Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2009/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.09.2009 - 25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.09.2009 - 25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Krupina

IČO
00320056
Sídlo
Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.09.2009 - 02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Krupina

IČO
00320056
Sídlo
Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
01.09.2009 - 25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Turčianske Teplice

IČO
00317004
Sídlo
Partizánska 1, 03901 Turčianske Teplice
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Tvrdošín

IČO
00314901
Sídlo
Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
21.09.2009 - 29.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nepostupovalo v súlade so štatútom, kedy podľa ktorého malo MsZ povinnosť upraviť postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a vymedziť ich práva a povinnosti všeobecne záväzným nariadením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
účtový rozvrh nebol v súlade s rámcovou účtovou osnovou - odrážal stav pred zmenou spôsobu účtovania v mestách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v účtovej závierke nebol uvedený správny názov ÚJ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obsah poznámok nezodpovedal obsahu prílohy č. 3, pre niektoré obsahové náležitosti existoval obsah, napriek tomu neboli v poznámkach uvedené (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
na základe zistených skutočností nebolo vedené účtovníctvo správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovných dokladov - doklad nebol doplnený iným dokladom, z pôvodného dokladu nebol zrejmý jeho obsah (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovných dokladov (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny úhradou faktúry vo vyššej sume než bola deklarovaná
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
netriedenie príjmov a výdavkov v zmysle RK
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
netriedenie príjmov a výdavkov v zmysle RK
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
uvedenie nesprávneho názvu účastníka účtovného prípadu - bol uvedený len subjekt bez právnej subjetktivity (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie účtov podvojného účtovníctva na účt. Doklade (počet porušení 21)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie podpisu osoby zodpovednej za zaúčtovanie v PÚ (počet porušení 21)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovanie o poskytnutých preddavkoch priamo do nákladov (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
zaúčtovanie účtovného prípadu v účtovných knihách zápisom nebolo vykonané na základe účtovného dokladu, ale len na základe dokaldu, ktorý podstatu ÚD nespĺňal
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný prípad nebol doložený účtovným dokladom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v prípade obstarávania služieb ako zákazky s nízkou hodnotou s predpokladanou hodnotou nad 300 000,- Sk (9 958,- ) povinnosť osloviť minimálne troch dodávateľov
Typ nedostatku: Iné
zásady hospodárenia umožňovali primátorovi mesta, resp. v niektorých prípadoch aj mestskej rade rozhodovať o aukčnom predaji hnuteľných vecí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady hospodárenia neupravovali postup prenechávania majetku mesta do užívania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Pracovníci mesta postupovali podľa smernice, ktorá ako interný predpis nižšej právnej sily vydaný primátorom mesta bola v rozpore so zásadami hospodárenia s majetkom mesta, ktoré predstavovali právny predpis vyššej právnej sily, vzhľadom k tomu, že bol schválený mestským zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
mesto nemalo vysporiadané vlastnícke vzťahy zápisom vlastníckych práv na listoch vlastníctva k viacerým pozemkom (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bol evidovaný aj majetok, ktorý spĺňal podmienku evidencie prostredníctvom účtu 032 – Umelecké diela a zbierky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
inventúrne súpisy neobsahovali správny názov účtovnej jednotky a miesto uloženia majetku (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačný zápis mesta vo forme „Správy“ neobsahoval správny názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizačné zápisy zo subjektov bez právnej subjektivity neobsahovali názov účtovnej jednotky a jej sídlo (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebol uvedený výsledok vyplývajúci z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, resp. tento výsledok bol uvedený nesprávne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
oprava účtovného dokladu prečiarknutím predchádzajúceho záznamu, nebolo zrejmé kto a kedy opravu vykonal
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto nemalo v kontrolovanom období zapracované v rámci VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území mesta podrobnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
správy o vykonanej kontrole neobsahovali zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správy o vykonanej kontrole neobsahovali zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto nevykonávalo predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatváraním kúpnopredajných zmlúv, čím nebolo zabezpečené overenie, či pripravovaná finančná operácia, t. j. právny úkon majetkovej povahy je v súlade s rozpočtom mesta a aj na účtovných dokladoch absentovali uvedené nedostatky (počet porušení 27)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Žarnovica

IČO
00321117
Sídlo
Nám. SNP 33, 96681 Žarnovica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
16.09.2009 - 25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacích listinách rozpočtových organizácií mesta nebol priamo finančne a vecne nevymedzený majetok, ktorý im bol zverený do správy (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uznesenia MsZ nepodpisoval primátor samostatne, ale súhrnne podpísaním zápisnice zo zasadnutia MsZ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mestský úrad riadne nevykonal uznesenie MsZ vo veci schválených príjmových finančných operácií rozpočtu a ich zmien, čo malo za následok ich rozdielne vykázanie vo finančnom výkaze FIN 1-04. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Rozpočtové opatrenia neboli vykonané v zmysle zákona, keď upravili iba príjmovú časť rozpočtu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rezervný fond nebol vytvorený v zákonom stanovenej výške.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rezervný fond nebol vytvorený v zákonom stanovenej výške.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovná závierka neuvádzala obdobie, za ktoré bola zostavená.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutý preddavok na obstanie DHM mesto nezaúčtovalo na príslušný účet preddavkov podľa postupov účtovania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto uhrádzalo náklady na podnikateľskú činnosť z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto nemalo majetkovoprávne usporiadaný a v katastri na listoch vlastníctva zapísaný všetok svoj nehnuteľný majetok.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventúrne súpisy z dokladovej inventúry neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy z dokladovej inventúry neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy z dokladovej inventúry neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy z dokladovej inventúry neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť