Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2018/1060
Názov:
Regulácia v elektroenergetike
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie postupu ÚRSO pri tvorbe cien elektriny vo väzbe na odberateľov v domácnosti
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

IČO
36069841
Sídlo
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2016-2017
Termín kontroly
14.05.2018 - 22.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚRSO uzatvoril so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zmluvu o dielo, ktorej uzatvorenie nebolo nevyhnutné
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚRSO z prostriedkov ŠR uhradil výdavky za znalecké posudkya analýzu, ktorých vypracovanie, dodanie a s tým súvisiace využitie je nepreukázateľné
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚRSO uhradil faktúu za právne služby (predbežné stanovisko k oprávnenosti a účelnosti revízie majetku prevádzkovateľov DS) ktorých reálna potreba a využitie nebola dostatočne preukázaná
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚRSO uhradil faktúru za právne služby (právna analýza dôvodov, priebehu a výsledkov revízie majetku regulovaných subjektov, ako aj kontrola vybraných znaleckých posudkov) ktorej využitie nevedel dostatočne zdôvodniť a preukázať
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚRSO rozdelil zákazky na výkon znaleckej a odbornej činnosti, ktoré spolu súviseli, do niekoľkých osobitných zákaziek a každú z nich samostatne obstarával, znížil predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní, s cieľom vyhnúť sa postupom zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Znalcov na výkon znaleckej činnosti pri revízii majetku regulovaných subjektov oslovoval kontrolovaný subjekt priamo, bez bližšie špecifikovaných kritérií. Na predmetné zákazky na výkon znaleckej činnosti sa nevzťahovala výnimka z použitia postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, uvedená v § 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Výber odborne spôsobilých osôb, resp. konzultantov, s ktorými kontrolovaný subjekt uzatvoril príkazné zmluvy bol realizovaný formou priameho oslovenia. Kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákaziek na služby – príprava podkladov a konzultácie pri vypracovávaní znaleckých posudkov, nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 525/2005 Z.z.
Zmluva o právnych službách bola uzavretá priamo, bez verejného obstarávania, odvolávajúc sa na uplatnenie výnimky z postupov verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Priebeh kontroly majetku v distribučných spoločnostiach nebol realizovaný po procesnej stránke postupom uvedeným v zákone o regulácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 250/2012 Z.z.
Výkon základnej finančnej kontroly pri overení finančných operácií súvisiacich s úhradou cestovných náhrad a odmeny v zmysle dohody o vykonaní práce nebol v súlade so záíkonom o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť