Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2019/1090
Názov:
Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Účel kontrolnej akcie:
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

IČO
00162159
Sídlo
Opatovská cesta 7, 04001 Košice-Vyšné Opátske
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
18.03.2019 - 16.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že RZ, na základe ktorej bola uzatvorená IZ a ktorej kópia podľa bodu 1.4 IZ tvorila prílohu IZ, nebola uvedená v zozname príloh, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré povinné náležitosti zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa § 18 ods. 2 zák. 321/2014 Z. z. boli v IZ upravené všeobecne a neurčito. Ako jediné kritérium zmluvne určených hodnôt zlepšenia energetickej efektívnosti stanovených v § 17 ods. 4 citovaného zákona bolo v IZ dohodnuté garantované zníženie ročnej odmeny od r. 2018 a od r. 2020. Ostatné hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti ako sú garantovaná výška úspory, dĺžka trvania zmluvného vzťahu a výška investícií boli dohodnuté komplexne za celý súbor škôl s odkazom na RZ, ktorá tvorila prílohu IZ. Zmluva neobsahovala výšku úspor v energetickom alebo finančnom vyjadrení, definíciu metódy výpočtu úspor s jej odôvodnením, definíciu hodnôt referenčnej spotreby a východísk pre úpravy úspor energie. Presná výška investície pre školu v IZ nebola stanovená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odovzdanie správy energetického hospodárstva podľa IZ inému subjektu ako príspevková alebo rozpočtová organizácia nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 446/2001 Z. z., v ktorom je stanovené, že správcom majetku VÚC je rozpočtová alebo príspevková organizácia podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že škola má obmedzený prístup do kotolne, k zariadeniam energetického hospodárstva. Poskytovateľ služieb si vyhradil, že do priestorov kotolne môžu zástupcovia školy vstupovať len za prítomnosti zamestnanca poskytovateľa služieb. Výkon správy majetku VÚC v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z . a zásad hospodárenia s majetkom KSK bol touto IZ do značnej miery obmedzený. Škola ako správca energetického majetku, ktorý bol súčasťou hodnoty spravovaných nehnuteľností - budov školy, nemohla tento majetok udržiavať, užívať a ani chrániť tak, ako jej bolo zákonom uložené v § 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z., resp. mohla tak konať len v obmedzenej miere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Podľa čl. 9 ods. 9.3 a ods. 9.4 neboli vypracované pravidlá správania sa pre užívateľov, ktoré sa po ich podpise zákazníkom mali stať súčasťou zmluvy a ktoré mali upravovať sankcie pre zákazníkov pre prípad ich nerešpektovania, ako aj bonusy pre zákazníka v prípade ich dodržiavania a prekročenia dohodnutých výšok úspor formou sponzorstva, resp. iných vzájomne dohodnutých foriem.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V praxi neuplatniteľná a zmätočne nastavená zmluvná podmienka o bonusoch pre zákazníka pri dodržiavaní pravidiel správania sa a prekročení dohodnutých výšok úspor podľa čl. 9 ods. 9.3 IZ, keď pre jednotlivé školy nebola dohodnutá výška úspory, ale len pre súbor škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2013, t .j. v druhom roku trvania zmluvy, nebola za súčinnosti zákazníka dosiahnutá úspora primárnych energií v technických jednotkách v porovnaní s referenčným rokom 2009 podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ. Škola dosiahla nadspotrebu 10,4 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Od r. 2018 došlo k zmene metodiky stanovenia koeficienta dennostupňov, ktorý ovplyvnil výšku vypočítanej úspory energie. V hodnotených rokoch 2013 – 2017 sa spotreba energie na vykurovanie v referenčnom roku upravovala koeficientom dennostupňov, ktorý bol stanovený použitím dennostupňov vypočítaných na základe priemernej vonkajšej teploty za celé vykurovacie obdobie a počtom dní vykurovacieho obdobia. V hodnotenom roku 2018 sa prvýkrát použil koeficient dennostupňov na základe dennostupňov vypočítaných podľa priemerných vonkajších teplôt vo vykurovacích dňoch vykurovacieho obdobia. Uvedená zmena nebola predmetom zmluvného dojednania. Nebol uzatvorený dodatok k zmluve podľa čl. 13 ods. 13.3 IZ. Zmena metodiky ovplyvnila výšku vypočítanej úspory ako aj vyúčtovaných nákladov na energetické služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Metodiku výpočtu koeficienta dennostupňov pre obdobie r. 2013 – 2017 a jej zmenu od r. 2018 pre školy zapojené do EPC projektu odsúhlasil podľa zápisu z rokovania z 12. 3. 2014 zástupca poskytovateľa služieb s vedúcim odboru školstva KSK. Takýto spôsob zmeny zmluvných podmienok nebol v RZ ani IZ dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nemala k dispozícii ročné hodnotenie úspor energie vykonané SIEA, ktoré bolo podľa čl. 5 ods. 5.3 IZ spôsobilé pre overenie merania spotreby a dosiahnutých úspor energie a ktoré preukazovalo kvalitu poskytovaných služieb poskytovateľom služieb. Komplexným hodnotiacim materiálom disponoval len zriaďovateľ škôl. V zmluve nebola stanovená povinnosť poskytovateľa služieb predkladať škole hodnotenie SIEA v grafickej alebo tabuľkovej forme osobitne, príp. ako súčasť hodnotiacej správy o plnení IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preberacie protokoly neobsahovali položkové súpisy majetku s ocenením jednotlivých položiek a príslušnú technickú dokumentáciu. Výdavky na investície do energetického hospodárstva školy, ktoré realizoval poskytovateľ služieb v rokoch 2013 a 2016 neboli podľa čl. 6 ods. 6.3 IZ písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v rámci inventarizácie do 31.5. nasledujúceho roka. Presný spôsob vzájomného odsúhlasovania investícií nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V IZ, resp. RZ absentuje výklad alebo definícia, čo sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa zmluvy poskytovateľom služieb. Táto podmienka je dôležitá pre uplatnenie práva zákazníka na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 14 ods. 14.4 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade ukončenia spolupráce podľa IZ akýmkoľvek spôsobom bude vlastníctvo právo k majetku, nadobudnutému poskytovateľom služieb formou investícií do energetického hospodárstva, prevedené formou kúpnej zmluvy do vlastníctva zákazníka alebo KSK. Pre určenie výšky kúpnej ceny podľa čl. 6 ods. 6.5 IZ bude určujúca inventarizácia vykonaná podľa ods. 6.3 RZ. Táto podmienka je v IZ stanovená nesprávne a nepresne, keďže inventarizácia výdavkov na investície pre školu je upravená v ods. 6.3 IZ a v ods. 5.3 RZ. Článok 6 ods. 6.3 RZ pojednáva o úprave celkovej ročnej odmeny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Okrem sankcie za nedodržanie dohodnutých parametrov tepelného komfortu v ods. 4.4 IZ vo forme zmluvnej pokuty za každý deň nedodržania tepelného komfortu (0,02 %, resp. od účinnosti dodatku č. 3 k IZ vo výške 0,05 % z odmeny v ročnom vyúčtovaní) neboli v IZ, resp. RZ dohodnuté žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Napr. za nepredloženie harmonogramov výkonov z dohodnutého rozsahu energetických služieb pred začiatkom príslušného kalendárneho roka zo strany poskytovateľa služieb podľa čl. 3 ods. 3.2 IZ, za nepredloženie spracovaného plánu kontrol na sledovanie dodržiavania tepelného komfortu podľa čl. 4 ods. 4.2 IZ, za nepredloženie návrhov na zamedzenie plytvania energiami podľa čl. 4 ods. 4.7 IZ, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 podľa čl. 11 IZ, za nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každú školu a objekt vykurovania podľa prílohy čl. 1a IZ, aktivita č. 10.1.18, za nedosiahnutie úspory primárnych energií v technických jednotkách podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ. Škola nevyzývala poskytovateľa na plnenie vymenovaných zmluvných povinností a aktívne sa ich plnenia nedomáhala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri stanovení nákladov na investície nebol dôsledne uplatnený princíp EPC, ktorého podstatou je realizovať investičné opatrenia, ktoré vedú k úsporám energie alebo k zlepšeniu energetickej efektívnosti na vopred stanovenú hodnotu a zodpovedajú investičným výdavkom poskytovateľa služieb. Úspory energie vo finančnom vyjadrení by mali pokrývať splátky investícií. Náklady na investície, ktoré tvorili súčasť fixných nákladov, neboli stanovené v závislosti od investičných opatrení poskytovateľa služieb pre konkrétnu školu, ale na základe paušálne stanovenej čiastky zriaďovateľom školy vychádzajúcej z nákladov referenčného obdobia celého súboru škôl. Dôvodom bolo aj to, že nebol vypracovaný plán úspor a investícií pre každú školu a objekt tak, ako to bolo stanovené v prílohe č. 1a Opisu predmetu zákazky IZ. Tento náklad bol pri vyúčtovaní každý rok upravovaný koeficientom kumulatívnej inflácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uhradenie navýšenia vyúčtovanej ročnej odmeny za rok 2015 koeficientom využitia priestorov, ktorý nebol zmluvne dohodnutý je v rozpore s § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z., podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. To má za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona. Nad rámec podmienok dohodnutých v IZ bola poskytovateľom služieb vykonaná úprava variabilných nákladov koeficientom 1,01 za zmenu režimu vykurovania chodieb na vyššie teploty, ktoré však neprekročili pásmo odchýlok pre výslednú teplotu vykurovaných priestorov podľa vyhl.č. 152/2005 Z. z., ktorá je určujúca pre dohodnutý tepelný komfort v čl. 4 ods. 4.1 IZ. Výška porušenia finančnej disciplíny predstavuje 350,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ako vyplýva z článku 7 IZ, v zmluve nie je jednoznačne vyčíslená skutočná výška záväzku prijímateľa garantovanej energetickej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uhrádzaním mesačných zálohových platieb po termínoch splatnosti jednotlivých faktúr v rokoch 2013 – 2018 nepostupoval v súlade s čl. 7 ods. 7.2 IZ, podľa ktorého mesačná zálohová platba bude platená na účet poskytovateľa služieb na základe faktúry vystavenej poskytovateľom služieb v príslušnom mesiaci s dobou splatnosti 14 dní od dátumu doručenia faktúry zákazníkovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nemala k dispozícii technický prepočet úspor energie z vykonaných opatrení za rok 2014 - 2018 overený odborne spôsobilou osobou a neuplatnila si nárok na zníženie odmeny za energetické služby z titulu zmeny vstupných parametrov, ktoré mali vplyv na plnenie tejto zmluvy. Škola nevyužila svoje právo zákazníka požadovať zmenu zmluvy formou dodatku a vyzvať poskytovateľa na rokovanie o zmene zmluvných podmienok podľa čl. 13 ods. 13.3. IZ. Konanie kontrolovaného subjektu bolo neefektívne, keďže nevyužil zmluvnú možnosť zníženia platieb na energetické služby, čo bolo v rozpore s § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z., čo sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona. Výška finančnej disciplíny sa nedá vyčísliť pre absenciu overeného technického a finančného prepočtu úspor energie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Záväzok školy vymenovať zodpovedného pracovníka vo veciach technických, ktorý zastupuje zákazníka počas obdobia plnenia zmluvy a oznamovať túto skutočnosť poskytovateľovi služieb podľa čl. 8 ods. 8.1. písm. j) IZ nebol kontrolnej skupine preukázaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávaním finančných kontrol pri uzatváraní IZ a jej dodatkov porušil kontrolovaný subjekt § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciou (do 31.12.2015), resp. porušil § 7 ods. 1 zák. 357/2015 Z. z., podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Škola pravidelne nesledovala a nekontrolovala plnenie podmienok IZ poskytovateľom. Informácie o plnení podmienok IZ v hodnotiacich správach, ktoré jej každoročne predkladal poskytovateľ služieb brala na vedomie. Overovanie vecnej správnosti údajov v hodnotiacich správach nebolo školou vykonávané.Škola nedisponovala údajmi z hodnotenia SIEA pre individuálnych zákazníkov, t. j. nemala prístup k údajom potrebným pre verifikáciu plnenia zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inštalovaný systém kontinuálneho sledovania interiérových teplôt a ich diaľkový prenos na centrálny dispečing riadený poskytovateľom služieb nemal pre školu význam z dôvodu, že vedenie školy sa o nameraných teplotách dozvedelo spätne za uplynulý týždeň a nie v reálnom čase. Snímače interiérových teplôt nie sú inštalované vo všetkých miestnostiach a nie sú určenými meradlami na meranie teploty podľa príslušných technických predpisov. Systém slúžil viac potrebám poskytovateľa služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nemala vytvorené kontrolné mechanizmy na overovanie skutočnej spotreby primárnej energie potrebnej na vykurovanie a prípravu TÚV.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR identifikoval ako rizikové oblasti v oblasti kontrolných mechanizmov, ktoré súvisia s prevádzkou tepelného hospodárstva a energetickým službami a ktoré v niektorých prípadoch vyplývajú z nedostatočného plnenia predmetu IZ podľa prílohy č. 1a Opis predmetu zákazky: • nevybudovanie trojstupňového energetického manažmentu (aktivita 10.1.16) a neustanovenie pracovných skupín vrátane zástupcov škôl a školských zariadení a KSK na zabezpečenie efektívnosti a realizácie vybraných opatrení týkajúcich sa spotreby energie (aktivita 10.1.4) • nezabezpečenie auditu nákladov za tepelnú energiu po každom úsporovom roku (aktivita 10.1.13) • absencia plánu úspor a investícií pre každý školský objekt (aktivita 10.1.18) • absencia zmluvnej dohody o schvaľovaní hodnotiacich správ a vyúčtovania energetických služieb zákazníkmi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri dohodovaní parametrov tepelného komfortu pre školy neboli v IZ zohľadnené faktory, ktoré vplývajú na optimálny tepelný stav interiéru v závislosti od špecifických podmienok škôl, resp. technického stavu vykurovaných objektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle dodatku č. 3 IZ bolo doplnené ustanovenie v čl. 4 ods. 4.5 písm. g), podľa ktorého poskytovateľ služieb nezodpovedal za nedodržanie požiadaviek tepelného komfortu, ak zákazník priamo alebo nepriamo napriek upozorneniam poskytovateľa služieb nevykonal opatrenia na zamedzenie plytvania s energiami alebo zabránil vykonať opatrenia na zamedzenie plytvania energiami. Doplnené ustanovenie IZ bolo pre školu nevýhodné, pretože odvolávkou na toto ustanovenie mohol poskytovateľ služieb odôvodniť prípadné nedodržanie tepelného komfortu, čím by preniesol zodpovednosť za uvedený stav na školu. Toto ustanovenie výrazne znížilo možnosť uplatnenia práva na školy na zaplatenie zmluvnej pokuty za nedodržanie tepelného komfortu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V IZ neboli stanovené východiskové parametre a vykurovací režim v podmienkach školy vrátane stanovenia prevádzkových, mimoprevádzkových hodín a režimu v prázdninovom období a sviatkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu, že hodnota úspor – zlepšenie energetickej efektívnosti sa posudzuje komplexne pre všetky subjekty, pre ktoré poskytovateľ poskytuje energetické služby podľa RZ a na základe nej uzatvorených zmlúv ( čl. 7 ods. 7.9 dodatku č. 3 k IZ), nie je poskytovateľ služieb pri výpadku garantovanej výšky úspory povinný vykonať kompenzáciu alebo prijať opatrenia, aby garantované úspory dojednané podľa RZ dosiahol v najbližšom kalendárnom roku voči jednotlivej školy. Takto koncipovaná zmluvná podmienka nemotivuje školu k dosahovaniu úspor energie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Realizované investičné opatrenia patria do skupiny opatrení s krátkou dobou ekonomickej návratnosti približne 7 – 14 rokov. Z hľadiska životnosti opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti stanovenej v prílohe č. 4 k vyhl. č. 327/2015 Z. z. možno predpokladať, že po ukončení RZ v časovom horizonte r. 2030 bude časť týchto investícií po, resp. krátko pred ukončením doby životnosti (napr. životnosť kotlov 25 rokov, termoregulačné ventily na radiátoroch 10 rokov, tepelné čerpadlá 25 rokov a pod.). Tým nebude naplnený predpoklad EPC, že po ukončení zmluvy bude technicky zhodnotený majetok generovať úspory v dlhšom časovom horizonte pre zákazníka. Naopak je tu riziko, že systém energetického hospodárstva bude vyžadovať ďalšie investičné prostriedky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z. z. zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci zmluvy o energetickej efektívnosti povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2015. Uvedená povinnosť bola splnená po stanovenom termíne, pretože dodatok č. 3 k IZ bol podpísaný 1. 2. 2016 a zmluva nadobudla účinnosť po zverejnení 3. 2. 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
18.02.2019 - 17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Strategický dokument o energetickej politike KSK nebol v kontrolovanom období aktualizovaný. Odporúčania v zmysle uznesení vlády SR z roku 2014, ktoré sa týkali priorít a opatrení energetickej politiky SR a vypracovania akčných plánov trvalo-udržateľnej energetiky, neboli v koncepčných materiáloch KSK zohľadnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na úrovni KSK neboli prijaté konkrétne opatrenia na plnenie cieľov energetickej politiky so stanovením merateľných ukazovateľov, termínov, zdrojov financovania a zodpovednosti za ich plnenie smerujúce k príprave a následne realizácií úspor energií v rámci verejných budov vo vlastníctve KSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na plnenie úloh spojených s realizáciou energetickej politiky KSK z roku 2007 nebolo zabezpečené dostatočné finančné krytie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Monitorovanie, analýza, navrhovanie a realizácia opatrení v oblasti energetickej efektívnosti boli na úrovni KSK v kontrolovanom období z hľadiska personálneho zabezpečenia poddimenzované.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Niektoré ustanovenia uzatvorenej RZ, resp. IZ v znení dodatkov všeobecne a neurčito upravovali podmienky, ktoré predstavovali povinné náležitosti zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa § 18 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z., napr.: • číselné vyjadrenie garantovanej úspory energie bolo v RZ v bode 4.2 dohodnuté v percentách komplexne za všetkých zákazníkov, t. j. chýbalo energetické vyjadrenie úspor v kWh a finančné vyjadrenie v eurách, • referenčná spotreba energie bola vyjadrená v energetickom vyjadrení (v prílohe č. 3 RZ) , t. j . absentovalo finančné vyjadrenie, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z., • nebola zadefinovaná metodika výpočtu úspor s jej odôvodnením, absentoval algoritmus výpočtu úspor energie, • nebola stanovená výška investícií podľa jednotlivých objektov zákazníkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
RZ neobsahovala žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie zmluvných povinností. Napr. za nedosiahnutie garantovaných úspor, za nepredloženie harmonogramov investícií vopred pred ich realizáciou, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia RZ, za neplnenie povinnosti poistiť svoju zodpovednosť za škodu a vytvorené energetické hospodárstvo. KSK nemal dohodnuté nástroje na vymáhanie zmluvných povinností a aktívne sa ich plnenia nedomáhal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KSK neoveroval aktualizačnú odbornú prípravu držiteľa odbornej spôsobilosti na poskytovanie GES v prípade poskytovateľa služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 321/2014
Do času uzavretia dodatku č. 1 k RZ, resp. dodatkov k IZ bolo zmluvné odovzdanie energetického hospodárstva poskytovateľovi služieb podľa § 6 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom KSK považované za výkon správy inými právnickými osobami (ods. 2.5 IZ). Uvedené nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku vyšších územných celkov, podľa ktorého správcom majetku VÚC je rozpočtová alebo príspevková organizácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
RZ neobsahovala referenčnú spotrebu energie v energetickom a finančnom vyjadrení, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 321/2014 Z. z.. V prílohách RZ bola uvedená spotreba energie v referenčnom roku 2009 bez zohľadnenia úprav, ktoré boli používané na výpočet úspor a finančné vyjadrenie referenčnej spotreby energie úplne absentovalo. Referenčné hodnoty spotreby energie v energetickom a finančnom vyjadrení boli uvedené len v IZ a jej dodatkoch uzavretých jednotlivými školami a ŠZ, keďže z dôvodu zmeny vstupných parametrov dochádzalo k ich úpravám (napr. z titulu vlastných úsporných opatrení sa mohla znižovať, v prípade zväčšenia objemu vykurovaných priestorov sa mohla zvyšovať).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
Postup, ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti za rok 2017 nebol splnený, čím nebol dodržaný čl. 4 ods. 4.4 RZ v nadväznosti na § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z.. KSK nemal nastavené kontrolné mechanizmy na kontrolu plnenia tejto povinnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
Kontrolovaný subjekt neúčtoval o vysporiadaní finančných rozdielov z titulu prekročenia garantovanej úspory energie za úsporové roky 2016 a 2018. Tým nepostupoval podľa § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve. Prostriedky z nadúspor boli podľa oznámenia poskytovateľa použité v údržbe tepelného hospodárstva, čo nemožno považovať za zlepšenie technického stavu nad rámec plnení dohodnutých v rámci poskytovanej energetickej služby. KSK neoveroval fyzickú existenciu vykonaných prác a dodávok ani ich ocenenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Harmonogram investícií nebol odsúhlasený za roky 2014 a 2018, čo nebolo v súlade s ods. 5.2 RZ. KSK rovnako nepreukázal odsúhlasenie zmeny plánu investícií na rok 2015 požadovanú poskytovateľom služieb v priebehu roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V RZ absentovalo zmluvné dojednanie o osobách, ktoré mohli okrem štatutárneho orgánu konať v mene KSK v súvislosti so zabezpečovaním plnenia jednotlivých zmluvných povinností, t.j. aj schvaľovania harmonogramov investícií. V RZ nebola presne stanovená forma komunikácie (spôsob doručovania písomností – emailom, poštou, osobným doručením) a kontaktné osoby, ktoré mali zákazníkov zastupovať vo veciach zmluvných, technických a pod. Nedojednanie tejto podmienky v RZ, IZ pri personálnych zmenách komplikuje spätnú kontrolu, čo je rizikové z dôvodu dlhej zmluvnej doby 18 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každý vykurovaný objekt podľa prílohy č. 1a RZ je rizikovým faktorom pre efektívnosť. Bez vopred odsúhlasených rozpočtov investičných opatrení nebolo možné zabrániť riziku predražených prác, resp. dodávok. KSK ako zákazník nedohodol možnosť neodsúhlasenia harmonogramov investícií bez preukázania oceneného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Písomné odsúhlasenie, resp. neodsúhlasenie výdavkov vynaložených poskytovateľom služieb na investície nebolo okrem rokov 2014 a 2015 zo strany KSK preukázané, čím došlo k porušeniu čl. 5 ods. 5.3 RZ. Schválenie výdavkov za rok 2014 nebolo vykonané štatutárnym orgánom KSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za nedostatok zmluvy NKÚ SR považuje aj nestanovenie presného spôsobu vzájomného odsúhlasovania investícií, t.j. absencia odsúhlasovania na rozpočet a príslušnú technickú dokumentáciu. Odvolávka na inventarizáciu majetku k 31.5. nasledujúceho roka po realizácii investície je zmätočná, pretože nekorešponduje s právnou úpravou inventarizácie majetku v zmysle platných účtovných predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Použitie koeficienta využitia priestorov pri vyhodnocovaní úspor energie od r. 2015 bez zmluvného dojednania a jeho akceptácia zo strany KSK mala dopad na dosiahnutie garantovanej úspory energie za súbor škôl a ŠZ. Hodnotenie úspor energie nebolo vykonané v súlade s čl.4 RZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že pristúpil k zmene metodiky výpočtu koeficientu dennostupňov bez uzatvorenia dodatku k RZ/ IZ, nepostupoval v súlade s článkom 9 ods. 9.3 RZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výška garantovaných úspor za dobu trvania zmluvného vzťahu nebola primárne hodnoteným kritériom výberu zákazky na obstaranie energetických služieb, resp. nepredstavovala ani jedno z hodnotiacich kritérií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Administratívne rozhodnutie KSK súvisiace so solidárnym stanovením jednotlivých položiek fixných nákladov v odmenách za energetické služby pre jednotlivých zákazníkov je v rozpore s princípmi rozpočtového hospodárenia pre subjekty verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohodnutá doba trvania zmluvy RZ na 18 rokov bola stanovená nevýhodne pre KSK a školy/ŠZ z dôvodu neopodstatnene dlhej dĺžky.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V interných smerniciach KSK nebol stanovený rozsah kompetencií jednotlivých útvarov vo vzťahu ku kontrole plnení vyplývajúcich z uzatvorenej RZ, resp. IZ. Neboli preukázateľne udelené žiadne písomné splnomocnenia zo strany štatutárneho orgánu KSK pre zamestnancov Úradu KSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neurčenie kontaktných a zodpovedných osôb konajúcich za KSK pri zabezpečovaní povinností vyplývajúcich z RZ, resp. zabezpečovaní potrebných súčinností je nedostatkom nastavenia zmluvných podmienok v RZ. Zároveň poukazuje na slabé miesta v nastavení kontrolných mechanizmov, ktoré sú súčasťou riadiacej činnosti subjektu verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Za obdobie rokov 2015 – 2018 KSK nevykonal kontrolu plnenia podmienok RZ a IZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
KSK nemal k dispozícii prvotné podklady k overeniu skutočnej spotreby primárnych energií a výšky uplatňovaných koeficientov. Kontrolné odpočty spotreby energie boli v sledovanom období vykonané len v minimálnom rozsahu. Pre KSK nebol zriadený online prístup k údajom z diaľkového odpočtu médií za samostatné kotolne škôl, ktoré boli prenášané na centrálny dispečing.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z úrovne KSK neboli vykonávané kontroly dodržiavania tepelného komfortu v školách a ŠZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Závery analýz zmluvy a plnenia podmienok zmlúv o energetických službách, ktoré si KSK nechal odplatne vyhotoviť od neštátnych subjektov, neboli doteraz využité. Na úrovni KSK neboli prijaté žiadne opatrenia. Verejné prostriedky na obstaranie služieb súvisiacich s analýzami a poradenstvom neboli použité efektívnym a účinným spôsobom.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník

IČO
00159557
Sídlo
J. Majlátha 2, 07651 Pribeník
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
01.04.2019 - 29.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa čl.1 ods.1.4 IZ mala byť jej prílohou aj kópia RZ, ktorá ale nebola uvedená v zozname príloh, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, čím nebolo dodržané uvedené ustanovenie IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvné strany tým, že uviedli IZ do súladu s § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z.z podpísaním dodatku č.3 až dňa 22.1.2016, nedodržali zákonom stanovený termín 31.12.2015, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
Zmluvné strany tým, že uviedli IZ do súladu s § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z.z podpísaním dodatku č.3 až dňa 22.1.2016, nedodržali zákonom stanovený termín 31.12.2015, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Škola tým, že na pokyn zriaďovateľa odovzdala správu majetku/ energetického hospodárstva zvereného do svojej správy - obchodnej spoločnosti (iný subjekt ako rozpočtová alebo príspevková organizácia KSK), postupovala v rozpore s § 7 ods. 2 zákona č.446/2001 Z.z., v ktorom je stanovené, že VÚC a správca sú povinní majetok VÚC zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, udržiavať a užívať, chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neprevzal a nepodpísal žiadne pravidlá, nevyzval poskytovateľa na ich vypracovanie a predložene na podpis a že žiadne pravidlá sa nestali súčasťou IZ, nepostupoval v súlade s ustanovením čl.9 ods. 9.4 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Okrem sankcie za nedodržanie dohodnutých parametrov tepelného komfortu v ods. 4.4 IZ vo forme zmluvnej pokuty za každý deň nedodržania tepelného komfortu (0,02 % resp. od účinnosti dodatku č. 3 k IZ vo výške 0,05 % z odmeny v ročnom vyúčtovaní) neboli v IZ, resp. RZ dohodnuté žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Napr. za nepredloženie harmonogramov výkonov z dohodnutého rozsahu energetických služieb pred začiatkom príslušného kalendárneho roka zo strany poskytovateľa služieb podľa čl. 3 ods. 3.2 IZ, za nepredloženie spracovaného plánu kontrol na sledovanie dodržiavania tepelného komfortu podľa čl. 4 ods. 4.2 IZ, za nepredloženie návrhov na zamedzenie plytvania energiami podľa čl. 4 ods. 4.7 IZ, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 podľa čl. 11 IZ, za nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každú školu a objekt vykurovania podľa prílohy čl. 1a IZ, aktivita č. 10.1.18, za nedosiahnutie úspory primárnych energií v technických jednotkách podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ. Škola nevyzývala poskytovateľa na plnenie vymenovaných zmluvných povinností a aktívne sa ich plnenia nedomáhala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náhodným overením funkčnosti meračov v prostredí ZAPLI u zriaďovateľa školy KSK, resp. na centrálnom dispečingu poskytovateľa bolo zistené, že niekoľko snímačov nebolo v istých obdobiach od ich inštalovania doteraz opakovane funkčných, resp. neodosielali informácie o nameranej teplote do evidenčného systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola realizovala v rokoch 2009-2012 opatrenia s dopadom na zníženie energetickej bilancie školy – zateplenie časti strechy, čím bola splnená podmienka podstatnej zmeny vstupných parametrov a tieto neboli v plnej miere zapracované v dodatku č.2 k IZ, neboli dôsledne dodržané ustanovenia 13.2 a 13.3 IZ a zateplenie strechy nebolo zahrnuté do upravenej odmeny za poskytovanie služieb. Škola tým, že nevyzvala poskytovateľa k uzatvorenie dodatku z dôvodu zateplenia časti strechy, nepostupovala v súlade s bodom 13.3 IZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nepožadoval zahrnutie úspory tepla po zateplení časti strechy do úpravy výšky ročnej odmeny za poskytovanie služieb porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) zákona č..523/2004 Z.z. tým, že subjekt nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladal verejné prostriedky.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Za roky 2013, 2014, resp.2017 bola škole vyčíslená nadspotreba 25,43%, 12,21%, resp. 0,6 % , čím nebola dosiahnutá úspora primárnych energií vyjadrená v technických jednotkách v porovnaní hodnoteného roka a referenčným rokom 2009 podľa čl. 5 bod 5.1. IZ. Kontrolovanému subjektu nebola poskytnutá žiadna finančná kompenzácia za nedodržanie úspory zo strany poskytovateľa služby za rok 2017, nakoľko zlepšenie energetickej efektívnosti sa posudzovalo komplexne pre všetky subjekty v zmysle RZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že zmena spôsobu stanovenia koeficienta dennostupňov od roku 2018 nebola podchytená písomným dodatkom k IZ v zmysle čl. 13 bod 13.3.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt verejnej správy je v zmysle § 19 ods. 6 zákona č..523/2004 Z.z. povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Prepočítaním výšky ročnej odmeny bez použitia koeficientu využitia priestorov za roky 2015, 2017 a 2018 v zmysle zmluvných podmienok bolo zistené, že tak došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č..523/2004 Z.z. tým, že subjekt nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladal verejné prostriedky v dôsledku nezmluvne dojednaného koeficienta využitia priestorov pri vyúčtovaní odmeny za energetické služby. Neoprávnené zvýšenie odmeny poskytovateľovi tak tvorilo 25% v sume 6 655,81 eur za rok 2015, 18,61% za rok 2017 vo výške 5 197,94 eur a 19% za rok 2018 vo výške 4 958,09 eur. Použitím upravenej výšky koeficientu využiteľnosti priestorov nad rámec zmluvných podmienok si Veolia vyúčtovala za tri roky celkovo 16 811,84 eur aj napriek tomu, že kontrolovaný subjekt nastavenú výšku koeficienta využitia priestorov písomne reklamoval.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preberacie protokoly boli bez položkovitého popisu majetku a jeho ocenenia. Kontrolovaný subjekt nepredložil dokumentáciu preukazujúcu vzájomné písomné odsúhlasenie majetku, čím bola porušená IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec

IČO
35568330
Sídlo
Rákocziho 23, 07701 Kráľovský Chlmec
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
01.04.2019 - 29.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa čl. 1 ods.1.4 IZ mala byť jej prílohou aj kópia RZ, ktorá ale nebola uvedená v zozname príloh, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, čím nebolo dodržané uvedené ustanovenie IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvné strany tým, že uviedli IZ do súladu s § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z.z podpísaním dodatku č.3 až dňa 02.02.2016, nedodržali zákonom stanovený termín 31.12.2015, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
Podľa stanoviska MF SR č. MF/012392/2019-352 z 14.06.2019 v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. hospodári VÚC so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku VÚC, ktorým je zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia. Predpisy v oblasti energetickej efektívnosti neupravovali prenechanie majetku VÚC do správy poskytovateľovi služieb energetickej efektívnosti. Podľa písomného vyjadrenia MF SR nebola v čase uzatvorenia RZ, resp. IZ zákonná úprava, ktorá by umožňovala odovzdanie energetického hospodárstva v majetku VÚC v správe v ním zriadených škôl do správy poskytovateľovi energetických služieb. Odovzdanie správy energetického hospodárstva inému subjektu ako bola rozpočtová alebo príspevková organizácia nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 446/2001 Z.z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Škola tým, že na pokyn zriaďovateľa odovzdala správu majetku/ energetického hospodárstva, zvereného do svojej správy, postupovala v rozpore s § 7 ods. 2 zákona č.446/2001 Z.z., v ktorom je stanovené, že VÚC a správca sú povinní majetok VÚC zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, udržiavať a užívať, chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že neprevzal a nepodpísal žiadne pravidlá, nevyzval poskytovateľa na ich vypracovanie a predloženie na podpis a že žiadne pravidlá sa nestali súčasťou IZ, nepostupoval v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 9.4 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Okrem sankcie za nedodržanie dohodnutých parametrov tepelného komfortu v článku 4 ods. 4.4 IZ vo forme zmluvnej pokuty za každý deň nedodržania tepelného komfortu (0,02 %, resp. od účinnosti dodatku č. 3 k IZ vo výške 0,05 % z odmeny v ročnom vyúčtovaní) neboli v IZ, resp. RZ dohodnuté žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Napr. za nepredloženie harmonogramov výkonov z dohodnutého rozsahu energetických služieb pred začiatkom príslušného kalendárneho roka zo strany poskytovateľa služieb podľa čl. 3 ods. 3.2 IZ, za nepredloženie spracovaného plánu kontrol na sledovanie dodržiavania tepelného komfortu podľa čl. 4 ods. 4.2 IZ, za nepredloženie návrhov na zamedzenie plytvania energiami podľa čl. 4 ods. 4.7 IZ, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 podľa čl. 11 IZ, za nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každú školu a objekt vykurovania podľa prílohy čl. 1a IZ, aktivita č. 10.1.18, za nedosiahnutie úspory primárnych energií v technických jednotkách podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ. Škola nevyzývala poskytovateľa na plnenie vymenovaných zmluvných povinností a aktívne sa ich plnenia nedomáhala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za roky 2016, resp.2017 bola škole vyčíslená nadspotreba 30,4 %, resp. 31,1 %, čím nebola dosiahnutá úspora primárnych energií vyjadrená v technických jednotkách v porovnaní hodnoteného roka a referenčným rokom 2009 podľa čl. 5 bod 5.1. IZ. Kontrolovanému subjektu nebola poskytnutá žiadna finančná kompenzácia za nedodržanie úspory zo strany poskytovateľa služby za rok 2017, nakoľko zlepšenie energetickej efektívnosti sa posudzovalo komplexne pre všetky subjekty v zmysle RZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že zmena spôsobu stanovenia koeficienta dennostupňov od roku 2018 nebola podchytená písomným dodatkom k IZ v zmysle čl. 13 bod 13.3. Tým, že škola nedôsledne vykonala základnú finančnú kontrolu vyúčtovacej faktúry za rok 2015 za poskytnutie energetickej služby, došlo k porušeniu § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Subjekt verejnej správy je v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Škola tým, že akceptovala a uhradila navýšenia vyúčtovanej ročnej odmeny koeficientom využitia priestorov, ktorý nebol zmluvne dohodnutý je v rozpore s § 19 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z., čo má za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zák. č. 523/2004 Z.z., ktorým je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Použitím upravenej výšky koeficientu využiteľnosti priestorov nad rámec zmluvných podmienok si Veolia vyúčtovala za dva roky celkovo 1146,88 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmysle opatrenia MF SR sa vo finančnom výkaze o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5_04 uvádzajú s účinnosťou od 01.01.2015 údaje o úveroch vyplývajúcich zo zmlúv o dodávke energetických služieb. Zákon č. 476/2008 Z.z. bližšie nešpecifikoval podmienky, ktoré musia spĺňať zmluvy o energetických službách. Ako vyplýva z čl. 7 IZ, v zmluve nie je jednoznačne vyčíslená skutočná výška záväzku prijímateľa garantovanej energetickej služby na celé zmluvné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preberacie protokoly boli bez položkovitého popisu majetku a jeho ocenenia. Kontrolovaný subjekt nepredložil dokumentáciu preukazujúcu vzájomné písomné odsúhlasenie majetku, čím bola porušený článok 6, ods. 6.3 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

IČO
35568381
Sídlo
Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
25.03.2019 - 10.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Podľa bodu 1.4 IZ bola IZ uzatvorená na základe RZ, ktorej kópia mala tvoriť prílohu zmluvy, avšak RZ nebola uvedená v zozname príloh, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že niektoré ustanovenia uzatvorenej IZ v znení dodatkov všeobecne upravovali podmienky, ktoré predstavovali povinné náležitosti zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa § 18 ods. 2 zák. 321/2014 Z.z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve absentovali sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa služby a zadefinovanie dôvodov, ktoré by sa považovali za podstatné porušenie zmluvy. Škola sa aktívne nedomáhala dodržiavania všetkých povinností zo strany poskytovateľa služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odovzdanie správy energetického hospodárstva inému subjektu ako bola rozpočtová alebo príspevková organizácia nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Výstupom pre školu boli päť dňové grafy interiérových teplôt zasielané spätne na školu počas vykurovacieho obdobia, t.j. škola nemala online prístup výsledkov interiérových teplôt. Tie mal len poskytovateľ služieb a VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Merania preukázali nedodržanie tepelného komfortu v priestoroch školy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt predložil letáky týkajúce sa správania sa užívateľov, škole nebol doložený dokument Pravidlá pre užívateľov od poskytovateľa služby. Škola nevyzvala poskytovateľa služieb na vypracovanie pravidiel, ktoré mali byť potvrdené podpisom oboch zmluvných strán, čo nebolo v súlade s čl. 9 ods. 9.4 IZ, pretože po podpise zmluvných strán sa pravidlá mali stať súčasťou zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2017 nebola dosiahnutá úspora primárnych energií vyjadrená v technických jednotkách MWh podľa objemu objektov s porovnaním hodnoteného roka s referenčným rokom 2009 podľa čl. 5 bod 5.1. IZ v súčinnosti školy. Škola dosiahla nadspotrebu vo výške 0,9%.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva neobsahovala dojednania o kompenzáciách pri nedodržaní úspory v zmysle bodu 5.1 IZ, aj keď táto úspora bola pre poskytovateľa služieb záväzná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že pre výpočet úspory celkovej energie v rokoch 2016 – 2018 sa kombinovali údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie so zmluvnou spotrebou tepla na TÚV. Hodnotením SIEA bola potvrdená výška úspory v percentuálnom vyjadrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preberacie protokoly boli bez položkovitého popisu majetku a jeho ocenenia. Výdavky na investície vynaložené poskytovateľom mali byť vzájomné písomne odsúhlasované v rámci inventarizácie majetku do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. Škola nepredložila dokumentáciu preukazujúcu vzájomné písomné odsúhlasenie majetku, čím bol porušený čl.6 ods. 6.3 IZ. Presný spôsob vzájomného odsúhlasovania investícií nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V Dodatku č. 2 IZ bolo uvedené množstvo zemného plynu za rok 2009 v kWh vo výške 594 303 a tento neobsahoval jeho výšku po prepočte z dôvodu prechodu na stredný odber na množstvo 523 985 kWh, čo sa využívalo pri vyhodnoteniach plnenia IZ každoročne. Uvedeným konaním nebol dodržaný čl. 15 bod 15.3 IZ, nakoľko akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy bolo možné realizovať len vo forme písomných dodatkov. Kontrolné zistenie malo výrazný dopad na vyčísľovanie úspory, pretože táto sa vypočítala vždy porovnaním na referenčné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmena spôsobu stanovenia koeficienta dennostupňov nebola dohodnutá písomným dodatkom zmluvných strán v zmysle čl. 13 bod 13.3 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok k IZ z dôvodu zmeny vstupných parametrov v roku 2016 a 2017 nebol realizovaný, aj keď škola o to písomne žiadala. K úprave mesačných platieb v zmysle čl. 13 bod 13.3 IZ nedošlo, čo malo negatívny dopad na rozpočet školy. Úhradou neupravených platieb došlo k neefektívnemu čerpaniu verejných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a následne k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) cit. zákona. Výška porušenia finančnej disciplíny sa nedá vyčísliť pre absenciu overeného technického a finančného prepočtu úspor energie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ako vyplýva z čl. 7 IZ, v zmluve nebola jednoznačne vyčíslená skutočná výška záväzku prijímateľa garantovanej energetickej služby na celé zmluvné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávaním finančných kontrol pri vstupe do záväzkových vzťahov porušil kontrolovaný subjekt § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, pretože predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciou (platnosť zákona do 31.12.2015), resp. od 01.01.2016 porušil § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z., podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Škola nemala nastavené kontrolné mechanizmy na sledovanie a overovanie skutočnej spotreby primárnej energie potrebnej na vykurovanie a prípravu TÚV. V období 01/2013 – 10/2013 neboli zavedené kontrolné mechanizmy týkajúce sa kontroly dosahovania požadovaných interiérových teplôt. Taktiež nebola realizovaná verifikácia vyčíslených úspor v každoročnom vyhodnotení IZ. Škola uvedené informácie v hodnotiacich správach brala na vedomie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z.z. zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci zmluvy o energetickej efektívnosti povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2015. Uvedená povinnosť bola splnená po stanovenom termíne, pretože dodatok č. 3 k IZ bol podpísaný 19.01.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

IČO
42096651
Sídlo
Partizánska 1, 07192 Michalovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
28.03.2019 - 13.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V bode 15.6 IZ nebola kópia RZ uvedená ako príloha a ani fyzicky netvorila súčasť príloh IZ. IZ bola neúplná, pritom v bode 1.4 IZ bolo uvedené, že kópia RZ tvorí prílohu tejto zmluvy (IZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odvolávka na ods. 6.3 tohto článku RZ bola nesprávna, pretože ods. 6.3 RZ upravoval celkovú odmenu, správne mala odvolávka odkazovať na ods. 6.3 tohto článku IZ, resp. ods. 5.3 RZ. IZ bola nepresná a nesprávna.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že škola 05.12.2012 podpísala s poskytovateľom GES protokol o odovzdaní a prevzatí energetického hospodárstva, čo bolo po lehote 30 dní od nadobudnutie účinnosti IZ (účinnosť 26.10.2012). Uvedený postup nebol v súlade s ods. 2.5 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odovzdanie správy energetického hospodárstva SOŠT poskytovateľovi GES nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku VÚC z dôvodu, že zákon nepripúšťal iného správcu majetku ako VÚC, rozpočtovú, alebo príspevkovú organizáciu zriadenú VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
IZ nešpecifikovala čo je podstatným porušením povinnosti podľa zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že okrem sankcie za nedodržanie dohodnutých parametrov tepelného komfortu v ods. 4.4 IZ vo forme zmluvnej pokuty za každý deň nedodržania tepelného komfortu (0,02 % resp. od účinnosti dodatku č. 4 k IZ vo výške 0,05 % z odmeny v ročnom vyúčtovaní) neboli v IZ, resp. v RZ dohodnuté žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Napríklad za nepredloženie harmonogramov výkonov z dohodnutého rozsahu energetických služieb pred začiatkom príslušného kalendárneho roka zo strany poskytovateľa služieb podľa čl. 3 ods. 3.2 IZ, za nepredloženie spracovaného plánu kontrol na sledovanie dodržiavania tepelného komfortu podľa čl. 4 ods. 4.2 IZ, za nepredloženie návrhov na zamedzenie plytvania energiami podľa čl. 4 ods. 4.7 IZ, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 podľa čl. 11 IZ, za nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každú školu a objekt vykurovania podľa prílohy čl. 1a IZ, aktivita č. 10.1.18, za nedosiahnutie úspory primárnych energií v technických jednotkách podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V IZ bola v čl. 4 ods. 4.5 podľa dodatku č. 4 nevýhodne nastavená podmienka, podľa ktorej poskytovateľ GES nezodpovedá za nedodržanie požiadaviek tepelného komfortu ak zákazník priamo alebo nepriamo napriek upozorneniam poskytovateľa GES nevykoná opatrenia na zamedzenie plytvania s energiami alebo zabráni poskytovateľovi GES vykonať opatrenia na zamedzenie plytvania energiami. Týmto ustanovením poskytovateľ mohol odôvodniť nedodržanie tepelného komfortu a preniesť zodpovednosť za uvedený stav na školu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
IZ nie v plnom rozsahu spĺňala atribúty GES, pretože negarantovala škole úspory energie vyčíslené v kWh, percentách, alebo finančných prostriedkoch samostatne pre každý rok. Podľa novo vloženého ods. 1.6 článku 1, dodatku č. 4 k IZ, plnenie povinností poskytovateľa služieb podľa tejto zmluvy (IZ) sa považuje za poskytovanie GES s tým, že obsah práv a povinností pre poskytovanie tejto služby je určený touto zmluvou (IZ) a v primeranom rozsahu RZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SOŠT nedosiahla garantovanú hodnotu úspor energie dohodnutú v RZ pre rok 2014 vo výške 9 %, dosiahnutá úspora energie predstavovala 7,83 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu, že hodnota úspor – zlepšenie energetickej efektívnosti sa posudzovala komplexne pre všetky subjekty, pre ktoré poskytovateľ služieb poskytoval energetické služby podľa RZ a na základe nej uzatvorených zmlúv (čl. 7 ods. 7.9 dodatku č. 4 k IZ), nebol poskytovateľ služieb pri výpadku garantovanej výšky úspory povinný vykonať kompenzáciu, alebo prijať opatrenia aby garantované úspory dojednané podľa RZ dosiahol v najbližšom kalendárnom roku. Takto koncipovaná zmluvná podmienka nemotivovala školu k dosahovaniu úspor energie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nový výpočet dennostupňov od roku 2018 nebol predmetom IZ, bol aplikovaný bez zmluvnej dohody.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Koeficient využitia priestorov použitý v roku 2015 na úpravu variabilných nákladov na spotrebu ZP v rámci vyúčtovania ročnej odmeny vo výške 1,02 bol uplatnený neoprávnene, pretože nebol predmetom zmluvného dojednania v čl. 5 IZ, resp. čl. 4 RZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nemala k dispozícii podrobné grafické a tabuľkové výstupy z hodnotenia úspor energie vypracovaných SIEA, hodnotenie úspor podľa SIEA netvorilo súčasť hodnotenia plnenia IZ predkladaných škole poskytovateľom GES.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dokladovou kontrolou bol zistený rozdiel medzi hodnotou majetku evidovaného poskytovateľom GES (súpis dlhodobého majetku k 31.12.2018) a hodnotou majetku na základe odovzdávacích, resp. preberacích protokolov, zistený rozdiel činil 1 252,37 eur s DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V bode 6.3 IZ nebol určený a dohodnutý presný spôsob a forma vzájomného písomného odsúhlasenia investícií v rámci inventarizácie majetku medzi školou a poskytovateľom služieb, nebola uvedená odvolávka na právny predpis podľa ktorého sa inventarizácia mala odsúhlasiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠT nepreukázala, že pravidlá pre zákazníka sa stali súčasťou zmluvy, čo nebolo v súlade s bodom 9.4 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škole nebolo predložené vyhodnotenie plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 v písomnej forme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za roky 2015 a 2016 bola do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti oznámená poskytovateľom GES úspora v spotrebe energie o 13 886 kWh, resp. o 17 520 kWh nižšia ako úspora uvedená vo vyhodnotení plnenia IZ. Za rok 2018 bola úspora energie v oznámení pre SIEA vyššia o 4 473 kWh ako vo vyhodnotení plnenia IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súčasťou nákladov na spotrebu ZP určených a dohodnutých pre referenčný rok 2009 v IZ v sume 182 016,00 eur bola aj časť nákladov za prekročenie denného maxima v sume 8 063,00 eur (rozdiel medzi dohodnutou sumou 182 016,00 eur a skutočnými nákladmi za spotrebovaný ZP v referenčnom roku vo výške 173 953,00 eur). V IZ nebola jasne určená metodika a postup na určenie nákladov na spotrebu vykurovacích médií pre referenčný rok 2009, najmä v špecifických prípadoch akým bol tento.