Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2022/1110
Názov:
Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom pri zabezpečovaní záchranný
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Záchranná služba Košice

IČO
00606731
Sídlo
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
roky 2019 - 2021 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.02.2022 - 07.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina v zmysle § 21 ods. 9 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku. Podľa zriaďovacej listiny z 18.12.1990 organizácia mala hospodáriť s majetkom, ktorý jej do 30.06.1991 mala odovzdať Fakultná nemocnica s poliklinikou na Triede SNP č. 1 Košice delimitačnou dohodou. Zmeny týkajúce sa vecného a finančného vymedzenia, neboli vykonané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v zmysle príslušných rozhodnutí ÚDZS prevádzkoval okrem ambulancií uvedených v zriaďovacej listine v zmysle zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti od 01.01.2020 aj 11 ambulancií RZP „S“. Prevádzkovanie uvedených ambulancií nebolo vymedzené v predmete činnosti v zriaďovacej listine v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal činnosti, súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti, vymedzené v zriaďovacej listine v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Štatutárny orgán v kontrolovanom období nepožiadal ministerstvo o zmenu zriaďovacej listiny za účelom doplnenia, resp. úpravy predmetu činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa bodu 1.2 organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovoval vnútorné organizačné členenie ZS Košice, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných úsekov kontrolovaného subjektu. V skutočnosti v uvedených dokumentoch, okrem poradného orgánu – krízového štábu ZZS, nebola v prípade organizačných útvarov uvedená ich pôsobnosť, vrátane konkrétnych činností a rozsahu ich vykonávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZS Košice nemala v kontrolovanom období aktualizované dispozičné oprávnenia – Smernicu č. 05 s ich vymedzením v zmysle platných organizačných poriadkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa zápisnice č. 3/2019 z 23.05.2019 dozorný orgán zaviazal štatutárneho zástupcu interné smernice a dokumenty priebežne aktualizovať a zverejňovať na internej sekcii. Podľa písomného vyjadrenia ZS Košice zo 06.05.2022 zverejnenie interných smerníc v sekcii nebolo vykonávané z neznámeho dôvodu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedením nesprávnych údajov o schválenom rozpočte vo finančnom výkaze FIN 1-12 k 31.12.2021 nepostupoval kontrolovaný subjekt v zmysle § 1 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Opatrenie MF SR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352
V dôsledku nerozpočtovania kapitálových a bežných transferov ako aj ďalších príjmov a výdavkov, kontrolovaný subjekt nehospodáril podľa schváleného rozpočtu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V každom z kontrolovaných rokov bol preto dosiahnutý výsledok rozpočtového hospodárenia výrazne odlišný od schváleného, resp. upraveného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou finančných výkazov FIN 1-12 k 31.12. kontrolovaného obdobia bolo zistené, že poskytnutie bežných transferov v celkovej sume 2 935 071,03 eur a kapitálových transferov v celkovej sume 248 280,00 eur nebolo premietnuté do údajov v stĺpci upravený rozpočet. Uvedením nesprávnych údajov o upravenom rozpočte v uvedených finančných výkazoch nepostupoval kontrolovaný subjekt v zmysle § 1 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Opatrenie MF SR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352
Kontrolou bolo zistené, že v prípade vyššie uvedených výdavkov celkom v sume 7 133,74 eur, uhradených z účtu vo VÚB, nebola uplatnená ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v zmysle § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 1 ods. 3 opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii. Z uvedeného dôvodu boli vykázané vo finančnom výkaze FIN 1-12 výdavky v nižšej sume, a to k 31.12 2020 o 2 578,14 eur a za rok 2021 o 4 555,60 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že výdavky uhrádzané debetnou platobnou kartou z hotovostného účtu vedenom vo VÚB, boli nesprávne účtované na ťarchu účtu 379 – Iné záväzky namiesto účtu 261 – Peniaze na ceste, na ktorom sa účtujú platby uskutočňované platobnými kartami vydanými k hotovostnému účtu vo VÚB u klientov Štátnej pokladnice. Kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v zmysle § 40 ods. 17 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri bežných a kapitálových transferoch poskytnutých MZ SR v celkovej sume 33 536,20 eur. Kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 1 ods. 3 opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
V siedmich prípadoch bol nesprávne uvedený kód zdroja 46 – Iné zdroje namiesto kódu 111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly (ŠR). Z uvedeného dôvodu boli v ročných finančných výkazoch FIN 1–12 skreslené údaje o čerpaní rozpočtu v členení podľa zdrojov v celkovej sume 33 536,20 eur, čo nebolo v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorá určovala kódy zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v žiadnom roku kontrolovaného obdobia nedosiahol stanovené hlavné ciele v plánoch činnosti organizácie, týkajúce sa stabilizácie ekonomickej kondície a dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia. V zmysle uvedených hlavných cieľov nebol stanovený ani plánovaný ukazovateľ – výsledok hospodárenia v roku 2019 a 2021. V skutočnosti každoročne dochádzalo k výraznému nárastu straty. ZS Košice nepreukázala vyhodnocovanie plnenia, resp. neplnenia cieľov a dosiahnutých výsledkov hospodárenia stanovených v plánoch činnosti organizácie za roky 2019 až 2021 vo vzťahu k MZ SR ako zriaďovateľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením finančných výkazov FIN 1-12 k 31.12. a schválených rozpočtov na roky 2019 - 2021 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nepoužíval pri rozpočtovaní príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti kód zdroja 47 - Zdroje od tuzemských subjektov v rámci podnikateľskej činnosti a tieto boli súčasťou celkového rozpočtu (kód zdroja 46 – Iné zdroje). ZS Košice nepostupovala v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, ktorá určovala kódy zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že skutočné náklady na podnikateľskú činnosť neboli v roku 2020 a 2021 kryté výnosmi z nej, nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 28 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň plánovanie straty na rok 2020 bolo v rozpore s citovanými ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ZS Košice v zmysle § 28 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy neprijala v roku 2020 a 2021 opatrenia, ktoré by viedli k vyrovnaniu straty z podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uzatvorením zmluvy o nájme veci kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 24 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého mohla príspevková organizácia uzatvoriť zmluvu podľa odseku 4 (zmluvu o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci) po vyhodnotení ponúk najmenej troch nezávislých uchádzačov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v prípade zmluvy o nájme veci a 62 čiastkových nájomných zmlúv nebola vykonaná základná finančná kontrola, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZS Košice pri úhradách faktúr za nájom vozidiel vykonala základnú finančnú kontrolu vo všetkých preverovaných prípadoch v sume bez DPH. Fakturovaná a uhradená bola suma aj s DPH. Tým, že kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie v plnej výške (overená bola len suma faktúr bez DPH), nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou zverejňovania povinných údajov v zmysle zákona o slobode informácií bolo zistené, že vo všetkých prípadoch boli zverejnené dátumy úhrady faktúr namiesto dátumov doručenia faktúr. Uvedené nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 6 predmetného zákona. Zároveň pri zverejňovaní údajov o faktúrach nebola zverejnená celková fakturovaná suma, ale suma, ktorá zodpovedala skutočnej úhrade faktúr, ponížená o sumu nájmu za neprevzaté vozidlo. Uvedené nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o slobode informácií. Ďalej bolo zistené, že údaje týkajúce sa dobropisu č. 9400004668 z 30.06.2021 v sume 131 693,43 eur neboli zverejnené vôbec, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že o vzniku záväzku bolo v siedmich prípadoch (faktúra č. 6955227 z 01.12.2019, č. 6950490 z 01.10.2019, č. 6064548 z 07.07.2020, č. 6069260 z 01.09.2020, č. 6124789 z 01.03.2021, č. 6121070 z 01.01.2021, č. 6122587 z 01.02.2021) a o úhrade záväzku v desiatich prípadoch (faktúra č. 6952873 z 01.11.2019, č. 6066970 z 01.08.2020, č. 6069260 z 01.09.2020, č. 6071569 z 01.10.2020, č. 6073862 z 01.11.2020, č. 6124789 z 01.03.2021, č. 6127059 z 01.04.2021, č. 6121070 z 01.01.2021, č. 6122587 z 01.02.2021 a dobropis č. 9400004668 z 30.06.2021) účtované neskôr ako bol deň uskutočnenia účtovného prípadu, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou zaúčtovania prijatého dobropisu č.9400004668 z 30.06.2021 v sume 131 693,43 eur bolo zistené, že časť nákladov, ktorá sa týkala minulého obdobia (rok 2020) v sume 74 748,21 eur nebola zaúčtovaná do výnosov bežného obdobia, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Príjmy z dobropisu č. 9400004668 z 30.06.2021 v sume 131 693,43 eur boli nesprávne triedené na podpoložke 292027 – Iné, namiesto podpoložky 292012 – Z dobropisov. Uvedené nebolo v súlade s opatrením MF SR k rozpočtovej klasifikácií a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
ZS Košice pri úhradách faktúr za lieky vykonala základnú finančnú kontrolu v 29 prípadoch v sume bez DPH, tzn. celkom v sume 115 277,19 eur. Fakturovaná a uhradená bola suma aj s DPH v celkovej sume 126 805,71 eur. Tým, že kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie v plnej výške, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že v prípade vzniku záväzkov celkom v sume 87 254,01 eur (20 faktúr) a v 17 prípadoch, týkajúcich sa úhrady záväzkov celkom v sume 76 843,41 eur bolo účtované neskôr ako bol deň uskutočnenia účtovného prípadu, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou zverejňovania povinných údajov v zmysle zákona o slobode informácií bolo zistené, že vo všetkých prípadoch boli zverejnené dátumy úhrady faktúr namiesto dátumov doručenia faktúr (30 faktúr v celkovej sume 130 548,68 eur). Uvedené nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 6 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou z 11.06.2021 prieskum trhu sa uskutočnil 31.05.2021 s vyššie uvedenými troma uchádzačmi. Všetci uchádzači predložili doklady na splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ostatné požadované doklady. Hodnotiacimi kritériami boli celková konečná cena za celú zákazku vrátane DPH (v prípade platcov DPH) – váha kritéria 80 %, lehota na dodanie predmetu zákazky v dňoch - váha kritéria 10 %. Tretie kritérium pozostávalo z troch lehôt osobitne vyjadrených v dňoch v prípade záväzku dodávateľa odstrániť kritické vady, podstatné vady a menej podstatné vady. Komisia sa nezaoberala rozdielnymi údajmi, uvedenými uchádzačmi v prílohe č. 3 a v zmluvách o dielo, týkajúcich sa termínov odstránenia porúch. Uvedené spochybňuje vierohodnosť a transparentnosť pri obstarávaní virtuálneho simulátora v zmysle § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
ZS Košice do obstarávacej ceny virtuálneho simulátora nesprávne zahrnula náklady na školenie v sume 576,00 eur, čo bolo v rozpore s § 28 ods. 2 písm. c) opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
ZS Košice nesprávne triedila výdavky na školenie zamestnancov v sume 576,00 eur na podpoložke 713004, čím nepostupovala v súlade s opatrením MF SR k rozpočtovej klasifikácii a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu k vyššie uvedenej faktúre len u časti finančnej operácie v sume 30 530,00 eur, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZS Košice na svojom webovom sídle nezverejnila dátum doručenia faktúry 19.08.2021, čo bolo v rozpore s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa uzatvorenej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 32/2019 z 09.12.2019 s prenajímateľom - Horňáková Marcela kontrolovaný subjekt si prenajal priestory rodinného domu o celkovej ploche 93,04 m2 za účelom prevádzkovania ambulancie ZZS. Uvedeným konaním ZS Košice nepostupovala v súlade s § 1 ods. 1 zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v prípade zmlúv o nájme nebytových priestorov (celkom deväť zmlúv) nebola vykonaná základná finančná kontrola, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou bolo zistené, že pri uzatváraní zmlúv, ktoré boli uzatvorené v rokoch 2019 – 2021, dve zmluvy o nájme nebytových priestorov (č. 32/2019 z 09.12.2019 a č. 03/2021 z 29.01.2021) neobsahovali ustanovenie o zákaze postupovania pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu a v štyroch prípadoch (zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 z 21.11.2019, č. 58/2020 z 20.11.2020, č. 64/2020 z 29.12.2020 a č. 44/2021 zo 14.07.2021) bolo stanovené ustanovenie doplnené v čase výkonu kontroly, od 23.03.2022 do 07.04.2022. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. II bod 1 písm. d) • Kontrolou bolo zistené, že pri uzatváraní zmlúv, ktoré boli uzatvorené v rokoch 2019 – 2021, dve zmluvy o nájme nebytových priestorov (č. 32/2019 z 09.12.2019 a č. 03/2021 z 29.01.2021) neobsahovali ustanovenie o zákaze postupovania pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu a v štyroch prípadoch (zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 z 21.11.2019, č. 58/2020 z 20.11.2020, č. 64/2020 z 29.12.2020 a č. 44/2021 zo 14.07.2021) bolo stanovené ustanovenie doplnené v čase výkonu kontroly, od 23.03.2022 do 07.04.2022. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. II bod 1 písm. d) Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 v znení dodatku č. 1.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 4 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora musel byť partner verejného sektora zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Na účely tohto zákona sa za trvanie zmluvy podľa predchádzajúcej vety rozumela doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky. Kontrolovaný subjekt uzatvoril danú zmluvu s prenajímateľom napriek skutočnosti, že ten nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pričom pred uzatvorením zmluvy bolo zrejmé, že vzhľadom na dobu trvania zmluvy bolo možné určiť hodnotu opakovaného plnenia (nad 250 000,00 eur). Zároveň podľa zákona o registri partnerov verejného sektora musí byť partner verejného sektora zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Podmienka zápisu pre uzatvorenie zmluvy je podporená aj ustanovením § 42b zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého subjekt verejného sektora nemôže uzavrieť zmluvu s tým, kto ku dňu uzavretia zmluvy nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a má túto povinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 315/2016
Kontrolou bolo zistené, že v 14 prípadoch ZS Košice vykonala základnú finančnú kontrolu za nájom nebytových priestorov v sume bez DPH, t. j. 18 690,00 eur bez DPH. Fakturovaná a uhradená bola suma 22 428,00 eur vrátane aj s DPH. Tým, že kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie v plnej výške (overená bola len suma faktúr bez DPH), nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou zverejňovania povinných údajov v zmysle zákona o slobode informácií bolo zistené, že vo všetkých prípadoch (39 faktúr v celkovej sume 50 450,08 eur) boli zverejnené dátumy úhrady faktúr namiesto dátumov doručenia faktúr. Uvedené nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bod 6 predmetného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ZS Košice nezverejnila Kolektívnu zmluvu na roky 2017 – 2020 vrátane jej dodatkov č. 1 až 8 na svojom webovom sídle, resp. v CRZ, čo bolo v rozpore s § 5a ods. 5 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou vybratej vzorky dohôd o vykonaní práce bolo zistené, že v desiatich prípadoch nebola dohodnutá práca vymedzená výsledkom, ale išlo o prácu s charakterom opakujúcich sa činností (referent skladového hospodárstva, informátor, administrátor skladu, odborný referent pre spracovanie personálnych udalostí, referent internej normotvorby, poradcovia). ZS Košice tým, že neuzatvorila dohodu o pracovnej činnosti, nepostupovala v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt v piatich prípadoch pri dohodách o vykonaní práce vyplatil odmeny v celkovej sume 26 734,00 eur, pričom nevedel preukázať výsledky práce, nepostupoval v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonaním základnej finančnej kontroly v prípade dohôd o vykonaní práce a výkazov mzdových nárokov nepostupoval kontrolovaný subjekt v zmysle § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevedením evidencie vykonanej práce u desiatich zamestnancov, ktorí vykonávali práce na základe dohody o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že novému členovi dozorného orgánu bola od 01.04.2021 do 31.10.2021 zo strany ZS Košice vyplácaná odmena v sume 300,00 eur/mesiac aj napriek tomu, že nedošlo k podpisu zmluvy o výkone funkcie člena dozorného orgánu v zmysle zriaďovacej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v 17-tich prípadoch bolo v pracovných zmluvách dohodnuté ako pravidelné pracovisko iné sídlo stanice, prípadne iný región než miesto kde zamestnanci podľa informácii kontrolovaného subjektu skutočne vykonávali práce podľa pokynov zamestnávateľa, čo nebolo v súlade s § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Zaúčtovaním časti mzdových nákladov za prácu nadčas vykonanú v decembri 2017 do účtovného obdobia roku 2018 v sume 114 023,78 eur došlo k zlepšeniu výsledku hospodárenia za rok 2017. Podľa § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka mala zaúčtovať a vykázať účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súviseli. Podľa 3 ods. 2 uvedeného zákona mala náklady účtovať v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň vyrovnania iným spôsobom. Zároveň aj podľa § 6 ods. 1 písm. a) opatrenia MF SR o postupoch účtovania náklady sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovná jednotka bola povinná uvedené opatrenie dodržiavať. Účtovníctvo tak nebolo vedené správne, úplne a preukázateľne v zmysle § 8 zákona o účtovníctve. Z dôvodu, že do výpočtu EBITDA vstupovali nákladové účty skupiny 501, 502, 51, 52 a 53, malo nezaúčtovanie mzdových nárokov za prácu nadčas do osobných nákladov účtovného obdobia 2017 pozitívny vplyv na hospodársky výsledok na úrovni EBITDA. Tým bolo pozitívne ovplyvnené aj plnenie finančného plánu za rok 2017, ktorého splnenie zakladalo nárok na priznanie prémie za plnenie stanovených ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti. Uvedené ovplyvnilo aj výšku hospodárskeho výsledku podľa výkazu ziskov a strát.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovné prípady a účtovné záznamy, vykonané v roku 2017, účtovnými dokladmi v zmysle § 10 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve. Dobropisy k faktúram neboli zaúčtované vôbec. Uvedený postup bol aj v rozpore s § 34 ods. 2, 3 a 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého oprava účtovného záznamu sa musela vykonať okrem iného tak, aby bolo možné určiť deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmela viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva. Na opravu účtovného zápisu bolo potrebné vždy vyhotoviť účtovný doklad. Deň v účtovnom zázname bolo potrebné zaznamenať s takou presnosťou, aby neistota v určení času nemala za následok neistotu v určení obsahu účtovných prípadov. V dôsledku uvedených skutočností účtovníctvo nebolo vedené správne, úplne a preukázateľne v zmysle § 8 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri opravených faktúrach podľa zaznamenaných údajov vykonal základnú finančnú kontrolu len pri časti finančnej operácie – za všetky faktúry celkom v sume 10 977,76 eur, t. j. v sume bez DPH, čo bolo v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite. Navyše vykonanou kontrolou neboli zistené nesprávnosti, súvisiace s prevzatím služieb a dodávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZS Košice v prípade objednávok č. 747/2017/HT z 28.11.2017, č. 773/2017/HT z 30.11.2017 č. 807/2017/HT z 19.12.2017, č. 809/2017/HT z 19.12.2017, č. 816/2017/HT z 28.12.2017, č. 817/2017/HT z 28.12.2017, č. 824/2017/HT z 28.12.2017, č. 818/2017/HT z 29.12.2017, č. 819/2017/HT z 29.12.2017, č. 820/2017/HT z 29.12.2017, č. 821/2017/HT z 29.12.2017, č. 822/2017/HT z 29.12.2017, č. 823/2017/HT z 29.12.2017, č. 007/2018/HT zo 04.01.2018 a č. 019/2018/HT z 11.01.2018, nezverejnila na svojom webovom sídle celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume uvedenej na objednávke, identifikáciu zmluvy, ktorá súvisela s objednávkou a údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala, čo bolo v rozpore s 5b ods. 1 písm. a) bod 3., 4. a 7. zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že ZS Košice pri obstarávaní právnych služieb v hodnote 7 350,00 eur bez DPH od advokátskej kancelárie PUCHALLA, SLÁVIK & partners s. r. o. nepoužila postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, a tým nepostupovala v súlade s § 10 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň nepostupovala v súlade s internou smernicou o verejnom obstarávaní, podľa ktorej sa služby s limitom rovným alebo vyšším ako 5 000,00 eur bez DPH obstarávajú ako zákazky s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil v rokoch 2020 a 2021 v dvoch prípadoch právne služby v celkovej sume 11 340,00 eur s DPH ďalšej advokátskej kancelárii napriek tomu, že ich mal už zazmluvnené, nepostupoval v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť ich použitia. Uvedeným konaním porušil finančnú disciplínu tým, že nehospodárne vynaložil verejné prostriedky podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou ôsmich zmlúv o poskytovaní právnych služieb bolo zistené, že ZS Košice pri ich uzatvorení v rokoch 2018 - 2021 nevykonala základnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v zmysle § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Celkové náklady na právne služby oproti roku 2020 sa v roku 2021 znížili len o 4 775,34 eur, čím kontrolovaný subjekt nesplnil prijaté opatrenie znížiť výdavky za právne služby o 33 000,00 eur v zmysle plánu činnosti organizácie na rok 2021. S účinnosťou od 01.10.2021 do 30.09.2022 bol na základe zmluvy č. 62/2021 o poskytnutí právnych služieb navýšený mesačný paušál z 3 300,00 eur na 6 000,00 eur s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZS Košice pri financovaní notárskeho overenia žiadostí vrátane príloh nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy bol povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Z dôvodu nepredloženia úplných dokladov presné vyčíslenie nehospodárne vynaložených finančných prostriedkov nebolo možné.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vykonal základnú finančnú kontrolu k objednávke č. 500/2019/R a faktúre č. 322019 len v časti finančnej operácie, nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na webovom sídle ZS Košice nebol zverejnený dátum doručenia faktúry č. 322019 v sume 53 861,81 eur v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ZS Košice nemala v čase do 22.06.2020 a od 24.06.2021 do 01.07.2021 uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, čím nepostupovala v súlade s § 79 ods. 1 písm. s) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Smernica č. 07/2015 o inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov s účinnosťou od 01.06.2015 bola neaktuálna a odvolávala sa na neplatné ustanovenia zákona o účtovníctve. Napríklad podľa časti 3.5 účtovná jednotka bola povinná uchovávať účtovnú dokumentáciu (inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy) počas piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. S účinnosťou od 01.01.2018 na základe novelizácie zákona o účtovníctve táto lehota bola zmenená na obdobie desiatich rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevyhotovením inventúrnych súpisov vybraných účtov za celé kontrolované obdobie a inventarizačných zápisov vybraných účtov k 31.12.2019 a k 31.12.2020 kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia nezaznamenával obraty na analytických účtoch (bežný účet, účet sociálneho fondu a účet vzdelávanie), nepostupoval v súlade s § 40 ods. 3 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Podľa predloženej dokumentácie pri inventarizácii k 31.12.2019 boli zistené inventarizačné rozdiely na účtoch 331 – Zamestnanci prebytok v sume 167,48 eur a 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia manko 333,04 eur. Pri inventarizácii k 31.12.2020 bol zistený inventarizačný rozdiel na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia manko 810,63 eur. Uvedené inventarizačné rozdiely neboli zaúčtované v účtovnom období, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 7 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácie záväzkov k 31.12.2020 boli zistené rozdiely v sume záväzkov uvedených v inventarizácii (v dokumente Dokladová inventúra záväzkov k 31.12.2020) ako skutočný stav a účtovný stav oproti údajom uvedených v Súvahe Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31) k 31.12.2020, resp. v hlavnej knihe. Konkrétne na účte 324 – Prijaté preddavky bola uvedená v inventarizácii suma 1 766 208,71 eur, v súvahe a v hlavnej knihe k 31.12.2020 bola suma 1 766 658,71 eur. Na účte 342 – Daňové záväzky podľa inventarizácie bola suma 152 238,70 eur, v súvahe a v hlavnej knihe k 31.12.2020 bola suma 182 670,92 eur. Ďalej na účte 353 – Zúčtovanie transferov ŠR suma uvedená v inventarizácii bola 422 502,33 eur, v súvahe a v hlavnej knihe k 31.12.2020 uvedená suma 714 970,29 eur. Uvedené nebolo v súlade s § 29 ods. 1 a zároveň s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Podľa predloženej dokumentácie z inventarizácie so stavom k 31.12.2021 nebol overený stav účtov 472 – Sociálny fond a 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu. ZS Košice tým nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30. Zároveň došlo k porušeniu § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Smernica č. 08/2015 o nakladaní s majetkom štátu v správe ZS Košice nebola aktualizovaná a odvolávala sa na neplatné ustanovenia zákona o správe majetku štátu. Zároveň s účinnosťou od 01.01.2017 bola zmenená zriaďovacia listina, ktorá okrem iného upravovala pôsobnosť štatutárneho orgánu aj v oblasti nakladania s majetkom ZS Košice. Napríklad štatutárny orgán mal predkladať na schválenie dozornému orgánu návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200,00 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000,00 eur účtovnej hodnoty alebo návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200,00 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000,00 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH a ďalšie. Povinnosti štatutárneho orgánu v zmysle zmeny zriaďovacej listiny neboli premietnuté v internej smernici o nakladaní s majetkom štátu v správe ZS Košice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri nakladaní s prebytočným majetkom – sanitného vozidla evidenčné číslo KE 164 HL kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca majetku štátu oprávnený a povinný okrem iného dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že sanitné vozidlo vyradil z evidencie majetku skôr ako bolo rozhodnuté o jeho neupotrebiteľnosti a skôr ako bolo zlikvidované, nepostupoval v súlade s § 2 ods.1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva (vykázanie majetku v brutto hodnote nižšej o 164 213,33 eur), čo nebolo v súlade s § 7 ods.1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Pri nakladaní s prebytočným majetkom uvedeným v rozhodnutí o prebytočnosti č. 35/2020 z 11.03.2020, konkrétne sanitné vozidlo Volkswagen Transportér (KE 164 HL), sanitné vozidlo Volkswagen Transportér (KE 829 GY) a sanitné vozidlo Volkswagen Transportér (KE 419 GY) kontrolovaný subjekt nenakladal bez zbytočného odkladu, čím nepostupoval v súlade s § 3 ods. 3 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Oneskoreným vyradením vozidla z evidencie majetku (vyradenie z evidencie majetku 01.12.2021) kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 2 ods.1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
V poznámkach k 31.12.2020 neboli vykázané krátkodobé záväzky po lehote splatnosti v celkovej sume 22 404,69 eur. Poznámky k 31.12.2020 neboli zostavené v súlade s § 3 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 a zároveň neboli v súlade s § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
ZS Košice v súvislosti so zabezpečením finančného riadenia a s vykonávaním finančnej kontroly v kontrolovanom období predložila Smernicu č. 31/2010 o finančnej kontrole, schválenú riaditeľom 02.01.2010 a Smernicu č. 31/2021 pre výkon základnej finančnej kontroly, schválenú riaditeľom 01.05.2021. Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole schválenú internú smernicu, ktorá by upravovala systém finančného riadenia v období od 01.01.2019 v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2016. Interné smernice neboli zverejnené na internej sekcii vrátane ich aktualizácie v zmysle pokynu dozorného orgánu podľa zápisnice č. 3/2019 z 23.05.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V organizačnom poriadku nebola stanovená pôsobnosť oddelenia vnútornej kontroly vrátane podriadeného referátu. Oddelenie kontroly bolo organizačne začlenené pod riaditeľa, ale manažéra kontroly priamo riadil jeho zástupca. Opisy pracovných činností zamestnancov vnútornej kontroly neboli presne a jednoznačne formulované. Nesúlad bol zistený aj v súvislosti so začlenením oddelenia vykazovania a kontroly zdravotníckych výkonov pod príslušný odbor.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa bodu 3.1.3 pracovného poriadku, vydaného s účinnosťou od 05.11.2020 pracovná zmluva mala obsahovať okrem iného stručnú charakteristiku druhu práce. Podľa časti 6 pracovného poriadku zamestnanec bol povinný v pracovnom čase plniť povinnosti, ktoré boli špecifikované okrem iného v opise pracovných činností. ZS Košice nezabezpečila zmenu popisu činností inšpektorov prevádzky v zmysle pracovného poriadku a § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bol zistený nesúlad v texte organizačného poriadku s prílohou medzi organizačným poriadkom a Mzdovou smernicou (Smernica č. 06/2021), ktorá bola vydaná s účinnosťou od 01.04.2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Záchranná zdravotná služba Bratislava

IČO
17336210
Sídlo
Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
roky 2019 - 2021 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.02.2022 - 09.08.2022
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, s ktorým mala príspevková organizácia hospodáriť v zmysle § 21 ods. 9 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období nebolo prevádzkovanie ambulancií RZP S vymedzené v predmete činnosti v zriaďovacej listine v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vo finančnom výkaze FIN 1 – 12 k 31.12.2020 boli nesprávne uvedené údaje o upravenom rozpočte, keď v upravenom rozpočte príjmov neboli vykázané bežné (1 547 699,66 eur) ani kapitálové (601 154,00 eur) transfery poskytnuté organizácii zriaďovateľom. Zároveň upravený rozpočet výdavkov neobsahoval výdavky na obstarávanie kapitálových aktív – dopravnú techniku vo výške 500 000,00 eur. Uvedením nesprávnych údajov o upravenom rozpočte vo finančných výkazoch FIN 1-12 k 31.12.2020 kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 1 opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní informácií z účtovníctva na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Opatrenie MF SR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352
Príspevková organizácia v roku 2021 nedosiahla celkové príjmy určené svojím rozpočtom v zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ZZS BA uzatvorila zmluvu o nájme veci s dojednaným právom kúpy s víťazným uchádzačom podľa Obchodného zákonníka po vyhodnotení dvoch ponúk. Nepostupovala tak v súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Uzatváraním dohôd o vykonaní práce na činnosti vymedzené druhovo ZZS BA nepostupovala podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Štyri dodávateľské faktúry za právne služby, tri dodávateľské faktúry za osvedčovanie listín a štyri faktúry za dodávku liekov v celkovej sume 91 081,36 eur neboli zverejnené na webovom sídle ZZS BA, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5b písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávnou tvorbou rezerv kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 14 ods. 1 a 9 písm. f) postupov účtovania. Uvedené konanie zároveň nebolo v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Inventúrne súpisy majetku v roku 2020 neobsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri dokladovej inventúre vo všetkých rokoch kontrolovaného obdobia neboli vyhotovované inventúrne súpisy, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Plán činnosti organizácie na rok 2021 neobsahoval ciele organizácie na príslušný rok podľa zadefinovanej štruktúry v zmysle príkazu ministra zdravotníctva SR č. 8/2017
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z preverenej vzorky jedna zmluva o nájme nebytových priestorov a osem dodatkov k zmluvám o nájme nebytových priestoroch uzatvorených po 01.10.2017 neobsahovalo ustanovenie týkajúce sa regulácie odstúpenia pohľadávok. Kontrolovaný subjekt tak nepostupoval v súlade s príkazom ministra zdravotníctva č. 7/2017 účinným od 01.10.2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnením povinnosti predkladať správu o kontrolnej činnosti na schválenie DO štatutárny orgán nepostupoval v zmysle zriaďovacej listiny č. Z07498-2017-OZZAP účinnej od 01.04.2017 čl. I ods. 3 písm. o) odstavec ix) v nadväznosti na organizačný poriadok účinný od 10.07.2020 a od 01.01.2021 druhá časť ods. 3 bod 3.3 písm. n) odstavec ix).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť