potvrdený len súlad finančnej operácie s rozpočtom, pričom pri platbe by malo mesto overovať aj súlad s vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií (napr. VZN o poskytovaní dotácií) a so zmluvou o poskytnutí dotácie, ako to stanovuje aj interná Smernica č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly v čl. V. Tento nedostatok sa vyskytoval pri väčšine preverených ZFK k platbám, niekedy (napr. ZFK z 10.10.2018 k platbám 30 000,00 eur a 5 000,00 eur pre HC 07) vôbec nebolo vyznačené, s ktorými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite bola daná finančná operácia v súlade. Osoby vykonávajúce ZFK potvrdzovali vykonanie ZFK na samostatnom tzv. Kontrolnom liste, ktorý nebol spojený so žiadnym dokladom a ani z popisu finančnej operácie nebolo zrejmé aká finančná operácia sa overuje, napr. ZFK pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie s Mestským volejbalovým klubom Detva v roku 2017 obsahovala názov finančnej operácie: Mestský volejbalový klub – činnosť, predpokladaná suma 4 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto vykonávalo AFK pred poskytnutím platieb prijímateľom dotácií, v čase, keď ešte prijímatelia nepredložili doklady o použití prostriedkov z dotácií. Po predložení vyúčtovania dotácie zo strany prijímateľov mesto AFK nevykonávalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto nemalo internou smernicou stanovené vzory správ z vykonanej AFK. Osoby vykonávajúce AFK používali formulár správy, ktorý nespĺňal náležitosti v zmysle § 22 zákona o finančnej kontrole a audite a nebol ani v súlade s náležitosťami uvedenými v Čl. VI ods. 14 – 16 internej Smernice č. 3/2016 o výkone finančnej kontroly. Správy z AFK neobsahovali označenie oprávnenej osoby, označenie povinnej osoby a cieľ AFK. V niektorých správach z AFK chýbal aj podpis zamestnanca oprávnenej osoby - mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Dolný Kubín

IČO
00314463
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.04.2019 - 04.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto konalo v rozpore s ustanovením § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď pri poskytovaní dotácií právnickým osobám v roku 2017 a roku 2018 nepreverovalo, či táto osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v 28 prípadoch akceptovalo žiadosti o poskytnutie dotácie aj napriek skutočnosti, že nespĺňali formu predpísanú všeobecne záväznými nariadeniami o poskytovaní dotácií a tým nepostupovalo podľa ustanovenia § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je možné osobe inej ako založenej mestom poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mestskému futbalovému klubu bola poskytnutá dotácia v sume 700,00 eur, ktorá mala byť zúčtovaná da 30.6.2017, zúčtovanie bolo mestu predložené 22.1.2018. Na základe uvedených skutočností nebolo dodržané ustanovenie čl. 2 bod 2.3 zmluvy č. 107/2017 z 24.02.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto u štyroch prijímateľov dotácií akceptovalo pri ich zúčtovaní účtovné doklady, ktoré jednoznačne nepreukazovali ich čerpanie. Absentovali prílohy k účtovným dokladom ako prezenčné listiny, dodacie listy, objednávky, potvrdenia o odovzdaní vecných cien. Účtovné doklady nespĺňali všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom preukazujúce čerpanie poskytnutej dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie čl.13 ods. 2 a 3 VZN č. 5/2016 a čl. 15 ods. 2 a 3 VZN č. 3/2017, VZN 5/2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
V uvedených prípadoch vyúčtovania poskytnutých dotácií nebola zo strany mesta vykonaná dostatočná kontrola zúčtovacích dokladov, čím mesto zároveň porušilo ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OZ Krpček, ktorému bola v roku 2018 poskytnutá dotácia na dva projekty v celkovej sume 1 000,00 eur, malo použiť dotáciu do 31.07.2018, v zmysle čl. II bod 2.2 zmluvy č. 145/2018 a zmluvy č. 146/2018. Príjemca predložil k zúčtovaniu doklady za tlač knihy (faktúra č. 180101194), uhradená 23.08.2018 v celkovej sume 400,00 eur a na zabezpečenie akcie (faktúry č. 18/2018 z 18.08.2018, č. 2018012 z 22.08.2018) v celkovej sume 600,00 eur uhradené 23.08.2018 a 27.08.2018, čo bolo v rozpore so zmluvnými podmienkami. Mesto akceptovalo vyúčtovanie predložených dokladov, ktoré preukazovali neoprávnené použitie dotácie po lehote uvedenej v zmluvných podmienkach, ako aj v rozpore s VZN č. 3/2017, zároveň mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nedodržalo finančnú disciplínu v sume 1 000,00 eur v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny aj porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.

Mesto Dunajská Streda

IČO
00305383
Sídlo
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
21.05.2019 - 08.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V časti záverečných účtov za kontrolované obdobie informácie týkajúce sa poskytnutých dotácií neboli vo všetkých prípadoch zverejňované v štátnom jazyku, čo nebolo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na webovom sídle kontrolovaného subjektu boli poskytnuté niektoré informácie o poskytnutých dotáciách len v maďarskom jazyku, čo nebolo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o používaní jazykov národnostných menšín.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 184/1999 Z.z.
Požadované náležitosti základnej finančnej kontroly nespĺňali niektoré dokumenty žiadostí o dotáciu, čo nebolo v súlade s príslušným ustanovením zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
K poskytnutým dotáciám neboli vypracované správy z administratívnej kontroly, čo nebolo v súlade s príslušným ustanovením zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s príslušným ustanovením zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Pri tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa rozvoja mesta v oblasti všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov zapracovať poskytovanie dotácií detailnejšie do ich štruktúry a obsahovej náplne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
03.07.2019 - 06.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vo VZN zúžilo rozsah osôb ustanovených § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím vylúčilo ďalší okruh potencionálnych prijímateľov, ktorým zákon priznáva právo žiadať o dotácie. VZN stanovovalo tie isté podmienky aj pre osoby uvedené v § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré § 7 ods. 4 toho istého zákona vyníma.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto Galanta v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
V záverečnom účte zverejnený prehľad jednotlivých príjemcov dotácií podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nebol úplný a správny, čím mesto nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) uvedeného zákona, ktorý stanovuje spôsob zverejnenia súhrnne spracovaného prehľadu o poskytnutých dotáciách vzhľadom k rozpočtovému hospodáreniu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto poskytovalo dotácie rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa VZN, čo bolo mimo rámec právnej úpravy. Vzťah rozpočtu obce a ňou zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií upravujú osobitné predpisy. Takýmto konaním mesto porušilo finančnú disciplínu v sume 60 905,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V súvislosti s dotáciami mal kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte zadefinované ciele a merateľné ukazovatele, ktoré navzájom logicky nesúviseli. Stanovené ciele neboli vyhodnocované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt dopad poskytnutých dotácií nevyhodnocoval explicitne vo vzťahu k cieľom stanoveným v strategických dokumentoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď pred poskytnutím dotácie v rokoch 2017 a 2018 nepreverilo zákonnú podmienku obmedzujúcu poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto Galanta navýšením dotácie o 50 000,00 eur futbalovému klubu nedodržalo podmienky v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 VZN, keďže dotácia bola poskytnutá bez zverejnenej výzvy a žiadosti doručenej mestu. Porušené bolo i ustanovenie čl. 5 ods. 3 VZN, keďže mesto futbalovému klubu poskytlo viac ako 80 % z rozpočtových nákladov projektu. Zároveň bol týmto konaním porušený § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je dotáciu možné poskytnúť za podmienok ustanovených vo VZN. Súčasne mesto porušilo finančnú disciplínu v sume 50 000,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Galanta uznalo výdavok, ktorý bol v rozpore so stanoveným účelom dohodnutým v čl. III zmluvy, čím porušilo finančnú disciplínu v celkovej sume 500,00 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto v dvoch prípadoch akceptovalo k zúčtovaniu dotácií doklady, ktoré nespĺňali náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto uplatňovalo sankčný mechanizmus voči prijímateľom dotácie podľa zmluvných podmienok a neuplatňovalo postupy podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NKÚ SR upozorňuje na možné riziko porušenia zásady rovnosti, keďže neuverejnením výzvy je ostatným subjektom uberané právo požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta smerujúcu do oblastí deklarovaných vo VZN a zároveň aj v strategických dokumentoch mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávnym zatriedením výdavkov na splátky istiny a úrokov z úveru ŠFRB mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 1 opatrenia MF SR o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto z dôvodu nesprávneho vykazovania údajov návratných zdrojov financovania vo finančnom výkaze FIN 6-04 nekonalo v súlade s § 1 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva, podľa ktorého je obsahové vymedzenie výkazov uvedené v príslušnej prílohe (príloha č. 6).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 445/2011 Z.z.
Mesto nereflektovalo na zmenu zákona o finančnej kontrole a audite v roku 2016 a nezapracovalo zmeny do interného dokumentu Zásady o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V plánoch kontrolnej činnosti za roky 2015 až 2019 a ročných správach o činnosti hlavného kontrolóra neboli zahrnuté kontroly, ktoré by obsahovali kontrolu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór vypracoval potvrdenie pre banku pred zámerom mesta prijať kontokorentný úver v sume 300 000,00 eur. Po pripomienkovaní MsZ schválilo kontokorentný úver na 100 000,00 eur od VÚB, a.s., ale hlavný kontrolór nevypracoval stanovisko k tomuto úveru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Gelnica

IČO
00329061
Sídlo
Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.04.2019 - 15.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri účtovaní o poskytnutých dotáciách v každom roku nepostupovalo mesto v súlade s platnými postupmi účtovania, keď o nákladoch neúčtovalo po splnení podmienky určenia čelu dotácie, po predložení vyúčtovania dotácie v zmysle povinnosti VZN o poskytnutí dotácie, ale pri poskytnutí prostriedkov na krytie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na účet prijímateľa, čím nekonalo v súlade s povinnosťami podľa zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Žiadateľ neuviedol presnú identifikáciu a údaje žiadateľa v súlade s označením na výpise príslušného registra (názov, IČO) - 10 prípadov. Žiadosť neobsahovala telefonický kontakt žiadateľa v zmysle nariadenia - 5 prípadov; v jednom prípade v roku 2016 nebol uvedený bankový účet žiadateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Súčasťou žiadosti neboli roku 2016 v troch prípadoch, v roku 2017 v štyroch prípadoch čestné vyhlásenia žiadateľov o splnení záväzkov voči mestu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
žiadateľ o dotáciu prehlásil, že nemá žiadne záväzky voči mestu, avšak kontrolná skupina zistila, že žiadateľ o dotáciu bol v omeškaní so zaplatením nájomného a nákladov za spotrebované energie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Žiadosti neboli zasielané poštou v zmysle schváleného VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt ani v jednom prípade za preverované obdobie nevyzval žiadateľa o dotáciu o predloženie výpisu z registra trestov, ktoré by deklarovalo splnenie podmienky poskytnutia dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie v sume 7 500,00 eur v roku 2018 žiadateľovi, ktorý mal voči mestu Gelnica nedoplatky bol porušený Čl. II ods. 4 písm. a) VZN o poskytovaní dotácií v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Navyše v uvedenom prípade poskytnutia predmetnej dotácie kontrolná skupina zistila, že mesto Gelnica uzatvorilo zmluvný vzťah (účinnosť zmluvy 19.05.2018) a poskytlo dotáciu v sume 2 000,00 eur (22.05.2018), teda skôr, ako bola podaná žiadosť (28.05.2018), čím postupoval v rozpore s Čl. IV. ods. 1 VZN o poskytovaní dotácií. Nedodržanie určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami v sume 5 500,00 eur malo za následok porušenie finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie bez žiadosti v sume 2 000,00 eur došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne identifikovaná zmluvná strana - prijímateľ dotácie. Nesprávne uvedený názov prijímateľa dotácie, resp. sídlo podľa príslušného registra, a nesprávne IČO čo bolo v rozpore s VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmluvách nebol stanovený konkrétny termín realizácie poukázania finančných prostriedkov (dotácie) príjemcom. Tento bol stanovený všeobecne, a to v nadväznosti –na finančné možnosti poskytovateľa v rozpore s VZN.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmluve nebolo deklarované právo mesta vykonať kontrolu plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. V ods. 2 písm. g) VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predložením uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie bolo zistené, že mesto Gelnica nie vo všetkých prípadoch postupovalo podľa Čl. VI. ods. 5 VZN o poskytovaní dotácií a ods. 2 Čl. II Osobitné ustanovenia zmluvy, keď niektorým príjemcom umožnilo zúčtovať použitie poskytnutej dotácie po termíne podľa VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ďalej bolo zistené nedodržanie zmluvne dojednaného termínu zúčtovania s rozpočtom mesta a to: v roku 2017 v troch prípadoch v sume 10 000,00 eur, v roku 2016 v jednom prípade v sume 1 000,00 eur v roku 2018 v štyroch preverených prípadoch v sume 20 800,00 eur. Predloženie písomného vyúčtovania dotácie po termíne podľa VZN o poskytovaní dotácií bolo spôsobené tiež poskytnutím finančných prostriedkov zo strany mesta po termíne po 15. decembri (v štyroch prípadoch za obdobie rokov 2016 – 2018 v sume 8 500,00 eur). Nesplnenie termínu vyúčtovania dotácie malo mať za následok zaslanie výzvy prijímateľovi dotácie o vrátenie celej, resp. časti dotácie na účet mesta v zmysle Čl. VI. ods. 8 VZN o poskytovaní dotácie. Uvedené ustanovenie kontrolovaný subjekt, aj napriek nesplneniu si povinnosti prijímateľmi dotácie, ani v jednom prípade za kontrolované obdobie neaplikoval
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V roku 2018 bolo v jednom prípade kontrolná skupina zistila nesplnenie stanoveného účelu použitia dotácie prijímateľom. Prijímateľ v súlade s uzavretou Zmluvou F-5/2018 o poskytnutí dotácií podľa VZN č. 81/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Gelnica z 06.04.2018 a Zmluvou o bezodplatnom užívaní pozemkov zo dňa 21.06.2018 (ďalej len „Zmluva F-5/2018“) použil finančné prostriedky na správne poplatky a vyhotovenie geometrického plánu v sume 338,00 eur. Ostávajúcu čiastku dotácie v sume 462,00 eur nepoužil z dôvodu zistenia osobného bankrotu výlučného vlastníka pozemku určenom na výstavbu a prevádzkovanie detského vleku. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie prijímateľ na účet mesta súčasne s vyúčtovaním dotácie v zmysle Čl. VI Zúčtovanie poskytnutej dotácie ods. 9. VZN o poskytovaní dotácií nevrátil. Mesto Gelnica nepostupovalo v zmysle ods. 8. uvedeného článku, keď bezodkladne písomne nevyzvalo prijímateľa dotácie k vráteniu časti nepoužitej dotácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávnym vymedzením účelu použitia dotácie došlo k jej neoprávnenému použitiu. Kontrolovaný subjekt tým, že poskytol dotáciu v sume 338,00 eur na účel súvisiaci s majetkom, ktorý bol predmetom konkurzného konania porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Gelnica zúčtovalo dotácie s rozpočtom mesta bez predloženia vyúčtovania, resp. dokladov preukazujúcich použitie dotácie celkom za kontrolované obdobie v ôsmich prípadoch v celkovej sume 31 800,00 eur (78,52 % z vybranej vzorky poskytnutých dotácií), čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prijímatelia dotácií nevyužili možnosť požiadať poskytovateľa dotácií o predĺženie termínu vyúčtovania; vyúčtovanie predložili po termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt u príjemcov dotácií, ktorí porušili pravidlá a podmienky, za ktorých im boli verejné prostriedky poskytnuté neuplatnil postup podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v zmysle ods. 3 a 4 Čl. VII Kontrola a sankcie za porušenie finančnej disciplíny VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podľa Čl. VII. ods. 4 VZN o poskytovaní dotácií v prípade porušenia povinností prijímateľom dotácie vyplývajúcich z VZN o poskytovaní dotácií, tento bol z možností uchádzania sa o ďalšiu dotáciu v období troch kalendárnych rokov vylúčený. Predmetné ustanovenie nariadenia mesto Gelnica v kontrolovanom období ani raz neuplatnilo. Postupovaním mesta Gelnica v zmysle uvedeného ustanovenia by malo za následok neposkytnutie dotácie v kontrolovanom období trom prijímateľom dotácie v celkovej sume 24 000,00 eur
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zistené nedostatky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta poukazujú na nedôsledne vykonanú základnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zistené nedostatky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta poukazujú na nedôsledne vykonanú administratívnu finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
09.07.2019 - 08.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1.Mesto v § 1 ods. 2 VZN upravilo rozsah podpory poskytovania dotácií odlišne od právneho predpisu s vyššou právnou silou, čím nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
2. Mesto vo VZN a v zmluve o poskytnutí dotácie stanovilo za nedodržanie podmienok penále, čo je nad rámec ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3. NKÚ SR upozorňuje na možné riziko porušenia zásady rovnosti, keďže zadefinovaním troch oblastí podpory pre poskytovanie dotácií vo VZN je ostatným subjektom uberané právo požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta smerujúcu do iných oblastí (napr. životné prostredie, zamestnanosť, podnikanie, zdravotníctvo, vzdelávanie).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
4.Mesto Hlohovec v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
5 Kontrolou bolo zistené, že stanovené ciele programového rozpočtu v oblasti poskytovaných dotácií neboli vyhodnocované a rozsah merateľných ukazovateľov (počet podporených subjektov podporenej oblasti) nebol dostatočný na to, aby bolo možné vyhodnotiť prínos poskytnutých dotácií v oblasti všeobecne prospešných, verejnoprospešných služieb/účelov, resp. dopad poskytnutých dotácií na rozvoj územia a zvyšovanie kvality života.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
6. Kontrolovaný subjekt v rokoch 2017 a 2018 nepožadoval od prijímateľov dotácie (právnické osoby) predloženie výpisu z registra trestov právnických osôb a podnikateľov. Pred poskytnutím dotácie nepreukázal overenie vyššie uvedenej zákonnej podmienky iným spôsobom. Uvedeným postupom mesto nedostatočne preverovalo splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu k prevereniu skutočností podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto od okamihu spracúvania žiadostí o dotácie pre rok 2019 využíva portál oversi.gov.sk. Ostatné vyhlásenia vo vzťahu k externým inštitúciám si mesto overuje prostredníctvom osobitne platenej aplikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
7. Kontrolou nákladových úrokov a čerpania výdavkov vynaložených na úhradu úrokov zo záväzkov mesta v kontrolovanom období bolo zistené, že mesto vo finančnom výkaze FIN 5-04 neuviedlo sumu nesplatených záväzkov z úrokov úverov ŠFRB (stĺpec 6), ktorá bola vedená na účte 479 21 1 Predpis úrokov ŠFRB v roku 2018 v sume 459,45 eur. Tým mesto nepostupovalo v súlade s § 1 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva, podľa ktorého informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladanými subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Humenné

IČO
00323021
Sídlo
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.04.2019 - 02.09.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto tým, že vo VZN stanovilo termín na predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka, nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto konalo v rozpore s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy tým, že v kontrolovanom období neoverovalo povinnosti podľa uvedeného ustanovenia predmetného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
VZN upravovalo podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom nebolo mesto a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb ...,t. j. podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V rozpore s tým, podľa § 3 ods. 1 VZN dotácie z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb.. mohli byť poskytnuté aj právnickým osobám, vrátane tých, ktorých bolo mesto zakladateľom a ktoré mali sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta. Uvedené nebolo v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Na základe predložených koncepčných a strategických dokumentov bolo zistené, že mesto nemalo v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto tým, že v rámci rozpočtu nerozpočtovalo prostriedky uvedené v § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na konkrétnu akciu, úlohu a účel ich použitia, nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 6 citovaného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácií v sume 11 000,00 eur na základe žiadosti, ktoré nespĺňali stanovené podmienky, mesto nepostupovalo v súlade s § 5 ods.1 VZN. Uvedeným konaním mesto konalo v rozpore s § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nedostatočnou kontrolu vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie z dôvodu, že príjemca predložil účtovne doklady, ktoré nepreukazovali účel použitia dotácie podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, mesto nekonalo v súlade s § 10 ods. 4 VZN, čím zároveň došlo k porušeniu § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto tým, že akceptovalo výdavky z vyúčtovania dotácii poskytnutých v uvedených prípadoch v sume 47 282,12 eur bez predloženia účtovných dokladov, ktoré by preukazovali skutočnosť ich čerpania, nepostupovalo v súlade s § 10 ods. 3 VZN a zároveň s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Uvedeným konaním mesto postupovalo v rozpore s § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto tým, že nezabezpečilo uchovanie dokumentácie z poskytnutých dotácii nepostupovalo s § 35 ods.1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto tým, že nezabezpečilo uchovanie dokumentácie z poskytnutých dotácii nepostupovalo s § 35 ods.1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že pri uvedenom rozpočtovom opatrení, neuviedol účel použitia finančných prostriedkov, nekonal v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto tým že poskytlo v kontrolovanom období uvedenému príjemcovi dotáciu napriek tomu, že voči nemu evidovalo pohľadávky, nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) VZN, podľa ktorého komisia mala vyradiť z procesu posudzovania žiadosti žiadateľa, ktorý mal nedoplatky voči mestu, resp. voči organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v troch prípadoch poskytlo dotáciu MHK bez podania žiadosti o poskytnutie dotácie, čo nebolo v súlade § 5 VZN. Uvedeným konaním, zároveň došlo k porušeniu § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto tým, že neuviedlo v poznámkach za rok 2018 správne a úplne údaje, nepostupovalo v zmysle § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a tiež § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Kežmarok

IČO
00326283
Sídlo
Hlavné nám. 1, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.04.2019 - 10.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vytvorený samostatný priestor na webovom sídle mesta, kde mali byť zverejnené výzvy, platné VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov vrátane príloh a informácie o úspešných žiadateľoch, čo nebolo v súlade s čl. 11 ods. 4 VZN č. 3/2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadosti o dotácie neobsahovali čestné prehlásenie o bezúhonnosti prijímať dotácie, subvencie, pomoc a podporu z fondov EÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uzatvorilo zmluvy o poskytnutí dotácií aj napriek tomu, že potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom, sociálnom poistení a daniach boli staršie ako 3 mesiace, resp. neboli predložené a v deviatich prípadoch neoverilo u právnických osôb, či nemajú uložený trest zákazu prijímať dotácie v zmysle § 7 ods. 7 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto poskytlo 05.01.2016 finančné prostriedky na činnosť MŠK v Kežmarku na I. štvrťrok 2016 v sume 44 000,00 eur bez uzatvorenia dohody s prijímateľom dotácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto nevykonalo administratívnu finančnú kontrolu pri vyúčtovaní časti dotácie v sume 44 000,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto akceptovalo vyúčtovanie MŠK za rok 2018, ktoré nespĺňalo požiadavku uvedenú v článku 2 bod. 5 zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorého bol prijímateľ povinný vyúčtovať použitie dotácie na tlačive podľa prílohy č. 1 k zmluve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nesprávne triedilo bežné transfery na dotácie a návratné zdroje financovania v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto nesprávne uviedlo údaje v poznámkach za rok 2017 a za rok 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
05.08.2019 - 01.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V § 4 ods. 2 písm. a) VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012 bolo uvedené, že finančnú dotáciu pre jednorazové podujatia mohla žiadať aj právnická osoba, ktorej zakladateľom bolo mesto. Rovnako v § 4 ods. 1 písm. a) VZN č. 13/2012 bolo uvedené, že finančnú dotáciu mohla žiadať právnická osoba, ktorej zakladateľom je mesto. Úprava poskytovania dotácií pre právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto v uvedených VZN bola nad rámec ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto zaslalo správu o plnení PHSR za rok 2017 v termíne 01.06.2018, čo nebolo v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého obec zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí, pravidelne ho monitoruje a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
MsZ schválilo uznesením č. 561/2016 poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2016 z rozpočtu mesta pre KFC Komárno vo výške 72 000,00 eur, Klub vodného póla Komárno v sume 14 000,00 eur, Mestský basketbalový klub Komárno vo výške 48 000,00 eur, Volejbalový klub Spartak Komárno v sume 30 000,00 eur a TJ Step Komárno vo výške 3 400,00 eur. MsZ schválilo uznesením č. 1139/2017 poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2017 z rozpočtu mesta pre KFC Komárno vo výške 71 000,00 eur, Klub vodného póla Komárno v sume 14 000,00 eur, Mestský basketbalový klub Komárno vo výške 45 000,00 eur, Volejbalový klub Spartak Komárno v sume 30 000,00 eur a TJ Step Komárno vo výške 6 400,00 eur. MsZ schválilo uznesením č. 1707/2018 poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2018 z rozpočtu mesta pre KFC Komárno vo výške 71 000,00 eur, Klub vodného póla Komárno v sume 15 000,00 eur, Mestský basketbalový klub Komárno vo výške 44 000,00 eur, TJ Step Komárno vo výške 8 000,00 eur a Plavecký oddiel DELTA KLUB v sume 3 500,00 eur. V časti A písm. b) týchto uznesení bolo uvedené, že v zmluve o poskytnutie dotácie sa špecifikuje účelové viazanie dotácie na podporu športovej činnosti a nájomného podľa nájomnej zmluvy na prenájom športovísk v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS s tým, že výška nájomného sa z dotácie prevedie z uvedených súm priamo príspevkovej organizácii. Na základe platobných poukazov, ktoré boli súčasťou spisovej dokumentácie k vybraným dotáciám bol príjemcom finančnej dotácie poskytnutej mestom na podporu športu (športovú činnosť) príslušný športový klub a ďalších samostatne vystavených platobných poukazov bola príjemcom časti dotácie (na prenájom športovísk) priamo príspevkovej organizácii COMORRA SERVIS. Žiadatelia – športové kluby predkladali vyúčtovanie len do výšky dotácie, ktorá im bola v zmysle zmluvy poukázaná za športovú činnosť. Príspevkovej organizácii mesta COMORRA SERVIS bolo na základe vybranej vzorky dotácií v roku 2016 poskytnutých 20 839,00 eur, v roku 2017 to bolo 14 959,00 eur a v roku 2018 to bolo 13 557,00 eur. Poskytnutie dotácie príspevkovej organizácii mesta bolo mimo rámca úpravy zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keďže ustanovenie § 7 ods. 2 až 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vytvára legislatívny rámec možnosti poskytovania dotácie z rozpočtu obce sa vzťahuje na organizácie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uvedeným konaním mesto zároveň porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 49 355,00 eur tým, že porušilo pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Na origináli zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta na telesnú kultúru a šport uzatvorenej medzi mestom a príjemcom dotácie Volejbalovým klubom Spartak Komárno a medzi mestom a žiadateľom Združenie Hedera Komárno nebol uvedený dátum jej podpísania, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 2 písm. k) VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 15/2012, podľa ktorého zmluva obsahuje dátum a podpis.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou správnosti zúčtovania dotácií boli zistené, že traja žiadatelia nepredložili zúčtovanie dotácie do 15.01. nasledujúceho roka. ?TJ Dynamo Nová Stráž predložil zúčtovanie dotácie vo výške 5 500,00 poskytnutej v roku 2017 s dátumom doručenia 24.01.2018 a za rok 2016 vo výške 4 500,00 eur s dátumom doručenia 18.01.2017, ?Volejbalový klub Spartak Komárno predložil zúčtovanie dotácie vo výške 28 068,00 eur poskytnutej v roku 2016 s dátumom doručenia 17.01.2017. Mesto na tieto skutočnosti neupozornilo pri vykonaní finančnej kontroly, hoci predloženie zúčtovania dotácie v uvedených termínoch nebolo v súlade s § 9 ods. 2 VZN č. 2/2012 v znení 15/2012, podľa ktorého o použití finančnej dotácie každý žiadateľ predloží písomnú správu odboru školstva a kultúry MsÚ, zároveň finančnú dotáciu zúčtuje a vydokladuje v termíne do 15.01. nasledujúceho roka. Rovnako to nebolo v súlade so zmluvami o poskytnutí dotácie, kde bolo v čl. IV. ods. 1 uvedené, že dotácia mala byť vyúčtovaná a vydokladovaná do 15.01. (nasledujúceho roka). Mesto poskytlo žiadateľovi NatMed s. r. o. Komárno dotáciu vo výške 800,00 eur v zmysle zmluvy z 12.04.2016 ako príspevok na podujatie Komárňanská vínna a jazzová terasa. Vyúčtovanie dotácie bolo mestu doručené 25.01.2017. Mesto na túto skutočnosť neupozornilo pri vykonaní finančnej kontroly, aj keď predloženie vyúčtovania dotácie v tomto termíne nebolo v súlade s § 9 ods. 2 VZN č. 13/2012, podľa ktorého žiadateľ je povinný dotáciu zúčtovať a vydokladovať v termíne najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mestu bolo v roku 2016 predložených šesť, v roku 2017 osem a v roku 2018 deväť zúčtovaní dotácií, ktoré žiadatelia nepredložili v súlade s čl. IV. ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie, podľa ktorej bol žiadateľ povinný vyúčtovať dotáciu do 30 dní po skončení podujatia. V § 9 ods. 2 VZN č. 13/2012 bolo uvedené, že žiadateľ je povinný dotáciu zúčtovať a vydokladovať v termíne najneskôr do 15.01. nasledujúceho roka. Termín predloženia vyúčtovania dotácie, ktorý bol uvedený vo VZN č. 13/2012 nebol v súlade s termínom uvedeným v zmluve o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Medzi dokladmi spojenými so zúčtovaním dotácií poskytnutým žiadateľom: ?CDT Light a Sound s. r. o. za podujatie „WAKE UP vol. 6“ bola faktúra za odmenu pre účinkujúcich v prepočte 1 298,20 eur, ?CDT Light a Sound s. r. o. za podujatie „WAKE UP vol. 7“ boli faktúry za prenájom LED obrazovky v hodnote 350,00 eur a odmenu pre účinkujúcich v prepočte 1 518,90 eur, ?Generation C media s. r. o. za podujatie „LAKE UP 2017, 6. ročník“ bola faktúra za inzerciu v rádiu v prepočte 299,00 eur, ?Občianske združenie RÉV za štúdiové divadelné predstavenie boli účtovné doklady v hodnote 1 900,00 eur, ktoré boli vystavené v Maďarskom jazyku bez kvalifikované prekladu do Slovenského jazyka. Tieto doklady neboli v súlade s ustanovením § 4 ods. 8 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa § 8 ods. 5 tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Súčasťou predloženej vzorky vybraných dotácií nebol výpis z registra trestov PO. Mesto od prijímateľov dotácie nežiadalo predloženie výpisu z registra trestov, čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa ods. 4 citovaného ustanovenia zákona možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nedodržalo postupy účtovania pri účtovaní o poskytnutých dotáciách, keď dotácie subjektom mimo verejnej správy účtovalo na účte 587– Náklady na ostatné transfery. Uvedeným spôsobom bolo v roku 2018 účtované o dotáciách, napríklad, v nasledovných prípadoch: -Kajak & kanoe klub Komárno (platobný poukaz č. 2018004214) v sume 4 248,00 eur -Telovýchovná jednota Dynamo Nová Stráž (platobný poukaz č. 2018004225) v sume 1 248,00 eur -Zápasnícky klub Spartakus, o.z. (platobný poukaz č.2018004224) v sume 2 250,00 eur. Uvedené účtovanie o dotáciách nebolo vykonané v zmysle § 65 ods. 4 Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého na ťarchu účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy účtuje účtovná jednotka, ktorou je obec bežné a kapitálové transfery poskytnuté ostatným subjektom. Podľa § 65 ods. 5 citovaného opatrenia na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery sa účtujú ostatné transfery neúčtované podľa odsekov 1 až 4 citovaného ustanovenia tohto opatrenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou štandardizovaných formulárov v rámci VZN o poskytovaní dotácií bolo zistené, že príjemcovia v rámci vyúčtovania, mali stanovenú len tabuľku vyúčtovania dotácie, ktorá neobsahovala zoznam povinných predložených dokladov pri vyúčtovaní dotácie ako napr.: predloženie k nahliadnutiu originálnych účtovných dokladov (faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy, zmluvy, prezenčné listiny a iné), ktoré preukázateľne, kompletne a správne vydokladujú použitie dotácií na schválený účel v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
: Na základe predložených koncepčných a strategických dokumentov bolo zistené, že mesto nemalo v kontrolovanom období vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta. Nakoľko oblasť športu sa javí byť prioritnou oblasťou podpory v rámci poskytovania dotácií mestom a každoročne výrazne prevyšuje iné oblasti podpory, kontrolná skupina NKÚ SR odporúča vypracovať Koncepciu rozvoja športu aplikovateľnú na súčasný legislatívny stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto nemalo v rámci rozpočtu v programe administratíva rozpočtovanú akciu, úlohu alebo účel pre poskytované dotácie z rozpočtu mesta a tým nepostupovalo, v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením správnosti poskytovania a vyúčtovania dotácií za rok 2016 bolo zistené, že v dvoch prípadoch spolu v sume 10 800,00 eur, v žiadosti chýbala forma prezentácie mesta pri poskytovaní príspevku, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 bodu 2 VZN, ktoré stanovuje povinnosť pri podaní žiadosti uvádzať spôsob zabezpečenia propagácie mesta. Následne nebola v oboch prípadoch pri zúčtovaní predložená dokumentácia deklarujúca spôsob prezentácie mesta pri použití finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie, čo nebolo v súlade s § 7 odsek 3 VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri poskytovaní dotácií bola v jednom prípade poskytnutá dotácia spolu v sume 150,00 eur žiadateľovi, u ktorého mesto nepreverilo, či nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na základe predložených programových rozpočtov a monitorovacích správ bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal špecifikované v rámci programov šport, sociálne služby a administratíva zámer a účel poskytnutia finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu mesta, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. Tým, že kontrolovaný subjekt nezapracoval zámery a ciele (merateľné ukazovatele a merné jednotky), na ktoré boli určené finančné prostriedky v rámci programov, nemohol vyhodnotiť dopad a ich prínos v oblasti všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.04.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v jednom roku poskytlo jednému prijímateľovi tri dotácie na tú istú činnosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V štyroch prípadoch mesto akceptovalo vyúčtovanie dotácie, súčasťou ktorého nebola fotodokumentácia, resp. odkaz na publikovanie na webe o podpore projektu mestom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v prípadoch nedodržania ustanovení platného VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta zároveň nekonalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je možné osobe inej ako založenej mestom poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Lučenec

IČO
00316181
Sídlo
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo v rámci strategických materiálov vypracovanú koncepciu rozvoja športu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto uznalo výdavokPrijímateľovi OZ FUTBAL za posledný štvrťrok 2015 v sume 4 210,00 eur za odmeny vo vyúčtovaní za rok 2016 a jednotlivé vyúčtovania boli predložené po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením oprávnenosti výdavkov prijímateľovi ŠK NOVOHRAD bolo zistené, že mesto uznalo neoprávnený výdavok v sume 560,69 eur na nákup semien, trávovej zmesi hnojiva a opravu čerpadla.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 523/2004 Z.z.
Príjemcovi Hokejovému clubu Lučenec bola poskytnutá dotácia v roku 2017 na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie 2970/2017-2 a Dodatku č. 1 z 19. 12. 2017. V zmluve o poskytnutí dotácie v čl. 2 bol špecifikovaný účel na cestovné, štartovné, stravné na súťaže, lekárske prehliadky a poistné, dopravné, honoráre alebo odmeny na dohody pre rozhodcov, nákup športového oblečenia a športových pomôcok a športovej výstroje. Preverením predložených vyúčtovaní v roku 2017 bolo zistené, že mesto uznalo výdavok na ubytovanie v sume 1 739,4 eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 357/2015 Z. z.
Príjemcovi OZ MBK Lučenec bola v roku 2017 poskytnutá dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 2970/2017–¬1, na účel, ktorý bol špecifikovaný v čl. 2 zmluvy na cestovné, štartovné, stravné na súťaže, lekárske prehliadky, dopravné, ubytovanie, honoráre alebo odmeny na dohody, nájom športovej haly, nákup športových potrieb – výstroj. Kontrolou predložených vyúčtovaní bolo zistené, že bol uznaný výdavok v sume 380,00 eur za pokuty pre hráčov udelené Slovenskou basketbalovou ligou v disciplinárnom konaní.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 357/2015 Z. z.
Preverením podkladov prijímatreľovi FUTSAL KLUB Lučenec na vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2018 bolo zistené, že mesto uznalo výdavok na stravné v sume 3 247,77 eur, aj keď stravné nebolo špecifikované v podmienkach použitia dotácie a výdavok na cestovné prostredníctvom CK Satur v celkovej sume 8 274,00 eur.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 523/2004 Z.z.
V rámci vyúčtovania poskytnutej dotácie pre FUTSAL KLUB Lučenec bola predložená faktúra, ktorá neosahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutím dotácie pre Občianske združenie Projekt RUINY na základe žiadosti nepredloženej v termíne podľa čl. 5 VZN o poskytnutí dotácií, ako aj neposúdením žiadosti v komisii pre posudzovanie projektov, mesto konalo v rozpore s čl. 5 VZN o poskytnutí dotácií a súčasne nedodržalo § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN. Mesto pri zúčtovaní dotácie nevykonalo dôsledne ZFK podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď nepreverilo splnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa platného VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 583/2004 Z.z.
Poskytnutím dotácie prijímateľovi OZ IPEĽ na základe žiadosti, ktorá nespĺňala podmienky upravené v čl. 4 VZN o poskytovaní dotácií, mesto nepostupovalo podľa čl. 4 VZN o poskytovaní dotácií a súčasne nedodržalo § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN o poskytovaní dotácií. Mesto pri poskytnutí dotácie nevykonalo dôsledne ZFK podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď nepreverilo splnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa čl. 4 VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 583/2004 Z.z.
HK z vykonanej kontroly dotácií vypracovala záznam i napriek .skutočnosti, že boli zistené nedostatky, tým HK nepostupovala podľa § 22 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
HK pred prijatím úverov zo ŠFRB nepreverila dodržanie podmienok pre prijatie NZF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
19.08.2019 - 27.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou identifikované VZN mesta, ktoré boli v platnosti v kontrolovanom období, svojim obsahom neboli v súlade so zákonom o obecnom zriadení tým, že nezohľadňovali princíp rovnosti v právach, lebo umožňovali poskytovať dotácie do oblasti športu za iných podmienok ako boli poskytované žiadateľom do iných oblastí podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou identifikované VZN mesta definovali prijímateľov dotácií z oblasti športu inak ako ich určuje príslušné ustanovenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto vo VZN o poskytovaní dotácií zúžilo aplikovanie sankcií, čo nebolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nerešpektovalo príslušné ustanovenie zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Michalovce si ani v jednom roku 2016 – 2018 nesplnilo povinnosť vyplývajúcu mu z § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja a to každoročne do 31. mája zaslať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Prílohy k zúčtovaniu (predpísané tlačivo mesta Michalovce), kde sú taxatívne deklarované „typy povinných dokladov pre zúčtovanie podľa účelu“, nemali náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, resp. neboli preukázateľné podľa § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Dotácia bola použitá na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, kde pri výdavkoch za prenájom vozidla, prepravu osôb, športového sústredenia a poskytnutia stravy a pod. neboli priložené menné zoznamy účastníkov, z predložených dokladov nebolo zrejmé, kto a kde cestoval, komu bolo poskytnuté ubytovanie, resp.. strava a pod
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesúlad v uzatvorených zmluvách s predpísaným formulárom zúčtovania podľa § 9 ods. 2 VZN č. 191/2016 ako jeho neoddeliteľnej súčasti, ktoré zákaz použitia poskytnutých finančných prostriedkov pre zúčtovanie dotácie mestom Michalovce rozširovalo aj na zákaz použitia poskytnutých finančných prostriedkov pre zúčtovanie dotácie na honoráre a odmeny, na úhradu prevádzkových nákladov – nájomné, a na nákup občerstvenia (povinnosť predloženia na predpísanom tlačive bola v zmluve upravená v bode 4 podľa vyššie uvedeného článku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola opatrená podpisom štatutára. Súčasťou žiadosti neboli všetky povinné prílohy v zmysle Pokynov na vyplnenie formulára žiadosti a podania žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a podľa VZN č. 191/2016 (kópia platného dokladu o oprávnení podnikať, kópia potvrdenia o ustanovení štatutárneho zástupcu), čim nebol dodržaný § 6 ods. 5 VZN č. 191/2016. Mesto nevyzvalo žiadateľa, z dôvodu nekompletnej žiadosti, o jej doplnenie v zmysle ods. 6 uvedeného ustanovenia VZN č. 191/2016
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluvou o poskytnutí finančnej dotácie z 29.12.2015 mesto Michalovce poskytlo prijímateľovi MFK Zemplín Michalovce, a. s. dotáciu v sume 194 510,00 eur za účelom vykonávania akcií vo verejnom záujme – podpora mládežníckych kolektívov. Podľa Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán bod 1. sa prijímateľ zaviazal použiť dotáciu len na uvedený účel. Prijímateľ financoval v mesiaci september 2016 z dotácie mzdy v sume 108 462,38 eur. Až Dodatkom č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie z 09.12.2016 došlo k zmene predmetu zmluvy, resp. jeho použitia. Dotácia bola poskytnutá za účelom finančného zabezpečenia činnosti klubu. Dotácia do účinnosti uvedeného dodatku, t. j. do 10.12.2016 nebola použitá za účelom vykonávania akcií vo verejnom záujme, ale za účelom finančného zabezpečenia činnosti klubu.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
v prípade predložených dokladov k zúčtovaniu dotácie na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2016 č. 20160780 zo 04.10.2016, kedy dotácia nebola použitá a vyúčtovaná v súlade so zmluvou. V zmysle uvedenej zmluvy mala byť dotácia v sume 330,00 eur použitá na výdavky spojené s cestovným, propagáciou, s nákupom spotrebného materiálu. Ďalej na čestné ceny a poháre a materiálne zabezpečenie – krmivo pre zvieratá. Podľa predloženého príjmového pokladničného dokladu 131/16 z 11.11.2016 bola suma 330,00 eur prijímateľom Ing. Jozefom Knežom poskytnutá Slovenskému zväzu chovateľov, oblastný výbor, Námestie osloboditeľov 66, Michalovce za účelom sponzorovania oblastnej výstavy (dotácia použitá na sponzoring).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Predloženie zúčtovania dotácie MFK Zemplín Michalovce, a. s. po termíne podľa VZN č. 145/2012 nebol dodržaný § 9 ods. 1) uvedeného VZN. Zároveň nebol dodržaný Čl. IV ods. 2) zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z 29.12.2015. Obdobný nedostatok - predloženie zúčtovania dotácie po termíne bol zistený u prijímateľov dotácií: Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce – nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 145/2012 a Čl. III ods. 5 Zmluvy o poskytnutí dotácie z 03.05.2016; Ing. Jozef Knežo - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 145/2012 a Čl. III ods. 59 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2016 z 04.10.2016; Prameň Zemplína - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 145/2012 a Čl. III ods. 5 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2016 z 10.05.2016; Klub kresťanských pedagógov – nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 191/2016 a Čl. III ods. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 z 04.04.2017; Klub historických vozidiel - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 191/2016 a Čl. III ods. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 z 20.04.2017; Telovýchovná jednota Sokol Močarany - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 191/2016 a Čl. III ods. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 z 11.04.2017; ZEMPLÍNSKÍ HELIGÓNKARI - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 191/2016 a Čl. III ods. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 z 07.04.2017; MMA Michalovce - nesúlad s § 9 ods. 1 VZN č. 191/2016 a Čl. III ods. 3 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) v roku 2017 z 31.03.2017. Nesprávne deklarované identifikačné údaje prijímateľa dotácie uvedené v zmluve (názov, sídlo a pod.), ktoré predstavujú riziko v zmluvných vzťahoch, boli zistené u prijímateľov dotácií: Arcidiecézna charita Košice, Tanečný klub Grácia Michalovce, Mládežnícke zastupiteľstvo mesta Michalovce, Priatelia Zemplína, n. o., Súkromná základná umelecká škola, Občianske združenie – EKOPATRIA, Prameň Zemplína, Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie bolo zistené pri triedení výdavkov spojených s poskytovaním dotácií, školským zariadeniam, VŠ, a športovým klubom, čím mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonanie AFK, ktorú je mesto, ako orgán verejnej správy, povinné vykonávať v zmysle § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Nedostatky zistené pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poukazujú na nedôsledne vykonanú finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 26.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
V desiatich prípadoch (trikrát v roku 2016 a v roku 2017, štyrikrát v roku 2018) nebola dôsledne vyplnená žiadosť o dotáciu v časti rozpočet podľa prílohy VZN o dotáciách. Zároveň v deviatich prípadoch (dvakrát v roku 2016 a v roku 2017, päťkrát v roku 2018) bolo vyúčtovanie dotácie predložené mestu po zmluvne stanovenom termíne a súčasne aj po termíne stanovenom vo VZN o dotáciách. Mesto by malo vyhodnocovať, či boli zo strany prijímateľa dotácie splnené všetky podmienky stanovené v zmluvách o poskytnutí dotácií a vo VZN o dotáciách a uplatňovať voči nim prípadné sankcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Počas procesu schvaľovania všetkých žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v druhom polroku roka 2016 a počas rokov 2017 a 2018 nebolo zo strany mesta dostatočne preverené, či žiadateľ nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Základná finančná kontrola bola v roku 2016 vykonaná v piatich prípadoch až po podpise zmluvy a v roku 2017 bola základná finančná kontrola vykonaná v dvoch prípadoch až po uhradení sumy dotácie na účet prijímateľa, teda nebola vykonaná pred začatím finančnej operácie, čím bolo porušené ustanovenie § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa finančnou kontrolou zabezpečuje overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Krátkodobá zadlženosť mesta v mesiaci december 2018 nad 50,00 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka bola zároveň spôsobená aj vyšším načerpaním úveru z dôvodu potreby uhradenia záväzkov z projektových akcií. Zadlženosť mesta nad 50,00 % bola len v mesiaci december 2018. Uvedená skutočnosť bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve a bolo prijaté opatrenie na zníženie zadlženosti. V roku 2019 už zadlženosť bola od januára pod 50,00 % a mala po jednotlivých mesiacoch klesajúcu tendenciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO
00311863
Sídlo
Čsl. armády 1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Kontrolované obdobie
Roky 2016 - 2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 01.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Za rok 2018 nebolo vykonané monitorovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja a správa o jeho plnení nebola predložená vyššiemu územnému celku, čím bolo porušené ustanovenie § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého mesto každoročne do 31. mája zasiela príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Počas procesu schvaľovania všetkých žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v druhom polroku roka 2016 a počas rokov 2017 a 2018 nebolo zo strany mesta dostatočne preverené, či žiadateľ nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V procese schvaľovania žiadostí o dotáciu v kontrolovanom období pri 27 žiadostiach o dotáciu nebolo dostatočne preverené, či žiadateľ o dotáciu mal vysporiadané záväzky voči mestu, a tým nebolo preukázané splnenie podmienky podľa ustanovenia § 4 bod 1 VZN o dotáciách, podľa ktorého dotácie môžu byť poskytované žiadateľom len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu, že ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie majú vysporiadané záväzky voči mestu.Zároveň nebola dotácia poskytnutá za podmienok stanovených VZN o dotáciách, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnuté dotácie v priebehu kontrolovaného obdobia boli zúčtované s rozpočtom mesta už v čase ich poskytnutia žiadateľom o dotáciu (účtovný zápis 586/221). V období medzi poukázaním finančných prostriedkov prijímateľom dotácií a predložením ich vyúčtovania nebolo účtované o poskytnutých dotáciách na pohľadávkových účtoch (účtovný zápis pri poukázaní finančných prostriedkov 372/221 a účtovný zápis po akceptovaní predloženého vyúčtovania 586/372), čo nebolo v súlade s ustanovením § 49 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na účte 372 účtuje o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel. Zároveň nebolo dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Základná finančná kontrola bola vykonaná v deviatich prípadoch až po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie a pri všetkých platbách mesta súvisiacich s poskytnutím dotácie prijímateľom nebola vykonaná vôbec, čím bolo porušené ustanovenie § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa finančnou kontrolou zabezpečuje overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zaslanie šiestich správ z administratívnej finančnej kontroly prijímateľom (povinným osobám) nebolo možné preukázať, a tým bolo porušené ustanovenie § 20 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je mesto ako oprávnená osoba pri administratívnej finančnej kontrole povinná zaslať správu povinnej osobe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Návrhy plánov kontrolnej činnosti za obdobie rokov 2016 – 2018 boli vypracované a predložené mestskému zastupiteľstvu len raz ročne a nie polročne, čím bolo porušené ustanovenie § 18f písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Finančné prostriedky boli v roku 2016 v štyroch prípadoch poukázané prijímateľom viac ako desať dní po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie, čo nebolo v súlade s čl. 7 bod 7 VZN o dotáciách, podľa ktorého na základe podpísanej zmluvy zabezpečí finančné oddelenie mesta do 10 dní prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa.Tým, že neboli dotácie poskytnuté za podmienok stanovených VZN o dotáciách, bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V desiatich prípadoch (päťkrát v roku 2016, jedenkrát v roku 2017, štyrikrát v roku 2018) prijímatelia dotácií predložili vyúčtovanie dotácie mestu po zmluvne stanovenom termíne a súčasne aj po termíne stanovenom vo VZN o dotáciách. Mesto by malo vyhodnocovať, či boli zo strany prijímateľa dotácie splnené všetky podmienky stanovené v zmluvách o poskytnutí dotácií a vo VZN o dotáciách a uplatňovať voči nim prípadné sankcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Nové Zámky

IČO
00309150
Sídlo
Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
24.07.2019 - 03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja šprotu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
MsZ schválilo uznesením č. 18/170316 dotáciu pre ZŠ Bethlema vo výške 1 000,00 eur, ZŠ Nábrežná v sume 2 220,00 eur, ZŠ Devínska vo výške 2 220,00 eur a ZŠ G. Czuczora s VJM v sume 2 220,00 eur. Uznesením č. 148/201015 schválilo dotáciu pre ZŠ Bethlema vo výške 3 000,00 eur. Zmluvou o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta: ?č. OF/122/2016 zo 07.04.2016 bolo žiadateľovi ZŠ Nábrežná poskytnutých 75 % dotácie vo výške 1 665,00 eur a zmluvy č. OF/528/2016 zo 06.10.2016 zostávajúcich 25 % vo výške 555,00 eur (spolu 2 220,00 eur), ?č. OF/123/2016 z 12.04.2016 bolo žiadateľovi ZŠ Devínska poskytnutých 75 % dotácie vo výške 1 665,00 eur a zmluvy č. OF/522/2016 zo 06.10.2016 zostávajúcich 25 % vo výške 555,00 eur (spolu 2 220,00 eur), ?č. OF/126/2016 z 08.04.2016 bolo žiadateľovi ZŠ G. Czuczora s VJM poskytnutých 75 % dotácie vo výške 1 665,00 eur a zmluvy č. OF/526/2016 zo 06.10.2016 zostávajúcich 25 % vo výške 555,00 eur (spolu 2 220,00 eur). ?č. OF/094/2016/2016 zo 14.03.2016 bolo žiadateľovi ZŠ G. Bethlena poskytnutých 75 % dotácie vo výške 2 250,00 eur a zmluvy č. OF/525/2016 z 05.10.2016 zostávajúcich 25 % vo výške 750,00 eur (spolu 3 000,00 eur), ?č. OF/182/2016 z 12.04.2016 bola žiadateľovi ZŠ G. Bethlena poskytnutá dotácia 1 000,00 eur. Uvedené základné školy boli rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytnutie dotácie rozpočtovým organizáciám mesta bolo mimo rámca úpravy zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keďže ustanovenie § 7 ods. 2 až 7 uvedeného zákona vytvára legislatívny rámec možnosti poskytovania dotácie z rozpočtu obce organizáciám mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Uvedeným konaním mesto porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 10 660,00 eur tým, že porušilo pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie predložené v rokoch 2017 a 2018 neobsahovali vyhlásenie žiadateľa o forme propagácie mesta, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. m) VZN č. 10/2016. Mesto doplnenie týchto skutočností žiadalo len v jednom prípade z kontrolovanej vzorky dotácií. Písomná žiadosť o dotáciu č. 31088/18 z 21.08.2018, ktorá bola doručená 22.08.2018 KultúrKorzo, o. z. neobsahovala vyhlásenia uvedené v § 7 ods. 3 písm. l) a m) VZN č. 10/2016. Mesto vyzvalo žiadateľa o doplnenie uvedených údajov, čo žiadateľ aj urobil dodatkom k žiadosti. V zmluve so všetkými prijímateľmi kontrolovaných dotácií však už bolo v čl. 3, bod. 3.6 uvedené, že príjemcovia dotácie musia informovať verejnosť a svoje cieľové skupiny o finančnej pomoci získanej z rozpočtu mesta Nové Zámky a príjemcovia dotácie musia poskytnúť jasnú správu o tom, že projekt, podujatie sa realizuje v rámci finančnej podpory z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch súčasťou písomnej žiadosti nebolo čestné prehlásenie, a to: Súčasťou písomnej žiadosti č. 44361/17 z 31.10.2017, ktorú 31.10.2017 predložila Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nové Zámky nebolo čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nemá dlhy voči mestu, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 písm. o) VZN č. 10/2016, podľa ktorého písomná žiadosť obsahuje čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti o dotácie nemá žiadne záväzky voči daňovému úradu, mestu, organizáciám zriadeným a založeným mestom po lehote splatnosti a nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní. Súčasťou žiadosti č. 50923/15 z 29.10.2015 doručenej mestu 30.10.2015 ZŠ G. Czuczora s VJM nebolo čestné prehlásenie, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 2 písm. l VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 1/2015, podľa ktorého žiadateľ musel preukázať, že, okrem iného, má splnené všetky záväzky voči mestu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tri žiadosti neobsahovali vyhlásenie, a to: Žiadosť č. 27687/2017 doručená mestu 22.08.2017 OZ VIVA Centrum, žiadosť č. 8350/17 zo 17.03.2017 doručená mestu 20.03.2017 OZ Za troma mostami, žiadosť o dotáciu č. 1146/2017 doručená mestu 19.01.2017 S&S Kovovýroba, s. r. o. neobsahovala vyhlásenie o tom, že doklady ako, napríklad, potvrdenie o zriadení bankového účtu, kópie potvrdení IČO, DIČ, či doklady o vzniku subjektu boli predložené v inom konaní. Uvedený postup nebol v súlade s § 7 ods. 4 VZN č. 10/2016, podľa ktorého ak boli doklady v odseku 3 písm. t), u), v), w) predložené už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dvaja žiadatelia nepredložili zúčtovanie za dotácie za I. polrok: Základnej organizácii Csemadok Nové Zámky bola v zmysle zmluvy č. OF/216/2017 z 01.03.2017 a č. OF/1285/2017 z 18.10.2017 poskytnutá dotácia na činnosť a prevádzkové náklady v celkovej sume 3 000,00 eur. Prijímateľ predložil zúčtovanie dotácie 26.01.2018. Prijímateľ však nepredložil zúčtovanie dotácie za I. polrok, teda do 31.07.2017, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 4 VZN č. 10/2016. Reformovanému kresťanskému cirkevnému zboru bola poskytnutá dotácia v zmysle zmluvy č. OF/184/2016 z 11.04.2016 na sumu 1000,00 za účelom činnosti spevokolu. Doklady spojené so zúčtovaním dotácie boli vystavené v prvom polroku 2016 (faktúra za zájazd vystavená 06.06.2016 s dátumom splatnosti 20.06.2016 na sumu 990,00 eur, faktúra za zájazd vystavená 06.07.2016 s dátumom splatnosti 20.07.2016 v sume 440,00 eur). Prijímateľ dotácie predložil zúčtovanie dotácie č. 57660/2016 s dátumom doručenia 05.10.2016. Prijímateľ nepredložil zúčtovanie dotácie v zmysle § 5 ods. 4 VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 1/2015, ktoré bolo platné a účinné v čase, keď sa malo zúčtovanie predkladať, v zmysle ktorého prijímateľ vyúčtuje dotáciu do 30 dní po ukončení termínu akcie, resp. za prvý polrok k 31.07. príslušného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jeden žiadateľ nepredložil zúčtovanie do 30 dní po ukončení termínu akcie: Novozámockému občianskemu klubu bola poskytnutá dotácia v zmysle zmluvy č. OF/162/2016 z 06.04.2016 na sumu 1 350,00 eur (75 % schválenej dotácie) za účelom organizovania kultúrnych podujatí. Podľa VPD č. 4/16 z 13.04.2016 uhradil prijímateľ dotácie 900,00 eur. Podľa VPD č. 3/16 z 13.04.2016 uhradil za nákup materiálu 19,48 eur. Podľa príkaznej zmluvy z 08.04.2016 s predmetom zmluvy – výkon činnosti hudobný doprovod a VPD č. 1/16 z 08.04.2016 č. 2/16 prijímateľ dotácie uhradil 200,00 eur. Dotácia Podľa ďalšej príkaznej zmluvy z 08.04.2016 s predmetom zmluvy – vystúpenie hudobnej skupiny a VPD z 08.04.2016 prijímateľ dotácie uhradil 200,00 eur. Prijímateľ dotácie predložil zúčtovanie dotácie č. 62929/2016 s dátumom doručenia 30.11.2016. Prijímateľ nepredložil zúčtovanie dotácie v zmysle § 5 ods. 4 VZN č. 6/2011 v znení VZN č. 1/2015, ktoré bolo platné a účinné v čase, keď sa malo zúčtovanie predkladať, v zmysle ktorého prijímateľ vyúčtuje dotáciu do 30 dní po ukončení termínu akcie, resp. za prvý polrok k 31.07. príslušného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch nebol súčasťou písomnej žiadosti výpis z registra trestov právnickej osoby: Súčasťou písomnej žiadosti o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta č. 44031 s dátumom doručenia 26.10.2017, ktorú predložil Folklórny súbor Matičiarik nebol výpis s z registra trestov právnickej osoby. Súčasťou žiadosti bol len výpis z registra trestov oprávnenej osoby žiadateľa/príjemcu dotácie. Tým, že mesto ani v čase poskytnutia dotácie nepreverilo, či žiadateľ nemá trest zákazu prijímať dotácie, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, podľa odseku 4 citovaného ustanovenia zákona možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. K zmene všeobecne záväzných právnych predpisov ohľadne predkladania výpisov z registra trestov právnických osôb prišlo s účinnosťou od 01.07.2016. V roku 2016 sa táto zmena mala týkať aj žiadosti Atletického klubu č. 39166/2016 z 25.08.2016 (doručenej 27.07.2016) a žiadosti OZ Hokej Nové Zámky č. 62731/2016 z 28.11.2016 (doručenej 28.11.2016), pričom súčasťou príslušnej spisovej dokumentácie nebol výpis z registra trestov právnickej osoby (ani v čase poskytnutia dotácie). Žiadateľ podľa predloženej dokumentácie k žiadostiam prijímateľa nebol vyzvaný na jeho doplnenie, čím mesto nekonalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuviedol dátum na deviatich záznamoch z vykonania základnej finančnej kontroly vykonanej k nasledovným zmluvám o poskytnutí finančnej dotácie: ?č. OF/529/2016 z 06.10.2016 (Atletický klub), ?č. OF/535/2016 z 05.10.2016 (OZ Hokej Nové Zámky), ?č. OF/513/2016 z 06.10.2016 (Miestny odbor Matice slovenskej), ?č. OF/515/2016 z 06.10.2016 (Umelecké aktivity), ?č. OF/523/2016 z 05.10.2016 (Novozámocký občiansky klub), ?č. OF/525/2016 z 05.10.2016 (ZŠ B. Bethlema), ?č. OF/528/2016 z 06.10.2016 (ZŠ Nábrežná), ?č. OF/522/2016 z 06.10.2016 (ZŠ Devínska), ?č. OF/526/2016 z 06.10.2016 (ZŠ G. Czuczora s VJM ), čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona aj uvedením dátumu vykonania finančnej kontroly. Na zázname z vykonania základnej finančnej kontroly vykonanej 24.02.2017 k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie č. OF/213/2017 z 24.02.2017 uzatvorenej s Miestnym odborom Matice slovenskej nebol uvedený podpis zamestnanca, ktorý kontroloval jej súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona aj uvedením podpisu. V časti, v rámci ktorej sa preveroval jej súlad s uznesením MsZ, nebolo vyplnené jeho číslo a dátum konania MsZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na deviatich záznamoch o vykonaní základnej finančnej kontroly k zmluvám o poskytnutí dotácií nebol uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona aj uvedením dátumu vykonania finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Podľa základnej finančnej kontroly k žiadosti č. 58362/2016 z 10.10.2016 Slovenského červeného kríža doručenej 12.10.2016 o priznanie účelovej dotácie z prostriedkov mesta vykonanej 29.12.2016 bola finančná operácia alebo jej časť v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rok. Na doklade nebolo vyznačené, či ju bolo alebo nebolo možné vykonať a v nej pokračovať. Rovnako bola v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ako aj VZN č. 10/2016, nebolo tu však vyznačené či ju bolo alebo nebolo možné vykonať, v nej pokračovať a postúpiť na prerokovanie do orgánov mesta. Uvedené skutočnosti neboli v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 citovaného zákona uvedením vyjadrenia, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno alebo nemožno pokračovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Námestovo

IČO
00314676
Sídlo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.04.2019 - 28.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto konalo v rozpore s ustanovením § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď pri poskytovaní dotácií právnickým osobám v roku 2017 a roku 2018 nepreverovalo, či táto osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uvedené účtovné doklady nespĺňali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, boli neúplné, absentovala príloha k účtovným dokladom preukazujúcim čerpanie poskytnutej dotácie, čo nebolo v súlade s prílohou č. 3 VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy a pri nesplnení účelu poskytnutej dotácie zároveň nedodržalo finančnú disciplínu v sume 285,00 eur v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.04.2019 - 24.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Počas procesu schvaľovania všetkých žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2017 nebolo zo strany mesta dostatočne preverené, či žiadateľ nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Zaniknuté záväzky z účtovníctva mesta neboli odpísané, tým údaje v účtovnej závierke neboli verné a pravdivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedením neexistujúcich záväzkov v poznámkach účtovnej závierky nebola zabezpečená spoľahlivosť týchto údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.

Mesto Pezinok

IČO
00305022
Sídlo
Radničné nám. 7, 90214 Pezinok
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 13.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vo VZN pri definovaní žiadateľa stanovovalo tie isté podmienky aj pre osoby, uvedené v § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré § 7 ods. 4 toho istého zákona vyníma.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vo VZN nestanovilo jednoznačne termín vyúčtovania dotácie zvlášť pre projekty a zvlášť pre činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vo VZN a v zmluve o poskytnutie dotácie stanovilo za nedodržanie podmienok zmluvnú pokutu, čo nie je zákonom stanoveným následkom porušenia finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zadefinovaním len troch oblastí podpory pre poskytovanie dotácií vo VZN, je ostatným subjektom uberané právo požiadať o dotáciu z rozpočtu mesta smerujúcu do iných oblastí deklarovaných v strategických dokumentoch mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Pezinok v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Z preverovaného súboru poskytnutých dotácií neboli v štyroch prípadoch dodržané termíny vyúčtovania dotácií poskytnutých na projekty. Tým, že mesto dôsledne nepreverilo vyúčtovanie, umožnilo čerpať finančné prostriedky v sume 12 500,00 eur v rozpore s ustanovením § 6 ods. 2 písm. a) VZN v nadväznosti na čl. III ods. 3 zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedoručenie vyúčtovania v stanovenom termíne bolo podľa VZN dôvodom na vylúčenie žiadateľa z procesu prideľovania dotácií na nasledujúci rok a takémuto subjektu v nasledujúcom roku nesmeli byť pridelené financie z rozpočtu mesta. Kontrolou bolo zistené, že mesto poskytlo v roku 2017 dotáciu Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi v sume 700,00 eur, a v roku 2018 dotáciu Spolku „Dychová hudba Cajlané“ v sume 5 500,00 eur aj napriek skutočnosti, že v predchádzajúcom roku prijímatelia nedodržali termín vyúčtovania dotácie. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo podľa § 6 ods. 5 VZN o dotáciách.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nevyhodnocovalo prínos a dopad poskytnutých dotácií vo vzťahu k cieľom stanoveným v strategických dokumentoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Neúčinné konanie

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 03.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s príslušným ustanovením zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Zamestnanci mesta v niektorých prípadoch nepostupovali pri výkone základnej a administratívnej finančnej kontroly v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Poprad

IČO
00326470
Sídlo
Nábrežie Jána Pavla II 2802/3, 05801 Poprad
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.04.2019 - 10.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa § 6 bodu 2 VZN č. 2/2013 a čl. 6 bodu 2 VZN č. 7/2016 bol prijímateľ povinný zabezpečiť označenie účtovných dokladov symbolom „DOTÁCIA MESTA POPRAD“. Uvedená povinnosť bola stanovená aj v jednotlivých zmluvách. Takéto označenie absentovalo na piatich účtovných dokladoch pri zmluve č. 13/2018/ OŠMaŠ s FK Poprad a na všetkých účtovných dokladoch v nasledovných prípadoch: • zmluva č. 5/2017/OŠMaŠ s FK Poprad • zmluva č. 54/2017/OŠMaŠ s FK Poprad • zmluva č. 55/2017/OŠMaŠ s FK Poprad • zmluva č. 03/2017/SBO s DHZ Poprad • zmluva č. 01/2017/SBO s DHZ Spišská Sobota Mesto účtovné doklady napriek tomu akceptovalo čím nekonalo v súlade s § 6 bod 2 VZN č. 2/2013, čl. 6 bod 2 VZN č. 7/2016 a jednotlivými zmluvami. Koncepcia rozvoja športu z roku 2010 bola spracovaná na základe zákona o telesnej kultúre s odkazmi na už neaktuálne všeobecne záväzné právne predpisy. Od 01.01.2016 nadobudol účinnosť zákon o športe kde podľa 64 písm. a) mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
HK Poprad s.r.o. nepoužil časť dotácie spolu vo výške 4 513,00 eur v súlade s čl. 5 bodom 6 VZN č. 7/2016, podľa ktorého je povinný použiť dotáciu na účel uvedený v zmluve. Taktiež podľa čl. 2 jednotlivých zmlúv bol prijímateľ povinný použiť dotáciu na účel uvedený v zmluve. Mesto akceptovalo pri vyúčtovaní sumu 4 513,00 eur, ktorého súčasťou boli účtovné doklady, ktorých predmet nebol v súlade s účelom uvedeným v zmluve, následne prerokovalo žiadosť pre nasledujúci rok čo nebolo v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Preverením predloženej dokumentácie bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v nasledovných prípadoch nedôsledne uvádzal v zmluvách účel použitia dotácie, ktorý bol podrobnejšie a konkrétnejšie uvedený v žiadosti avšak v samotnej zmluve, bol stanovený už všeobecnejšie ako napr.: •zmluva č. 5/2017OŠMaŠ s FK Poprad kde bol účel v žiadosti zadefinovaný nasledovne: Dotácia bude použitá pre FK Poprad na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom na futbalovom štadióne Poprad - Veľká ul. Fraňa Kráľa 9 a na futbalovom štadióne, ul. Športová 2, na úhradu za prenájom ihrísk s prírodnou a umelou trávou, na úhradu za prenájom telocviční a športových hál pre zabezpečenie tréningového procesu a odohrania prípravných a súťažných zápasov klubu FK Poprad. V zmluve však bol účel uvedený nasledovne: Rozvoj telesnej kultúry a športu – na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom s miestom realizácie – mesto Poprad. Následne z vyúčtovania vyplýval napr. aj nájom bazéna či tenisového kurtu. Obdobne to bolo aj v ďalších prípadoch týkajúcich sa športových klubov. •zmluva č. 22/2017/OK s ART ACADEMY o. z. bol uvedený účel – UMELCI POPRADU 2 •zmluva č. 36/2018/OŠMaŠ s Red Arrows Poprad bol uvedený účel – Rozvoj telesnej kultúry a športu – Podtatranská liga Z takto uvedeného účelu nebolo možné relevantne a hodnoverne vyhodnotiť účel použitia prostriedkov, keďže vyúčtovanie prostriedkov a následne preukázanie účelu sa vyhodnocuje v nadväznosti na účel uvedený v zmluve a nie v žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Zmluva č. 2/2018/OŠMaŠ s HK ŠKP Poprad podpísaná dňa 22.02.2018, mesto predložilo ku kontrole dva výpisy z registra trestov, jeden zo 07.10.2018 a druhý z 27.02.2018. Ani jeden však nespĺňal vyššie uvedenú požiadavku predložiť výpis nie starší ako tri mesiace pred podpisom zmluvy. Mesto týmto nepostupovalo v súlade s čl. 5 bod 2 VZN č. 7/2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva č. 94/2016/OŠMaŠ, 104/2016/OŠMaŠ, 52/2017/OŠMaŠ s HK Poprad s.r.o. - mesto nepredložilo ku kontrole potvrdenia ohľadom dlhu na zdravotnom a sociálnom poistení, ktoré bol žiadateľ v zmysle príslušného VZN povinný predložiť. Mesto týmto nepostupovalo v súlade s čl. 5 bod 2 VZN č. 7/2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva č. 01/OUaPP/2018 so SAD, ktorá bola podpísaná dňa 06.03.2018 - mesto akceptovalo potvrdenia od poisťovní a daňového úradu staršie ako tri mesiace (z októbra 2017). Mesto týmto nepostupovalo v súlade s čl. 5 bod 2 VZN č. 7/2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade zmluvy č. 83/2017/OK s Domom Matice slovenskej, termín realizácie akcie bol - 16.11.2017, termín vyúčtovania bol 15.12.2017, a teda 29 dní čo nebolo v súlade s čl. 6 bodom 2 VZN č. 7/2016, podľa ktorého nesmie byť termín predloženia vyúčtovania použitých finančných prostriedkov dohodnutý v zmluve kratší ako 30 dní odo dňa ukončenia akcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zmluve č. 54/2017/OŠMaŠ s FK Poprad bola predložená žiadosť bez IČ DPH (pričom FK Poprad bol podľa správy HK č 17/2017 z 31.08.2017 platcom DPH od 01.09.2016, uvedená skutočnosť taktiež vyplýva z údajov v potvrdení predloženom Daňovým úradom). Následne bola aj zmluva uzatvorená s nesprávnym údajom, že FK Poprad nie je platcom DPH. Uvedené nebolo v súlade s § 3 bodom 1 písm. c) VZN č. 2/2013, podľa ktorého žiadosť obsahuje aj IČ DPH a s čl. 5 bodom 1 písm. a) VZN č. 7/2016, podľa ktorého zmluva obsahuje aj identifikačné údaje zmluvných strán.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. 6 bodu 7 VZN č. 7/2016 bol prijímateľ povinný uhrádzať výdavky uplatnené vo vyúčtovaní en z bankového účtu, ktorý je uvedený v zmluve, prípadne v hotovosti do výšky 200,00 eur/jeden doklad. Z predloženej dokumentácie však v 21 prípadoch vyplývala úhrada výdavkov nad 200,00 eur čo nebolo v súlade s vyššie uvedeným ustanovením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou náležitostí záverečného účtu za rok 2016 a 2017 bolo zistené, že v prehľade o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy absentovali tieto poskytnuté dotácie: • za rok 2016 dotácia pre SAD v sume 2 750,00 eur (suma skutočne použitých prostriedkov 2143,23 eur) • za rok 2017 dotácia pre SAD v sume 2 500,00 eur (suma skutočne použitých prostriedkov 2 146,82 eur), dotácia pre Futbalovú akadémiu mládeže Poprad v sume 3 500,00 eur. Taktiež boli nesprávne uvedené dotácie pre DHZ Veľká v sume 500,00 eur, správne 474,32 eur a pre HK Poprad, s. r. o v sume 32 686,33 eur, správne 38 034,33 eur. Kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet obsahuje prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou účtovnej dokumentácie bolo zistené nesprávne účtovanie poskytnutých transferov UMB v Banskej Bystrici za roky 2016 až 2018 v sume 100 060,00 eur, Podtatranskej knižnici za roky 2016 až 2018 v sume 3 700,00 eur a Tatranskej galérii za roky 2017 a 2018 v sume 4 900,00 eur. Mesto pri týchto subjektoch nesprávne účtovalo o poskytnutých transferoch na ťarchu účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. V oboch prípadoch ide o subjekty verejnej správy. Mesto malo účtovať na ťarchu účtu 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy a iné zúčtovania. Nesprávnym účtovaním poskytnutých transferov celkovo v sume 108 660,00 eur, mesto nepostupovalo v súlade s § 47 ods. 9 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 359 účtujú transfery medzi subjektmi verejnej správy. Zároveň podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná opatrenie dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou účtovnej dokumentácie bolo taktiež zistené nesprávne účtovanie o zúčtovaniach dotácií pre Podtatranskú knižnicu v sume 1 000,00 eur za rok 2016, pre UMB v Banskej Bystrici v sume 30 600,00 eur za rok 2018 a pre Tatranskú galériu v sume 3 000,00 eur za rok 2018 na ťarchu účtu 586 – so súvzťažným zápisom v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Vzhľadom na to, že ide o subjekty verejnej správy, bolo potrebné účtovať na ťarchu účtu 585 - transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom verejnej správy so súvzťažným zápisom v prospech účtu 359. Nesprávnym účtovaním o zúčtovaní dotácií celkovo v sume 34 600,00 eur mesto nepostupovalo v súlade s § 65 ods. 4 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 585 účtujú náklady na transfery z rozpočtu obce ostatným subjektom verejnej správy. Zároveň podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná opatrenie dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou účtovnej dokumentácie v rámci vybranej vzorky dotácií bolo zistené aj nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácií pri poskytnutých transferoch v celkovej sume 92 450,00 eur, čim mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte mesta uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto tým, že neuviedlo v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2017 správne a úplne údaje, nepostupovalo v zmysle § 3 opatrenia MF SR k individuálnej účtovnej závierke, a tiež v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z.
Pri žiadosti o dotáciu od HK Poprad, s.r.o. vo výške 350 000,00 eur súvisiacej so zmluvou č. 104/2016/OŠMaŠ nebol na kontrolnom liste uvedený dátum vykonania finančnej kontroly príslušného vedúceho zamestnanca čím mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby podľa § 7 ods. 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho podpisu a dátumu vykonania finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zmluva č. 35/2016/SOC s LÉTHÉ n. o. bola podpísaná dňa 21.07.2016 (zo strany mesta ešte 30.06.2017). Základnú finančnú kontrolu je potrebné vykonávať pred podpisom zmluvy, bola však vykonaná 22.07.2016, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zmluva č. 9/2016/OK s Horský film Poprad, n. f. bola podpísaná dňa 07.03.2016. Administratívna finančná kontrola, ktorú je potrebné vykonávať pred podpisom zmluvy bola vykonaná až dňa 22.03.2016, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V 99 prípadoch neobsahovali správy z administratívnej finančnej kontroly dátum vyhotovenia správy čo nebolo v súlade s § 22 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého obsahuje správa aj dátum jej vyhotovenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto nevykonalo administratívnu finančnú kontrolu k vyúčtovaniu dotácií v 16 prípadoch a v jednom prípade pri dodatku k zmluve, čim nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole je orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 10 bodom 1 Smernice o finančnej kontrole v podmienkach Mesta Poprad č. 025/SM/2016, podľa ktorého sa administratívna finančná kontrola sa vykoná pri každej finančnej operácii alebo jej časti s charakterom poskytnutia verejných financií za účelom overenia súladu podľa § 5 ods. 3 tejto smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
Roky 2016 - 2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 24.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Počas procesu schvaľovania všetkých žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v rokoch 2017 a 2018 a v jednom prípade v roku 2016 nebolo zo strany mesta dostatočne preverené, či žiadateľ o dotáciu nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dotácia poskytnutá charitatívnej organizácií v roku 2018 v celkovej sume 8 000,00 eur bola vyúčtovaná v dvoch termínoch, pričom v jednom prípade bolo vyúčovanie na sumu 4 000,00 eur predložené mestu až deväť dní po zmluvne stanovenom termíne, čím nebol dodržaný postup v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie a VZN o dotáciach. Mesto by malo vyhodnocovať, či boli zo strany prijímateľa dotácie splnené všetky podmienky stanovené v zmluvách o poskytnutí dotácií a vo VZN o dotáciách a uplatňovať voči nim prípadné sankcie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Púchov

IČO
00317748
Sídlo
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Kontrolované obdobie
Roky 2016 - 2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja športu nebola vypracovaná, čo bolo v rozpore s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015
Počas procesu schvaľovania všetkých žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v rokoch 2017 a 2018 nebolo zo strany mesta dostatočne preverené, či žiadateľ nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo všetkých zmluvách o poskytnutí dotácií za roky 2016 - 2018 neboli uvedené povinné náležitosti týkajúce sa sankcií za neplnenie zmluvne dohodnutých podmienok a povinnosti prijímateľa umožniť vykonanie kontroly, čím nebol dodržaný postup bodu 5.6 VZN o dotáciách podľa ktorého zmluva okrem inéhoobsahuje aj sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok dohodnutých v zmluve a povinnosť prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých finančných prostriedkov. Takýmto konaním zároveň neboladotácia poskytnutá za podmienok stanovených VZN o dotáciach, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dve dotácie, jedna poskytnutá v roku 2017 a druhá v roku 2018, v celkovej sume 1 850,00 eur neboli zúčtované s rozpočtom mesta bez zbytočného odkladu, ale až viac ako tri mesiace po splnení podmienok na ich zúčtovanie, čím bolo porušené ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri všetkých zmluvách o poskytnutí dotácie v rokoch 2016 – 2018 nebola vykonaná ZFK pred podpisom zmluvy. Tým, že nebola vykonaná finančná kontrola pred podpísaním zmluvy, t. j. pred začatím finančnej operácie bolo porušené ustanovenie § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa finančnou kontrolou zabezpečuje overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Rimavská Sobota

IČO
00319031
Sídlo
Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.04.2019 - 22.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepciu rozvoja športu alebo iné koncepcie (okrem PHSR a KPSS) mesto nemalo spracované. Tým, že mesto nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu porušilo § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2012 Z.z.
V roku 2016 primátor schválil dotáciu pre Židovskú náboženskú obec v sume 400,00 eur, čo nebolo v súlade s čl. 5 bod 2 písm. a) VZN č. 68/2004, podľa ktorého primátor schvaľuje dotácie do výšky 332,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rokoch 2016 až 2018 mesto poskytovalo dotácie Mestskému športovému klubu Rimavská Sobota, s. r. o. podľa § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko išlo o 100 % dcérsku spoločnosť mesta. Poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, nebolo predmetom VZN č. 68/2004 o dotáciách ani VZN č. 142/2017 o dotáciách. Obchodná spoločnosť je zapísaná v OR SR, oddiel: sro, vložka číslo: 16100/S. Podľa výpisu z OR SR v predmete činnosti nebola uvedená športová činnosť klubu, resp. obdobná činnosť, z ktorej by bolo zrejmé, že spoločnosť vykonáva športovú činnosť. Zo správ o činnosti a hospodárení Mestského športového klubu Rimavská Sobota, s. r. o., ktoré boli prílohou záverečného účtu mesta za rok 2016, 2017 a 2018 bolo zistené, že spoločnosť vykonáva najmä športovú činnosť. Mestský športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. je tiež evidovaný v informačnom systéme Slovenského futbalového zväzu. Dotáciu na rok 2016 schválilo MsZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016 uznesením č. 147/2015-MsZ z 15.12.2015 v sume 60 000,00 eur na bežné výdavky pre mužstvo A – dospelí a 40 000,00 eur pre mládež. Uznesením MsZ č. 54/2016-MsZ z 14.06.2016 schválilo MsZ zvýšenie dotácie o sumu 73 000,00 eur na činnosť klubu. Dotáciu na rok 2017 schválilo MsZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017 uznesením MsZ č. 129/2016-MsZ z 15.11.2016 v sume 100 000,00 eur na bežné výdavky pre mužstvo A – dospelí a 50 000,00 eur pre mládež. Uznesením MsZ č. 72/2017-MsZ z 19.09.2017 schválilo MsZ zvýšenie dotácie o 8 000,00 eur na šport – mládež. Dotáciu na rok 2018 schválilo MsZ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2018 uznesením MsZ č. 94/2017-MsZ z 21.11.2017 v sume 100 000,00 eur na bežné výdavky pre mužstvo A – dospelí a 58 000,00 eur pre mládež. Mesto s Mestským športovým klubom Rimavská Sobota, s. r. o. neuzatvorilo zmluvu, resp. ináč nedohodlo podmienky čerpania dotácie a jej vyúčtovania. Z predmetných uznesení MsZ nebolo dostatočne zrejmé na akú konkrétnu úlohu vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce v zmysle § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli dotácie poskytnuté. Dotácie mesto poskytovalo Mestskému športovému klubu Rimavská Sobota, s. r. o. mesačne, pričom časť dotácie poskytovalo na činnosť klubu – dospelí a časť na šport pre mládež. Mestský športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. mestu nepredložil vyúčtovanie dotácie podľa jednotlivých účelov stanovených uznesením MsZ. Mestu predkladal správy o činnosti a hospodárení klubu za I. polrok 2016, I. polrok 2017 a I. polrok 2018, ktoré boli súčasťou hospodárenia mesta k 30.06.2016, k 30.06.2017 a k 30.06.2018. Ďalej mestu predkladal správy o činnosti a hospodárení klubu za daný rok, ktoré boli súčasťou záverečných účtov za rok 2016, 2017 a 2018. Predmetné správy neobsahovali vyúčtovanie dotácie podľa účelu poskytnutej dotácie, t. j. na čo a v akej výške bola použitá pre mužstvo A - dospelí a na mládež. Tým, že mesto nedohodlo s prijímateľom dotácie spôsob zúčtovania dotácie a nezúčtovalo poskytnuté dotácie s rozpočtom v danom roku, nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého prostriedky podľa ods. 2 a 4 podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Zároveň tým porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy v sume 173 000,00 eur v roku 2016, v sume 158 000,00 eur v roku 2017 a v sume 158 000,00 eur v roku 2018.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v roku 2017 poskytlo Volejbalovému klubu Slovan Rimavská Sobota finančnú dotáciu na finančné a technické zabezpečenie športovej sezóny 2017 v sume 6 000,00 eur. Dotáciu schválilo MsZ uznesením č. 33/2017-MsZ z 20.03.2017 na návrh príslušnej komisie z 20.02.2017 a mesto s prijímateľom dotácie uzatvorilo zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 č. 10/2017 dňa 07.04.2017. Dotácia bola poskytnutá na účet prijímateľa dňa 13.02.2017 v sume 1 500,00 eur a 11.04.2017 v sume 4 500,00 eur. V roku 2018 mesto poskytlo Volejbalovému klubu Slovan Rimavská Sobota finančnú dotáciu na finančné a technické zabezpečenie športovej sezóny 2018 v sume 6 000,00 eur. Dotáciu schválilo MsZ uznesením č. 26/2018-MsZ z 28.03.2018 na návrh príslušnej komisie z 26.02.2018 a mesto s prijímateľom dotácie uzatvorilo zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta na rok 2018 č. 2/2018 dňa 07.05.2018. Dotácia bola poskytnutá na účet prijímateľa dňa 06.02.2018 v sume 2 000,00 eur a 09.05.2018 v sume 4 000,00 eur. Podľa čl. 5 bod 2 písm. c) VZN č. 68/2004 prideľovanie dotácií nad 1 660,00 eur schvaľuje MsZ na návrh príslušnej komisie. Podľa čl. 9 bod 4 písm. b) VZN č. 142/2017 dotácie nad 332,00 eur schvaľuje MsZ na návrh príslušnej komisie. Podľa čl. 11 bod 1 VZN č. 142/2017 po rozhodnutí MsZ o pridelení dotácie spracovateľ žiadosti vypracuje zmluvu o poskytnutí dotácie a vystaví platobný poukaz, ktorý spolu s jedným vyhotovením podpísanej zmluvy predloží na odbor ekonomický. Poskytovanie preddavkov upravuje § 19 ods. 8, 9 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa § 19 ods. 8 predmetného zákona subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Podľa § 19 ods. 9 písm. a) až f) môže subjekt verejnej správy poskytnúť preddavky na základe písomnej zmluvy aj pri obstaraní vojenského materiálu, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a hudobných nástrojov v zahraničí, trvalú zálohu pri vydaní medzinárodnej platobnej karty, akreditív v prospech zahraničných osôb pri dodávkach výkonov a tovarov, preddavok na úhradu zdravotnej starostlivosti, trvalú zálohu na poskytnutie poštových služieb a zábezpeku pri obstaraní výkonov a tovarov. Poskytnutím preddavku na dotáciu v rozpore s § 19 ods. 8 a 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v rozpore s čl. 5 bod 2 písm. c) VZN č. 68/2004, čl. 9 bod 4 písm. b) VZN č. 142/2017, porušilo mesto finančnú disciplínu v sume 1 500,00 eur v roku 2017 a v sume 2 000,00 eur v roku 2018 podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením žiadostí o dotáciu k vybraným dotáciám bolo ďalej zistené, že žiadosti neobsahovali všetky náležitosti podľa VZN č. 68/2004 a VZN č. 142/2017, keď napr.: - K žiadostiam o dotáciu za rok 2016 a 2017 (s výnimkou Miestneho odboru Matice slovenskej Rimavská Sobota) neboli priložené doklady o právnej subjektivite, čo nebolo v súlade s čl. 4, bod 3, písm. a) VZN č. 68/2004, podľa ktorého kompletná žiadosť bude obsahovať presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením na výpise z príslušného registra – doloženú kópiu dokladu o právnej subjektivite. - Žiadosti neobsahovali podrobnú celkovú kvantifikáciu projektu podľa s čl. 4, bod 3, pism. c) VZN č. 68/2004. Išlo o žiadosti o poskytnutie dotácie od Miestneho odboru Matice slovenskej Rimavská Sobota (roky 2016 a 2017), OZ OXYMORON (rok 2017). - Na žiadosti (Volejbalový klub Slovan Rimavská Sobota, zmluva č. 56/2018) nebolo uvedené spolufinancovanie podľa čl. 6 bod 7 VZN č. 142/2017. - K žiadostiam (HKM Rimavská Sobota, obidve zmluvy) chýbali doklady o právnej subjektivite žiadateľa podľa čl. 8 bod 3 VZN č. 142/2017. Poskytovateľ dotácie nevyžadoval doplnenie vyššie uvedených dokladov a aj napriek chýbajúcim dokladom žiadosti akceptoval, čo nebolo v súlade s citovanými ustanoveniami VZN č. 68/2004 a 142/2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vybraných dotácií za rok 2018 bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade s čl. 11 bod 2 písm. c) d) a e) VZN č. 142/2017, keď zmluvy ktoré uzatvorilo s prijímateľmi dotácií neobsahovali predpísané náležitosti, a to: podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou, povinnosť zaplatiť penále podľa čl. 13 tohto VZN, povinnosť vrátiť aj výnos z nepoužitej dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) VZN č. 68/2004 bola právnická osoba a fyzická osoba, ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky v súlade s týmto VZN povinná vykonať vyúčtovanie dotácie najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka uvedeným spôsobom: predložiť kópie účtovných dokladov o čerpaní pridelených finančných prostriedkov s písomným komentárom o čerpaní na určený účel. Účtovné doklady musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve. Preverením vyúčtovania dotácií k vybraným dotáciám poskytnutým v roku 2016 a 2017 bolo zistené, že v rámci niektorých vyúčtovaní boli predložené doklady, ktoré nemali náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve alebo neboli preukázateľné podľa § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Išlo o nasledovné prípady: - Vyúčtovanie TJ Mladosť Relax – stolný tenis za rok 2016, k faktúre č. 2016154 v sume 50,10 eur, na ktorej nebol ako odberateľ uvedený prijímateľ dotácie chýbal doklad o úhrade (výdavkový doklad, resp. bankový výpis) preukazujúci, že ide o výdavok prijímateľa dotácie, k bločkom z registračnej pokladne chýbali výdavkové doklady z pokladne TJ Mladosť Relax – tenisti napr. k nákupu športových pomôcok v sume 56,00 eur, k bločku z registračnej pokladne v sume 70,00 eur, nákup kancelárskych potrieb v sume 4,98 doložený iba bloček z registračnej pokladne. - Vyúčtovanie TJ Mladosť Relax – stolný tenis za rok 2017, k faktúre 171SK0386 za nákup poťahu v sume 33,00 eur, na ktorej nebol ako odberateľ uvedený prijímateľ dotácie chýbal doklad o úhrade (výdavkový doklad, resp. bankový výpis) preukazujúci, že ide o výdavok prijímateľa dotácie, k niektorým bločkom z registračnej pokladne chýbali výdavkové doklady z pokladne TJ Mladosť Relax napr. k nákupu športových pomôcok v sume 56,00 eur z 17.10.2017, k nákupu športových pomôcok v sume 56,00 eur z 10.01.2017. - Vyúčtovanie HKM Rimavská Sobota za rok 2016 – výdavkové účtovné doklady nemali náležitosti podľa zákona o účtovníctve, keď nemali uvedené číslo výdavkového dokladu, k faktúre 160131 za nákup kokardy v sume 112,26 eur, na ktorej nebol ako odberateľ uvedený prijímateľ dotácie, chýbal doklad o úhrade (výdavkový doklad, resp. bankový výpis) preukazujúci, že ide o výdavok prijímateľa dotácie. - Vyúčtovanie HKM Rimavská Sobota za rok 2016 a 2017 – výdavkové doklady za vyplatenie odmien trénerom a rozhodcom neboli doložené zmluvami s trénermi a rozhodcami preukazujúce správnosť a opodstatnenosť výdavkov v súlade s daným účelom. Mesto nevyžadovalo doplnenie vyššie uvedených dokladov a aj napriek chýbajúcim dokladom, resp. neúplným dokladom vyúčtovania dotácií akceptovalo, čo nebolo v súlade s čl. VII bod 1 písmeno b) VZN č. 68/2004.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto 23.11.2018 poskytlo Volejbalovému klubu Slovan Rimavská Sobota aj druhú dotáciu v sume 2 500,00 eur na základe zmluvy č. 56/2018 z 23.11.2018 za účelom úhrady nákladov spojených s akciou „Turnaj žien a žiačok – 50. výročie založenia klubu“, ktorý sa uskutočnil 22.09.2018. Podľa čl. 6 bod 8 VZN č. 142/2017 dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Prijímateľ preukáže aj použitie iných zdrojov v sume minimálne 10 % celkového rozpočtu projektu. V súlade s čl. 6 bod 8 VZN č. 142/2017 prijímateľ predložil vyúčtovania dotácií, v ktorých preukázal použitie finančných prostriedkov v sume 2 751,30 eur (zmluva č. 56/20018). Vo vyúčtovaní dotácie k zmluve č. 56/2018 prijímateľ predložil aj doklady spolu v sume 754,64 eur, ktoré nesúviseli s uvedeným projektom: - FA č. 2015007 vyhotovená 11.03.2015 za nájom telocvične a energie s tým spojené v sume 172,77 eur, uhradená Volejbalovým klubom Slovan Rimavská Sobota dňa 18.09.2018, - FA č. 2015010 vyhotovená 27.04.2015 za nájom telocvične a energie s tým spojené v sume 351,10 eur, uhradená Volejbalovým klubom Slovan Rimavská Sobota dňa 18.09.2018, - FA č. 20150056 vyhotovená 14.12.2015 za nájom telocvične a energie s tým spojené v sume 230,77 eur, uhradená Volejbalovým klubom Slovan Rimavská Sobota dňa 11.12.2018. Mesto pri zúčtovaní predmetnej dotácie na turnaj žien a žiačok k čerpaniu dotácie akceptovalo účtovné doklady, ktoré boli nad rozsah účelu stanoveného v predmete zmluvy č. 56/2018. Mesto uvedeným konaním porušilo finančnú disciplínu v sume 503,34 eur (2 500,00 eur – (2 751,30 eur – 754,64 eur)) podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa písomného vyjadrenia mesta k dotácií Volejbalovému klubu Slovan Rimavská Sobota boli vo vyúčtovaní dotácie k zmluve č. 56/2018 doklady predložené v sume 2 751,30 eur, dotácia bola poskytnutá v sume 2 500,00 eur (faktúra v sume 230,77 eur nebola akceptovaná). Faktúry za rok 2015 boli uhradené v roku 2018, nakoľko klub nemal postačujúce finančné prostriedky na nájom telocvične a uvedený nájom splácajú na základe dohody. Mesto nevyzvalo prijímateľa na vrátenie dotácie, nakoľko boli splnené všetky podmienky na poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyúčtovanie HKM Rimavská Sobota za rok 2018 neobsahovalo zmluvy s trénermi preukazujúce správnosť a opodstatnenosť výdavkov v súlade s daným účelom, čo nebolo v súlade s čl. 12 ods. 5 VZN č. 142/2017, podľa ktorého vyúčtovanie dotácie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona o účtovníctve, preukazujúce použitie dotácie na schválený účel (napr. objednávky, faktúry, bankové výpisy, pokladničné doklady, zmluvy a pod). Podľa písomného vyjadrenia mesta k dotácií HKM Rimavská Sobota predložené doklady k výplatám boli akceptované tak ako boli predložené. HKM aj v predchádzajúcich rokoch predkladal tento typ dokladov a boli mu uznávané. Uvedené doklady kontroloval aj audítor a nevytkol nám spôsob zúčtovania a ani legitímnosť dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením dokumentácie k vybraným poskytnutým dotáciám v roku 2017 bolo zistené, že mesto v roku 2017 neoverovalo u právnických osôb podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, či nemajú uložený trest zákazu prijímať dotácie a v roku 2018 mesto overovalo túto skutočnosť na základe čestného prehlásenia, čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie. Podľa písomného vyjadrenia v roku 2017 mesto nevyžadovalo od prijímateľov dotácií výpis z registra trestov a ani čestné prehlásenie, že nemajú zákaz prijímať dotácie. Pri poskytovaní dotácií v roku 2018 mesto od žiadateľov – právnických osôb podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vyžadovalo na preukázanie beztrestnosti predložiť čestné vyhlásenie, ktoré bolo prílohou č. 2 VZN č. 142/2017. V súvislosti s uplatňovaním zákona o e-Governmente od 01.01.2019 pri overovaní zákazu prijímať dotácie u právnických osôb mesto v písomnom stanovisku uviedlo, že nemá prístupy k výpisom z registra trestov právnických osôb cez portál oversi.gov.sk na overenie skutočnosti podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, mesto nepostupuje pri vyžiadaní výpisu z registra trestov ani podľa § 8a ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Žiadatelia predkladajú iba čestné prehlásenia (príloha č. 2 k VZN číslo 142/2017), že spĺňajú podmienky v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením dodržiavania správnosti rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov na dotácie bolo zistené, že mesto použilo nesprávnu ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia č. MF SR/010175/2004-42, keď poskytnutú finančnú dotáciu Mestskému športovému klubu Rimavská Sobota, s.r.o. v rokoch 2016 – 2018 zatriedilo na podpoložku 642001 – Transfery občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu namiesto podpoložky 644 001 – Transfery právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom. Zatriedením výdavku na nesprávnu podpoložku mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte obce uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením dodržiavania zákona o účtovníctve pri účtovaní dotácií bolo zistené: že mesto v roku 2016 zaúčtovalo časť čerpania poskytnutej dotácie pre Mestský športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. v sume 29 066,00 eur na účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom, čo nebolo v súlade s § 64 ods. 3 postupov účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 584 účtujú v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok transfery poskytnuté rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v rámci konsolidovaného celku obce alebo vyššieho územného celku. Nedodržaním postupov účtovania pre ROPO mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolná skupina preverila správnosť a úplnosť vykázaných informácií vo finančných výkazoch FIN 5-04 a FIN 6-04 so stavom k 31.12.2016, k 31.12.2017 a k 31.12.2018 a ich súlad s účtovníctvom, pričom bolo zistené, že vo FIN 6-04 k 31.12.2016 a 31.12.2018 bola nesprávne vykázaná hodnota úverov ŠFRB podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. K 31.12.2016 mesto uviedlo výšku úverov zo ŠFRB podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 0,00 eur pričom správne mala byť uvedená suma 355 975,75 eur. K 31.12.2018 mesto uviedlo výšku úverov zo ŠFRB podľa § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 0,00 eur pričom správne mala byť uvedená suma 324 041,66 eur. Mesto z dôvodu nesprávneho vykazovania NZF vo vyššie uvedených finančných výkazoch nekonalo v roku 2016 v súlade s § 1 Opatrenia č. MF/18977/2015-31 a v roku 2018 nekonalo v súlade s § 1 Opatrenia č. MF/017353/2017-352.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto reagovalo na zmenu zákona o finančnej kontrole a audite vydaním resp. úpravou príslušných interných predpisov s oneskorením takmer dva roky, čo viedlo k porušovaniu zákona pri výkone ZFK a AFK – mesto tým nekonalo v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite. Vykonanie finančnej kontroly v procese poskytovania dotácií a ich zúčtovania v zmysle § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite bolo preverené na vzorke dokumentácie k vybraným dotáciám (výber subjektov v bode 2.1). Od 01.01.2016 bol v platnosti nový zákon o finančnej kontrole a audite. Podľa písomného vyjadrenia mesta zo dňa 31.05.2019 „Na základe platnosti a v zmysle tohto zákona o finančnej kontrole a audite boli vyhotovené na mestskom úrade nové pečiatky a upravené tlačivá v informačnom systéme, ktoré sa používali v praxi. Smernica o vykonávaní finančnej kontroly a audite na úrade bola aktualizovaná podľa platného zákona až od 01.11.2018. Pracovníci sa riadili pri vykonávaní ZFK platným zákonom.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZFK bola v roku 2016 vykonaná na všetkých preverených zmluvách o poskytnutí dotácií v deň ich podpisu. Prevod finančných prostriedkov prijímateľovi bol realizovaný na základe platobných poukazov, ktoré tiež prešli ZFK. Na platobnom poukaze pre Mestský športový klub č. 54442 bola dňa 12.01.2016 vykonaná ešte predbežná finančná kontrola podľa predchádzajúceho zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a internom audite, ďalšie ZFK už boli vykonané podľa platného zákona o finančnej kontrole a audite. Na platobných poukazoch č. 57951 (platba 11 920,00 eur dňa 24.10.2016) a č. 58618 (platba 10 420,00 eur dňa 20.12.2016) nie je vyznačené, či finančnú operáciu je alebo nie je možné vykonať, čím mesto nepostupovalo podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. V roku 2017 mesto postupovalo analogicky ako v roku 2016 ale ZFK vykonávalo aj na žiadosti o dotáciu. Kontrolou bolo zistené, že ZFK bola vykonaná až po podpise zmlúv o poskytnutí dotácie pre prijímateľov HKM Rimavská Sobota (48/2017 a 49/2017), OZ Oxymoron (26/2017, 50/2017 a 51/2017) a Miestny odbor Matice slovenskej (27/2017), čím mesto porušilo § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, pretože finančná operácia už bola vykonaná a nebol naplnený cieľ finančnej kontroly podľa § 6 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. Na preverených platobných poukazoch bola ZFK vykonaná načas – pred prevodom finančných prostriedkov. Na platobnom poukaze č. 59432 (záloha 1 500,00 eur pre Volejbalový klub Slovan uhradená 13.12.2017) bol konštatovaný len súlad s rozpočtom – zmluva nebola ešte podpísaná. Platobné poukazy k dotáciám pre Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o., č. 58979, 59476, 60623, 60622, 61320, 62066 a 63345 neobsahovali vyjadrenie, či finančnú operáciu je alebo nie je možné vykonať, čo nie je v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. Mesto aj v roku 2018 vykonalo ZFK na nasledujúcich zmluvách o poskytnutí dotácie až po ich podpísaní: Volejbalový klub Slovan č. 56/2018, HKM Rimavská Sobota č. 27/2018 a 49/2018, TJ Mladosť Relax č. 1/2018, čo nie je v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. ZFK pri výplate dotácií bola vykonávaná načas, pred vyplatením dotácie prijímateľovi. V prípade Mestského športového klubu, s.r.o. (dotácia bez zmluvy) bol na platobných poukazoch č. 63635, 64324, 65297, 66711, 67406, 68272 a 68273 potvrdený len súlad s rozpočtom a vnútornými predpismi a nebolo vyznačené, či finančnú operáciu je alebo nie je možné vykonať – mesto tak nekonalo podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Pri dotáciách pre Mestský športový klub, s. r. o., mesto nevykonávalo AFK, čím porušilo § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Podľa písomného vyjadrenia subjektu z 20.06.2019: „Pri dotáciách pre Mestský športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. v rokoch 2016 – 2018 nebola vykonávaná administratívna finančná kontrola. Mestský športový klub Rimavská Sobota, s. r. o. predkladal vždy rozbor svojho hospodárenia k 30.6. daného roka a rozbor hospodárenia v rámci záverečného účtu mesta. Uvedené rozbory schvaľovalo MsZ uznesením.“ AFK pri vyúčtovaní dotácie pre Volejbalový klub Slovan na základe zmluvy č. 56/2018 nebola vykonaná dôsledne podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, keďže mesto akceptovalo vo vyúčtovaní aj doklady, ktoré neboli v súlade s dohodnutým účelom dotácie (bod 2.1). Náležitosti správ podľa § 22 zákona o finančnej kontrole a audite z vykonanej AFK poskytnutých dotácií boli preverené na rovnakej vzorke prijímateľov ako v predchádzajúcom bode. Mesto pri výkone AFK nezistilo žiadne nedostatky – náležitosti správy v tomto prípade stanovuje § 22 zákona o finančnej kontrole a audite v ods. 3 a 4. Mesto nemalo v rokoch 2016 – 2017 ustanovený interným predpisom vzor správy z AFK v zmysle platného zákona o finančnej kontrole a audite. Mesto v praxi používalo upravené tlačivá z predchádzajúcich období. Vzory správ z AFK boli upravené až od 01.11.2018 Smernicou č. 1/2018 o postupe vykonávania finančnej kontroly. Prvýkrát mali byť použité pri výkone AFK po predložení zúčtovania dotácií za rok 2018. Avšak podľa písomného vyjadrenia mesta zo dňa 31.05.2019 bolo nedopatrením novej pracovníčky použité nesprávne tlačivo z predchádzajúcich období. Správy boli podpísané zamestnancom a vedúcim zamestnancom, ktorí vykonali AFK.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Náležitosti vypracovaných správ z AFK za roky 2016 – 2018 neboli plne v súlade s § 22 zákona o finančnej kontrole a audite. Správy neobsahovali cieľ AFK ale predmet AFK. Správy z AFK dotácií poskytnutých v roku 2018 neboli vypracované podľa aktuálneho zákona o finančnej kontrole a audite ale odvolávali sa na ustanovenia predchádzajúceho zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a internom audite a tlačivo správy nezodpovedalo vzoru stanovenému internou Smernicou č. 1/2018. Uvedenú skutočnosť konštatoval aj HK v Správe z kontroly č. 2/2019: „Správy z administratívnej kontroly boli vypracované v rozpore so Smernicou primátora Mesta Rimavská Sobota č. 1/2018, nakoľko administratívne kontroly neboli vykonané na predpísanom tlačive podľa čl. 7 ods. 8 smernice č. 1/2018. Správy z administratívnej kontroly boli vypracované podľa neplatného zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite ...“ Finančnú kontrolu na mieste podľa § 9 zákona o finančnej kontrole a audite mesto počas kontrolovaného obdobia nevykonalo. Preverením plánov kontrolnej činnosti a správ o kontrolnej činnosti HK za roky 2016 – 2018 bolo zistené, že HK v uvedenom období nevykonal žiadnu kontrolu so zameraním na § 18d ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení, t. j. kontrolu osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Plány kontrolnej činnosti HK v období rokov 2016 – 2018 neobsahovali kontrolu poskytovania a zúčtovania dotácií, resp. kontrolu osôb, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu mesta. Kontrola bola naplánovaná až v 1. polroku 2019 a vykonaná v čase od 14.03.2019 – 08.04.2019, týkala sa poskytovania dotácií v roku 2018. Predložená Správa o výsledku kontroly č. 2/2019 konštatovala nedostatky v procese vybavovania žiadostí o dotáciu, administratívnej a finančnej kontroly dokladov, pri dokladovej kontrole a pri povinnom zverejňovaní informácií. Mesto nepodalo žiadne námietky voči návrhu správy a prijalo deväť opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Správa bola predložená na najbližšie zasadnutie MsZ dňa 28.05.2019, ktoré ju vzalo na vedomie uznesením č. 96/2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V rokoch 2016 a 2017 mesto prijalo nové NZF (reštrukturalizácia postúpených pohľadávok z dodávateľských úverov) vo výške 676 530,40 eur (uznesenie MsZ č. 86/2016 zo dňa 26.07.2016 ), 178 683,50 eur (uznesenie MsZ č. 36/2017 zo dňa 18.04.2017), ktorých prijatie bolo schválené MsZ bez stanoviska HK k dodržaniu zákonných podmienok na prijatie NZF. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 17.5.2019 „v rokoch 2016 – 2017 neboli vypracované stanoviská HK k uvedeným NZF (postúpenie pohľadávok z dodávateľských úverov )“. Dňa 19.07.2018 bol prijatý ďalší úver vo výške 621 316,50 eur schválený uvedeným uznesením MsZ č. 36/2017 bez stanoviska HK. Tým, že dodržanie podmienok pre prijatie NZF v rokoch 2016 – 2018 nebolo pred prijatím NZF preverené HK, porušilo mesto § 17 ods. 6 a ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dňa 30.01.2018 schválilo MsZ uznesením č. 2/2018 prijatie nového bankového úveru vo výške do 300 000,00 eur, úverová zmluva bola podpísaná dňa 09.08.2018. HK vypracoval stanovisko k splneniu podmienok dňa 08.08.2018. Podľa písomného vyjadrenia mesta z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti HK pred schválením uznesenia č. 2/2018 zo dňa 30.01.2018 nebola predložená správa HK na prijatie kapitálového úveru vo výške 300 000,00 eur. Stanovisko HK k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru bolo vypracované dňa 08.08.2018 už novým HK pred skutočným prijatím úveru. Nakoľko úver bol schválený uznesením č. 2/2018 dňa 30. januára 2018, nový HK už nemohol predložiť svoje stanovisko na schválenie do zastupiteľstva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nepredložilo žiadnu dokumentáciu k sledovaniu stavu a vývoja dlhu v rokoch 2016 a 2017. Preverením stanovísk HK k návrhu rozpočtov na roky 2016 – 2018 a k návrhu záverečného účtu za rok 2016 bolo zistené, že HK sa v nich k stavu a vývoju dlhu nevyjadril. Mesto nepreukázalo, že HK v rokoch 2016 a 2017 sledoval stav a vývoj dlhu mesta v zmysle § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa písomného vyjadrenia HK mesta k sledovaniu stavu a vývoja dlhu mesta počas rokov 2016 – 2018 v zmysle § 17 odsek 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stav a vývoj dlhu v roku 2018 HK sledoval priebežne. O tom svedčí: - Stanovisko HK mesta Rimavská Sobota k návrhu záverečného účtu a k výročnej správe a hodnotiacej správe programového rozpočtu mesta Rimavská Sobota za rok 2017 (str.9 – 11) schválené uznesením č. 54/2018 MsZ zo dňa 29. mája 2018 - Stanovisko HK k prevereniu podmienok na prijatie kapitálového úveru zo dňa 08.08.2018 (str.2).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.04.2019 - 30.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Rožňava nemalo v kontrolovanom období vypracovanú koncepciu rozvoja športu čo bolo rozpore s § 64 zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Mesto Rožňava si ani v jednom roku 2016 – 2018 nesplnilo povinnosť vyplývajúcu mu z § 12 ods.1 písm. b) zákona o regionálnej podpore a to každoročne do 31. mája zaslať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta Rožňava.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nedodržanie postupu podľa Čl. 4. ods. 3 písm. a) VZN č. 83/2013 a Čl. 5 ods. 2 písm. a) VZN č. 5/2017, keď žiadateľ neuviedol presnú identifikáciu a údaje žiadateľa v súlade s označením na výpise príslušného registra (názov subjektu, respektíve nepredložený register), v roku 2016 v deviatich prípadoch, v roku 2017 a 2018 v jednom prípade v zmysle prijatého VZN o poskytovaní dotáci
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesplnením si povinností overovať, či žiadateľ nemá trest zákazu prijímať dotácie z rozpočtu mesta (v roku 2016 v troch prípadoch, v roku 2017 vo všetkých šiestich preverených prípadoch, v roku 2018 v štyroch prípadoch) nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto Rožňava zúčtovalo dotácie s rozpočtom mesta v prípadoch oneskoreného predloženia vyúčtovania v roku 2016 v jednom prípade, v roku 2017 v dvoch prípadoch, čím nekonalo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Umožnenie predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie podľa prílohy č. 2 k VZN č. 83/2013 a prílohy č. 3 k VZN č. 5/2017 do podateľne najneskôr do 10.01. nasledujúceho roka, deklarované vo VZN, nie je v súlade s povinnosťou zúčtovania poskytnutej dotácie s rozpočtom mesta v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V jednom prípade v roku 2017 bola pri vyúčtovaní poskytnutej dotácie vykonaná nedôsledná AFK, v zmysle predloženého vyúčtovania ako prílohy č. 2 VZN o poskytovaní dotácií Čl. 4 ods. 8 (nepreukázanie vlastných zdrojov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porušenie finančnej disciplíny v roku 2016 v dvoch prípadoch spolu v sume 500,00 eur a to v dôsledku poskytnutia dotácií organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (ZŠ Ulica Pionierov v sume 390,00 eur a Mestské divadlo Actores v sume 110,00 eur) - § 31 ods. 1 písm. m) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny v roku 2017 v jednom prípade, keď mesto akceptovalo doklady predložené k vyúčtovaniu použitých finančných prostriedkov v rozpore s podmienkami uvedenými v dohode v sume 200,00 eur pre prijímateľa Jednota dôchodcov Slovenska, Mestská organizácia Rožňava - § 31 ods. 1 písm. k ) uvedeného zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Rožňava v roku 2018 v dôsledku poskytnutia dotácií organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre ZŠ Zlatá v sume 200,00 eur, ZŠ Ul. Pionierov v sume 200,00 eur, ZÚŠ Akademika Hronca v sume 200,00 eur a Mestské divadlo Actores v sume 500,00 eur v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – § 31 ods. 1 písm. m) uvedeného zákona
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto v roku 2018 v dôsledku nedodržania určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle VZN pre prijímateľa Jednota dôchodcov, Mestská organizácia Rožňava v sume 10,40 eur a pre prijímateľa DOVAJ – podpora športových talentov, Rožňava v sume 7 500,00 eur – § 31 ods. 1 písm. k) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto Rožňava v písomných dohodách o poskytnutí dotácie malo upravené sankcie za nedodržanie podmienok upravených vo VZN o poskytovaní dotácií, ktoré neboli v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonanie AFK, ktorú je mesto, ako orgán verejnej správy, povinné vykonávať v zmysle § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Vykonanie AFK nebolo súčasťou predložených materiálov v roku 2016 v jednom prípade. V roku 2017 bolo zistené nedôsledne vykonanie AFK v štyroch prípadoch a v roku 2018 v siedmich prípadoc
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
mesto Rožňava neúčtovalo o poskytnutých dotáciách v súlade s platnými postupmi účtovania. Jednalo sa o prípady poskytnutia dotácií organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorým v zmysle § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie je možné dotáciu poskytnúť. O dotáciách spolu v šiestich prípadoch mesto účtovalo ako poskytnutom transfere z rozpočtu obce rozpočtovej a príspevkovej organizácií zriadenej obcou pri poskytnutí prostriedkov na krytie bežných výdavkov z rozpočtu mesta na účet prijímateľa, čim mesto nekonalo v súlade s povinnosťami podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
07.04.2019 - 28.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN č. 1/2017 o poskytovaní dotácií upravovalo podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb ...,t. j. podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 VZN o poskytovaní dotácií oprávnenými žiadateľmi o dotáciu boli aj právnické osoby, ktorých zakladateľom bolo mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme ...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto poskytnutím dotácií žiadateľom, ktorí si nesplnili termín predloženia žiadostí na poskytnutie dotácií nepostupovalo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 (dotácie na projekt alebo činnosť), resp. § 10 ods. 1 (osobitne rozpočtované dotácie) VZN o poskytovaní dotácií, podľa ktorého žiadosť musí byť podaná najneskôr do 30. novembra (dotácie na projekt alebo činnosť), resp. do 31.októbra (osobitne rozpočtované dotácie) v roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa žiada dotácia poskytnúť. Mesto týmto súčasne porušilo finančnú disciplínu v sume 69 638,78 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto nedodržaním maximálnych limitov pri poskytovaní dotácií nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 VZN o poskytovaní dotácií, podľa ktorého v oblasti športu na projekt bolo možné poskytnúť maximálne 4 000,- eur a súčasne tým porušilo finančnú disciplínu v sume 6 400,00 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto pridelením dotácií prijímateľom, ktorý si nesplnili podmienky zúčtovania dotácií v predchádzajúcom roku nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 VZN o poskytovaní dotácií a súčasne tým porušilo finančnú disciplínu v sume 27 126,00 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uznaním výdavkov, ktoré boli čerpané po stanovenom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí dotácie za oprávnené porušilo finančnú disciplínu v celkovej sume 3 162,00 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uznaním neoprávnených výdavkov za nedodržanie rozpočtu dotácie vyplývajúceho z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie za oprávnené porušilo finančnú disciplínu v celkovej sume 2 845,27 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto uznaním neoprávneného výdavku za vyplatenie výpomoci po termíne zrušeného podujatia porušilo finančnú disciplínu v celkovej sume 1 000,- eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto poskytnutím dotácie Mestskému basketbalovému klubu Ružomberok na základe VZN o poskytovaní dotácií nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto výdavok za disciplinárne konanie uznalo ako oprávnený výdavok, čím porušilo finančnú disciplínu v celkovej sume 70,00 eur podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dvoch prípadoch poskytnutých dotácií boli k záverečnej správe o použití dotácie priložené účtovné doklady, ktoré nedostatočne preukazovali použitie dotácie, pričom mesto Ružomberok ich uznalo ako oprávnené výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v prípadoch nedodržania ustanovení platného VZN o poskytovaní dotácií súčasne nepostupovalo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého je možné osobe inej ako založenej mestom poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil Správy z kontroly č. 1/2017 mestskému zastupiteľstvu na oboznámenie na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. nepostupoval v súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.07.2019 - 25.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1.Mesto Skalica v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
2.V záverečnom účte zverejnený prehľad jednotlivých príjemcov dotácií podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nebol úplný a správny, čím mesto nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) uvedeného zákona, podľa ktorého záverečný účet obce obsahuje prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou zverejnené iným spôsobom (zverejnenie súhrnne spracovaného prehľadu o poskytnutých dotáciách po skončení rozpočtového roka mesta).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
3.Mesto neuplatnilo štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy pri rozpočtovaní finančných prostriedkov na dotácie podľa skutočne podporovaných oblastí (šport, kultúra, sociálne služby, vzdelávanie a verejné služby). Uvedené nebolo v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na § 19 ods. 3 zákona o štátnej štatistike, podľa ktorých sa povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, pričom klasifikácie a číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky. Rozpočtovú klasifikáciu tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia. Funkčnú klasifikáciu ustanovuje osobitný predpis, ktorým je vyhláška štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy v zmysle § 19 ods. 2 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
4.V súvislosti s dotáciami nemal kontrolovaný subjekt v programovom rozpočte stanovený rozsah merateľných ukazovateľov dostatočne na to, aby bolo možné vyhodnotiť prínos poskytnutých dotácií. Stanovené ciele neboli vyhodnocované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
5.Z kontroly vyplynulo, že kontrolovaný subjekt hodnotenie poskytnutých dotácií neposudzoval explicitne vo vzťahu k cieľom stanoveným v strategických dokumentoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
6.Neinvestičný fond ako príjemca dotácií v celom schválenom objeme za príslušný rozpočtový rok nevyúčtoval dotáciu do 30 dní po vyčerpaní poskytnutej dotácie, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Mesto akceptovalo stav nezúčtovania dotácií neinvestičným fondom a ani iným spôsobom nekonalo. Nezúčtovaním poskytnutých dotácií neboli dodržané podmienky § 3 ods. 6 VZN o poskytovaní dotácií a článok II ods. 8 zmluvy o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
7.Mesto vo VZN neustanovilo poskytovanie dotácií prostredníctvom neinvestičného fondu a napriek tomu prevažnú časť finančných prostriedkov určených na dotácie poskytovalo jeho prostredníctvom, nepostupovalo tak v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Ustanovenia § 3 ods. 1 a 6 a § 4 ods. 3 VZN neboli jednoznačne zadefinované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
8.Mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď pred poskytnutím dotácie v rokoch 2017 a 2018 nepreverilo zákonnú podmienku obmedzujúcu poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
9.Mesto vo finančnom výkaze FIN 5-04 neuviedlo nesplatené záväzky z úrokov úverov ŠFRB, ktoré boli vedené na účte 479 20 1 Predpis úrokov ŠFRB v roku 2017 v sume 3 625,77 eur a v roku 2018 v sume 3 575,64 eur. Tým mesto nepostupovalo v súlade s § 1 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva, podľa ktorého informáciami z účtovníctva a údajmi potrebnými na účely hodnotenia plnenia rozpočtu predkladanými subjektami verejnej správy sú informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
10.Mesto vo vzťahu k samotnému neinvestičnému fondu mesta a jeho ďalším prijímateľom dotácií nevykonalo administratívnu finančnú kontrolu zúčtovaní poskytnutých dotácií, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.04.2019 - 04.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nepostupovalo v súlade s § 49 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, pretože poskytnutie dotácie účtovalo na účet ostatné záväzky (325) a pohľadávku zo zúčtovania transferu na účet pohľadávok z nedaňových príjmov (účet 318).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď pred poskytnutím dotácie v roku 2017 nepreverilo zákonnú podmienku zákazu poskytnutia dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto vo VZN upravilo oblasť podpory poskytovania dotácií odlišne od právneho predpisu s vyššou právnou silou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo sankčný mechanizmus voči prijímateľovi dotácie, čím nepostupovalo v súlade s čl. 12 ods. 6 VZN v nadväznosti na čl. 5 ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nemal v programovom rozpočte zadefinované prepojenie merateľných ukazovateľov vo vzťahu k cieľu tak, aby bolo možné vyhodnotiť mieru jeho dosiahnutia. Taktiež absentovalo vyhodnotenie stanovených cieľov podprogramov a zámerov programov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt jednotlivé žiadosti o dotáciu a následne hodnotenie poskytnutých dotácií neposudzoval explicitne vo vzťahu k cieľom stanoveným v strategických dokumentoch mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v kontrolovanom období poskytovalo dotácie po podpise zmluvy aj na akcie, ktoré boli realizované žiadateľom v príslušnom kalendárnom roku ešte pred ich schválením orgánom mesta a pred podpisom zmluvy. Vo VZN však nebola táto skutočnosť upravená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zmene účelu poskytnutej dotácie MsZ uznesením schválilo zmenu účelu a bol vypracovaný dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie. Prijímatelia dotácií však vo viacerých prípadoch žiadali mesto o zmenu účelu až po realizovaní aktivít a v každej preverenej dotácií im bolo vyhovené. NKÚ SR upozorňuje na riziko účelovej zmeny pôvodného účelu poskytnutej dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Senec v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015

Mesto Senica

IČO
00309974
Sídlo
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.04.2019 - 12.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Senica v kontrolovanom období nemalo vypracovanú koncepciu rozvoja športu, čím nepostupovalo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto neuplatnilo štatistickú klasifikáciu výdavkov verejnej správy pri rozpočtovaní finančných prostriedkov na dotácie podľa skutočne podporovaných oblastí (šport, kultúra, sociálne služby, verejný poriadok a životné poriadok). Uvedené nebolo v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v nadväznosti na § 19 ods. 3 zákona o štátnej štatistike.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal v programovom rozpočte stanovené ciele a merateľné ukazovatele podprogramu č. 11.3 Grantový systém. V programovom rozpočte bol sledovaný prostredníctvom rozpočtu na bežné výdavky a vyhodnocovaný percentom poskytnutej sumy voči plánovanej.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt jednotlivé žiadosti o dotáciu a následné hodnotenie poskytnutých dotácií neposudzoval explicitne vo vzťahu k cieľom stanoveným v strategických dokumentoch mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že mesto v dvoch prípadoch akceptovalo k zúčtovaniu dotácií doklady, ktoré nespĺňali náležitosti podľa § 10 zákona o účtovníctve (chýbal údaj o cene za mernú jednotku, vyjadrenie množstva, dodací list). Nejednoznačnosť čl. 4 ods. 2 písm. c) VZN vo vzťahu k zúčtovaniu dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mesto Snina

IČO
00323560
Sídlo
Strojárska 2060/90, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.04.2019 - 07.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Aj napriek tomu, že VZN obsahovalo dostatočné informácie týkajúce sa povinných náležitosti žiadosti o dotáciu a jej vyúčtovania, kontrolou bolo zistené, že príjemcovia predkladali žiadosti a vyúčtovania, ktoré mali rôzny obsah a formu, čo malo za následok ich zdĺhavejšiu kontrolu splnenia všetkých podmienok v zmysle VZN. Je zrejmé, že uvedený stav bol zapríčinený hlavne tým, že VZN neobsahovalo štandardizované formuláre, ktorých využívanie by v mnohých ohľadoch tento proces zjednotilo a zjednodušilo
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN upravovalo podmienky poskytovania dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb ...,t. j. podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) VZN z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom bolo mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Na základe predložených koncepčných a strategických dokumentov bolo zistené, že mesto nemalo v kontrolovanom období vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého, mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Nedostatočnou kontrolu vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie z dôvodu, že príjemca predložil účtovné doklady, ktoré by preukazovali účel použitia dotácie podľa zmluvy o poskytnutí dotácie, mesto nekonalo v súlade s § 8 ods. 1 VZN, čím zároveň došlo k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto tým, že akceptovalo výdavky z vyúčtovania dotácii poskytnutých v roku 2017 a 2018 MFK v sume 29 484,10 eur, bez predloženia účtovných dokladov, ktoré by preukazovali skutočnosť ich čerpania, nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) VZN podľa ktorého zúčtovanie poskytnutej dotácie obsahuje kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým finančným prostriedkom predovšetkým výdavkové a príjmové doklady, zmluvy, faktúry, objednávky, dodacie listy, pričom účtovné doklady musia mať všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Uvedené konanie bolo v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nedostatočnou kontrolu vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie z dôvodu nezdokladovania naplnenia účelu (stravné), nekonalo mesto ako poskytovateľ dotácie v súlade s § 8 ods. 1 VZN a s § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto tým, že akceptovalo výdavky na stravné z predložených vyúčtovaní dotácii poskytnutých v roku 2017 a 2018 MVK v sume 8 093,00 eur, bez predloženia účtovných dokladov, ktoré by preukazovali skutočnosť ich čerpania, nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) VZN a zároveň konalo v rozpore s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nedostatočnou kontrolou vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie nekonalo mesto ako poskytovateľ dotácie v súlade s § 8 ods. 1 VZN. Zároveň mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 10 VZN tým, že poskytlo druhu časť dotácie v sume 18 000,00 eur, napriek tomu, že príjemca nepredložil vyúčtovanie prvej časti poskytnutej dotácie, ktoré by bolo v súlade s § 8 VZN. Uvedeným konaním zároveň mesto porušilo ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mesto tým, že akceptovalo účtovne záznamy bez toho aby preukazovali skutočnosť, konalo v rozpore s § 8 ods. 2 písme c) VZN ,čím zároveň došlo aj k porušeniu § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedostatočnou kontrolou vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie nekonalo mesto ako poskytovateľ dotácie v súlade s § 8 ods. 1 VZN. Mesto tým, že akceptovalo účtovné doklady, ktoré v jednom prípade nepreukazovali naplnenie účelu poskytnutej dotácie nepostupovalo v súlade s § 8 ods.1 VZN. V troch prípadoch akceptovalo účtovné záznamy ktoré neboli preukázateľné (ich úhrada), čo nebolo v súlade s § 8 ods. 2 písme c) VZN, čím zároveň došlo aj k porušeniu § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. V jednom prípade akceptovalo výdavok bez predloženia účtovného dokladu, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) VZN. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nedostatočnou kontrolou vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie nekonalo mesto ako poskytovateľ dotácie v súlade s § 8 ods. 1 VZN. Zároveň mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 10 VZN tým, že poskytlo druhu časť dotácie v sume 3 350,00 eur, napriek tomu, že príjemca nepredložil vyúčtovanie prvej časti poskytnutej dotácie, ktoré by bolo v súlade s § 8 VZN. Uvedeným konaním zároveň došlo k porušeniu § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie v sume 3 500,00 jednorazovo napriek tomu, že bola poskytnutá v dvoch splátkach (navýšenie dotácie zmysle uznesenia MsZ v Snine č. 535/2018 zo dňa 18.10.2018) ,čo nebolo v súlade s § 7 ods. 10 VZN a tým aj § 7 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto pri vypracovávaní siedmich doplnkov k Smernici o finančnom riadení a finančnej kontrole na Mestskom úrade v Snine nepostupovalo v súlade so zákonom o finančnej kontrole, podľa ktorého sa v zmysle ustanovenia § 7 vykonáva základná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Sobrance

IČO
00325791
Sídlo
Štefánikova 23, 07301 Sobrance
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 25.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že mesto Sobrance si nesplnilo v rokoch 2016 – 2018 povinnosť vyplývajúcu z § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja a to každoročne do 31. mája zaslať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta Sobrance
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nesplnením povinností overovať, či žiadateľ nemá trest zákazu prijímať dotáciu z rozpočtu mesta v roku 2016 v štyroch prípadoch – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobrance; Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance, občianske združenie Spevácky zbor sv. Vavrinca, Mestský futbalový klub Sobrance nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto v roku 2016 poskytlo dotáciu na úradu nákladov spojených s obstaraním Kaplnky sv. Krištofa v sume 3 000,00 eur. Pri poskytnutí dotácie nesprávne triedilo výdavky, keď na obstaranie Kaplnky sv. Krištofa, charakteru kapitálových výdavkov, boli použité bežné výdavky. Mesto tým, že nevykonalo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v priebehu roka t.j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu z bežného na kapitálový transfer konalo v rozpore § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Zároveň nevykonalo AFK dôsledne podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď akceptovalo zálohové faktúry na výrobu konštrukcie kaplnky v sume 2 150,00 eur a stolárske práce v sume 300,00 eur. Obdobný nedostatok nevykonania zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením bol zistený v prípadoch: • poskytnutia dotácie charakteru kapitálového výdavku na úhradu nákladov na dokončenie pastoračných priestorov novostavby farskej budovy, terénne úpravy prijímateľovi dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance v sume 1 500,00 eur (rok 2016), • poskytnutia dotácie charakteru kapitálového výdavku na úhradu nákladov na nákup materiálu a prác na dokončenie podlahy a finálnych prác v pastoračnej miestnosti v novostavbe farskej budovy na úpravu terénu v okolí farskej budovy prijímateľovi dotácie Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance v sume 1 500,00 eur (rok 2018), • dotácia pre Gitarové múzeum, o.z. v sume 3 000,00 eur na zhotovenie sociálneho zariadenia pre návštevníkov v rámci projektu „Rozšírenie galérie Gitarového múzea – sociálne zariadenia“ (rok 2016), • dotácia pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sobrance v sume 7 000,00 eur (rok 2018) na úhradu nákladov na obnovu hrobky Irmy Sztárayovej na cintoríne v Sobranciach (stavba začala v mesiaci október zadaním kamenárskej výroby, ukončenie v jari 2019 – faktúra za zhotovenie kamenného pomníka rodiny SZTARAI).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto poskytlo dotáciu zo svojho rozpočtu v roku 2016 na úhradu nákladov na nákup lavíc do chrámu sv. Sedmopočetníkov v mesiacoch september 2016 až november 2017 v sume 10 000,00 eur. Prijímateľ dotácie listom z 29.12.2016 oznámil poskytovateľovi dotácie novú lehotu dodania lavíc (apríl 2018). Mesto zobralo na vedomie informáciu o stave výroby lavíc a novej dodacej lehote, pričom nevyužilo oprávnenie podľa § 13 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré mu umožňuje na základe odôvodenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých mestom v príslušnom rozpočtovom roku. Kontrolovaný subjekt ku dňu výkonu kontroly nevykonal FK na mieste. Počas výkonu kontroly predložilo mesto fotodokumentáciu vyrobených lavíc predloženú prijímateľom spolu s dodacím listom. Termín osadenia lavíc do chrámu je predmetom pripravovaného dodatku k zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V Článku 3 ods. 2 písm. h) VZN o poskytovaní dotácií malo mesto upravené, že písomná žiadosť musí obsahovať doklady preukazujúce skutočnosť, že žiadateľ má minimálne 10 % nákladov na aktivitu, na ktorú žiada dotáciu krytú z vlastných, prípadne iných zdrojov (najmä výpis z bankového účtu nie starší ako tri mesiace pred dňom podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie). Kontrolou bolo zistené, že žiadateľ dotácie GITAROVÉ MÚZEUM o.z. túto podmienku nesplnil, keď zostatok finančných prostriedkov podľa výpisu z banky (390,00 eur) bol nižší ako rozpočet na aktivitu v sume 4 300,00 eur (rok 2016). Mesto nepostupovalo v súlade s Článku 3 ods. 5 VZN o poskytovaní dotácií, keď neurčilo žiadateľovi lehotu na doplnenie požadovaným spôsobom. Obdobný nedostatok bol zistený u žiadateľa o dotáciu: • GITAROVÉ MÚZEUM, o.z. v roku 2017 (10 % krytie na aktivitu požadované v sume 750,00 eur, doložené bankovým výpisom v sume 340,00 eur), ako aj v roku 2018, kde požadovaná suma podľa bankového výpisu (410,00 eur) bola nižšia ako ukladalo vyššie uvedené ustanovenie VZN o poskytovaní dotácií (600,00 eur), • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance, ktorá nepredložila výpis z bankového účtu (aj keď ho v žiadosti deklarovala), ale čestné prehlásenie o finančnej hotovosti, ktoré však bolo staršie, ako tri mesiace v čase podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie, • Mestský futbalový klub Sobrance (2018) – 10 % krytie na aktivitu požadované v sume 5 700,00 eur, doložené bankovým výpisom v sume 3 679,19 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Označenie prijímateľa dotácie nebolo v zmluve správne uvedené v piatich prípadoch. Nesprávne identifikačné údaje sú rizikom v zmluvných vzťahoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie postupu podľa Článku 3 ods. 5 VZN o poskytovaní dotácií, keď mesto neurčilo 15 dennú lehotu neúplne vyplnenej žiadosti o dotáciu občianskemu združeniu Spevácky zbor sv. Vavrinca, ktorý v zmysle článku 3 ods. 2 písm. i) VZN o poskytnutí dotácii nedeklaroval bankové spojenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Povinnosť použitia dotácie preukázaním kópiami dokladov je upravená v tlačive k zúčtovaniu dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta, ktoré je prílohou č. 2 k VZN o poskytovaní dotácií. Kontrolou dokladov predložených k zúčtovaniu dotácie v sume 1 700,00 eur pre občianske združenie Spevácky zbor sv. Vavrinca bolo zistené, že predložená faktúra č. 23/2016 z 19.12.2016 nedeklarovala dátum dodania objednanej služby „nahrávanie a lisovanie CD“ v sume 1 000,00 eur t.j. dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Uvedená faktúra nemala náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, resp. nebola preukázateľná podľa § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Obdobný nedostatok preukaznosti predložených dokladov k zúčtovaniu bol zistený tiež v prípade: • Mestský futbalový klub Sobrance deklaroval VPD č. 3 z 13.02.2016, č. 4 zo 16.02.2016 a č. 11 z 20.02.2016 bez konkrétnej špecifikácie zaplatenú zálohu ako poplatok za „UT“ alebo „VZ“ v sume 330,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V zmysle primátorom mesta vydaného „Usmernenia k predkladaniu vyúčtovania dotácie z rozpočtu mesta Sobrance“ z 21.03.2016 prostriedky dotácie nemohli byť použité na úhradu nákladov za sankčné postihy udelené žiadateľovi oprávneným orgánom. Kontrolou dokladov predložených k zúčtovaniu Mestským futbalovým klubom Sobrance bolo zistené, že mesto akceptovalo poplatky Slovenskému futbalovému zväzu za disciplinárne konanie a pokutu celkom v sume 77,00 eur. Nedostatok zistený NKÚ SR pri vyúčtovaní dotácie nemá dopad na čerpanie dotácie z dôvodu predloženia dokladov k zúčtovaniu nad rámec výšky poskytnutej dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou predložených dokladov z dotácie poskytnutej Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Sobrance v sume 7000,00 eur (v roku 2017) bolo zistené, že v štyroch prípadoch boli predložené účtovné doklady vystavené na inú osobu (fyzická osoba): • daňový doklad č. 000304 z 28.07.2017 – služba vyrezanie skla v sume 131,60 eur, • faktúra č. 170232 z 26.07.2017 – fa za materiál v sume 258,65 eur, • faktúra – dodací list – potvrdenka – daňový doklad č. 000282 z 21.07.2017 – služba - vyrezanie skla v sume 15,28 eur, • faktúra č. 170222 zo 17.07.2017 – fa za materiál v sume 450,98 eur. Prijímateľ predložil k zúčtovaniu doklady v sume 7 662,91 eur. Nedostatok zistený NKÚ SR pri vyúčtovaní dotácie bol v sume 856,51 eur. Z dôvodu predloženia dokladov k zúčtovaniu nad rámec výšky poskytnutej dotácie výška nezúčtovanej sumy dotácie bola v sume 193,60 eur. Nedôsledné vykonanie FK malo za následok postup v rozpore s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zmluvou č. 3/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sobrance na rok 2018 z 09.03.2018 poskytol kontrolovaný subjekt prijímateľovi dotácie – Pravoslávna cirkevná obec v Sobranciach dotáciu v sume 500,00 eur na úhradu nákladov na nákup materiálu na zhotovenie striešky nad vstupom do sakristie Pravoslávneho chrámu v Sobranciach v mesiacoch máj – jún 2018. Kontrolou predložených dokladov k zúčtovaniu bolo zistené, že predložené účtovné doklady za nákup materiálu na zhotovenie striešky boli aj z mesiaca júl, august, september a október 2018 celkom v sume 401,17 eur. Akceptovanie nesplnenia časových podmienok dojednaných v zmluve bolo následkom formálne vykonanej AFK podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Obdobný nedostatok bol zistený v prípade: • poskytnutia dotácie Zmluvou č. 2/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2018 z 19.03.2018 na úhradu nákladov na realizáciu finálnych povrchov stien a stropov osadenie podlahových krytín, elektroinštalácie, osvetlenie scén, osadení grafických a multimediálnych prvkov expozície, osadenie sprievodných informačných tabúľ v miestnostiach č. 1 – 6 galérie múzea v Sobranciach v termíne do 31.05.2018. K zúčtovaniu boli doložené doklady po termíne určenom v zmluve v sume 1 092,40 eur (V-0004 z 09.08.2018 na sumu 250,00 eur a faktúra č. 180102 zo 07.09.2018 na sumu 842,40 eur). Neoddeliteľnou súčasťou predloženého zúčtovania dotácie bolo „Oznámenie zmeny termínu ukončenia projektu financovaného z dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Sobrance v roku 2018 z 20.12.2018, ktorým prijímateľ dotácie vysvetlil nedodržanie termínu ukončenia projektu z dôvodu práceneschopnosti (k Dodatku k existujúcej zmluve zmluvné strany nepristúpili, prijímateľ dotácie tieto skutočnosti oznámil až pri predložení dokladov k zúčtovaniu dotácie 31.12.2018).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uznesením MZ č. 74 z 24.08.2016, na základe žiadosti o dotáciu, bola schválená neziskovej organizácii, ktorej zakladateľom je mesto Sobrance dotácia na vybavenie kuchyne v sume 5 500,00 eur. Mesto o schválení dotácie informovalo žiadateľa listom z 12.09.2016, v ktorom zároveň upozornilo na povinnosť zúčtovania dotácie najneskôr do 31.12.2016. Obdobne bola poskytnutá dotácia neziskovej organizácii v roku 2017 v dvoch prípadoch, uznesením MZ č. 31 z 27.03.2017 v sume 5 500,00 eur na zakúpenie paplónov, vankúšov a posteľného oblečenia a uznesením MZ č. 129 z 26.10.2017 v sume 7 000,00 eur na zakúpenie výpočtovej techniky (nezisková organizácia zúčtovala poskytnuté dotácie v stanovených termínoch). Poskytovanie dotácií právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, nebolo predmetom VZN o poskytovaní dotácií. Mesto s neziskovou organizáciou neuzatvorilo zmluvu. Od 01. januára 2011 majú obce povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Úpravu podmienok, práv a povinností pri poskytovaní dotácie je potrebné upraviť zmluvou podľa § 51 občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie bolo zistené pri triedení výdavkov spojených so splácaním úrokov ŠFRB vo všetkých prípadoch v kontrolovanom období. Mesto triedilo zaplatené úroky z úveru ŠFRB na podpoložke 651002-splácanie úrokov bankám. Správne sa uvedené výdavky triedia na položke 651003-splácanie úrokov subjektom verejnej správy. Mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
30.06.2019 - 14.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Spišská Nová Ves si ani v jednom roku 2016 – 2018 nesplnilo povinnosť vyplývajúcu mu z § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja a to každoročne do 31. mája zaslať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto pri poskytovaní dotácií právnickým osobám neoverovalo podmienky stanovené v § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t. j., či žiadateľ nemá trest zákazu prijímať dotáciu z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne deklarovaný identifikačný údaj prijímateľa dotácie uvedený v zmluve a jej dodatku (názov), ktorý predstavuje riziko v zmluvných vzťahoch, bol zistený u prijímateľa dotácie Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Topoľčany

IČO
00311162
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
26.08.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením správnosti poskytovania a vyúčtovania dotácií v kontrolovanom období 2016 – 2018 bolo na vybranej vzorke zistené, že v 35 prípadoch bola poskytnutá dotácia spolu v sume 1 870 366,38 eur prijímateľom, ktorí nepredložili výpis z registra trestov, pričom mesto v týchto prípadoch neoverovalo, či prijímatelia nemali právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal pre kontrolované obdobie vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
09.09.2019 - 28.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že mesto Trebišov ani v jednom roku 2016 – 2018 si nesplnilo povinnosť vyplývajúcu mu z § 12 ods.1 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja a to každoročne do 31. mája zaslať príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení programu rozvoja mesta Trebišov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie bolo zistené pri triedení výdavkov spojených s poskytovaním dotácií náboženským organizáciám, ktoré mesto v štyroch prípadoch spolu v sume 7 000,00 eur triedilo na položke 642001, na ktorej sa triedia transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu. Správne sa uvedené výdavky triedia na položke 642007-Transfery cirkvám a náboženským organizáciám. Mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
• Nedodržanie postupu podľa Článku 3 Čl. 3 bod 3.1 písm. a) VZN č. 151/2017 keď: - označenie žiadateľa nebolo správne deklarované a žiadosť nebola doložená dokladmi o príslušnej registrácii (Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Bedmintonový klub Trebišov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska) - žiadosť nedoložená dokladmi o príslušnej registrácii u žiadateľa Bedmintonový klub VIKTORY Trebišov; Nohejbalový klub 99 Trebišov, SHOW DS TEAM o.z., KARATE CLUB Trebišov, Hokejový klub ADLER Trebišov; - nesprávny názov prijímateľa dotácie SLAVOJ TREBIŠOV
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
•Nesplnením si povinností overovať, či žiadateľ nemá trest zákazu prijímať dotácie z rozpočtu mesta (v roku 2017 v jednom prípade (Združenie kresťanských seniorov Slovenska) nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
•Kontrolovaný subjekt v Článku 2 bod 2.4. ods. a) VZN č. 157/2017 mal upravenú možnosť poskytnutia dotácie v prípadoch, že oprávnený žiadateľ nebol v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii. Čestné vyhlásenie žiadateľov o dotáciu ako neoddeliteľnú súčasť žiadosti nevyžadoval a preverenie splnenia podmienok nevedel preukázať ani v jednom prípade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
• Podľa Článku 2 bodu 2.5 VZN č. 151/2017 bola právnická osoba a fyzická osoba, ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky v súlade s týmto VZN povinná vykonať vyúčtovanie dotácie najneskôr do 31. decembra predložením kópie účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve o čerpaní pridelených finančných prostriedkov. Preverením vyúčtovania dotácií k vybraným dotáciám poskytnutým v roku 2017 bolo zistené, že v rámci niektorých vyúčtovaní boli predložené doklady, ktoré nemali náležitosti podľa § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve alebo neboli preukázateľné podľa § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Išlo o nasledovné prípady: - Združenie kresťanských seniorov Slovenska, klub ZSK Trebišov - výdavky prijímateľa dotácie vynaložené na klubovú činnosť a kultúrne vystúpenie neboli podložené menným zoznamom účastníkov, resp. kto, kde a na akú akciu boli použité (250,00 eur); - Hokejbalový klub ADLER Trebišov – predloženie dokladu z bufetu o úhrade sumy 56,95 eur – nemá náležitosti daňového dokladu, resp. dokladu z registračnej pokladne, nezdokladovaná platba za prepravu hráčov v sume 550,00 eur a 390,00 eur, ako aj prenájmu pozemku za 150,00 eur, spolufinancovanie CTM za rok 2016 v sume 60,44 eur – nepatrí do roku 2017, naviac uhradená platba v sume 100,00 eur Slovenskej hokejbalovej únii (paušálny poplatok + príspevok na rozhodcov). Nedostatky zistené NKÚ SR pri vyúčtovaní dotácie nemali dopad na čerpanie dotácie z dôvodu predloženia dokladov k zúčtovaniu nad rámec výšky poskytnutej dotácie. Uvedený nedostatok (predloženie účtovných dokladov nespĺňajúcich náležitosti podľa zákona o účtovníctve) bol zistený aj v roku 2018, keď prijímateľ dotácie SHOW DS TEAM o.z. (Článok 8 bod 8.2 VZN 159/2018) preložil k zúčtovaniu kópie faktúr a príjmových pokladničných dokladov použitých ako cestovné náklady pre tanečníkov, prenájom mikrobusov bez náležitostí, t.j. bez výkazov ciest, menného zoznamu účastníkov, pri prenájme mikrobusu nebolo dostatočne zdokladované využitie motorového vozidla (kto a kde použil dopravný prostriedok). Vyúčtovanie – odmien, príspevkov mládežníckym trénerom, príspevkov hráčom a pod. občianskym združením SLAVOJ TREBIŠOV za kontrolované obdobie 2016 – 2018 predložením výdavkových dokladov za vyplatenie odmien, príspevkov mládežníckym trénerom, príspevkov hráčom neboli doložené zmluvami preukazujúcimi správnosť a opodstatnenosť výdavkov v súlade s daným účelom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
•Nebola preukázaná publicita, resp. predložená fotodokumentácia preukazujúca splnenie povinností v zmysle Článku 6 VZN č. 119/2012 a Čl. 6 VZN č. 151/2017 a Čl. 8 bod. 8.3. VZN č. 156/2018 vo všetkých prípadoch (mimo 2 prípadov – Únia nevidiacich, Detská železnica Košice )
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Mesto nevyžadovalo preukázanie publicity, resp. fotodokumentácie preukazujúce splnenie povinností v zmysle nariadenia a zároveň nepostupovalo počas kontrolovaného obdobia (2016 – 2018) v súlade s Článkom 6 bod. 6.4 VZN č. 151/2017 a VZN č. 119/2012 a Čl. 10. bod 10.2. VZN č. 156/2018, podľa ktorého, ak prijímateľ nesplní uvedenú povinnosť mesto môže žiadať vrátenie najmenej 30 % dotácie a v budúcnosti sa nebude ďalšou žiadosťou o dotácie u tohto prijímateľa zaoberať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
•V jednom prípade za kontrolované obdobie prijímateľ dotácie Bedmintonový klub (2016) predložil doklady k zúčtovaniu po stanovenom termíne (31.12.) dňa 03.01.2017, čo nebolo v súlade s Čl. 2 bod. 2.5 VZN č. 119/2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
•Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ dotácie Bedmintonový klub Trebišov predložil k zúčtovaniu v dvoch prípadoch, v celkovej sume 315,50 eur, účtovné doklady za bezprostredne predchádzajúce obdobie (t.j. v roku 2016 výdavky za rok 2015). Mesto pri zúčtovaní predmetnej dotácie tieto účtovné doklady z roku 2015 akceptovalo. Mesto tým, že nevykonalo dôsledne FK, nepostupovalo v súlade s § 8 zákona o FK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
•Prijímateľ dotácie Nohejbalový klub 99 Trebišov v dvoch prípadoch po 400,00 eur (v roku 2017) predložil k zúčtovaniu faktúry (fa č. 20170003 a fa. č.20170004) za sprostredkovanie prenájmu – priestorov pre sústredenie. Sprostredkovateľskú províziu nemožno považovať za výdavok charakteru verejnoprospešných služieb - rozvoj športu a telesnej kultúry. Finančné prostriedky v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí dotácie z 24.03.2017 a z 03.10.2017 boli poskytnuté na úhradu nákladov na aktivitu – rozvoj nohejbalu v mládežníckych kategóriách v intenciách žiadosti (finančný príspevok bude použitý na rozvoj nohejbalových zručností detí a mládeže registrovaných v nohejbalovom klube NK 99 Trebišov a taktiež na materiálne, technické zabezpečenie a vybavenie žiakov a juniorov reprezentujúcich mesto Trebišov v jednotlivých slovenských nohejbalových súťažiach). Poskytovateľ nevyužil svoju oprávnenosť vykonať finančnú kontrolu hospodárenia (hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia) s poskytnutou dotáciou v zmysle Článku IV bod. 1 zmluvy. NKÚ SR v zmysle uvedeného článku bod. 2 odporúča poskytovateľovi dotácie využiť zmluvne dojednanú oprávnenosť a po formálnej a vecnej stránke preveriť účelnosť použitia poskytnutej dotácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
•Kontrolou predložených dokladov u prijímateľa dotácie KARATE CLUB Trebišov za rok 2016 bolo zistené, že niektoré z predložených a uhradených dokladov boli vystavené na fyzickú osobu - občana a nie na prijímateľa dotácie. V dvoch prípadoch nebola doložená úhrada faktúr. Keďže zo strany prijímateľa boli doložené doklady vo vyššej čiastke ako bola výška dotácie (500,00 eur) rozdiel nezdokladovanej sumy použitej dotácie bol v sume 86,00 eur. Nedôsledné vykonanie FK malo za následok postup v rozpore s § 8 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
•Kontrolou predložených faktúr za prepravu na zápasy v sume 10 756,00 eur u prijímateľa dotácie SLAVOJ TREBIŠOV bolo zistené, že poskytovateľ fakturovanej služby nemá podľa odpisu registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov a registra prevádzkovateľov cestnej dopravy oprávnenie na ostatnú osobnú pozemnú dopravu a tým ani oprávnenie na vystavenie faktúry za poskytnutú službu. Mesto napriek uvedenému akceptovalo výdavky na prepravu a zúčtovalo dotácie v sume 760,00 eur za rok 2017 a v sume 10 168,00 eur za rok 2018. -Obdobný nedostatok bol zistený tiež za fakturovanú prepravu autobusom obchodnou spoločnosťou celkom v sume 230,52 eur. Uvedené kontrolné zistenia poukazujú na formálne vykonanie FK podľa zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Mesto tým, že nepreukázalo vykonanie AFK, ktorú je, ako orgán verejnej správy, povinné vykonávať, nekonalo v zmysle § 8 zákona o finančnej kontrole. Vykonanie AFK nebolo súčasťou predložených materiálov v roku 2016 v jednom prípade. V roku 2017 bolo zistené nedôsledne vykonanie AFK v dvoch prípadoch a v roku 2018 v piatich prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nesprávnym vykázaním záväzkov vo finančnom výkaze mesto nepostupovalo v súlade s § 1 Opatrenia č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob a termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 13.apríla 2016 č. MF/010711/2016-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.04.2019 - 07.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v kontrolovanom období nepredkladalo vyššiemu územnému celku správu o plnení PRM, čo nebolo v súlade s § 12 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto neoverovalo bezúhonnosť právnickej osoby podľa § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V súvislosti so zmenou zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy od 01.07.2016 mesto neupravilo VZN o dotáciách a nepožadovalo výpisy od právnických osôb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznesením MsZ č. 28/1997 z 18.12.1997 bol schválený: • vznik MŠK od 01.01.1998 • percentuálny podiel mesta na financovaní MŠK v roku 1998 vo výške 80 % z celkových nákladov súťažného ročníka 1997/1998 • prípravný výbor v zložení: Ing. Milan Muška, Ing. Klubert, Dr. Rapčo, Mgr. Kuba, Dr. Blaščák, Dr. Pospíšil, p. Klepák, p. Lakata • vznik správnej rady MŠK v počte 10 členov, z toho zástupcovia mesta v počte osem. Kontrolou bolo zistené, že MŠK vznikol podľa evidencie občianskych združení, ktorú zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR ako registrujúci orgán 27.05.1998 pod registračným číslom VVS/1-900/90-14172. Podľa § 2 ods. 1 zákona o združovaní občanov občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Podľa § 2 ods. 2 uvedeného zákona členmi združenia môžu byť aj právnické osoby a združenie vzniká registráciou. V zmysle § 6 ods. 2 citovaného zákona o. i. návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (prípravný výbor). Z uvedeného vyplýva, že MŠK bol založený fyzickými osobami členmi prípravného výboru. Zákon o združovaní občanov neumožňuje právnickej osobe byť zakladateľom občianskeho združenia, ale iba jeho členom. Pri poskytovaní dotácií zo svojho rozpočtu pre MŠK malo mesto postupovať podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto pri subjektoch ako Arcidiecézna charita Košice, SČK, Mima, n. o., Stredisko Evanjelickej Diakonie v rámci procesu podania žiadosti o poskytnutie dotácie a procesu schvaľovania dotácie postupovalo podľa VZN č. 143/2014. Avšak zmluvy s uvedenými subjektmi boli uzatvorené podľa § 75 zákona o sociálnych službách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Žiadosť o poskytnutie dotácie mala podľa § 5 ods. 2 VZN č. 143/2014 o. i. obsahovať úradne overené čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, daňovým úradom a poisťovňami. Kontrolou bolo zistené, že uvedený doklad overovali príslušní zamestnanci mesta svojim podpisom a uvedením dátumu, čo nebolo v súlade s uvedeným ustanovením VZN o dotáciách. V procese podávania žiadosti o poskytnutie dotácií v rokoch 2016 – 2018 bolo uvedené zistenie identifikované pri týchto subjektoch Slovenský červený kríž, FS Vranovčan, Gréckokatolícka cirkev farnosť Vranov nad Topľou – Juh dotácia, VsTK, Gréckokatolícka cirkev farnosť Vranov nad Topľou – Čemerné, Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Františka z Assisi, VsTK
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že FS Vranovčan predložil mestu zúčtovanie dotácie v sume 5 000,00 eur za rok 2017 podľa predloženého listu až 06.02.2018, t. j. po stanovenom termíne uvedenom v § 8 ods. 2 VZN o dotáciách a zmluvy o poskytnutí dotácie. V uvedenom prípade mesto neuplatnilo voči prijímateľovi sankcie aj napriek nepredloženému vyúčtovaniu v stanovenom termíne, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 4 VZN o dotáciách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výdavky na činnosť VsTK, ktoré boli vyplatené hráčom ako príspevky na športovú činnosť v celkovej sume 2 750,00 eur neboli špecifikované v § 4 ods. 4 VZN č. 143/2014. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v súlade s § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím porušilo pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov zo svojho rozpočtu, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou náležitostí záverečného účtu mesta za roky 2016 – 2018 bolo zistené, že v prehľade o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli uvedené subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie podľa § 7 ods. 2 uvedeného zákona (MFK, a. s.) a podľa zákona o sociálnych službách. Na základe vyššie uvedeného kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 16 ods. 5 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého záverečný účet obsahuje prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou účtovnej dokumentácie bolo zistené nesprávne účtovanie poskytnutých transferov CVČ v celkovej sume 800,00 eur. Za rok 2016 to bola suma 500,00 eur a v roku 2017 suma 300,00 eur. Mesto nesprávne účtovalo o poskytnutých transferoch na ťarchu účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. CVČ je rozpočtovou organizáciou mesta, preto malo mesto účtovať na ťarchu účtu 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC. Nesprávnym účtovaním poskytnutých transferov celkovo v sume 800,00 eur, mesto nepostupovalo v súlade s § 47 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania. Zároveň podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná opatrenie dodržiavať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním o zúčtovaní dotácií celkovo v sume 800,00 eur mesto nepostupovalo v súlade s § 65 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania, podľa ktorého sa na ťarchu účtu 584 účtujú náklady na transfery z rozpočtu obce do rozpočtových organizácií. Zároveň podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná uvedené opatrenie dodržiavať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené aj nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia k rozpočtovej klasifikácií pri poskytnutých transferoch CVČ v celkovej sume 800,00 eur, čím mesto nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého sa v rozpočte mesta uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením dodržiavania opatrenia o postupoch účtovania návratných zdrojov financovania a správnosti ich triedenia bolo zistené, že: • úrok z úveru v sume 956,22 eur bol v roku 2016 nesprávne zatriedený na podpoložku 821005 (účtovný doklad BM1000126 z 30.06.2016), čo nebolo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a opatrením k rozpočtovej klasifikácii • mesto v roku 2018 prijalo úver v sume 924 444,44 eur (podpoložka 514002, kód zdroja 52), avšak na úhradu kapitálových výdavkov vynaložilo 929 754,44 eur (podpoložka 717002, kód zdroja 52), t. j. nesprávne uplatnilo kód zdroja v sume 5 310,00 eur, čím nekonalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že mesto v roku 2016 vyplatilo v dvoch prípadoch dotáciu SČK v sume 1 000,00 eur a Rímskokatolíckej cirkvi farnosť sv. Františka z Assisi v sume 6 000,00 eur. Platobné poukazy obsahovali vykonanie predbežnej finančnej kontroly podľa § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. Správne malo byť uvedené vykonanie základnej finančnej kontroly podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Zlaté Moravce

IČO
00308676
Sídlo
1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
02.09.2019 - 29.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením procesov pri poskytovaní dotácií vo VZN č. 12/2011 bolo zistené, že neobsahovalo postupy pri zmene žiadosti (napr.: zmenu sídla, bankového spojenia, štatutára).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto malo vo VZN č. 12/2011 stanovené sankcie za porušenie pravidiel, resp. podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a v zmysle, ktorých za neoprávnené použitie sumy dotácie, mal žiadateľ zaplatiť 0,05 % za každý deň z omeškania, podľa Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Uvedená ustanovenie sa na poskytovanie dotácií nevzťahuje, nakoľko sankcie pri poskytovaní nenávratných zdrojov financovania bližšie upravuje § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VZN č. 12/2011 neupravovalo postupy pri predkladaní výpisov z registra trestov právnických osôb, ktorými by kontrolovaný subjekt overoval, či žiadateľ nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, v zmysle § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe predložených koncepčných a strategických dokumentov bolo zistené, že mesto nemalo v kontrolovanom období vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého kontrolovaný subjekt pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta. Nakoľko oblasť športu sa javí byť prioritnou oblasťou podpory v rámci poskytovania dotácií, kontrolná skupina odporúča vypracovať Koncepciu rozvoja športu aplikovateľnú na súčasný legislatívny stav.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Pri poskytovaní dotácií v roku 2016 bola v 14 prípadoch dotácia poskytnutá žiadateľom, ktorí nepredložili výpis z registra trestov z čoho vyplýva, že mesto neoverovalo či žiadateľ nemá právoplatné uložený trest zákazu prijímania dotácie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 7 zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto poskytlo dotáciu v dvoch prípadoch v celkovej sume 600,00 eur žiadateľom, ktorí nepredložili čestné prehlásenia, že na okruh potrieb alebo na organizovanú akciu, nebola poskytnutá dotácia súbežne preplatená z iných finančných prostriedkov, čo nebolo v súlade s čl. 11 bod 4 Zásad pre poskytovanie dotácie z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v roku 2016, ktoré boli súčasťou Dodatku č.2 k VZN č 12/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri vyúčtovaní dotácií akceptovalo predložené záverečné správy, ktoré neobsahovali náležitosti v zmysle čl. VII bod 2 a), b) ,c) ,d) Zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v roku 2016 vykázalo nesprávny údaj vo výkaze FIN 5-04 pre výpočet dlhu a tým nepostupovalo v zmysle ustanovenia § 1 opatrenie č. MF SR/18977/2015-31.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Mesto v roku 2016 nevykázalo správnu sumu v účtovnej závierke, časť poznámok, v tabuľke č.15 prijatých úverov a tým nepostupovalo v zmysle § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Zaúčtovanie prijatého úver na oddlženie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky a nie na účet 461 – Bankové úvery, nebolo v súlade s platnou účtovou osnovou v zmysle § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 17 ods. 5 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Hlavná kontrolórka mesta nevypracovala plány kontrolnej činnosti v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Zvolen

IČO
00320439
Sídlo
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.04.2019 - 24.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade mesto akceptovalo k zúčtovaniu dotácie účtovný doklad, ktorý nebol preukázateľný podľa zákona o účtovníctve a nevrátilo ho prijímateľovi na doplnenie podľa VZN č. 179/2016, čím porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 1 492,43 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto poskytnutie dotácie občianskemu združeniu zatriedilo v roku 2018 na nesprávnu podpoložku ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vo finančných výkaze FIN 5-04 k 31.12.2018 bola nesprávne vykázaná výška prijatých zábezpek.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na platobnom poukaze bola ZFK vykonaná po uskutočnení finačnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
AFK väčšiny platobných poukazov na čerpanie dotácií vykonali dve bežné zamestnankyne MsÚ. AFK nebola vykonávaná určeným vedúcim zamestnancom ale dňa 01.05.2016 poverila vedúca odboru rozvoja vykonávaním a podpisovaním AFK svoju podriadenú, ktorá má v náplni práce činnosť spojenú s administráciou dotácií. Uvedený spôsob vykonávania AFK nebol v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, nakoľko § 8 ods. 1 ani § 7 ods. 2 tohto zákona neumožňujú určenému vedúcemu zamestnancovi delegovať poverenie na podriadeného zamestnanca.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.04.2019 - 22.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto akceptovalo žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nespĺňali formu predpísanú VZN č. 101/2009 a VZN č. 1/2017 (čl. 3 VZN č. 101/2009 a čl. 4 ods. 2 písm. b) a d) VZN č. 1/2017).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto pri poskytovaní dotácií právnickým osobám nepreverovalo, či táto osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, keďže v roku 2017 v desiatich prípadoch boli výpisy z registra trestov predložené v neskoršom termíne, ako bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, v roku 2018 žiadateľ Jednota dôchodcov Čadca nepriložil výpis z registra trestov a žiadateľ Diecézna charita Žilina predložil výpis z registra trestov starší ako tri mesiace.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto akceptovalo vyúčtovanie predložených dokladov, ktoré preukazovali čerpanie dotácie na financovanie alkoholických nápojov, na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, použitie poskytnutej dotácie na účely, ktoré boli v rozpore so zmluvnými podmienkami, ako aj neoprávnené použitie dotácie po lehote uvedenej v zmluvných podmienkach, v rozpore s VZN č. 101/2009 a VZN č. 1/2017.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V šiestich prípadoch procesu zúčtovania poskytnutých dotácií v rokoch 2017 – 2018 absentovala stručná informácia o realizácii podujatia/akcie, ktorej povinnou súčasťou bola ekonomická časť vyúčtovania projektu a dokumentácia o realizácii predmetu dotácie, ktorá tvorila povinnú prílohu k zúčtovaniu dotácie. V zmysle čl. IV bod 6 predmetných zmlúv, boli prijímatelia dotácií povinní spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. Mesto akceptovalo vyúčtovanie v rozpore s prílohou č. 3 VZN 1/2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovné doklady (uvedené v protokole) nespĺňali všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (prezenčné listiny) preukazujúce čerpanie poskytnutej dotácie, čím nebolo dodržané ustanovenie čl. 5 ods. 2 VZN č. 101/2009 a prílohy č. 3 VZN č. 1/2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť
Mestský stolnotenisový klub Čadca mal predložiť vyúčtovanie dotácie v termíne do 15.12.2016. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie predložil dňa 04.01.2017, čo bolo po termíne v zmysle ustanovenia čl. 3 ods. 3.1 zmluvy zo dňa 15.03.2016. Na základe uvedených skutočností bol príjemca povinný v zmysle ustanovenia čl. 3 bod 3.4 predmetnej zmluvy vrátiť poskytovateľovi dotáciu v celom rozsahu. Na základe uvedených skutočností došlo k porušeniu zmluvných podmienok a ustanovenia čl. 5 ods. 1 VZN č. 101/2009.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
U prijímateľa dotácie eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí bolo zistené, že nebola dodržaná správna forma zmluvy č. 338/2017 v zmysle ustanovenie čl. 5 ods. 1 VZN č. 1/2017. Zároveň u troch prijímateľov, nebol pri zúčtovaní poskytnutej dotácie dodržaný formulár v zmysle prílohy č. 3 VZN č. 101/2009 a prílohy č. 3 k VZN č. 1/2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 17.12.2015 uznesením č. 121/2015 úver na investičné akcie (výstavba letného kúpaliska, rekonštrukcia Palárikovho domu, rekonštrukcia krytej plavárne, rekonštrukcia a modernizácia Matičného námestia, rekonštrukcia Mestského domu – sanácia hydroizolácie, úprava okolia). Stanovisko hlavného kontrolóra k prevereniu dodržania podmienok pred prijatím návratných zdrojov financovania pre ich prijatie bolo vypracované dňa 17.06.2016. Mesto uzavrelo úverovú zmluvu č. 562/2016/UZ s VÚB, a. s. Bratislava dňa 16.06.2016 v sume 1 000 000,00 eur. Tým, že stanovisko vypracované hlavným kontrolórom k prevereniu dodržania podmienok pred prijatím návratných zdrojov financovania pre ich prijatie bolo neskôr, ako bol mestským zastupiteľstvom schválený zámer o prijatie investičného úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V prípadoch vyúčtovania poskytnutých dotácií (zistenie 4-7 v tabuľke zistení) nebola zo strany mesta vykonaná dostatočná kontrola zúčtovacích dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
04.08.2019 - 30.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V desiatich prípadoch boli pri poskytovaní a vyúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2016 až 2018 zistené viaceré porušenia znenia ustanovení a príloh VZN č. 2/2016 (§ 3 ods. 1, § 5 ods. 3, Prílohy č. 1, bodu 5, 6, 7 a 8 Prílohy č. 2) a osobitných dojednaní dohodnutých v uzatvorených zmluvách o poskytnutí dotácie (bodu 12.2.1, 13, 14) napríklad tým, že prijímateľ v predloženej žiadosti o dotáciu neuviedol formu propagácie mesta ako podporovateľa projektu/aktivity, presne špecifikovaný účel použitia požadovanej dotácie, resp. vo vyúčtovaní dotácie neuviedol celkové náklady projektu, celkovú výšku skutočne čerpaných finančných prostriedkov, výšku nevyčerpaných prostriedkov, presný účel použitia dotácie v zmysle uzatvorenej zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto, tým že v rokoch 2016 – 2018 triedilo výdavky za úhradu energií ŠK na rozpočtovej položke 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, nepostupovalo v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 a súčasne v zmysle § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Pri poskytovaní dotácií bola v šiestich prípadoch poskytnutá dotácia spolu v sume 55 679,58 eur prijímateľom, ktorí nepredložili výpis z registra trestov, pričom mesto v týchto prípadoch neoverovalo, či prijímatelia nemali právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal pre kontrolované obdobie vypracovanú Koncepciu rozvoja športu, čo nebolo v súlade s § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého mesto pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 440/2015

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Roky 2016-2018
Termín kontroly
09.07.2019 - 08.12.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo aktuálnu Koncepciu rozvoja športu na podmienky mesta, čím nepostupovalo podľa § 64 písm. a) zákona o športe, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 440/2015
Poskytnutím dotácie prijímateľovi OZ Šport a mládež Žiar bez predloženia písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie bez príloh potrebných pre uzatvorenie zmluvy, mesto nepostupovalo podľa § 3 body 1 a 2 VZN o poskytovaní dotácií a súčasne nedodržalo § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN. Mesto pri zúčtovaní dotácie nevykonalo dôsledne AFK podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď nepreverilo splnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa platného VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Poskytnutím dotácie prijímateľovi MŠK o. z. na základe rozhodnutia MsZ bez predloženia písomných žiadostí o poskytnutie dotácie vrátane príloh potrebných pre uzatvorenie zmluvy, mesto nepostupovalo v súlade s § 3 body 1 a 2 VZN o poskytovaní dotácií a súčasne nedodržalo § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN. Mesto pri zúčtovaní dotácie nevykonalo dôsledne AFK podľa 7 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď nepreverilo splnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa platného VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Poskytnutím dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie Žiar nad Hronom bez predloženia úplnej žiadosti, mesto nepostupovalo v súlade s § 3 bod 2 VZN o poskytovaní dotácií a súčasne nedodržalo § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN. Mesto pri zúčtovaní dotácie nevykonalo dôsledne AFK podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď nepreverilo splnenie podmienok poskytnutia dotácie podľa platného VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 583/2004 Z.z.
Mesto pri zúčtovaní dotácie nevykonalo dôsledne AFK podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, keď akceptovalo účtovný doklad, predmet ktorého nebol v súlade s účelom stanoveným v predmete zmluvy č. 36/2018, čím porušilo finančnú disciplínu v sume 1 280,00 eur podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 523/2004 Z.z.
Mesto nevykonávaním AFK pri poskytovaní a zúčtovaní dotácií poskytnutých Technickým službám Žiar nad Hronom, spol. s r. o. nepostupovalo podľa § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Vykonávanie AFK pri zúčtovaní poskytnutých dotácií mesto potvrdzovalo odtlačkom pečiatky na samostatnom liste bez uvedenia náležitostí podľa § 22 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole, keď nebola uvedená oprávnená osoba, povinná osoba, cieľ AFK. Okrem toho nebola uvedená ani výška zúčtovanej dotácie. Z vykonaných AFK mesto nevypracovávalo a nezasielalo povinným osobám správy z AFK, čím nepostupovalo podľa § 20 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
HK nepredložila návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, čím nepostupovala podľa § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK z kontroly poskytnutia a čerpania účelových prostriedkov formou dotácií v roku 2017 z rozpočtu mesta nevypracovala správu, čím nepostupovala podľa § 20 zákona o finančnej kontrole a podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 357/2015 Z. z.
Späť