Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-062/2011/0011
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Žiar nad Hronom

IČO
00321125
Sídlo
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rámcová účtová osnova mesta platná na rok 2010 neobsahovala niektoré syntetické účty, napr. 022, 023, 028, 032, ktoré boli v účtovom rozvrhu členené na analytické účty a tieto účty boli predmetom účtovných prípadov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtový rozvrh mesta zahrňoval v roku 2010 aj analytickú evidenciu k účtom, ktorá už nebola potrebná na zaúčtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
z inventarizačných súpisov nebol zrejmý názov účtovnej jednotky a ani jej sídlo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na niektorých inventarizačných súpisoch chýbal podpis zodpovednej osoby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebolo inventarizovaných všetkých 11 pokladní najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatočná preukázateľnosť účtovného záznamu o vyradení majetku mesta, keď účtovný záznam, protokol o vyradení majetku, nepreukazoval termín schválenia vyradenia majetku mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nedoplnilo kartu procesu o povinnosť zabezpečiť daňový nedoplatok zriadením záložného práva, tzn. že nesplnilo časť prijatého opatrenia, ktoré tým bolo splnené len čiastočne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
mesto nezabezpečovalo daňové nedoplatky zriadením záložného práva, tzn. že nesplnilo časť prijatého opatrenia, ktoré tým bolo splnené len čiastočne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
hlavný kontrolór nepredkladal v roku 2010 správy o výsledkoch jednotlivých kontrol priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí, ale raz ročne a len v prípadoch zistenia závažných nedostatkov bola správa predložená na najbližšie zasadnutie MsZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolór nepredložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2010 na zasadnutie MsZ do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebola vedená samostatná analytická evidencia týkajúca sa spoločného obecného úradu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zriaďovacia listina PO neobsahovala IČO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
niektoré zriaďovacie listiny RO neobsahovali vymedzenie majetku, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení škôl a školských zariadení do siete, IČO, vymedzenie základných verejnoprospešných činností, označenie štatutárneho orgánu a určenie času na aký sa zriaďujú
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
mesto vydalo sedem zriaďovacích listín pre školské zariadenia, ktoré neboli právnickými osobami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto založilo obchodnú spoločnosť bez schválenia MsZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebola vedená samostatná analytická evidencia týkajúca sa nákladov na zákonné zdravotné poistenie z podnikateľskej činnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
schválený rozpočet mesta na rok 2010 nebol vnútorne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
v rozpočte na rok 2010 neboli dotácie právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom, rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpis rozpočtu pre rozpočtové organizácie obsahoval len rozpočet ich výdavkovej časti, neobsahoval rozpočet ich príjmovej časti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto vykonalo tri rozpočtové opatrenia jedným rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové opatrenie sa netýkalo už dosiahnutých príjmov, ale iba pohľadávky voči štátnemu rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto pri účelovo určených prostriedkoch zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z iných prostriedkov zo zahraničia a pri daroch poskytnutých na konkrétny účel, ktoré neschvaľuje MsZ, ani primátor mesta, nevykonávalo zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami,
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príjmy z finančných operácií boli znížené oproti schválenému rozpočtu, pričom ani jedno z troch možných rozpočtových opatrení neumožňovalo znižovať príjmy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto podľa rozpočtovej klasifikácie nesprávne triedilo výdavok na rozšírenie licencie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
časť preddavku, ktorý poskytlo mesto bol dodávateľom zúčtovaný v termíne dlhšom ako tri mesiace, čím zároveň porušilo aj finančnú disciplínu v sume 56 457,17 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
časť preddavku, ktorý poskytlo mesto bol dodávateľom zúčtovaný v termíne dlhšom ako tri mesiace, čím zároveň porušilo aj finančnú disciplínu v sume 56 457,17 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto poskytlo preddavok, ktorý nebol vopred písomne dohodnutý v zmluve, čím zároveň porušilo aj finančnú disciplínu v sume 2 000 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto poskytlo preddavok, ktorý nebol vopred písomne dohodnutý v zmluve, čím zároveň porušilo aj finančnú disciplínu v sume 2 000 EUR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
mesto v súvahe k 31.12.2010 nevykazovalo časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako krátkodobé záväzky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2010 uviedlo nesprávny údaj o počte právnických osôb vo svojej zakladateľskej pôsobnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto pri účtovaní zimnej údržby používalo nesprávny účet 518- Ostatné služby
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto v roku 2010 nepoužívalo účet 395- Vnútorné zúčtovanie, pričom vykonávalo podnikateľskú činnosť a tiež v rámci organizačnej štruktúry malo zriadené organizačné útvary, vrátane mestskej polície
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto uhradilo z bežných výdavkov a zaúčtovalo priamo do nákladov územný plán mesta, ktorý spĺňal kritériá obstarávania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť