Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2021/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom a účinnosť vynaložených vere
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Vysoké Tatry

IČO
00326585
Sídlo
Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
2018 - 2020 a súvisiace obdobie v prípade potreby objektívneho posúdenia stavu preverovaných skutočností
Termín kontroly
18.07.2021 - 10.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Plnenie kapitálových príjmov v roku 2019 bolo len na úrovni 28,60 % a v roku 2020 na úrovni 32,11 %. Uvedené ovplyvnilo aj čerpanie upraveného rozpočtu výdavkov spolu. Ich čerpanie v roku 2018 bolo na úrovni 90,68 % z upraveného rozpočtu, v roku 2019 na 84,08 % a v roku 2020 na 70,35 %. Mesto v celom kontrolovanom období zabezpečilo prebytok bežného rozpočtu, ale v zmysle § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách úzenej samosprávy malo sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonať zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že konsolidovaná výročná správa za rok 2018 nebola k 23.08.2021 zverejnená v registri účtovných závierok v zmysle § 23a ods. 8 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná uložiť do registra riadnu výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto správy vyhotovujú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K úprave zmluvy (zmena výšky vkladu do obnovy verejného osvetlenia) však došlo aj v ďalších dvoch prípadoch, nie však prostredníctvom očíslovaných dodatkov, tak ako predpokladala koncesná zmluva v zmysle čl. XV bodu 2, podľa ktorého možno zmluvu meniť písomnými, očíslovanými a obojstranne písomnými dodatkami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zmluvne dohodlo sankcie za neplnenie podmienok dojednaných zmluvou v čl. VIII. bodu 1 zmluvy iba vo vzťahu k neplneniu lehôt podľa čl. V. bodu 4 zmluvy. V rámci zmluvy neexistoval mechanizmus postihu pre koncesionára, ak by porušil svoj záväzok napríklad v tom, že by neinvestoval do modernizácie a obnovy sumu uvedenú v čl. XI. bodu 1 zmluvy a rovnako to platí aj pre prípad, ak by nedodržal ďalšie povinnosti definované v čl. V. zmluvy. Takto nastaveným mechanizmom uplatňovania sankcií mesto nekonalo v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého je mesto povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Úhrada finančných prostriedkov od roku 2012 za napojenie vianočného osvetlenia – spotrebovanú elektrickú energiu nebola upravená písomným dodatkom, čo nebolo v súlade s čl. XV. bodu 2 zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto tým, že neocenilo verejné osvetlenie ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu nepostupovalo v súlade s § 24 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou poskytovania prevádzkových preddavkov bolo zistené, že mesto v troch prípadoch (zálohové faktúry č. 1017/2018, 1018/2017 a 1042/2018) z dôvodu navýšenia preddavkov o 20 % DPH uhradilo preddavky vo vyššej sume celkom o 1 200,00 eur ako bolo dohodnuté v zmluvách o dielo. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona v celkovej sume 1 200,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou účtovania preddavkov bolo zistené, že mesto účtovalo v piatich prípadoch zálohové faktúry (č. 1017/2018, č. 1018/2018, č. 1042/2018, č. 1053/2018 a č. 626/2019), ktoré nie sú účtovným dokladom priamo na nákladové účty, ešte pred zaslaním vyúčtovacích faktúr. Tým, že mesto neúčtovalo preddavky na vykonanie záchranných prác v roku 2018 v sume 9 200,00 eur a v roku 2019 v sume 39 066,04 eur na výmenu strešnej krytiny na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, kde sa účtujú poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa, postupovalo v rozpore s § 43 ods. 4 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že faktúrou č.: - 213/2018 v sume 1 500,00 eur bol vyplatený preddavok za poskytnutie právnych služieb. Preverením objednávky č. 12/1800069 z 02.03.2018 na 1 500,00 eur za poskytnutie právnych služieb bolo zistené, že neobsahovala dohodu o vyplatení preddavku. Zároveň bolo zistené, že poskytnutý preddavok v sume 1 500,00 eur nebol vôbec zúčtovaný - 1322/2020 v sume 500,00 eur bol vyplatený preddavok za výrobu detských krojov. Preverením objednávky č. 14/2000432 zo 14.10.2020 na 1 000,00 eur za ušitie krojov bolo zistené, že neobsahovala dohodu o vyplatení preddavku. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Zároveň tým, že nedošlo k zúčtovaniu preddavku mesto nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 10 uvedeného zákona, podľa ktorého preddavky poskytnuté podľa ods. 8 musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že faktúra č. 213/2018 a faktúra č. 1322/2020 bola nesprávne zaúčtovaná na účet 518 – Ostatné služby, resp. 501 – Spotreba materiálu namiesto účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 43 ods. 4 postupov účtovania a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v piatich prípadoch boli v roku 2018 faktúry za vykonanie záchranných prác v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej prívalovým dažďom v celkovej sume 72 364,58 eur (faktúra č. 1053/2018, č. 1097/2018, č. 1098/2018, č. 1143/2018 a č. 1157/2018) zaúčtované na účet 518 – Služby, namiesto účtu 511 – Opravy a udržiavanie, v rozpore s § 58 ods. 2 postupov účtovania a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou účtovania preddavkov bolo zistené, že poskytnuté preddavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku boli v troch prípadoch v celkovej sume 65 000,00 eur nesprávne účtované na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, resp. na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čo bolo v rozpore s § 26 ods. 5 postupov účtovania a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Realizované stavebné práce boli v troch prípadoch v celkovej sume 104 187,31 eur evidované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku aj po ich prevzatí od zhotoviteľa a uvedení do používania, čo bolo v rozpore s § 28 ods. 1 postupov účtovania a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto tým, že účtovalo v siedmich prípadoch faktúry za stavebné práce, ktoré mali charakter opráv na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 582 253,39 eur, nepostupovalo v súlade s § 28 ods. 2 písm. g) postupov účtovania, podľa ktorého sa na účte 042 neúčtujú náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň došlo k nesprávnemu uplatneniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Mesto výdavky na opravy triedilo ako kapitálové výdavky namiesto bežných výdavkov, čím nepostupovalo v súlade s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a s § 1 ods. 3 opatrenia o rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že mesto v šiestich prípadoch nevyradilo predaný nehnuteľný majetok z účtovnej evidencie v príslušnom účtovnom období po uzatvorení kúpnej zmluvy a odovzdaní nehnuteľností, resp. majetok vyradilo so značným oneskorením až v nasledujúcom rozpočtovom roku, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 2 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Išlo o tieto prípady: - Kúpna zmluva č. 226/2018 z 13.11.2018 – majetok v predajnej cene 17 680,00 eur bol vyradený z účtovnej evidencie v hodnote 4,52 eur v novembri 2019, - Kúpna zmluva č. MsÚ – 48/2018 zo 07.12.2018 – majetok v predajnej cene 12 200,00 eur bol vyradený z účtovnej evidencie v hodnote 491,16 eur v novembri 2019, - Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva č. 192/2019 zo 17.10.2019 – majetok v predajnej cene 54 170,93 eur bol vyradený z účtovnej evidencie v hodnote 20 947,95 eur v máji 2020, - Kúpna zmluva č. 156/2020 z 05.08.2020 – majetok v predajnej cene 2 258,00 eur nebol k 31.12.2020 vyradený z účtovnej evidencie, až v roku 2021, - Kúpna zmluva č. MsÚ – 146/2020 zo 02.09.2020 – majetok v predajnej cene 603,00 eur nebol doposiaľ vyradený z účtovnej evidencie, - Kúpna zmluva č. MsÚ – 147/2020 zo 19.08.2020 – majetok v predajnej cene 487,00 eur nebol doposiaľ vyradený z účtovnej evidencie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pri prevodoch nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa mesto v 16 prípadoch v účtovnej hodnote 76 605,23 eur nezverejnilo zámer previesť majetok týmto spôsobom v regionálnej tlači – v Tatranskom dvojtýždenníku, čo nebolo v súlade s čl. 9 bod 1 písm. e) zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri prevode nehnuteľnosti (prevod vlastníctva nebytových priestorov – kotolňa na I. PP objektu Domu služieb na základe Kúpnej zmluvy č. MsÚ – 48/2018) mesto tým, že nezriadilo predkupné právo prostredníctvom zápisu v katastri nehnuteľnosti, nepostupovalo v súlade s čl. 9 bod 5 zásad hospodárenia s majetkom mesta a uznesením MsZ č. 190/2016 z 15.12.2016, ktorým bol schválený spôsob prevodu vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vzhľadom na to, že obstarávacia cena hnuteľného majetku - osobného motrového vozidla bola vyššia ako 6 000,00 eur, nepostupoval v súlade s čl. 5 bodu 2 písm. b) zásad hospodárenia s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo ďalej zistené, že: - Zmluva o dielo MsÚ č. 193/2014 s ELTODO OSVETLENIE, s. r. o. z 18.12.2014 a ani jej Dodatok č. 1 neboli zverejnené, - Objednávka súvisiaca s Rámcovou zmluvou č. RZ-2022 (Škola v prírode 2020) nebola zverejnená. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v súlade s § 5 ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a § 5b ods. 1 písm. a) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Späť