Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2013/1030
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Akadémia umení v Banskej Bystrici

IČO
31094970
Sídlo
Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
28.05.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

AU BB nevykonávala analýzu nákladov podľa študijných odborov, prípadne študijných programov, ako aj nákladov vynaložených na vzdelávanie študentov, ktorí štúdium neukončili.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V období rokov 2010 až 2012 nebola AU BB poskytnutá dotácia na rozvoj VŠ. Tematické okruhy na predkladanie projektov zadávalo ministerstvo a AU BB sa ich vzhľadom na svoje zameranie nemala možnosť zúčastniť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Monitorovanie uplatnenia svojich absolventov na trhu práce bolo limitované dostupnosťou relevantných údajov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ekonomická univerzita v Bratislave

IČO
00399957
Sídlo
Dolnozemská cesta 1, 85235 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 12.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prostriedky štátneho rozpočtu vynaložené na poskytnutie VŠ vzdelania nie sú využité dostatočne efektívne, keď absolvent školy nenájde uplatnenie na trhu práce,
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
ministerstvo neprispelo významným strategickým dokumentom k podpore vysokoškolského vzdelávania
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
ministerstvo, ako správca kapitoly nepožadovalo od VVŠ monitorovanie a hodnotenie výkonnosti vecného a finančného plnenia programovej štruktúry, cieľov a merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
počet študentov študujúcich na VVŠ má najväčší vplyv na výšku poskytovanej dotácie z verejných finančných zdrojov
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
financovanie vysokoškolského vzdelávania bolo poznačené výraznými turbulenciami nielen v zmenách metodiky, ale aj vo finančných objemoch
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
nesplnené ciele a merateľné ukazovatele rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Prešovská univerzita v Prešove

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 28.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

IČO
31118259
Sídlo
Študentská 2, poštový 413, 91150 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Akceptovanie nadhodnotenej hodnoty dodávateľsky vykonaných prác
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zaradenie výdavku do nesprávneho podprogramu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Univerzita Komenského v Bratislave

IČO
00397865
Sídlo
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

IČO
00157716
Sídlo
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

UKF zostavením rozpočtu na príjmy a výdavky nepostupovala v súlade s ustanovením § 16 zákona o VŠ, podľa ktorého si verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov a hospodári na jeho základe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

IČO
00397768
Sídlo
Šrobárova 2, 04180 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výročná správa o hospodárení neobsahovala návrh na rozdelenie zisku VŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
univerzita nezverejnila pred termínom na podávanie prihlášok na štúdium výšku školného pre zahraničných študentov LF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VŠ nemala vydaný rokovací poriadok disciplinárnej komisie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VŠ poskytovala zľavy ny nájomnom pri prenájme nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
univerzita neviedla vlastnú evidenciu počtu pracovných pomerov VŠ učiteľov s VŠ sídliacimi alebo pôsobiacimi ma území SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VŠ nevedela vyčísliť priemerné náklady na vzdelávanie na jedného študenta podľa študenta podľa študijných odborov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

IČO
36078913
Sídlo
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 06.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zostavenia rozpočtu bolo zistené, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda (ďalej len „UCM“) nezostavila rozpočet v súlade so zákonom o vysokých školách, podľa ktorého verejná vysoká škola zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že pri vykonanej inventarizácii pokladničnej hotovosti neboli vypracované inventúrne súpisy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačné zápisy neobsahovali výsledok porovnania skutočného stavu hotovosti s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V inventúrnych súpisoch nebolo uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že UCM zaslala výročnú správu o hospodárení za rok 2010 dňa 06.05.2011, t. j. po termíne určenom ministerstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že uhradením zálohovej faktúry bol poskytnutý preddavok, ktorý nebol vopred písomne zmluvne dohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že uhradením zálohovej faktúry bol poskytnutý preddavok, ktorý nebol vopred písomne zmluvne dohodnutý
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou účtovania bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt rozúčtoval poskytnutý preddavok priamo na nákladové účty triedy 5 (501- ostatný materiál a 518 – ostatné služby). Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 Opatrenia MF/24342/2007-74, podľa ktorého poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa sa účtujú na účte 314- poskytnuté prevádzkové preddavky. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná dodržiavať postupy účtovania v zmysle vydaného opatrenia. Nesprávne zúčtovanie poskytnutého preddavku bolo zistené v ďalších troch prípadoch z preverených účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch prípadoch kontrolovaný subjekt zaúčtoval uhradené zálohové faktúry za predplatné periodickej tlače na rok 2013 priamo do nákladov účtovného obdobia roku 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením nájomných zmlúv bolo zistené, že vo viacerých prípadoch nebol udelený písomný súhlas akademického senátu na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas, čím UCM nekonala v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vyraďovania majetku bolo zistené, že vo viacerých prípadoch bol neupotrebiteľný majetok vyradený bez odborného posudku o technickom stave majetku a bez súhlasu rektora. Uvedeným konaním UCM nepostupovala v súlade s interným predpisom a zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
UCM nekonala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, keď vo viacerých prípadoch nezverejnila na svojom webovom sídle objednávky a faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením postupu schválenia dlhodobého zámeru UCM bolo zistené, že dlhodobý zámer bol schválený v akademickom senáte skôr, ako bol prerokovaný vo vedeckej rade, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o vysokých školách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