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptovanie navýšenia vyúčtovanej ročnej odmeny koeficientom využitia priestorov 1,02, ktorý nebol zmluvne dohodnutý bolo v rozpore s § 19 ods. 6 zákona. č. 523/2004 Z. z., čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zák. č. 523/2004 Z. z., škola verejné prostriedky vynaložila nehospodárne, neefektívne a neúčinne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v celom kontrolovanom období permanentne a opakovane uhrádzal mesačné zálohové platby poskytovateľovi GES po termínoch splatnosti jednotlivých faktúr. Týmto konaním škola ako zákazník nepostupovala v súlade s bodom 7.2 IZ, podľa ktorého mala uhrádzať mesačné zálohové platby na základe faktúr vystavených poskytovateľom do 14 dní od dátumu doručenia faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nevyzvala poskytovateľa GES k uzatvorenie dodatku k IZ, nevyužila právo požadovať zmenu IZ podľa bodu 13.3 IZ. Neuzavretie dodatku k IZ na zníženie ročnej odmeny za energetické služby z titulu vlastných úsporných opatrení financovaných z rozpočtu školy bolo v rozpore s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona , ktorým je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
PFK, resp. ZFK boli vykonávané len formálnym spôsobom. SOŠT vecné overenie správnosti vyúčtovacích faktúr nemohla dôsledne vykonať, pretože nedisponovala údajmi o skutočných cenách primárnych médií, súčasne neoverovala prepočet variabilných a fixných nákladov prostredníctvom oeficientov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Inštalovaný systému kontinuálneho snímania interiérových teplôt a ich diaľkový prenos na dispečing poskytovateľa GES, nemal pre školu význam z dôvodu, že vedenie školy sa o nameraných teplotách dozvedelo oneskorene, koncom týždňa, nie v reálnom čase.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Škola nemala vytvorené kontrolné mechanizmy na overovanie skutočnej spotreby primárnej energie potrebnej na vykurovanie a prípravu TÚV.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná odborná škola, Prakovce 282

IČO
35568348
Sídlo
Prakovce 282, 05562 Prakovce
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
02.05.2019 - 08.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V bode 15.6 IZ nebola kópia RZ uvedená ako príloha a ani fyzicky netvorila súčasť príloh IZ. IZ bola neúplná, pritom v bode 1.4 IZ bolo uvedené, že kópia RZ tvorí prílohu tejto zmluvy (IZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odvolávka na ods. 6.3 tohto článku RZ bola nesprávna, pretože ods. 6.3 RZ upravoval celkovú odmenu, správne mala odvolávka odkazovať na ods. 6.3 tohto článku IZ. IZ bola nepresná a nesprávna.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stavebné úpravy vstupného portálu dverí a presklenie únikového vchodu v sume v sume 28 849,17 eur s DPH neboli zahrnuté do dodatku IZ, pritom podľa bodu 13.3 IZ v prípade ak dôjde k podstatnej zmene vstupných parametrov, ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy, má ktorákoľvek zmluvná strana právo požadovať zmenu zmluvy formou dodatku a vyzvať za tým účelom druhú zmluvnú stranu na rokovanie o zmene zmluvných podmienok. SOŠ listom z 16.03.2016 v zmysle čl. 13.3 IZ vyzvala poskytovateľa služieb k úprave zmluvných podmienok, ale bez špecifikácie vynaložených finančných prostriedkov, nebolo možné identifikovať o aké stavebné úpravy išlo a v akej sume, zmena vstupných parametrov nebola premietnutá do dodatku k IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dodatku č. 6 k IZ, v časti účel nebol správne uvedený odkaz na tento dodatok, ale v bode 1.2 bolo uvedené, že zmluvné strany uzatvorili podľa čl. 13 bod 13.3 IZ tento dodatok č. 5 pričom sa jednalo o dodatok č. 6.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ v zmysle čl. 13.3 IZ nevyužila právo a nevyzvala poskytovateľa služieb k úprave zmluvných podmienok v prípade výmeny okien v roku 2017 v sume 47 970,22 eur, uvedená zmena nebola premietnutá do dodatku k zmluve. Neuzavretie dodatku k IZ na zníženie ročnej odmeny za energetické služby z titulu vlastných úsporných opatrení financovaných z rozpočtu školy bolo v rozpore s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona , ktorým je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Výška porušenia finančnej disciplíny sa nedá vyčísliť pre absenciu overeného technického a finančného prepočtu úspor energie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Odovzdanie správy energetického hospodárstva SOŠ poskytovateľovi GES nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku VÚC z dôvodu, že zákon nepripúšťal iného správcu majetku ako VÚC, rozpočtovú, resp. príspevkovú organizáciu zriadenú VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V IZ bola v čl. 4 ods. 4.5 podľa dodatku č. 4 nevýhodne nastavená podmienka, podľa ktorej poskytovateľ GES nezodpovedá za nedodržanie požiadaviek tepelného komfortu ak zákazník priamo alebo nepriamo napriek upozorneniam poskytovateľa GES nevykoná opatrenia na zamedzenie plytvania s energiami alebo zabráni poskytovateľovi GES vykonať opatrenia na zamedzenie plytvania energiami. Týmto ustanovením poskytovateľ mohol odôvodniť nedodržanie tepelného komfortu a preniesť zodpovednosť za uvedený stav na školu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že okrem sankcie za nedodržanie dohodnutých parametrov tepelného komfortu v ods. 4.4 IZ vo forme zmluvnej pokuty za každý deň nedodržania tepelného komfortu (0,02 %, resp. od účinnosti dodatku č. 4 k IZ vo výške 0,05 % z odmeny v ročnom vyúčtovaní) neboli v IZ, resp. v RZ dohodnuté žiadne sankcie voči poskytovateľovi služieb za neplnenie ostatných zmluvných povinností. Napríklad za nepredloženie harmonogramov výkonov z dohodnutého rozsahu energetických služieb pred začiatkom príslušného kalendárneho roka zo strany poskytovateľa služieb podľa čl. 3 ods. 3.2 IZ, za nepredloženie spracovaného plánu kontrol na sledovanie dodržiavania tepelného komfortu podľa čl. 4 ods. 4.2 IZ, za nepredloženie návrhov na zamedzenie plytvania energiami podľa čl. 4 ods. 4.7 IZ, za nepredloženie vyhodnotenia plnenia IZ o energetických službách za rok 2013 podľa čl. 11 IZ, za nevypracovanie plánu úspor a investícií pre každú školu a objekt vykurovania podľa prílohy čl. 1a IZ, aktivita č. 10.1.18, za nedosiahnutie úspory primárnych energií v technických jednotkách podľa čl. 5 ods. 5.1 IZ. Škola nevyzývala poskytovateľa na plnenie vymenovaných zmluvných povinností a aktívne sa ich plnenia nedomáhala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
IZ nie v plnom rozsahu spĺňala atribúty GES, pretože negarantovala škole úspory energie vyčíslené v kWh, percentách, alebo finančných prostriedkoch samostatne pre každý rok. Podľa bodu 1.6 článku 2 dodatku č. 4 plnenie povinností poskytovateľa služieb podľa tejto zmluvy (IZ) sa považuje za poskytovanie GES s tým, že obsah práv a povinností pre poskytovanie tejto služby je určený touto zmluvou (IZ) a v primeranom rozsahu RZ. Takto koncipovaná IZ negarantovala škole dosiahnutie presne stanovenej úspory energie v jednotlivých rokoch platnosti IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukazné, analyticky a numericky nepodložené údaje o spotrebe ZP v kWh a údaje o nákladoch na spotrebu ZP v eurách za referenčný rok 2009 uvedené v IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nový výpočet dennostupňov od roku 2018 nebol predmetom IZ, bol aplikovaný bez zmluvnej dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu, že hodnota úspor (zlepšenie energetickej efektívnosti) sa posudzuje komplexne za všetky subjekty, pre ktoré poskytovateľ zabezpečoval energetické služby a na základe uzatvorenej IZ ( čl. 7 ods. 7.9 dodatku č. 4 k IZ), nie je poskytovateľ služieb pri výpadku garantovanej výšky úspory povinný vykonať kompenzáciu alebo prijať opatrenia, aby garantované úspory dojednané podľa RZ dosiahol v najbližšom kalendárnom roku voči konkrétnej škole. Takto koncipovaná zmluvná podmienka nemotivuje školu k dosahovaniu úspor energie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V bode 6.3 IZ nebol určený a dohodnutý presný spôsob a forma vzájomného písomného odsúhlasenia investícií v rámci inventarizácie majetku medzi školou a poskytovateľom, nebola uvedená odvolávka na právny predpis podľa ktorého sa inventarizácia mala odsúhlasiť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ nepreukázala, že pravidlá pre zákazníka sa stali súčasťou zmluvy, čo nebolo v súlade s bodom 9.4 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
IZ nešpecifikovala čo je podstatným porušením povinnosti podľa zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za rok 2018 bola do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti oznámená poskytovateľom GES úspora v spotrebe energie o 19 673 kWh nižšia ako úspora uvedená vo vyhodnotení plnenia IZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Škola akceptovala navýšenie vyúčtovanej ročnej odmeny koeficientom využitia priestorov vo výške 1,0178 za rok 2016 (úprava variabilných nákladov na spotrebu ZP), ktorý nebol zmluvne dohodnutý v čl. 5 IZ, resp. v čl. 4 RZ. Škola postupovala v rozpore s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., čo malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ako vyplýva z článku 7 IZ, v zmluve nie je jednoznačne vyčíslená skutočná výška záväzku prijímateľa garantovanej energetickej služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ tým, že v celom kontrolovanom období, okrem roku 2018 permanentne a opakovane uhrádzala mesačné zálohové platby poskytovateľovi GES po termínoch splatnosti nepostupovala v súlade s bodom 7.2 IZ, podľa ktorého mala uhrádzať mesačné zálohové platby na základe faktúr vystavených poskytovateľom do 14 dní od dátumu doručenia faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávaním finančných kontrol pri uzatváraní IZ a jej dodatkov porušil kontrolovaný subjekt § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. (do 31.12.2015 - IZ a dodatky č. 1, č. 2 a č. 3), resp. porušil § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. (dodatky č. 4 až č. 8 k IZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Škola nedisponovala údajmi z hodnotenia SIEA pre individuálnych zákazníkov, nemala prístup k údajom potrebným pre verifikáciu plnenia zmluvných podmienok ani ku tabuľkovému a grafickému zobrazeniu hodnotenia úspor.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inštalovaný systému kontinuálneho snímania interiérových teplôt a ich diaľkový prenos na dispečing poskytovateľa GES, nemal pre školu význam z dôvodu, že vedenie školy sa o nameraných teplotách dozvedelo oneskorene, koncom týždňa, nie v reálnom čase.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Škola nemala vytvorené kontrolné mechanizmy na overovanie skutočnej spotreby primárnej energie potrebnej na vykurovanie a prípravu TÚV.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná priemyselná škola strojnícka

IČO
00161772
Sídlo
Komenského 2, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
30.05.2019 - 13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Školský internát Medická 2, Košice

IČO
00164101
Sídlo
Medická 2, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2013-2018
Termín kontroly
04.04.2019 - 15.10.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmysle § 32 ods. 19 zákona č. 321/2014 Z.z. zmluvy uzatvorené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti. Ustanovenia zmluvy o energetickej efektívnosti uzatvorenej pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, sú účastníci zmluvy o energetickej efektívnosti povinní uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2015. Uvedená povinnosť bola splnená po stanovenom termíne, pretože dodatok č. 5 k IZ bol podpísaný 20.01.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 321/2014
Podľa bodu 1.4 IZ bola IZ uzatvorená na základe RZ, ktorej kópia mala tvoriť prílohu zmluvy avšak RZ nebola uvedená v zozname príloh, ktoré boli neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že niektoré ustanovenia uzatvorenej IZ v znení dodatkov všeobecne upravovali podmienky, ktoré predstavovali povinné náležitosti zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa § 18 ods. 2 zák. 321/2014 Z.z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve absentovali sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa služby a zadefinovanie dôvodov, ktoré by sa považovali za podstatné porušenie zmluvy. ŠI sa aktívne nedomáhal dodržiavania všetkých povinností zo strany poskytovateľa služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odovzdanie správy energetického hospodárstva inému subjektu ako bola rozpočtová alebo príspevková organizácia nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Spoločné merania preukázali nedodržanie tepelného komfortu v priestoroch ŠI.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výstupom pre ŠI boli päťdňové grafy interiérových teplôt zasielané spätne na ŠI počas vykurovacieho obdobia, t. j. ŠI nemal online prístup k výsledkom interiérových teplôt. Tie mal len poskytovateľ služieb a VUC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Doplnené znenie zmluvy bolo nevýhodné pre ŠI, pretože odvolávkou na toto ustanovenie mohol poskytovateľ služby odôvodniť prípadné nedodržanie tepelného komfortu, čím by preniesol zodpovednosť za uvedený stav na kontrolovaný subjekt.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt predložil letáky a internú smernicu obsahujúcu Všeobecné zásady bezpečného správania a hygieny ubytovaných žiakov. ŠI nebol doložený dokument Pravidlá pre užívateľov od Poskytovateľa služieb. ŠI nevyzval Poskytovateľa služieb na vypracovanie pravidiel, ktoré mali byť potvrdené podpisom oboch zmluvných strán, čo nebolo v súlade s čl. 9 ods. 9.4 IZ, pretože po podpise zmluvných strán sa pravidlá mali stať súčasťou IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že pre výpočet úspory celkovej energie v rokoch 2016 – 2018 sa kombinovali údaje o skutočnej spotrebe tepla na vykurovanie so zmluvnou spotrebou tepla na TÚV. Hodnotením SIEA bola potvrdená výška úspory v percentuálnom vyjadrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmena spôsobu stanovenia koeficienta dennostupňov nebola zmluvnými stranami dohodnutá písomným dodatkom v zmysle čl. 13 bod 13.3 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ako vyplýva z čl. 7 IZ, v zmluve nebola jednoznačne vyčíslená skutočná výška záväzku prijímateľa garantovanej energetickej služby na celé zmluvné obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním doby splatnosti mesačných zálohových faktúr kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 7 ods. 7.2 IZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávaním finančných kontrol pri vstupe do záväzkových vzťahov porušil kontrolovaný subjekt § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, pretože predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciou (platnosť zákona do 31.12.2015), resp. od 01.01.2016 porušil § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z.z., podľa ktorého základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal v dostatočnej miere nastavené kontrolné mechanizmy na dôsledné preverenie plnenia IZ. Zároveň nevyužil všetky svoje možnosti v zmysle zmluvy, aby poskytovateľa služby písomne upozornil na nedodržiavanie zmluvných podmienok a vyzval ho na nápravu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preberacie protokoly boli bez položkovitého popisu majetku a jeho ocenenia. Výdavky na investície vynaložené poskytovateľom služieb mali byť vzájomné písomne odsúhlasované v rámci inventarizácie majetku do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka. ŠI nepredložil dokumentáciu preukazujúcu vzájomné písomné odsúhlasenie majetku, čím bol porušený čl. 3 bod 6.3 IZ. Presný spôsob vzájomného odsúhlasovania investícií nebol zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť