Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2022/1031
Názov:
Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť proces implementácie kľúčového nástroja pre efektívne uhrádzanie nákladov spojených s posky
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2021
Termín kontroly
01.02.2022 - 26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kompetencie pre činnosť CKS prevzalo MZ SR od ÚDZS v januári 2021. MZ SR ako Centrum pre klasifikačný systém nevybudovalo technické riešenie na sprístupnenie dát celého funkčného DRG portálu, čím nedodržalo ustanovenie § 67b ods. 1 písm. f) zákona o zdravotných poisťovniach, v zmysle ktorého nebola zabezpečená prevádzka, správa a vývoj referenčnej databázy, ako aj prevádzka a správa programového vybavenia určeného na vývoj systému. 1. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť pristúpilo MZ SR od marca 2021 k prenájmu stále funkčného DRG portálu z ÚDZS, ktorý je zazmluvnený do konca roka 2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
Vzhľadom k tomu, že riadne Zasadnutie Riadiaceho výboru sa v 1. štvrťroku 2022 neuskutočnilo, kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie čl. IV bod 1. štatútu, podľa ktorého zasadnutia Riadiaceho výboru zvoláva jeho predseda podľa potreby najmenej raz za štvrťrok, elektronickou formou s povinnosťou uvedenia programu rokovania Riadiaceho výboru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 333/2002 Z.z.
Ministerstvo zdravotníctva SR ako CKS v zmysle ustanovenia § 67b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotných poisťovniach vykonáva prostredníctvom webového portálu zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ústavnej starostlivosti od užívateľov klasifikačného systému DRG vždy za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 30. apríla. Tento termín nedodržalo 14 PÚZS. V zmysle § 79 ods. 1 písm. zb) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sú PÚZS povinní zasielať v elektronickej podobe centru pre klasifikačný systém DRG údaje do 15. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Tento termín nedodržalo šesť PÚZS. Kontrolou bol zistený nesúlad termínov medzi zákonom o zdravotných poisťovniach a zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kde v zákone o zdravotných poisťovniach je uvedený termín zberu medicínskych a ekonomických údajov CKS do 30. apríla a v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je stanovený termín na zasielanie údajov pre CKS do 15. mája.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
Ministerstvo doposiaľ nevyužilo možnosť uložiť sankcie poskytovateľom v zmysle ustanovenia § 82 ods. 8 písm. b) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti za nedodržanie ustanovenia § 79 ods. 1 písm. zb) uvedeného zákona, podľa ktorého sú PÚZS povinní zasielať v elektronickej podobe Centru pre klasifikačný systém DRG údaje do 15. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Výška pokuty môže byť uložená až do výšky 3 319,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Ministerstvo nevypracovalo štatút skúšobnej komisie, čím nebolo dodržané ustanovenie § 67c ods. 7 zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorého sa skúška vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva. Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, jej činnosti a priebehu skúšky podľa odseku 6 upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

IČO
30796482
Sídlo
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2010 -2021
Termín kontroly
06.02.2022 - 23.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa organizačného poriadku úradu do konca roka 2012 bol vytvorený CKS bez jednotlivých útvarov, čo nebolo v súlade s koncepciou, podľa ktorej v rámci implementačnej fázy DRG systému mali byť v CKS vytvorené tri oddelenia (medicínske, ekonomické, IT a štatistické).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rokoch 2013, 2016 a 2020 nezasadal tak, ako mu to ukladal štatút, čím nebolo dodržané ustanovenie čl. IV bod 1. štatútu, podľa ktorého zasadnutia riadiaceho výboru zvoláva predseda podľa potreby, najmenej raz štvrťročne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V roku 2013 nebol vypracovaný dodatok k štatútu v zmysle uznesenia RV, ktorým riadiaci výbor zaviazal predsedníčku vypracovať dodatok ohľadom zrušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť členom riadiaceho výboru. Došlo tým k porušeniu štatútu v čl. IV bod 6., podľa ktorého uznesenia RV sú pre predsedu úradu záväzné s výnimkou tých uznesení, ktoré môžu mať vplyv na hospodárenie úradu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V roku 2019 došlo k ďalšej zmene vo funkcii projektového manažéra, avšak podľa textu predmetnej zápisnice sa RV touto zmenou nezaoberal, t. j. nedošlo oficiálne k odvolaniu predošlého a k menovaniu nového projektového manažéra, čo nebolo v súlade s ustanovením čl. III, ods. 1, písm. b) štatútu, podľa ktorého, RV navrhuje vymenovanie a odvolanie projektového manažéra DRG a kontroluje jeho činnosť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neexistovala žiadna norma/predpis, ktorá by definovala úlohy, zodpovednosti a kompetencie pracovných skupín pri RV, externých pracovných skupín zapojených priamo do procesu zavádzania DRG v SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
podľa § 223 ods. 4 Zákonníka práce „dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona“, kontrolovaný subjekt uzatvorením takýchto dohôd konal v rozpore s cit. ustanovením Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil celkovú cenu práce v sume 117 239,36 eur porušil ustanovenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil celkovú cenu práce v sume 117 239,36 eur porušil ustanovenie § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vzhľadom k tomu, že citované ustanovenie § 20b) zákona č. 581/2004 Z. z. zahŕňalo v kontrolovanom období ako užívateľov DRG systému všetkých PÚZS, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ministerstvo zdravotníctva, mali byť do implementácie systému DRG zaradení všetci a nie len vybraní PÚZS, čo bolo v rozpore s cit. ustanovením zákona č. 581/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Späť