IČO
00397431
Sídlo
Ventúrska 3, 81301 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vnútorná kontrola nebola preukazná z dôvodu nevyhotovenia písomných záznamov z vykonaných kontrol, čím subjekt nepostupoval v súlade s § 21 zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. . - Kontrolovaný subjekt pri využívaní majetku vo vzdelávacom procese nepostupoval v súlade s § 3 ods. (2) písm. b) zákona 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, podľa ktorého je verejnoprávna inštitúcia povinná svoj majetok chrániť pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri inventúre bola zistená strata 3 kamier, mikrofónu, notebooku a projektoru v celkovej hodnote 3 869,21 eur, ktorá nebola vymáhaná od zodpovendného zamestnanca. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 2 písm. b) zákona 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona podľa ktorého je verejnoprávna inštitúcia povinná svoj majetok chrániť pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nie sú stanovené vyčísliteľné ciele a merateľné ukazovatele pre začlenenia absolventov do zamestnania. Kontrolné zistenia poukazujú na skutočnosť, že súčasný mechanizmus vyplácania finančných prostriedkov pre VŠMU je iba čiastočne podmienený úspešnosťou uplatnenia na trhu práce
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Škola nevedie evidenciu o uplatňovaní svojich absolventov na trhu práce.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
2010, 2011, 2012
Termín kontroly
05.06.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zostavený rozpočet ŽU nepozostával (rok 2010, 2011 a 2012) z výnosov a nákladov, bol nesprávne realizovaný na úrovni príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Rozpor obsahových náležitostí zásad nakladania s majetkom ŽU so všeobecne záväznými právnymi predpismi (v prípade nadobudnutia a prevodu majetku bol súhlas správnej rady viazaný na nesprávnu, t.j. neaktuálnu hodnotu tohto majetku).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náklady ŽU na podnikateľskú činnosť neboli v roku 2012 kryté výnosmy z nej. Výsledkom hospodárenia z podnikania pred zdanením bola strata.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výročné správy o hospodárení ŽU za rok 2010, 2011 a 2012 neobsahovali analýzu finančných tokov a návrh na rozdelenie zisku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kvantifikácia výnosov a nákladov z hlavnej činnosti za rok 2012 a výnosov z podnikateľskej činnosti za rok 2010, uvedená v príslušnej výročnej správe o hospodárení nezodpovedala skutočnosti vykázanej v účtovných výkazoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Inventarizačný zápis ŽU za rok 2010, 2011 a 2012 neobsahoval údaj o sídle účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovnom období roku 2010, 2011 a 2012 neboli inventarizované opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam (účet 391) a nehmotný majetok bol v účtovnom období 2010 a 2012 nesprávne inventarizovaný k 31.10.tohto obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dôsledku toho, že pri inventarizácii za rok 2010, 2011 a 2012 nebolo inventarizáciou preukázané, či stav opravných položiek ku krátkodobým pohľadávkam v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, nebola preukázaná vecná správnosť účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ŽU ako vlastník nehnuteľností nebola na listoch vlastníctva (v katastri nehnuteľností) identifikovaná jej identifikačným číslom, resp. jej aktuálnou adresou sídla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť