Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-047/2012/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a kontrola plnenia prijatých opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vynakladaní finančných prostriedkov
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

IČO
30796482
Sídlo
Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2009, 2010, 2011
Termín kontroly
19.01.2012 - 21.03.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nad rámec rozpočtu boli čerpané prostriedky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie 165 053 eur a bol zazmluvnený softvér v hodnote 71 833,20 eur na elektronický formulár pre podporu služieb súdneho lekárstva a patologickej anatómie – eObhliadky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
pri použití finančných prostriedkov v sume 863 000 eur nebola zachovávaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, ale boli použité ako „účelová investícia“ na úpravu priestorov , ktoré neboli vo vlastníctve kontrolovaného subjektu, bez kompenzácie na nájomnom alebo inom benefite,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Úrad pri zabezpečovaní strážnej služby a informátorskej služby a upratovacích služieb nepostupoval podľa ustanovení zákona o VO a uzavrel zmluvu bez vyhlásenia súťaže
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Úrad zmenil v roku 2010 adresu a Správe katastra túto skutočnosť do začiatku kontroly neoznámil
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nebola na cestovnom príkaze uvedená predpokladaná čiastka výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nemal ocenený pozemok a neúčtuje o ňom v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v prvotných dokladoch neboli doložené príslušné doklady a neobsahovali všetky náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
údaje boli rozdielne vyčíslené vo výročnej správe a vo finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nie všetky inventúrne súpisy obsahujú podpisy členov inventarizačnej komisie, dátum skončenia inventúry, meno priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnutie preddavku 863 000 eur investície, t.j. nenávratného finančného vkladu do majetku cudzieho podnikateľského subjektu, ktorý následne tieto priestory prenajal Úradu za úhradu, bez zohľadnenia investície na nájomnom, resp. majetkovej spoluúčasti vznikla škoda veľkého rozsahu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
celková konečná hodnota zmluvy bola voči predpokladanej hodnote vyššia o 28 %.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Úrad pri zabezpečovaní strážnej služby a informátorskej služby a upratovacích služieb nepostupoval podľa ustanovení zákona o VO a uzavrel zmluvu bez vyhlásenia súťaže
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V súvislosti s nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami v Úrade pri zmene nájomného vzťahu v roku 2010 Správna rada nekonala a nezabránila nekontrolovanému konaniu výkonného orgánu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť