Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2019/1061
Názov:
Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je zhodnotenie opodstatnenosti zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, vr
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
12.03.2019 - 29.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podporná dokumentácia k faktúram nebola úplná v súlade so zmluvou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Detailnejšie preberacie protokoly neboli dohodnuté. Preberanie plnenia zo strany ŽSR vykazovalo znaky formálnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nepreukázaním vykonania uhradených služieb, ktoré boli predmetom fakturácie nekonali ŽSR v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zadanie monitorovacej činnosti vonkajšej organizácii mimo vlastných štruktúr ŽSR nemožno klasifikovať ako nevyhnutné.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť