Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2022/1031
Názov:
Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť funkčnosť a využívanie špeciálnych portálov a systémov CVTI SR v oblasti výskumu a vysokého
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

IČO
00151882
Sídlo
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2020
Termín kontroly
31.03.2022 - 30.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zákon nereflektuje zmeny názvov, napriek zmenám v čase vo všetkých verziách zákona (aj v súčasnej) používa názvy, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. Bez znalosti informácie, že informačný systém výskumného a vývojového potenciálu je od roku 2013 SK CRIS, čitateľ kontextu zákona nerozumie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Ministerstvo školstva povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja informačného systému a informačného portálu výnosom (§ 2 písm. a presunulo na CVTI
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 275/2006 Z.z.
Štatútom delegovaná povinnosť správcu nie je v súlade s § 26 ods. 6 zákona o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja, v zmysle ktorého je správcom CIP VVI a SK CRIS ministerstvo školstva. Taktiež nie je v súlade s § 2 ods. 5 a 6 zákona o informačných technológiách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Výnos ministerstva školstva, ani žiaden iný predpis neupravuje spôsob, akým malo ministerstvo školstva v kontrolovanom období realizovať povinnosť vytvárania, správy a rozvoja informačných systémov (zadávať CVTI požiadavky a úlohy, z čoho by mali požiadavky vychádzať, napr. z analýz a v tom prípade, kto ich má pripraviť, spôsob nastavenia vzťahov správca/prevádzkovateľ, aktivity, ktoré by sa očakávali od CVTI, napr. upozorňovanie na potenciálne problémy portálu/systému, návrhy na zlepšenie a podobne).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Obsah informačného portálu v tomto výnose, ani v žiadnom z ďalších predložených dokumentov, nie je detailnejšie špecifikovaný, nie je teda zrejmé, aké informácie (resp. záložky či moduly) musia byť na portáli jednoznačne uvedené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
V priebehu výkonu kontroly (jún 2022) boli niektoré moduly súčasťou SK CRIS, niektoré súčasťou CIP VVI. Výnos ministerstva školstva pri jednotlivých moduloch upravuje podrobnosti, napr. spôsob poskytovania informácií, doba poskytnutia údajov a termín ich vloženia do informačného systému. Termíny a napĺňanie modulov neboli dodržiavané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
V § 3 ods. 3 výnosu ministerstva školstva je ďalej uvedené, že prístup k informáciám, ktoré do systému v rámci modulov informácií vloží poskytovateľ, právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ (§ 4 ods. 4 a 5 zákona o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja) a správca informačného systému, má iba správca informačného systému. Ak by boli ustanovenia § 3 pravdivé, moduly informácií by spravovalo a prístup k informáciám by malo iba ministerstvo školstva. CVTI by týmito kompetenciami nedisponovalo, čo v kontrolovanom období nezodpovedalo skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
CVTI malo v kontrolovanom období dva štatúty. Prvý z nich bol účinný od 19.12.2013, teda v dobe jeho vzniku ISS CVTI ešte nebol v prevádzke. Nový štatút bol účinný od 07.01.2022. V ňom je v čl. 3 ods. 8 uvedené, že CVTI spravuje a prevádzkuje Integrovaný systém služieb CVTI SR. Aký stav platil v období od marca 2014 (začiatok prevádzky ISS CVTI) do januára 2022, nebolo štatútom upravené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli plnené povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií stanovené v § 16.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
Fungovanie a obsah systému SK CRIS v období výkonu kontroly zodpovedalo rámcu zadefinovaných požiadaviek a oblastí. Vzhľadom k zisteným nedostatkom z hľadiska úplnosti a správnosti niektorých údajov (uvedeným v ďalšom texte) – nedostatočného prepojenia s niektorými registrami, grantovými schémami alebo používateľskej prívetivosti a bezpečnosti - je však ovplyvnené praktické využitie týchto výstupov konečnými používateľmi, ktorí môžu uprednostniť vyhľadávanie informácií radšej priamo v konkrétnych registroch a na webových sídlach príslušných subjektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Za tvorbu, pravidelnú aktualizáciu informácií a ich sprístupňovanie zodpovedá v zmysle § 26 ods. 6 (resp. v súčasnosti ods. 9) zákona o organizácií štátnej podpory výskumu a vývoja správca, t. j. ministerstvo školstva. To aktualizáciu informácií a ich sprístupňovanie výnosom stanovilo ako súčasť prevádzky. Kontrolu správnosti vkladaného obsahu podľa písomného vyjadrenia vykonáva priebežne CVTI, písomné záznamy o tejto kontrole sa však nevykonávajú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Dáta z grantových agentúr CVTI považuje za kompletné a správne, zo strany CVTI nie je ich obsahová stránka validovaná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Kontrolou vložených údajov (stav v júli 2022) v SK CRIS a ich porovnaním s údajmi evidovanými v iných registroch, resp. na webových sídlach relevantných subjektov bolo zistené, že neboli totožné. Správnosť údajov v SK CRIS nevedela kontrolná skupina posúdiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
Po preverení spôsobu napĺňania údajov o projektoch grantových schém z APVV, AŠFEÚ, VEGA/KEGA a ústredných orgánov štátnej správy bolo zistené, CVTI nedokáže zabezpečiť import údajov o projektoch samostatne a priamo prostredníctvom systému SK CRIS, realizovať ho musia jednotlivé externé subjekty grantových schém prostredníctvom svojich integračných rozhraní a funkcionalít, exportovaním údajov zo svojich systémov do prostredia SK CRIS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 172/2005 Z.z.
CIP VVI nebol od uvedenia do prevádzky upgradovaný, používa zastarané technológie, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť, funkčnosť, administráciu i prevádzku systému. Samotný portál CIP VVI na svojom webovom sídle uvádza, že korektné zobrazenie portálu je garantované iba pomocou prehliadača Internet Explorer, ktorý však od 15.6.2022 výrobca prestal podporovať a z hľadiska bezpečnosti neodporúča jeho ďalšie používanie. Portál CIP VVI nespĺňal požiadavky na bezpečnostné štandardy informačných systémov, ktoré upravuje § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti účinný od 01.apríla 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
V zmysle písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa upgrade SK CRIS realizoval sporadicky, spravidla na základe požiadaviek ministerstva školstva na novú funkcionalitu. CVTI túto skutočnosť nedoložila písomnými podkladmi, požiadavky neboli evidované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
Životnosť softvérového riešenia je obmedzená na niekoľko rokov. Vzhľadom na to, že SK CRIS nebol po roku 2014 upgradovaný, v súčasnosti nespĺňa štandardy z hľadiska bezpečnosti, funkčnosti a používateľskej prívetivosti, čo má negatívny vplyv na jeho používanie. Vkladanie dát je v súčasnosti možné už len cez prehliadač Mozilla Firefox. Portál SK CRIS nespĺňal požiadavky na bezpečnostné štandardy informačných systémov, ktoré upravuje § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti účinný od 01.apríla 2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
Naplnenie cieľa odrážať reálne a priebežne sa meniace potreby a požiadavky vedeckej komunity je sporné. V priebehu rokov 2014 až 2021 systém MATLAB využilo v priemere 284 používateľov ročne, systém COMSOL v priemere 32 požívateľov ročne, a systém SAS v priemere 93 používateľov ročne. Podľa údajov z SK CRIS k 15.07.2022 je počet výskumníkov na Slovensku v súčasnosti 36 410, uvedené počty používateľov bez ohľadu na zastúpenie relevantných vedných oblastí predstavuje len veľmi nízku mieru využitia (pri MATLAB ide o 0,8 %, pri COMSOL o 0,09% a pri SAS o 0,3 % všetkých výskumníkov na Slovensku). V prípade služieb ako Úložisko dát a Vzdialené pripojenie išlo iba o jednotky používateľov ročne a zvyšné služby ako Hosting, Komunikačné a bezpečnostné služby, Konzultačné a informačné služby, Licenčné a odborné služby a BIO softvér po roku 2015 neboli využívané/poskytované vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
kontrolovaný subjekt nevie vyčísliť objem dát, ktoré užívatelia sťahujú. Help desk pri CIP nefunguje, mailová komunikácia s užívateľmi nie je archivovaná. CVTI nedisponuje údajmi o počtoch poskytnutej technickej podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
údajmi o počtoch sťahovaných dát z informačného systému SK CRIS kontrolovaný subjekt nedisponuje, tzn. nevie vyčísliť objem dát, ktoré užívatelia sťahujú. Help desk pri SK CRIS nefunguje, mailová komunikácia s užívateľmi nie je archivovaná. CVTI nedisponuje údajmi o počtoch poskytnutej technickej podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
CVTI údajmi o počtoch sťahovaných dát z ISS CVTI nedisponuje, v kontrolovanom období objem dát, ktoré užívatelia z informačného systému ISS CVTI SR sťahovali, nemeral.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo dňa 05.04.2022 vyplýva, že komunikačnú stratégiu CVTI v kontrolovanom období vypracovanú nemalo. Kontrolná skupina NKÚ SR ďalej preverila skutočnosť, či malo CVTI v rámci svojich vnútorných predpisov stanovené vypracovanie komunikačnej stratégie. Kontrolou bolo zistené, že vypracovanie komunikačnej stratégie kontrolovaný subjekt neriešil, tzn. v žiadnom internom predpise nemal stanovenú úlohu vypracovať komunikačnú stratégiu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť