Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-057/2011/0010
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úrad priemyselného vlastníctva za rok 2010.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IČO
30810787
Sídlo
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

subjekt nezatrieďoval príjmy za nájom na položku 212 - Príjmy z vlastníctva, podpoložku 212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
inventarizačné zápisy neobsahovali mená, priezviská a podpisové záznamy všetkých osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
údaje uvedené v poznámkach k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2010 nezodpovedali stavu pohľadávok po lehote splatnosti zistených inventarizáciou majetku a záväzkov a tiež nezodpovedali zostatkovej dobe splatnosti pohľadávok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Späť