Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2023/1120
Názov:
Poplatok za rozvoj v samospráve
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup samosprávy pri zabezpečovaní príjmov z poplatku za rozvoj a jeho použitie.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
Poplatok za rozvoj v samospráve.pdf (1738344)

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
18.01.2023 - 10.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Vysoké Tatry

IČO
00326585
Sídlo
Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
22.01.2023 - 23.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nevydávalo a nedoručovalo rozhodnutia o vyrubení poplatku vo forme elektronického úradného dokumentu, ale v listinnej podobe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: zákon č. 305/2013 Z.z., zákon č. 305/2013 Z.z.
Na preverovanej vzorke rozhodnutí o vyrubení poplatku za rozvoj mesto v šiestich prípadoch neuviedlo na rozhodnutiach o vyrubení poplatku za rozvoj údaje o DIČ právnických osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Mesto v jednom prípade rozhodnutím č. 4314900009 z 30.08.2020 vyrubilo poplatníkovi P. B. poplatok za rozvoj vo výške 1 490,40 eur. Výmera úžitkovej plochy 209,04 m2 bola vypočítaná projektantom stavby a týkala sa plochy rodinného domu. V stavebnom povolení č. 523/2019/3-Sd z 19.09.2019 však bolo uvedené, že súčasťou rodinného domu je aj garáž s úžitkovou plochou 30,70 m2. Táto úžitková plocha garáže do výpočtu poplatku za rozvoj mestom zahrnutá nebola.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 447/2015
Mesto zverejňovalo údaje o poplatku za rozvoj v tabuľkovom prehľade pod názvom „Vyrubený a čerpaný miestny poplatok za rozvoj v jednotlivých katastrálnych územiach Mesta Vysoké Tatry,“ pričom kontrolou bolo zistené, že zverejňovalo údaje o skutočných príjmoch z poplatku, nie z vyrubených, ktoré predstavujú výnosy mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Mesto nezverejnilo údaje o výnosoch z poplatku za rozvoj a ich použití za rok 2020 najmenej raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015

Mesto Šamorín

IČO
00305723
Sídlo
Hlavná 37, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
22.01.2023 - 20.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vo zverejnenom Záverečnom účte za rok 2020 a 2021 a vo Výročnej správe neuviedol informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne. Tým došlo k porušeniu § 11 ods. 4 zákona o poplatku za rozvoj a čl. IV VZN 11/2019
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015

Obec Budča

IČO
00319759
Sídlo
Lhenická 33, 96233 Budča
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
25.01.2023 - 04.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuplatňovala voči stavebníkom úroky z omeškania pri oneskorených úhradách, resp. pri neuhradení poplatku za rozvoj. Dve pohľadávky z roku 2017 (č. 5/2017 omeškanie úhrady 9 mesiacov, č. 10/2017 omeškanie úhrady 6 mesiacov) boli už premlčané v zmysle s § 156 ods. 8 písm. a) daňového poriadku. Na ostatné pohľadávky možno uplatniť úroky z omeškania, pričom lehota na rozhodnutia vystavené v roku 2018 uplynie 31.12.2023. Tým, že obec si neuplatnila úroky z omeškania pri neuhradení poplatku za rozvoj a došlo k ich premlčaniu, nekonala v súlade s § 156 ods. 1 daňového poriadku, podľa ktorého úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Tým, že obec vyrubila poplatok za rozvoj na základe neprávoplatných rozhodnutí stavebného úradu, nekonala v súlade s § 4 zákona o poplatku za rozvoj, podľa ktorého poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Nezverejnením výnosu z poplatku za rozvoj za roky 2020 a 2021 do 31.12. týchto rokov nekonala obec v súlade s 11 ods. 4 zákona o poplatku za rozvoj, podľa ktorého obec všeobecne záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Obec nerozpočtovala a ani nevykonávala úpravy rozpočtu týkajúce príjmov z poplatku za rozvoj formou rozpočtových opatrení, čím nekonala v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého príslušný orgán obce vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, medzi ktoré patrí aj povolené prekročenie a viazanie príjmov. Obec nadväzne nevykazovala tieto úpravy rozpočtu ani vo finančnom výkaze FIN 1-12 za príslušný štvrťrok, v časti schválený rozpočet a rozpočet po zmenách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v roku 2021 nezverejnila na svojom webovom sídle použitie výnosu z poplatku za rozvoj v sume 113 622,00 eur na realizovaný projekt rozšírenia obecnej kanalizácie Nezverejnením použitia poplatku za rozvoj za rok 2021 do 31.12.2021 nekonala obec v súlade s 11 ods. 4 zákona o poplatku za rozvoj, podľa ktorého obec všeobecne záväzným nariadením určí spôsob zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov tak, aby tieto informácie boli zverejnené najmenej raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015

Obec Gbeľany

IČO
00321273
Sídlo
Urbárska 366/3, 01302 Gbeľany
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
24.01.2023 - 09.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo VZN č. 16/2016 nedošlo k splneniu podmienky pre jednotlivú časť územia, v ktorej má byť najmenej 5 % daňovníkov dane z nehnuteľnosti danej obce, čo nebolo v súlade s § 17a zákona o miestnych daniach. Zároveň došlo k nedodržaniu § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré však nesmie byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 582/2004 Z.z.
Obec v § 3 písm. a) VZN č. 16/2019 neustanovila sadzbu poplatku za rozvoj na ostatnom území pre všetky druhy stavieb, t.j. aj vrátane stavieb na bývanie, čím nepostupovala podľa § 7 ods. 5 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, podľa ktorého obec ustanoví sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až e) predmetného zákona. Zároveň došlo k nedodržaniu § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého môže obec vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré však nesmú byť v rozpore so zákonmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 447/2015
Obec v kontrolovanom období neúčtovala o pohľadávkach vzniknutých na základe rozhodnutia o vyrubení poplatku (predpis), čím nepostupovala podľa ustanovenia § 24 ods. 1, vo väzbe na ustanovenie § 25 ods. 1 zákona o účtovníctve a podľa ustanovení § 2 ods. 1 a § 43 ods. 8 postupov účtovania, podľa ktorých je účtovná jednotka povinná majetok (pohľadávky) oceňovať ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Súčasne tým obec nepostupovala podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná postupy účtovania dodržiavať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec v roku 2022 neaplikovala v prípade výnosu z poplatku za rozvoj k syntetickému účtu 633 príslušný analytický účet podľa platného účtovného rozvrhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanie zmeny rozpočtu pred jej samotným schválením ObZ, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kočovce

IČO
00311685
Sídlo
Kočovce 280, 91631 Kočovce
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
25.01.2023 - 16.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VZN o miestnom poplatku za rozvoj nebolo v súlade so zákonom o poplatku za rozvoj, pretože neobsahovalo v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 sadzby poplatku pre každý druh stavby, čím nebolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Pri výpočte poplatku za rozvoj sa nezapočítal každý, aj začatý m2 podlahovej plochy stavby, čím bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 447/2015
Nebola zverejnená informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov, čím bol porušený § 11 ods. 4 zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Pri zaúčtovaní finančných operácií v zmysle bankových výpisov nebolo v 14 prípadoch uvedené meno a priezvisko osôb, ktoré základnú finančnú kontrolu vykonali, čím nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nesprávnym použitím kódu zdroja pri prijatí finančných prostriedkov od poplatníka a pri úhrade faktúr z poplatku za rozvoj nebol dodržaný súlad s príručkou MF SR vydanej v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/009405/2017-411

Obec Malý Lapáš

IČO
00611174
Sídlo
Malý Lapáš 87, 95104 Malý Lapáš
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
24.01.2023 - 14.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako správca poplatku za rozvoj v rozhodnutiach za rok 2022 a v troch rozhodnutiach za rok 2021 určila splatnosť na zaplatenie poplatku v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
V rozhodnutiach, ktorými obec vyrubila poplatok za rozvoj za rok 2017 až 2022 vo výrokovej časti neuvádzala všetky právne predpisy, na základe ktorých poplatok vyrubovala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
V rozhodnutiach, ktorými obec ako správca poplatku povolila poplatníkovi na základe žiadosti platenie poplatku za rok 2022 a 2020 v splátkach určila navyše aj podmienky v zmysle daňového poriadku, čo bolo nad rámec zákona o miestnom poplatku za rozvoj.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Rozhodnutie o povolení odkladu platenia splátok dane (poplatku) nebolo vydané v lehote 30 dní odo dňa začatia daňového konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nespoplatnila rozhodnutie o povolení odkladu platenia splátok dane (poplatku) vydané v zmysle § 57 ods. 1 daňového poriadku správnym poplatkom v zmysle položky 143 písm. a) sadzobníka k zákonu o správnych poplatkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 145/1995 Z.z.
Obec pri výpočte poplatku za rozvoj v rozhodnutiach za rok 2019 v jednom prípade a za rok 2018 v dvoch prípadoch nesprávne určila výmeru podlahovej plochy stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015, 447/2015
Obec v jednom prípade stanovila nesprávny základ pre výpočet poplatku, keď v rozhodnutí za rok 2018 z celkovej výmery podlahovej plochy stavby uplatnila odpočítateľnú položku dvakrát. Predmetom poplatku boli na základe stavebného povolenia dva stavebné objekty, ktoré sa v zmysle § 8 ods. 3 zákona o miestnom poplatku za rozvoj považovali za jednu stavbu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Obec v dvoch prípadoch vyrubila poplatok za rok 2018 skôr ako nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Obec v dvoch prípadoch pri preskúmaní právoplatného rozhodnutia o vyrubení poplatku za rozvoj za rok 2017 z vlastného podnetu nepostupovala v súlade s § 77 ods. 1 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec pri vybavovaní odvolaní proti rozhodnutiu o vyrubení poplatku za rozvoj za rok 2017 a 2018 nepostupovala v súlade s § 73 ods. 2 daňového poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec v dvoch prípadoch prijala platbu poplatku za rozvoj v hotovosti do pokladne v sume vyššej ako 300,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec na svojom webovom sídle nezverejnila informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj, ale o výške príjmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Kontrolovaný subjekt pri čerpaní kapitálových výdavkov v roku 2020 v sume 6 867,66 eur nepriradil správny kód zdroja
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Obec Miloslavov

IČO
00304948
Sídlo
Miloslavov 181, 90042 Miloslavov
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
26.01.2023 - 23.04.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Na vydaných rozhodnutiach o vyrubení poplatku za rozvoj nebola vykonaná základná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z., 357/2015 Z. z.
2. Formálne vykonanie základnej finančnej kontroly pri odsúhlasení finančnej operácie na úhradu bežných výdavkov z výnosov z poplatku za rozvoj ako aj pri kúpe nehnuteľnosti z poplatku za rozvoj
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
3. Pri zaúčtovaní finančných operácií v zmysle bankových výpisov nebol vo viacerých prípadoch uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
4. Vo výročných správach a v záverečných účtoch obce za roky 2020 a 2021 nebola zverejnená informácia o výške výnosov z poplatku za rozvoj.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
5. Výnos z poplatku za rozvoj bol použitý na kúpu nehnuteľnosti MŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
6. Výnos poplatku za rozvoj bol nesprávne použitý na úhradu bežných výdavkov a nie kapitálových
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015

Obec Šemša

IČO
00324787
Sídlo
Šemša 116, 04421 Šemša
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2022, v prípade potreby predchádzajúce roky podľa roku zavedenia poplatku za rozvoj od roku 2017
Termín kontroly
02.02.2023 - 10.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec tým, že zverejňovala výšku príjmov obce z poplatku za rozvoj namiesto výšky výnosov, nepostupovala v súlade s § 11 ods. 4 zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý určuje, že informácie o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení podľa výnosov z realizovaných projektov zverejní takto raz ročne na úradnej tabuli obce, raz ročne na elektronickej úradnej tabuli, raz ročne na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 447/2015
Obec Šemša tým, že v rokoch 2019 a 2020 ani v jednom prípade neúčtovala predpis pohľadávok vyplývajúci z rozhodnutí o poplatku za rozvoj na účte 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a v roku 2021 účtovala na uvedenom účte len v 13 prípadoch o úhradách pohľadávok, avšak neúčtovala o výnosoch, postupovala v rozpore s § 19 ods. 19 postupov účtovania, podľa ktorého predpis rozpočtových príjmov sa v rozpočtovej organizácii účtuje na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 31 - Pohľadávky a v prospech príslušných účtov výnosov účtovej triedy 6 – Výnosy a tiež postupovala v rozpore s § 2 ods. 1 písm. f) postupov účtovania, podľa ktorého, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky a záväzku... Účtovaním výnosov len uhradených pohľadávok obec postupovala v rozpore s § 71 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa o výnosoch z daní účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s priznaním alebo vyrubením daní a v rozpore s § 4 ods. 2. zákona o účtovníctve, podľa ktorého náklady a výnosy účtuje účtovná jednotka v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepreukázal vykonanie inventarizácie účtu 319- Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov, nesplnil si povinnosť podľa § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve a nepostupoval v zmysle § 6 ods. 3 podľa ktorého, účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30.a § 8 ods. 4 podľa ktorého, účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec tým, že uvedenú stavbu uhradila z bežných výdavkov a účtovala ju na účet 511 – Opravy a údržba, nepostupovala v súlade s § 21 ods. 3 písm. a) postupov účtovania a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa v rozpočte verejnej správy, pri sledovaní plnenia rozpočtu verejnej správy a pri pohyboch na účtoch finančných aktív uplatňuje rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy vrátane ich vecného vymedzenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť