Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2010/0003
Názov:
Kontrola úrovne dohľadu nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

IČO
30796482
Sídlo
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Doklady neobsahovali všetky náležitosti ako napr.potvrdenie odberateľa o vykonaných prácach (počet porušení: 26)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie obstaraného softvéru a uloženej pokuty z ÚVO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy pred termínom, kedy ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neskoré zaslanie informácie o uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom na Úrad pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávne zatriedenie bežných a kapitálových výdavkov (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyplatenie finančných prostriedkov vo väčšom objeme, ako bolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehospodárne konanie vo veci vyplatenia vyššej sumy, ako bolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zakúpený nehmotný majetok nebol odpisovaný v účtovníctve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
zákon č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty - doklady neobsahovali cenu za mernú jednotku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebolo potvrdené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení: 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Doklady neobsahovali všetky náležitosti ako napr.potvrdenie odberateľa o vykonaných prácach (počet porušení: 26)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie obstaraného softvéru a uloženej pokuty z ÚVO (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy pred termínom, kedy ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neskoré zaslanie informácie o uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom na Úrad pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávne zatriedenie bežných a kapitálových výdavkov (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vyplatenie finančných prostriedkov vo väčšom objeme, ako bolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehospodárne konanie vo veci vyplatenia vyššej sumy, ako bolo zmluvne dohodnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zakúpený nehmotný majetok nebol odpisovaný v účtovníctve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
zákon č. 224/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty - doklady neobsahovali cenu za mernú jednotku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť