Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-036/2012/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť nového modelu spoplatňovania železničnej infraštruktúry, platného od 01.01.2010
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.08.2012 - 25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

IČO
30858003
Sídlo
Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.08.2012 - 20.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

IČO
31364501
Sídlo
Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.08.2012 - 26.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v niekoľkých fakturovaných prípadoch v knihe došlých faktúr (KDF č. 38015038483, KDF č. 2401500321, KDF č. 2801500547) boli na uhrádzané tovary a služby uzatvorené zmluvy v roku 2001, 2002, 1997, pričom doposiaľ neboli prehodnocované zmluvné podmienky a ich cena.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou finančného zúčtovania bežných a kapitálových transferov bolo zistené, že vo finančnom zúčtovaní kapitálových výdavkov Zmluvy č. 44/1900/2011 zo dňa 09.03.2011 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR nebolo uvedené a zdôvodnené nerealizovanie 4 projektov z 18 plánovaných a presun prostriedkov na zvyšné realizované projekty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vláda SR uložila v bode C.14. uznesenia č. 188/2011 podpredsedovi vlády a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v súčinnosti s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v termíne do 30.06.2011 vypracovať: „komplexný národný program podpory uplatnenia občanov ohrozených a dotknutých hromadným prepúšťaním na trhu práce - materiál nebol vypracovaný a problematiku hromadného prepúšťania museli ŽSR riešiť bez neho
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŽSR nie vždy dodržiavali ustanovenie bodu II.2.1 smernice pre prácu s pohľadávkami v tom, že upomienky po uplynutí splatnosti faktúr neboli zasielané najneskôr do 20 kalendárnych dní. Návrh na uznanie záväzku odberateľom, ktorý bol súčasťou každej upomienky sa väčšinou nevracal ním potvrdený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri schvaľovaní osobitne uznaných nákladov ZPD na rok 2010, nebol po formálnej stránke dodržaný spôsob ich schválenia stanovený v Prílohe č. 7b) zmluvy, pretože na ich uznanie nebol pred ich realizáciou vydaný osobitný súhlas MDVRR SR. Osobitne uznané náklady MDVRR SR odsúhlasilo až v protokolárnom vyhodnotení zmluvy, pričom za ekonomicky oprávnené náklady ZPD boli uznané až po podpísaní protokolárneho vyhodnotenia. Uvedená skutočnosť nebola v súlade s § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby s pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR sa zaviazalo v zmysle čl. IV ods. 2 ZPŽI uhradiť manažérovi infraštruktúry "Osobitne uznané náklady" ktoré sú financované mimo rámca fixnej časti nákladov na služby poskytované železničným podnikom v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam a zvyšujú tak potrebu financovania prevádzkovania železničnej infraštruktúry zo štátneho rozpočtu. Na stanovenie obsahu a rozsahu osobitne uznaných nákladov sa nevzťahuje metodika určená zákonom, ako je tomu u fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov, sú určované iba zmluvou a do budúcnosti nemožno pri ich čerpaní vylúčiť riziko ich navýšenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle Prílohy č. 5 ZPŽI boli v rámci nákladov osobitne uznaných vlastníkom infraštruktúry, ktoré uhrádza ministerstvo čiastočne zahrnuté aj náklady súvisiace s výkonmi posunu a technickej kancelárie, ktoré sú v zmysle bodu B prílohy č. 13 zákona č. 513/2009 Z. z. zahrnuté medzi tzv. doplnkové služby, ktorých cena nie je regulovaná a v plnej výške by ju mali hradiť dopravcovia. (teda by to nemal v zmysle nového modelu spoplatňovania železničnej infraštruktúry financovať štát). Uvedená situácia vznikla podľa ŽSR ako prechodné riešenie v súvislosti so zavedením nového modelu, nakoľko služby posunu a technickej kancelárie boli v starom modeli súčasťou regulovaných úhrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou v oblasti odmeňovanie manažmentu ŽSR bolo zistené, že ŽSR nemá Ministerstvom dopravy schválené kritériá na vyplácanie, krátenie a nepriznanie základných odmien členom správnej rady a na priznanie ročných odmien z použiteľného zisku,ako to ukladá bod C uznesenia vlády SR č. 172/1994. (Sú vypracované, ale MDVRR SR ich k termínu výkonu kontroly neschválilo).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť