Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2011/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými na údržbu a modernizáciu železničnej dopravnej infraštruktúry
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Stará Ľubovňa

IČO
00330167
Sídlo
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy Poskytovateľa 158/170/2010, č. zmluvy prijímateľa 38585/2010-0220 v zmysle článku 7 bod 2 ŽSR boli povinné zmluvne zabezpečiť, aby im zhotoviteľ do 1 mesiaca od podpísania zmluvy na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác písomne oznámil počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/špecializácie... čo ŽSR nezabezpečili (už termín bol chybne stanovený, ale povinosť nebola splnená ani neskôr)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrola ďalej poukázala na problémy spojené s interpretáciou zákona o energetike, pri zriaďovaní preložiek elektroenergetických zariadení, kde ŽSR požiadali o výklad gestora zákona.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť