Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-072/2011/0013
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KSK nevyhotovil v priebehu roka 2010 monitorovaciu správu k programovému rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KSK vykazovala účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
odpísanie pohľadávok, pri ktorých nenastal dôvod na trvalé upustenie od ich vymáhania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
výnosy z predaja nehnut. majetku zaúčtované do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KSK nedodržal postup v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom KSK
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
KSK zaúčtoval výnosy z predaja majetku do obdobia, s ktorým tento nesúvisel
Typ nedostatku: Iné
KSK zaúčtoval výnosy z predaja majetku do obdobia, s ktorým tento nesúvisel
Typ nedostatku: Iné
KSK nevymáhal splatenie návratných finančných výpomocí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
KSK neocenil majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
KSK neocenil majetok ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevykonal finančnú kontrolu dokladov predložených na zúčtovanie poskytnutých dotácií, keď vo vyučtovaniach bolo deklarované čerpanie finančných prostriedkov nie v so stanoveným účelo a VZN mesta ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt akceptoval účtovné doklady nie v štátnom jazyku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie ustanoveného spôsobu nakladania v verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nezabezpečil ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nezabezpečil ročné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mejetok vo svojom vlastníctve nepredal najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nevyužilo možnosť zachovať svoje vlastníctvo k nehnuteľnému majetku a zhodnocovať ho predovšetkým prenájmom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
mesto previedlo vlastníctvo svojho majetku, ktorého všeobecná hodnota presiahla 40 000 eur, bez obchodnej verejnej súťaže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto previedlo vlastníctvo svojho majetku, ktorého všeobecná hodnota presiahla 40 000 eur, bez obchodnej verejnej súťaže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nedodržanie postupov účtovania ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto neúčtovalo o vyčíslenom úroku
Typ nedostatku: Iné
mesto neúčtovalo o výnosoch do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
rozdiel medzi stavmi v analytickej evidencii majetku a stavby na syntetických účtoch v účtovníctve ( počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zosúladenie rozdielov bolo vykonané opravou počiatočných stavov analytických účtov bez vyhotovenia účtovného dokladu ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na účte 042 evidoval nezaradený majetok, ktorý bol používaný, resp. evidoval odpredaný majetok ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt akceptoval účtovné doklady nie v štátnom jazyku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť