Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2011/0002
Názov:
Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Vysoké Tatry

IČO
00326585
Sídlo
Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto pri podávaní žiadostí o zúčtovanie zálohových platieb v jednom prípade požadovalo sumu, ktorá bola nižšia ako bola zmluvne stanovená minimálna výška 3 300,00 EUR. Išlo o prípad žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby č. 15 zo dňa 11.04.2011 v celkovej výške 2 048,94 EUR.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolou účtovných dokladov súvisiacich s implementáciou projektu bolo zistené, že mesto účtovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesačne a to ku koncu mesiaca bez ohľadu na to, kedy boli doručené príslušné faktúry, teda až po ich úhrade.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolou účtovných dokladov súvisiacich s implementáciou projektu bolo zistené, že mesto účtovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesačne a to ku koncu mesiaca bez ohľadu na to, kedy boli doručené príslušné faktúry, teda až po ich úhrade.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Mesto účtovalo o vzniknutých záväzkoch raz mesačne a to ku koncu mesiaca bez ohľadu na to, kedy boli doručené príslušné faktúry, teda až po ich úhrade (počet porušení 39 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto v prípade zadávania zákaziek neurčovalo predpokladanú hodnotu zákazky. (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Mesto pri vyhodnotení zákazky Externý lektor č. 3 – garant k tvorbe pracovných listov pre pedagógov prvého stupňa základných škôl pre predmety matematika a prírodoveda vylúčil úspešného uchádzača, z dôvodu že nepredložil povolenie na podnikanie, a preto uzavrelo zmluvu s druhým úspešným uchádzačom. Avšak pri vyhodnotení zákazky Externý lektor č. 1 – školenie v oblasti IKT na podporu počítačovej a informačnej gramotnosti pre pedagógov 1. stupňa základných škôl úspešný uchádzač nebol vylúčený napriek tomu, že nepredložil povolenie na podnikanie. mesto neuplatnilo princíp rovnakého zaobchádzania pri vyhodnocovaní zákaziek.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce

IČO
35546018
Sídlo
Školská 16, 05321 Markušovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacia listina neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacia listina neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovacia listina neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami pri obstarávaní expertíz
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami pri obstarávaní expertíz
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepredložil po ukončení projektu záverečnú žiadosť o platbu do 30 dní od ukončenia oprávneného obdobia pre výdavky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Certifikáty, ktoré obdržali zamestnanci ZŠ po absolvovaní školení neobsahovali povinné náležitosti. ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Majetok bol označený samolepkami, na ktorých sa nachádzal nečitateľný text a nezri ostatnému textu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZŠ v rokoch 2009, 2010, 2011 nestanovovala predpokladané ceny obstaraných tovarov a služieb, vrátane hodnoty opakovaných plnení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ nevyhodnocovala plnenie všetkých kritérií vo verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZŠ pri predbežnej kontrole nepreverila súlad pripravovanej finančnej operácie s uzatvorenou zmluvou, nebol uvedený dátum vykonania predbežnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ZŠ pri predbežnej kontrole nepreverila súlad pripravovanej finančnej operácie s uzatvorenou zmluvou, nebol uvedený dátum vykonania predbežnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ZŠ pri vysielaní zamestnancov na pracovné cesty písomne neurčila náležitosti prac. cesty. ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Späť