Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2021/1090
Názov:
Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu a samosprávy v zoologických záhra
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Zoologická záhrada

IČO
00358011
Sídlo
Zámok a okolie 6/939, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
2019-2020
Termín kontroly
10.08.2021 - 12.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

plán úloh v zmysle štatútu NZOO mal byť vyhodnotený do 31.1. nasledujúceho roka. Zriaďovateľ však určoval v kontrakte termín jeho vyhodnotenia skôr, konkrétne do 20.1. nasledujúceho roka za účasti zástupcov MŽP SR a riešiteľa. Materiál súvisiaci s vyhodnotením plánu úloh NZOO spracovaný až dňa 31.1. nasledujúceho roka. Proces vyhodnotenia plánu úloh bol ukončený až v priebehu marca nasledujúceho roka, z dôvodu realizácie interného pripomienkovaného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
polročné plnenie úloh bolo NZOO vykonané bez účasti zadávateľa. Podľa vyjadrenia NZOO sa zadávateľ (MŽP SR) polročného vyhodnotenia plnenia úloh nezúčastňoval, ani nepožadoval z vyhodnotenia žiadne doklady. Išlo o ustanovenie kontraktu, ktoré sa v praxi nikdy neuplatnilo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
viaceré povinnosti, vyplývajúce z uzatvoreného kontraktu medzi MŽP SR a NZOO sa v praxi neuplatňovali. Zriaďovateľ plnenie povinnosti nevyžadoval a za ich neplnenie nevyrubil žiadne sankcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NZOO tým, že dlhodobý majetok účtovala priamo do spotreby, porušila ustanovenie § 21 ods. 5 platných postupov účtovania a podhodnotila svoj majetok v sume 3 598,14 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovaním faktúry konala NZOO v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym zúčtovaním zastúpenia predajcu tovaru (komitenta) nekonala NZOO v súlade s čl. II ods. 5 komisionárskych zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zmluva nebola zverejnená v kompletnom znení vrátane všetkých príloh
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
NZOO osobitne realizovala nákup dodávky hardvéru a softvéru, montáže a inštalácie a rozšírenie licencie programu dochádzka. K obídeniu limitov verejného obstarávania nedošlo, ale v konečnom dôsledku boli všetky účtovné doklady zaúčtované ako dve rovnaké položky dlhodobého majetku v sume 2 596,56 eur (s DPH). Podľa vyjadrenia NZOO bol tento postup zvolený z dôvodu, že NZOO predpokladala inštaláciu systému vo vlastnej réžii. Z časových a prevádzkových dôvodov zvolila NZOO obstaranie inštalácie systému dodávateľsky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
faktúra č. 193663 bola vystavená na základe objednávky č. 38/2019/EO/O z 28.11.2019. Podľa čl. 9 bod 3 Smernice č. 1/2019, mohla NZOO v nadväznosti na čl. 8 bod b) tejto smernice vystaviť objednávku za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Obsahom objednávky v časti „Osobitné podmienky plnenia“ v časti 1. bola odvolávka na zákon č. 513/1991 Zb., v časti 2. bolo uvedené, že objednávka nahrádza písomnú zmluvu a v častiach 3. – 11. vymedzila ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán. NZOO teda objednávkou simulovala uzatvorenie písomnej zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. a konala tak, akoby písomnú zmluvu uzatvorila. Objednávka (písomná zmluva) nebola podpísaná dodávateľom a zároveň nebola zverejnená ani v lehote troch mesiacov od jej uzatvorenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.; podľa ustanovenia 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. teda k uzatvoreniu zmluvy nedošlo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
čl. 8 Smernice č. 1/2019 o nákupe a verejnom obstarávaní v podmienkach NZOO definoval, v ktorých prípadoch mohla NZOO vystaviť objednávku nahradzujúcu zmluvný vzťah, a to v prípade prieskumu trhu u jedného alebo dvoch dodávateľov v cene do 5000,00 eur bez DPH (§ 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z.). Vo všetkých ostatných prípadoch bola NZOO povinná uzatvoriť s dodávateľom písomnú zmluvu. Podľa čl. 9 ods. 4 vyššie uvedenej smernice mohla NZOO vystaviť objednávku, ktorá nenahrádzala zmluvný vzťah len vtedy, ak existovala s dodávateľom zmluva alebo rámcová dohoda. Kontrolou bolo zistené, že faktúry č. 193662 a č. 193661 boli vystavené na základe objednávok, ktorá nenahrádzali zmluvný vzťah a bez existencie písomnej zmluvy alebo rámcovej dohody. To nebolo v súlade s čl. 9 ods. 4 Smernice č. 1/2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolou bolo zistené, že výkaz poskytnutých služieb, ktorý bol prílohou faktúr, nebol podpísaný a schválený vedúcim zoologického úseku NZOO. To nebolo v súlade s ustanovením čl. V ods. 1 zmluvy č. 01/VET/2018/ZO. Predmetný nedostatok vykazoval charakteristiku systémového nedostatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
): zmluva bola zverejnená ako obrázok, t. j. nebolo zabezpečené rozoznanie textových častí dokumentu. To nebolo v súlade s ustanovením § 18 písm. d) výnosu č. 55/2014 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
NZOO tým, že v Zmluve o dielo č. 1/2019/TP/Z/M vymedzila podmienku zhotoviteľovi byť zapísaným partnerom verejného sektora nad rámec zákona, porušila ustanovenie § 264 zákona č. 513/1991 Zb., podľa ktorého pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu sa prihliada aj na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom obchodnom odvetví, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
vo viacerých prípadoch (CP č. 1/2020, CP č. 12/2020 a iné) NZOO pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu neposkytla zamestnancovi preddavok. To nebolo v súlade s čl. 4 bod 15 Smernice č. 1/2013 a zároveň s ustanovením § 36 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady do sumy predpokladaných náhrad pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu a pri vyslaní do štátu Európskej únie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
vo viacerých prípadoch (CP č. 1/2020, CP č. 12/2020 a iné) NZOO pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu neposkytla zamestnancovi preddavok. To nebolo v súlade s čl. 4 bod 15 Smernice č. 1/2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu v cestovných príkazoch neuvádzali predpokladanú čiastku výdavkov. K cestovným príkazom nebol priložený žiaden doklad, ktorý by preukazoval vykonanie prieskumu vhodného ubytovania v cieľovej destinácií. NZOO tak vyslala zamestnanca na pracovnú cestu, pričom výška výdavkov bola neistá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolou CP č. 12/2020 bolo zistené, že zamestnancovi NZOO boli uplatnené výdavky na ubytovanie v sume 85,02 eur iba na základe čestného vyhlásenia bez doloženia preukázateľného účtovného dokladu, ktorý by priamo alebo nepriamo dokazoval skutočnosť (faktúra, príjmový doklad, výpis účtu a pod.). To nebolo v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002. Z .z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
príkaz na vykonanie zahraničnej pracovnej cesty č. 32/2020 bol zamestnancom predložený na vyúčtovanie viac ako 4 mesiace po realizácií pracovnej cesty. To nebolo v súlade s čl. 4 ods. 16 Smernice č. 1/2013, podľa ktorej bol zamestnanec povinný do desiatich pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty a tiež vrátiť nevyúčtovaný preddavok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
): Kontrolovaný subjekt tým, že vykonával obchodnú činnosť bez živnostenského oprávnenia, t.j. činnosť, ktorá je v zákone č. 455/1991 Zb. deklarovaná medzi obchodnými živnosťami, nekonal v súlade s ustanovením § 33 písm. a) a ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona. Túto činnosť vykonával ako sústavnú, prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
že NZOO evidovala vo svojom majetku pozemok LV č. 3755, v katastri mesta Bojnice, parcelné číslo 2938/4 spoluvlastnícky podiel 3/20 (teda 130,65 m2). Tento pozemok NZOO nadobudla v roku 2019 pričom NZOO o predmetnom pozemku účtovala v cene 0,00 eur. Tým, že NZOO neocenila svoj majetok, nedodržala ustanovenie § 24 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NZOO vykonala inventarizáciu peňažnej hotovosti 4x za rok, čím nepostupovala v súlade s čl . IV písm. h) Smernice pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, podľa ktorej mala NZOO vykonať inventarizáciu peňažnej hotovosti celkom šesťkrát ročne (štvrťročne + dvakrát príležitostne).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v čl. 8 Smernice č. 4/2015 NZOO bolo deklarované, že NZOO nevytvára žiadne rezervy. NZOO ako organizácia s právnou subjektivitou bola účastníkom obchodno–záväzkových vzťahov. Z týchto vzťahov vyplývalo riziko súdnych sporov. Tým, že NZOO nemala upravený postup tvorby a používania rezerv, nekonala v súlade s ustanovením § 14 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na platnosť nájomných zmlúv nehnuteľného majetku bol potrebný súhlas MŽP SR a MF SR. Preverením procesu schvaľovania nájomných zmlúv bolo identifikované riziko spočívajúce v dĺžke schvaľovacieho procesu. Napríklad nájomná zmluva č. 1/2021/EO/NZ uzatvorená na základe súťaže z 05.03.2021 nebola ani v čase výkonu kontroly odsúhlasená nadriadenými orgánmi. To môže mať negatívny vplyv na plnenie týchto vzťahov medzi nájomcom a prenajímateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kritériá, ktoré NZOO špecifikovala pre obstaranie terénneho vozidla, boli určené skôr pre obstaranie vozidla určeného výlučne na prepravu osôb. NZOO pri verejnom obstarávaní nešpecifikovala kritériá, ktoré by súviseli s deklarovanou prepravou tovaru a zvierat, napríklad objem batožinového priestoru, celková prípustná hmotnosť a pod. Tvrdenie je podporené aj určenými podmienkami prepravy živých zvierat v zmysle Nariadenia Rady č. 1/2005, kedy podľa čl. 3 písm. g) tohto nariadenia priestor, v ktorom sa zvieratá počas prepravy nachádzajú, má mať dostatočnú podlahovú plochu a výšku, ktorá je primeraná ich veľkosti a zamýšľanej ceste
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
osvedčenie o schválení predmetného motorového vozidla na prepravu zvierat na dlhé cesty č. PD000921 bolo príslušným orgánom vydané až dňa 06.10.2021.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
„štruktúrovaná informácia“ predložená záujemcom NZOO, predstavovala informáciu o stave a prírastkoch zvierat v NZOO v roku 2014. Predmetný dokument javil charakteristiky, že ho vypracovala NZOO, keďže vo viacerých častiach dokument interpretoval údaje NZOO a bol reprodukovaný v tretej osobe („sme vypracovali, sme chovali“). Navyše, obsahom dokumentu boli informácie k 31.12.2014, pričom NZOO realizovala verejné obstarávanie v roku 2018.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch zákazkách pre rovnaké služby (poskytovanie veterinárnej starostlivosti v roku 2018 a 2021) bola predložená jediná ponuka tým istým uchádzačom. Určenie kritérií odbornej spôsobilosti, najmä široko definovanej praxe v ošetrovaní zvierat, založilo predpoklad pre dlhodobý „lock-in“ vo vzťahu k dodávateľovi služieb, ktorý poskytoval NZOO služby od roku 2003. Kritériá zákaziek pre poskytovanie služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti NZOO teda nezabezpečovali vytvorenie súťažného prostredia tak, aby boli kritériá splniteľné pre širší okruh záujemcov. To môže negatívne ovplyvniť kontinuitu zabezpečenia veterinárnych služieb v prípade, že dodávateľ v budúcnosti nebude účastníkom súťaže.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NZOO nekonala v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. V prípade komisionárskych zmlúv mal nedostatok systémový charakter
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
viaceré nedostatky, identifikované vnútorným auditom č. 5/2019, boli zistené aj pri kontrole NKÚ SR. Porovnanie kontrolných zistení zo Správy z vnútorného auditu č. 5/2019 vo vzťahu k výsledkom kontroly NKÚ SR je v prílohe č. 2 tohto protokolu o výsledku kontroly. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu bol termín realizácie a plnenia opatrení z auditu dohodnutý s oprávnenými osobami v termíne do 31.01.2021
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Zoologická záhrada

IČO
00179710
Sídlo
Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2019-2020
Termín kontroly
19.07.2021 - 24.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nemal vydaný organizačný poriadok, čo nebolo v súlade s čl. V zriaďovacej listiny, podľa ktorého vnútorné organizačné vzťahy ZOO Bratislava upraví organizačný poriadok, ktorý vydá riaditeľ ZOO Bratislava.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZOO Bratislava v kontrolovanom období nezverejňovala darovacie zmluvy na svojom webovom sídle. Nezverejnením darovacích zmlúv ZOO nekonala v súlade s ustanovením § 5a zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ZOO v kontrolovanom období netvorila rezervný fond, čo nebolo v súlade s ustanovením § 25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého rezervný fond príspevkovej organizácie sa tvorí z výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym vyčíslením tržieb a výrobných nákladov za roky 2019 a 2020 kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, v znení opatrenia MF SR č. MF/21227/2014-31, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
ZOO Bratislava nemala s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. písomne upravený zmluvný vzťah týkajúci sa stavby s. č. 6079 – budova riaditeľstva, čo nebolo v súlade s ustanovením § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci zmluvného vzťahu povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Inventúrne súpisy majetku a záväzkov k 31.12.2019 neobsahovali zákonom predpísané náležitosti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 3 tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis k 31.12.2020 neobsahoval zákonom predpísané náležitosti, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve v nadväznosti na ustanovenie § 6 ods. 3 tohto zákona.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Stanovením predpokladanej hodnoty zákazky na zabezpečenie strážnej služby a veterinárnej starostlivosti z údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, určí z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri zákazke oprava maštale č. 2 pre nosorožce nevypracoval opis predmetu zákazky podľa § 42 ods. 2, čím nedodržal základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v ustanovení § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri zákazke oprava maštale č. 2 pre nosorožce a zákazke zriadenie elektrickej prípojky a technologickej šachty pre zariadenie potrebné pre studňu neurčil pri kritériách relatívnu váhu pre vyhodnotenie ponúk, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 44 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ určí každému z kritérií, okrem kritériá najnižšej ceny, relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Zároveň neboli dodržané základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuchoval dokumentáciu zo stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky na elektrické vykurovanie maštale č. 2 pre nosorožce, čím nedodržal ustanovenie § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuviedol vo výzve na predloženie cenovej ponuky k zákazke a ani v súťažných podkladoch kritérium, podľa ktorého bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať cenové ponuky, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 44 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň neboli dodržané základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt si neuplatňoval zo zmluvy o spolupráci s reklamnou agentúrou dojednané nepeňažné plnenie, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
ZOO nevyzývala nájomcu na uhradenie dlžného nájomného, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého sú orgány obce a organizácie povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nefakturoval nájomcovi dohodnuté nájomné a neuplatnil si zmluvnú pokutu vyplývajúcu z uzatvorenej zmluvy, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nezverejnením dodatku č. 2 k zmluve o nájme o pozemku ZOO nekonala v súlade s ustanovením § 5a zákona o slobode informácií. Tým, že obec nekonala v súlade so zákonom o slobode informácií bolo naplnené ustanovenie § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak sa do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Prenajímaním nehnuteľného majetku bez uzatvorenia zmluvného vzťahu len na základe žiadosti nájomcov, kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy, podľa ktorého majetok môže hlavné mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Zároveň nedodržal ustanovenie § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt si pri neuhradení platieb nájomného v dohodnutom termíne neuplatňoval sankčný úrok z dlžnej sumy a neupravoval výšku nájomného o mieru inflácie stanovenú Štatistickým úradom SR v zmysle nájomných zmlúv, čím nekonal v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Základná finančná kontrola v rokoch 2019 a 2020 nebola vykonávaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 3 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.

Zoologická záhrada Košice

IČO
00083089
Sídlo
Široká 31, 04006 Košice-Kavečany
Kontrolované obdobie
2019-2020
Termín kontroly
21.07.2021 - 29.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZOO v Čl. V bode 4 Poznámok k účtovnej závierke za rok 2019 a rok 2020 Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií, vykazovala nesprávny výpočet pomeru pokrytia výrobných nákladov tržbami v zmysle § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nesprávnym vyčíslením tržieb a výrobných nákladov za roky 2019 a 2020 kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31, v znení opatrenia MF SR č. MF/21227/2014-31.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nventúrny súpis vybraných účtov nebol v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uzatvorením zmluvy o spolupráci neboli pozemky v DinoParku prenajaté na základe nájomnej zmluvy. Uzatvoreniu nájomného vzťahu by musela predchádzať verejno-obchodná súťaž alebo výber konkrétneho nájomcu za obvyklé nájomné v zmysle zákona o majetku obcí a Štatútu mesta Košice upravujúceho prenajímanie majetku mesta a schvaľovanie príslušných úkonov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta mestským zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programový rozpočet ZOO bez podrobnejšieho členenia na projekty, príp. prvky neposkytoval dostatok informácií o realizovaných aktivitách ZOO, keď ciele a ukazovatele zapracované v programovom rozpočte nezohľadňovali všetky rozvojové zámery a taktiež plánované investičné zámery rozvoja ZOO a to predovšetkým vo finančnom vyjadrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bolo zistené využívanie nevysporiadaných pozemkov, čo významnou mierou ovplyvňuje rozvoj a budovanie infraštruktúry ZOO. Išlo predovšetkým o pozemok v hlavnej časti, na ktorom sa nachádza dôležitá infraštruktúra vrátane pavilónov a expozície zvierat. Tento stav obmedzuje prístup k investičným projektom financovaným z európskych zdrojov, prípadne zdrojov cezhraničnej spolupráce a komplikuje plánovanie nových rozvojových programov. Taktiež kontrolovaný subjekt vynakladal finančné prostriedky na starostlivosť a stráženie majetku, ktorý nemá v správe a ani vo vlastníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola poukazuje na riziko vyplývajúce z výpovedných a sankčných podmienok. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú v trvaní viac ako 14 rokov. Podľa č. IX zmluvy táto obsahovala možnosť jej ukončenia a to pred uplynutím dohodnutej doby písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán alebo zo zvlášť závažných dôvodov, keď niektorá zo zmluvných strán bude opakovane a sústavne aj cez písomné upozornenia porušovať dôležité povinnosti podľa zmluvy a nezjedná nápravu v dodatočne poskytnutej lehote (odstúpenie od zmluvy). Zmluva však nedefinovala, čo boli dôležité povinnosti podľa uzavretej zmluvy. Zmluva taktiež neobsahovala zadefinovanie sankcií za nedodržanie povinnosti vyplývajúcich zo zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

IČO
31309399
Sídlo
Sadová 6, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2019-2020
Termín kontroly
21.07.2021 - 14.10.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávnym výpočtom krytia výrobných nákladov tržbami v obidvoch rokoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti účtovnej závierky, keď informácie uvedené v poznámkach neboli spoľahlivé, čím zároveň došlo k nedodržaniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch poskytnutím preddavku bez jeho písomného dohodnutia vopred a to zmluvou o dodávke výkonov a tovarov nedodržal § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o poskytnutých preddavkoch, čim nekonal v súlade s § 43 ods. 4 postupov účtovania, podľa ktorých sa poskytnuté prevádzkové preddavky dodávateľom účtujú pred splnením zmluvy zo strany dodávateľov na účte 314-Poskytnuté preddavky. Zároveň konal v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vykonával obchodnú činnosť bez živnostenského oprávnenia, t. j. činnosť, ktorá je v zákone o živnostenskom podnikaní deklarovaná medzi obchodnými živnosťami nekonal v súlade s § 33 písm. a) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
ZOO tým, že vykonávala podnikateľskú činnosť v rámci hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená, bez splnenia povinností v zmysle zákona o dani z príjmov, t. j. činnosť, ktorou sa dosahuje zisk, alebo z ktorej sa dá zisk dosiahnuť konala v rozpore s § 12 ods. 2 uvedeného zákona. Pritom uvedená obchodná činnosť v zmysle § 13 uvedeného zákona nespadá pod činnosti oslobodené od dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že o nákupe tovaru ako aj o jeho predaji účtoval ako o materiáli nepostupoval v súlade s § 36 ods. 4 postupov účtovania, podľa ktorých sa o tovare, ktorý je nakúpený za účelom jeho predaja v nezmenenej podobe účtuje na účtoch účtovej skupiny 13-Tovar. Uvedeným konaním nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že dokumentácia z vykonaných inventúr neobsahovala všetky náležitosti, ktorými sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Ďalej bolo zistené, že ZOO nevyhotovila ani v jednom roku po ukončení inventúr účtovný záznam, ktorým sa stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve. Výsledky porovnania sa uvádzajú v inventarizačnom zápise, ktorý v zmysle zákona o účtovníctve musí obsahovať obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska; výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom; výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27 a meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že ani v jednom roku nezostavil inventarizačný zápis, v ktorom sa uvádzajú výsledky porovnania stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva konal v rozpore s § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Zároveň nebola zo strany kontrolovaného subjektu splnená povinnosť v zmysle § 6 ods. 3 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonával ZFK aj na odberateľských faktúrach, avšak nevykonával ZFK dodávateľských faktúr. Túto vykonával iba pri úhradách za vykonané plnenie. Vykonávanie ZFK na dodávateľských a odberateľských faktúrach nemal upravené ani vo vydanej internej Smernici o výkone finančnej kontroly. Formálne vykonávanie ZFK bolo zistené aj v prípadoch poskytovania preddavkov, napr. na obstaranie drobného materiálu, služieb, krmív, PHM bez uvedenia konkrétneho účelu, na ktorý bol preddavok poskytnutý. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého sa finančnou kontrolou rozumie súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Pri obstaraní krmív je možné konštatovať, že ZOO Spišská Nová Ves zabezpečila dodávku ovocia a zeleniny od dodávateľa (obchodný reťazec- tovar III. triedy odpísaný), ktorú dostáva bez potreby čerpania finančných prostriedkov, t. j. zadarmo. O uvedenom spôsobe ZOO neúčtuje ani nevedie evidenciu. Z uvedeného dôvodu ZOO vykazuje spotrebu krmív nižšiu, čo potvrdil aj riaditeľ ZOO cca 1 000,00 eur mesačne t. j. 12 000,00 ročne. NKÚ SR odporučí zaviesť evidenciu dodaného množstva ovocia, zeleniny a pečiva pre zreálnenie vykazovania spotreby krmív. Zabezpečenie dodávok krmiva pre zvieratá vyššie uvedenou formou je možné považovať za prínos a hospodárne správanie sa kontrolovaného subjektu.
Späť