Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2014/1030
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

IČO
42137292
Sídlo
Hanulova 5/C, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
09.09.2014 - 12.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

-nekonanie v súlade s prílohou č. 1 k k opatreniu MF nešpecifikovaním jednotlivých časti poznámok;
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
nešpecifikoval jednotlivé časti poznámok,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovných záznamov pri došlých faktúrach následnými dokladmi,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezabezpečenie prekladu účtovných záznamov, faktúr, zmlúv do štátneho jazyka,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nerozlišovanie výdavkov bežného obdobia, ktoré časovo súviseli s nákladmi budúcich období;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácia vykonaná len formálne, nespĺňala základné požiadavky v zmysle zákona o účtovníctve. Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti. V niektorých prípadoch chýbali inventarizačné zápisy;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Finančná kontrola neúplná, nesprávne účtovanie nákladov na účtoch účtovnej triedy 5 Náklady, predkontácia účtovného predpisu zaúčtovania preddavkových (zálohových) faktúr nebola vykonávaná na príslušných účtoch, nerozlišovanie výdavkov bežného obdobia, ktoré časovo súviseli s nákladmi budúcich období, účtovný predpis nevykonávaný, nesprávne uvádzaná rozpočtová klasifikácia výdavkov, faktúry neboli v slovenskom štátnom jazyku; kontrolovaný subjekt v uvedených prípadoch nevykonával predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu správne, úplne,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
v prípadoch uvedených v protokole triedil výdavky na nesprávnych podpoložkách ekonomickej klasifikácie;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
stravné lístky nevrátené spoločnosti, od ktorej boli zakúpené, nevystavený dobropis (rovnaký stav bol pri inventarizácii k 31.12.2012); z roku 2013 fyzicky zostali v pokladni a účtovne boli nevysporiadané.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
pri vyradení drobného dlhodobého hmotného majetku a drobného dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2013 inventarizačnou komisiou navrhnuté na vyradenie, nebolo vydané rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nepenalizovanie odberateľov za oneskorené úhrady;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
v dvoch prípadoch pri realizovaní VO bolo konané v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pri podprahovej zákazke na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
pri zmluve o poskytovaní služieb a prác s dodávateľom cestovnou kanceláriou bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, organizácia bola povinná pri objeme zrealizovať VO formou podprahovej zákazky;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt v niektorých prípadoch oneskorene zasielal uzatvorené zmluvy Úradu vlády SR na ich zverejnenie do Centrálneho registra zmlúv. Na druhej strane k realizácii zmlúv pristúpil ešte pred ich zverejnením v Centrálnom registri zmlúv;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
oneskorené zverejnenie zmlúv po realizovaní podpisu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
uzatvoreniel dodatku č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov v zmysle článku V bod 7 dodatok č. 1 mal nadobudnúť platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr od 01.12.2013;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
uzatvorená dohoda o vykonaní práce č. 32/2013 podľa Zákonníka práce v znení neskorších predpisov mala byť uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce;
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu nebolo písomné a neobsahovalo najmä označenie neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje, konanie rozpore s článkom VIII ods. 3 smernice o inventarizácii;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie náklado účtovnej triede 5
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
nerozlišovanie výdavkov bežného obdobia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
nezúčtovanie preddakových faktúr
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 419/2007 Z.z.
neboli vypracované účtovné výkazy na predpísaných vzoroch tlačív podľa ustanovenia § 4d opatrenia MF
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 402/2012 Z.z.

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

IČO
00151882
Sídlo
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nekonania v súlade s prílohou k Opatreniu MF nešpecifikovaním jednotlivých časti poznámok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesplnenie povinnosti identifikovať v účtovných výkazoch, či išlo o riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
39 prípadov nepreukázateľnosti účtovných záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
39 prípadov nepreukázateľnosti účtovných záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
17 prípadov nezabezpečenia prekladu účtovných záznamov, faktúr a zmlúv v štátnom jazyku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti, nebol uvedený dátum, kedy bola fyzická inventarizácia vykonaná, v mnohých prípadoch neboli podpisy komisie ČIK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
10 prípadov vykonávania predbežnej finančnej kontroly nesprávne a neúplne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
10 prípadov vykonávania predbežnej finančnej kontroly nesprávne a neúplne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
13 prípadov triedenia výdavkov na nesprávnych podpoložkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2 prípady nehospodárneho konania
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
2 prípady nehospodárneho konania
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nenaloženie s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
9 prípadov nepenalizovania odberateľov za oneskorené úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
oneskorené odoslanie oznámenia o výsledku VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
44 prípadov nesprávne uvádzaného IČO organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
44 prípadov nesprávne uvádzaného IČO organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
13 prípadov oneskoreného odosielania zmlúv k zverejneniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
13 prípadov oneskoreného odosielania zmlúv k zverejneniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
5 prípadov nedeklarovania dátumu podpisu v zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v 2 prípadoch účtovné výkazy vypracoval na starých vzoroch tlačív
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

IUVENTA

IČO
00157660
Sídlo
Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie zákona o účtovníctve nepreukázateľnosťou účtovných záznamov pri odberateľských faktúrach následnými dokladmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nedodržanie zákona o účtovníctve a postupov účtovania neúčtovaním účtovných prípadov v období
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie zákona o účtovníctve nezabezpečením prekladu zmlúv v štátnom jazyku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie zákona o účtovníctve a vnútorných predpisov nesprávne vykonanou inventarizáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nestanovenie menovite 3-člennej komisie ÚIK v príkaze v rozpore s ustanovením čl. 7 odsek 3 písm. d) Smernice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie Správy ÚIK z vykonanej inventarizácie k 31.12.2013 v súlade s ustanovením čl. 7 ods. 6 smernice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie zákona o rozpočtových pravidlách triedením výdavkov na nesprávnych podpoložkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárne konanie súvisiace s nákupom stravných lístkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nehospodárne konanie súvisiace s nezamestnávaním príslušného počtu občanov s postihnutím
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie zákona o finančnej kontrole nesprávnym vykonávaním predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevydanie rozhodnutí o prebytočnosti so zákonom stanovenými náležitosťami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nekonanie pri prebytočnom majetku štátu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
vydanie neúplného rozhodnutia o neupotrebiteľnosti, ktoré neobsahovalo zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nepenalizovanie odberateľov za oneskorené úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
výber nesprávneho postupu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2003 Z.z., 523/2003 Z.z.
nevedenie evidencie záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady k verejnej súťaži
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávne uvádzanie IČO pri zmluvách a v Centrálnom registri zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb., 540/2001 Z.z.
oneskorené odosielanie zmlúv na zverejnenie Úradu vlády SR a ich realizáciou pre dňom ich účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
v zmluvách nebol deklarovaný dátum podpisu jednej zo zúčastnených strán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nedodržanie opatrenia MF SR pri vypracovaní účtovných výkazov na neplatných tlačivách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2007 Z.z.

Národný ústav celoživotného vzdelávania

IČO
00699438
Sídlo
Karloveská 64, 84002 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 10.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Subjekt nevykonal inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Softvér v cene 5044,80 eur spĺňal kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku, tzn., že mal byť uhradený z kapitálových výdavkov, avšak kontrolovaný subjekt ho uhradil z bežných výdavkov, čím porušil ustanovenie § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách a súčasne došlo k porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) cit. zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt nesprávne zaúčtoval sumu 11100,00 eur, čo bolo v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Subjekt neviedol nehnuteľný majetok - budovu a pozemky, ktoré spravoval, v účtovníctve, čím porušil ustanovenia § 3 ods. 9 zákona o správe majetku štátu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Subjek neodvádzal daň z príjmov z prenájmu, čo bolo v rozpore s § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Subjekt neodviedol nevyčerpanú sumu 12 351,47 eur do štátneho rozpočtu v stanovenom termíne, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v dvoch prípadoch, subjekt, do obdobia výkonu kontroly (júl 2014) nevyvodil zodpovednosť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny, čo bolo v rozpore s ustanovením § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Subjekt sumu 218 327,84 eur zaúčtoval na nesprávny účet, čo bolo v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Suma 23 806,48 eur bola v hlavnej knihe zaúčtovaná na iný účet ako bol uvedený v súvahe, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
informácie v účtovnej závierke, resp. v poznámkach, ktoré boli súčasťou účtovnej závierky neboli vypracované v súlade s ustanovením § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

IČO
00681385
Sídlo
Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
17.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne vyplnené čísla IČO vo všetkých finančných výkazoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Neuvedené číslo klienta vygenerované systémom Štátnej pokladnice, resp. IČO organizácie na 8 znakov doplnené zľava nulami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo všetkých FIN 1-12 bol nadpis v časti II. vyplnený iným názvom ako uvádza vzor k opatreniu MF SR,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo FIN 5-04 nebol vyplnený stĺpec 2, v ktorom sa uvádzal dátum, kedy bude podľa zmluvy dlhový nástroj splatený
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zábezpeka nebola vrátena do siedmych dní od uzavretia zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obsahové vymedzenie poznámok nebolo v súlade s prílohou č. 3 uvedeného opatrenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zatriedené položky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
k faktúre nebol priložený dodací list ani žiadny iný podporný dokladad, t. j. faktúra nebola preukázateľná a účtovný záznam
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nepreukázateľnosť účtovného dokladu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri inventarizácii súpisy majetku neboli upravené o prírastky a úbytky k 31.12.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedený dátum začatia a ukončenia fyzickej inventúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záverečná správa neobsahovala požadované náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nesprávne zatriedený majetok na kartách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Smernice neboli oddelené, boli v jednom dokumente
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústav informácií a prognóz školstva

IČO
00039691
Sídlo
Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri finančných výkazoch nezabezpečenie uvedenia dátumov zostavenia výkazov a podpisy zodpovednej osoby za ich zostavenie; uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie pre potreby archivácie;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
poznámky vypracované formálne, neúplné, vyplnené s odkazom na prílohy, ktoré pri výkaze sa nenachádzali;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaevidovaním (notebookov, mikrovlnky, klavesnice a iné) v majetku a uvedenia do prevádzky;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v 42 prípadoch nepreukázateľnosť faktúr následnými preukázateľnými dokladmi;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nevykonaním inventarizácie v zmysle príkazu č. 24/2013 a nesplnením zásady preukázateľnosti účtovníctva;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevykonaním inventarizácie v zmysle príkazu č. 24/2013 a nesplnením zásady preukázateľnosti účtovníctva;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepredložením čiastkových inventarizačných zápisov; inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti; inventarizácia vykonaná len formálne; nespĺňala základné požiadavky v zmysle zákona o účtovníctve;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácie pokladníc vykonávané v priebehu roka 2013 nesprávnym spôsobom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácie pokladníc vykonávané v priebehu roka 2013 nesprávnym spôsobom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácie pokladníc vykonávané v priebehu roka 2013 nesprávnym spôsobom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
smernica pre vykonávanie finančného riadenia a finančnej kontroly neobsahovala podpisové vzory zamestnancov pre vykonávanie predbežnej finančnej kontroly; podpisy na likvidačných listoch vecne príslušných zamestnancov, ktorí potvrdzovali predmet správnosti a overenia realizovanej finančnej operácie neboli deklarované podpisovými vzormi;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v 20 prípadoch vykonávania predbežnej finančnej kontroly, nesprávne, neúplne, nepotvrdením podpisov overenia súladu pripravovanej finančnej operácie za obdobie mesiacov február až apríl 2013 nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri jednotlivých účtovných dokladoch;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v 20 prípadoch vykonávania predbežnej finančnej kontroly, nesprávne, neúplne, nepotvrdením podpisov overenia súladu pripravovanej finančnej operácie za obdobie mesiacov február až apríl 2013 nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri jednotlivých účtovných dokladoch;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v 7 prípadoch pri poskytovaní právnych služieb v právnych veciach v celkovom objeme 5 166,00 eur za rok 2013, úhradou vystavených dokladov nepreukázané dodržanie hospodárnosti, efektívnosti použitia verejných prostriedkov;
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
v 1 prípade kúpou stravných lístkov na konci roka 2013 pre obdobie mesiaca január 2014 v celkovej sume 5 565,35 eur;
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
v 19 prípadov triedenia výdavkov na nesprávnych podpoložkách;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v 1 prípade nezaevidovaním notebookov do majetku a uvedenia do prevádzky;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
2 prípady nenaloženia s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu: - ubytovňa pri ŠVS L. Mikuláš, v Liptovskom Hrádku, hodnota nehnuteľnosti stanovená v sume 123 605,28 eur; - Domov mládeže pri ŠVS Piešťany, hodnota nehnuteľnosti stanovená v sume 62 947,36 eur;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
v 6 prípadoch nepenalizovanie odberateľov za oneskorené úhrady;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
v 10 prípadoch neevidovanie a neuchovávanie kompletnej dokumentácie k jednotlivým verejným obstarávaniam;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v 2 prípadoch neodoslanie uchádzačom bezodkladne oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk;
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v 1 prípade s úspešným uchádzačom neuzavretá kúpna zmluva v lehote viazanosti ponúk;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nepoužívaním správne prideleného 8 miestneho identifikačného čísla v obchodnom styku; - na všetkých tlačivách ÚIPŠ; - v 9 prípadoch pri zmluvách; - pri všetkých dodatkoch k zmluvám o vyplácaní štipendií žiakom stredných a špeciálnych škôl uzatvorených v roku 2013; - pri všetkých zmluvách a ich dodatkov o zabezpečení vzdelávania uzatvorených v roku 2013; - v 21 prípadoch u dodávateľov, ktorí poskytovali služby a vykonávali fakturáciu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z., 513/1991 Zb.
nenahlásenie zrušenia rozpočtovej organizácie k dňu 31.12.2013 ŠÚ SR; všetky práva a povinnosti prešli dňom 01.01.2014 na príspevkovú organizáciu CVTI SR. Rozhodnutie o zrušení rozpočtovej organizácie ÚIPŠ bolo vydané ministerstvom zo dňa 05.12.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
v 9 prípadoch oneskorené odosielania zmlúv k zverejneniu;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 40/1964 Zb.
v 2 prípadoch nedeklarovaný podpis v zmluvách zo strany ÚIPŠ alebo dodávateľa; v 1 prípade nedeklarovaný dátum podpisu v zmluve zo strany vykonávateľa správy;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nedodržanie termínu na predloženie finančných výkazov FIN 1-12;nedodržanie termínu na predloženie finančných výkazov FIN 1-12;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie termínu na predloženie finančných výkazov a účtovných výkazov zriaďovateľovi MŠVVaŠ SR;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UIPŠ neuhradil v plnej výške faktúry vystavené od dodávateľa E. s.r.o. Košice v zmysle Zmluvy o dielo č. 10/2009 a jej dodatkov v celkovej sume 411 427,06 eur za roky 2010,2011, 2012 a 2013. Dodávateľom bol zaslaný posledný pokus o zmier pred podaním žaloby na súd.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

IČO
17314852
Sídlo
Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
21.09.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V ôsmich prípadoch neboli dodržané termíny na predkladanie mesačných finančných výkazov FIN 1-12 do 26 kalendárnych dní po skončení mesiaca.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Finančné výkazy FIN 5-04 k marcu, júnu a septembru 2013 nemali vyplnený žiadny finančný údaj, ani číselný údaj „0“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ŠIOV nevykonal inventarizáciu k riadnej účtovnej závierke k 31.12.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zápis o vykonaní fyzickej inventúry majetku nemal uvedený dátumu vypracovania, nemal doložené nventúrne súpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Z inventarizácie nebol vypracovaný inventarizačný zápis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vecný obsah poznámok bol vypracovaný podľa vzoru prílohy k opatreniu č. MF/19301/2012-31, t. j. prílohy, ktorá platila pre účtovnú závierku za rok 2012 a nie podľa aktuálnej prílohy k opatreniu č. MF/19566/2013-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V poznámkach chýbali niektoré informácie požadované metodickým usmernením MF SR č. MF/9531/2013-31 z 31.01.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Informácie v účtovných výkazoch účtovnej závierky neboli vo všetkých prípadoch vypracované v súlade s platným opatrením č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preddavková faktúra bola nesprávne zaúčtovaná na analytický účet 518 01 – Ostatné služby, namiesto účtu 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vyúčtovacia faktúra nebola vystavená správne, nakoľko neuvádzala zálohovú faktúru vo výške 9 600,00 eur a tým bola ako účtovný doklad nepreukázateľná.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil správne vykonanie predbežnej finančnej kontroly na faktúre a z tohto dôvodu bola uradená v nesprávnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
K faktúre nebol priložený žiadny dodací list ani žiadny iný podporný doklad, ktorým by bola preukázaná dodávka tovarov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŠIOV hradil v šiestich prípadoch faktúry vo forme predplatného organizácii Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., Bratislava za príručky, ktoré boli dostupné na Internete.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ŠIOV uhradil v 12 prípadoch faktúry Poradcovi podnikateľa, s. r. o., Žilina za všeobecne záväzné právne predpisy a finančné spravodaje, ktoré bolo možné bežne získať z web portálov Ministerstva spravodlivosti SR a MF SR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt u hradil v dvoch prípadoch Advokátskej kancelárii HPP, s. r. o., Bratislava faktúry za právne služby, ktoré mal zvládať vlastnými zamestnancami, resp. boli zabezpečené už dodávateľsky v rámci verejného obstarania (432 eur a 332 eur).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preddavková faktúra na sumu 11 700,00 eur bola zaúčtovaná na analytický účet 518 01 – Ostatné služby, namiesto účtu 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neviedol analytickú evidenciu na jednotlivé budovy ani na technické zhodnotenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Technické zhodnotenie nebolo do majetku zaradené včas, ale až po 10 mesiacoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že technické zhodnotenie nebolo zaradené v príslušnom období do majetku, nebol tento majetok odpisovaný podľa stanovených mesačných odpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt budovu v Záhorskej Vsi od roku 1998 vôbec nevyužíval, ani sa o ňu nestaral.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
ŠIOV nevydal rozhodnutie o prebytočnosti budovy napriek tomu, že mu neslúžila na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Cena za poskytované služby v rámci nájomnej zmluvy nebola podložená žiadnou kalkuláciou ani výpočtom na základe spotreby energií za predchádzajúce obdobie, nebolo dohodnuté ani pomerové meranie podľa skutočnej spotreby energií, ani podielové rozúčtovanie nákladov za spotrebované energie po vyúčtovaní kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmluve o nájme nebytových priestorov neboli výška, splatnosť a spôsob platenia nájomného určené jednoznačne,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Zmluvné strany v zmluve o nájme nezabezpečili, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt si prenajal viac priestorov ako bolo potrebné, nakoľko uzatvorením nájomnej zmluvy zostalo niekoľko kancelárií vo vlastnej budove na Bellovej ul. prázdnych a nevyužívaných
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Štátny pedagogický ústav

IČO
30807506
Sídlo
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
22.05.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávnym zaúčtovaním nezrovnalostí v roku 2012, resp. ich nezaúčtovaním na nákladovom účte triedy 5 bol vykázaný v uvedenom roku nesprávny hospodársky výsledok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Suma finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov odvedená na depozitný účet sa nezhodovala so stavom finančných prostriedkov na účte v súvahe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŠPÚ nevyčíslil rozdiel 300,00 eur a nevysporiadal do konca roka 2013.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nepreukázateľnosť účtovného záznamu bola zistená pri pohľadávke voči zamestnancom vo výške 4 075,97 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v správe o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2013 neboli v súlade so súvahou ŠPÚ za rok 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Informácie v poznámkach k účtovnej závierke neboli vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nenainštalovaním a tým nepoužívaním zakúpeného softvéru v obstarávacej cene 15 432,95 eur došlo k nehospodárnemu vynaloženiu prostriedkov štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nenainštalovaním a tým nepoužívaním zakúpeného softvéru v obstarávacej cene 15 432,95 eur došlo k nehospodárnemu vynaloženiu prostriedkov štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nenainštalovaním a tým nepoužívaním zakúpeného softvéru v obstarávacej cene 15 432,95 eur došlo k nehospodárnemu vynaloženiu prostriedkov štátneho rozpočtu
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Napriek tomu, že majetok vedený v účtovníctve bol pre ŠPÚ prebytočný, nebol daný návrh na jeho vyradenie
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Softvér v cene 957,60 eur nespĺňal kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku, avšak ŠPÚ ho uhradil z kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V niektorých prípadoch bolo zistené triedenie výdavkov na nesprávnych podpoložkách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dohodnutím a uhradením paušálnej mesačnej odmeny, bez preukazovania poskytnutých právnych služieb, bez kontroly a preberania vykonanej práce ŠPÚ, nebola zachovaná hospodárnosť a efektívnosť pri používaní verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ŠPÚ nevykonal inventarizáciu celého majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nebol dodržaný postup dohodnutý v zmluve o výpožičke za úhradu prevádzkových nákladov majetku v správe ŠPÚ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŠPÚ neuplatňoval a ani nevymáhal sankcie za dlžné sumy voči nájomcovi napriek tomu, že nájomca sa v zmluve zaviazal uhrádzať úrok z omeškania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nedoplatok na nájomnom v sume 1 914,39 eur ŠPÚ od nájomcu bytu do obdobia výkonu kontroly NKÚ SR nepožadoval vrátiť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nevyúčtované náklady na služby spojené s užívaním prenajatého bytu v sume 2 883,64 eur ŠPÚ neviedol ako pohľadávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Majetok, ktorý ŠPÚ spravoval, využívalo súkromné gymnázium Košice bez písomnej zmluvy o výpožičke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 422/2003 Z.z., 278/1993 Z.z.
ŠPÚ neupotrebiteľný majetok priebežne nevyraďoval, t. j. nenakladal s ním v súlade so zákonom o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Neupotrebiteľný majetok, ktorý ŠPÚ vyradil, naďalej viedol v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou zadávania zákaziek bolo zistené, že pri zadávaní zákazky na strážnu službu a na upratovacie práce si ŠPÚ nesplnil základné povinnosti verejného obstarávateľa - nezabezpečil princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť