Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2023/1110
Názov:
Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
Účel kontrolnej akcie:
Posúdenie budovania prvkov zelenej infraštruktúry v obciach a mestách a zabezpečenie udržateľnosti p
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Mesto Bardejov

IČO
00321842
Sídlo
Radničné nám. 16, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 19.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením zverejnených zmlúv na webovom sídle mesta Bardejov bolo zistené, že zmluva č. IROP-Z302041K775-431-16 a dodatok č. IROP-D1-302041K775-431-16 neboli zverejnené na webovom sídle, čo nebolo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto Bardejov nepostupovalo v súlade s čl. 8, bod 2 VZP, keď hlásenie o začatí hlavných aktivít projektu zaslalo s časovým oneskorením o 13 pracovných dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry, ktorými boli fakturované služby za vykonávanie externého projektového manažéra v celkovej sume 13 800,00 eur v rámci projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ nespĺňali požiadavku preukázateľnosti, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1, ods. 4 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Oneskoreným zaradením stavby realizovanej v rámci projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ došlo k porušeniu § 26 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň k porušeniu § 4 ods. 2 o účtovníctve. Oneskoreným zaradením došlo zároveň k nesprávnemu odpisovaniu majetku v celkovej sume 16 811,61 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto Bardejov zverilo do správy majetok financovaný z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, čím nepostupovalo v súlade s čl. 6 bod 2 písm. a) a b) a bod 3 VZP. Uvedené nebolo zároveň v súlade s čl. 6 ods. 4 VZP, čo mohlo v závislosti od rozsahu porušenia a druhu majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať podstatnú zmenu projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že výročná monitorovacia správa za monitorované obdobie od 29.09.2018 do 31.12.2018 bola predložená prostredníctvom ITMS dňa 15.01.2019, čo bolo v stanovenom termíne. Doručenie uvedenej monitorovacej správy v písomnej verzii na SO pre IROP dňa 24.01.2019 nebolo v súlade s bodom 7.2 príručky pre prijímateľa, podbod 3.3. Toto doručenie malo byť najneskôr do päť pracovných dní od zaslania monitorovacej správy prostredníctvom ITMS, pričom v skutočnosti bolo doručené na siedmy pracovný deň.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením zverejnených zmlúv na webovom sídle mesta Bardejov bolo zistené, že zmluva č. IROP-Z302041K779-431-16 a dodatok č. IROP-D1-302041K779-431-16 neboli zverejnené na webovom sídle, čo nebolo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto Bardejov nepostupovalo v súlade s čl. 8, bod 2 VZP, keď hlásenie o začatí hlavných aktivít projektu zaslalo s časovým oneskorením o 26 pracovných dní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Faktúry, ktorými boli fakturované služby za vykonávanie externého projektového manažéra v celkovej sume 13 680,00 eur v rámci projektov „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ nespĺňali požiadavku preukázateľnosti, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1, ods. 4 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Oneskoreným zaradením stavby realizovanej v rámci projektu „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ došlo k porušeniu § 26 ods. 1 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto Bardejov zverilo do správy majetok financovaný z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, čím nepostupovalo v súlade s čl. 6 bod 2 písm. a) a b) a bod 3 VZP. Uvedené nebolo zároveň v súlade s čl. 6 ods. 4 VZP, čo mohlo v závislosti od rozsahu porušenia a druhu majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať podstatnú zmenu projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že výročná správa za monitorované obdobie od 29.09.2018 do 31.12.2018 bola predložená prostredníctvom ITMS dňa 15.01.2019, čo bolo v stanovenom termíne. Doručenie uvedenej monitorovacej správy v písomnej verzii na RO/SO pre IROP dňa 24.01.2019 nebolo v súlade s bodom 7.2 príručky pre prijímateľa, podbod 3.3. Toto doručenie malo byť najneskôr do päť pracovných dní od zaslania monitorovacej správy prostredníctvom ITMS, pričom v skutočnosti bolo doručené na siedmy pracovný deň.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 06.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KZ 1: Povinnosť pravidelne monitorovať a každoročne vyhodnocovať plnenie PHSR vyplýva zo zákona o podpore regionálneho rozvoja ako aj PHSR mesta na roky 2015 – 2023. Kontrolou bolo zistené, že mesto vypracovalo ročnú monitorovaciu správu za realizované projekty, ktorá bola len vstupným údajom pre vyhodnotenie plnenia PHSR. Ročné vyhodnotenia plnenia PHSR v priebehu platnosti programu mesto nevypracovávalo, čím nepostupovalo v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ročne vyhodnocovať plnenie PHSR prostredníctvom hodnotiacej správy, ktorá sa predkladá na mestské zastupiteľstvo je významné vykonávať z dôvodu, že je základným nástrojom pre rozhodnutia mestského zastupiteľstva a primátora vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov jednotlivých prioritných oblastí uvedených v PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Mesto Krompachy

IČO
00329282
Sídlo
Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
23.02.2023 - 13.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K Zmluve o poskytnutí NFP boli uzatvorené tri dodatky, s MP SR dňa 17.08.2020 Dodatok č. 1 a s MIRRI SR ako novým RO pre IROP dňa 23.11.2020 Dodatok č. 2 a dňa 11.08.2021 Dodatok č. 3, ktoré však mesto nezverejnilo na svojom webovom sídle, čím nedodržalo svoju povinnosť v zmysle ustanovenia § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého povinná osoba, ktorá zmluvu, teda aj jej dodatok uzatvára, ho zverejňuje na svojom webovom sídle a to bezodkladne po jeho uzatvorení. Ako ustanovuje § 5a ods. 6 tohto zákona, mesto nemalo v čase podpisu zmluvy, ani v čase podpisu dodatkov k zmluve, povinnosť ani oprávnenosť zverejňovať zmluvy v CRZ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
31.01.2023 - 29.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

1. Dve ŽoP neboli podané v lehote najmenej jedenkrát za šesť mesiacov, čím nebol dodržaný postup v zmysle bodu 5.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2. Neplnenie merateľného ukazovateľa v celom rozsahu, resp. jeho čiastočné plnenie, týkajúce sa chýbajúcich drevín počas doby udržateľnosti, nebolo v súlade s článkom 2 odsek 2 všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
3. Za rok 2019 mesto nezaslalo TSK správu o plnení PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
13.02.2023 - 30.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Dve následné monitorovacie správy neboli podané v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Za rok 2019 mesto nezaslalo správu o plnení PRM
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Mesto Senica

IČO
00309974
Sídlo
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
14.02.2023 - 28.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Senica predložilo následnú monitorovaciu správu za rok 2022 oneskorene, čím porušil ustanovenie čl. 4 bod 5. VZP a nedodržalo podmienky stanovené v zmluve o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Senica v oblasti zabezpečovania údržby a zveľaďovania verejnej zelene počas kontrolovaného obdobia neobsahovalo informáciu o hodnotení merateľného ukazovateľa, o faktoch, ktoré mali vplyv na jeho plnenie (čo sa v danom období vykonalo), o hodnotení trendu vývoja a pokroku z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti za monitorované obdobie a mesto tak preukázalo naplnenie/dosiahnutie naplánovaného cieľa. Cieľová hodnota merateľného výstupu počas rokov 2017 až 2022 predstavovala stále rovnakú hodnotu (rozlohu 531 000 m2)). Zadefinovaný ukazovateľ bol zameraný najmä na výstup (kvantitu), a nie výsledok (kvalitu), čo poukazuje na neaktívny prístup k programovaniu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Senica nemá aktuálne spracovanú koncepciu rozvoja zelene ani generel zelene, ktoré by mali slúžiť ako strategické dokumenty pre udržateľné plánovanie zelene na území mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 29.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepresné, nesprávne, nepravdivé a neúplné informácie v monitorovacích správach europrojektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neudržanie europrojektu v schválenej podobe v období jeho udržateľnosti pre 79,74 % chýbajúcich prvkov zelene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočná starostlivosť o majetok nadobudnutý z NFP pre stratu 181 vysadených z celkovo plánovaných 227 prvkov zelene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Úhrada troch nepreukázateľných faktúr za konzultačné a poradenské služby súvisiace s europrojektom (int. č. 20170459, 20180135 a 20180395) v súhrnnej sume 11 500,00 €.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Chýbajúca ucelená stratégia/koncepcia rozvoja zelenej infraštruktúry, resp. verejnej zelene na území mesta.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Chýbajúce merateľné ukazovatele v spoločnej stratégii rozvoja krajiny, hlavného cieľa europrojektu a chýbajúce plánované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov v PHSR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Z hľadiska zámeru a cieľov nedostatočné a chýbajúce výsledkovo (kvalitatívne) orientované merateľné ukazovatele v programe rozpočtu 12 Prostredie pre život.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nemennosť plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v programe 12 Prostredie pre život počas celého kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Zaradenie výdavkov na europrojekt do programu 15 Administratíva, a nie do programu 12 Prostredie pre život.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nehodnotenie spoločnej stratégie rozvoja krajiny, opatrenia 3.5.6 PHSR a hlavného cieľa europrojektu – zlepšenia kvality života obyvateľov sídliska Kýčerka.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nenaplnenie očakávaných prínosov europrojektu v plnej miere pre stratu 79,74 % prvkov zelene z jej plánovaného počtu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nevypracovanie stratégie/plánu udržateľnosti europrojektu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Obec Bohdanovce nad Trnavou

IČO
00312266
Sídlo
Trhová ulica 268/1, 91909 Bohdanovce nad Trnavou
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 21.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec vypracovala následnú monitorovaciu správu za obdobie od 01.12.2020 do 11.03.2022, avšak následná monitorovacia správa bola poskytovateľovi predložená dňa 09.02.2023, čo bolo o rok neskôr, ako bolo zmluvne stanovené. Uvedeným konaním obec nepostupovala v zmysle čl. 4 ods. 5 VZP zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého následné monitorovacie správy projektu je prijímateľ povinný predkladať poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Obec Cinobaňa

IČO
00316008
Sídlo
Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 24.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KZ 1: Obec predložila podľa ITMS 2014+ dňa 10. 01. 2022 následnú monitorovaciu správu č. 5 za monitorovacie obdobie od 31.10.2020 do 30.10.2021 a následnú monitorovaciu správu č. 6 za obdobie od 31.10.2021 do 30.10.2022 podľa ITMS 2014+ dňa 25.01.2023. Termín predloženia monitorovacích správ bol zmluvne dohodnutý do 30 dní od ukončenia monitorovacieho obdobia. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s čl. 4 VZP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KZ 2: Povinnosť pravidelne monitorovať a každoročne vyhodnocovať plnenie PHSR vyplýva zo zákona o podpore regionálneho rozvoja ako aj PHSR na roky 2014 – 2020. Kontrolou bolo zistené, že obec nemonitorovala, nevyhodnocovala ročné plnenie PHSR počas jeho platnosti, a ani nezasielala správy o plnení PHSR na Banskobystrický samosprávny kraj, čím nepostupovala v súlade s § 12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ročne vyhodnocovať plnenie PHSR prostredníctvom hodnotiacej správy, ktorá sa predkladá na obecné zastupiteľstvo je významné vykonávať z dôvodu, že je základným nástrojom pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva a starostu vo vzťahu k dosahovaniu cieľov jednotlivých prioritných oblastí uvedených v PHSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Drienovská Nová Ves

IČO
00326976
Sídlo
Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
01.02.2023 - 31.05.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením povinnosti obce ako prijímateľa NFP zverejniť zmluvu na svojom webovom sídle podľa § 5a zákona o slobode informácie bolo zistené, že obec zverejnila len zmluvu o poskytnutí NFP, pričom dodatok č. 1 z 22.05.2020 k zmluve o poskytnutí NFP nebol zverejnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverením zmluvy o poskytnutí NFP a dodatku č. 1 bolo zistené, že pred jeho uzatvorením nebola vykonaná základná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením predkladania výročných monitorovacích správa bola zistené, že druhá monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bola predložená oneskorene 02.03.2020, 31 dní po stanovenom termíne, čím obec nepostupovala v súlade s čl. 4 ods. 3 VZP zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečná monitorovacia správa projektu bola zaslaná 15.06.2020 (takmer 90 dní po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v kontrolovanom období nemonitorovala a nezasielala príslušnému vyššiemu územnému celku správu o plnení Programu rozvoja obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Vyšná Hutka

IČO
00691291
Sídlo
Vyšná Hutka 165, 04018 Vyšná Hutka
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
09.02.2023 - 24.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v rozpore s § 5a zákona o slobode informácií nezverejnil Zmluvu o poskytnutí NFP a dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP na svojom webovom sídle.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezaslaním Hlásenia o realizácii aktivít projektu v stanovenej lehote porušil čl. 8 bod 2 prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že neidentifikoval absenciu zapracovania tejto zmeny do dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP vykonal základnú finančnú kontrolu v rozpore s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt v rozpore s čl. 1 ods. 3 VZP prílohy č 1 k Zmluve o poskytnutí NFP nesprávne stanovil koniec hlavných aktivít projektu, čím porušil aj bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že neidentifikoval pri objednávke nesúlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite vykonal ZFK v rozpore s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neidentifikoval uvedené nedostatky týkajúce sa povinnej náležitosti účtovných dokladov a pristúpil k úhrade faktúry, vykonal ZFK v rozpore s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt zverejnil na svojom webovom sídle faktúry za projektovú dokumentáciu, stavebné práce a stavebný dozor formou zverejnenia knihy záväzkov, čím zverejnenie neobsahovalo údaje uvedené v § 5b ods. 1 písm. b) bod 5, 6 a 7c zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne stanovil cenu stavby porušil § 24 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve v spojení s § 25 ods. 1 písm. a) bod 1. a § 25 ods. 6 zákona o účtovníctve. Zároveň tým, že nesprávne účtoval o nákladoch súvisiacich, resp. nesúvisiacich s obstaraním dlhodobého majetku na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nepostupoval v zmysle § 28 ods. 1 postupov účtovania. Uvedeným konaním zároveň porušil § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Nesprávne určená výška obstarávacej ceny stavby mala vplyv aj na výšku mesačných odpisov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Správy o plnení Programu rozvoja obce Vyšná Hutka kontrolovaný subjekt nezasielal v zmysle povinnosti vyplývajúcej z §12 písm. b) zákona o podpore regionálneho rozvoja KSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 539/2008 Z.z.

Obec Zbehy

IČO
00308668
Sídlo
Zbehy 69, 95142 Zbehy
Kontrolované obdobie
Roky 2017 - 2022
Termín kontroly
15.02.2023 - 25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v kontrolovanom období nemonitorovala PHSR a nezasielala správu o jeho plnení VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 539/2008 Z.z.
Späť