Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2010/0008
Názov:
Kontrola dodržiavania stanovených postupov pri prevode nehnuteľného a vybraného hnuteľného majetku v kapitole Ministerstva obrany SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nehospodárne vynaložené rozpočtové prostriedky na projektové dokumentácie a neefektívne vynaložené RP na bariérovú strelnicu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne uplatnená rozpočtová klasifikácia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevyužitie všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku štátu (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nenaloženie s majetkom štátu včas v zmysle zákona,nehospodárne konanie pri realizácii kúpno-predajných zmlúv (počet porušení: 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Využívanie majetku štátu bez nájomnej zmluvy (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nesprávne zaradenie ukončenej rekonštrukcie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Využívanie majetku štátu bez nájomnej zmluvy (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nesprávna úhrada preddavku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedôsledne vykonaná dokladová inventarizácia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaúčtovaný majetok štátu, úhrada preddavku (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávna úhrada preddavku, nesprávne vedená evidencia majetku (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie tech. zhodnotenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne účtovanie tech. zhodnotenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaradenie ukončenej rekonštrukcie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne zaradenie ukončených rekonštrukcií (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Nesprávne účtovanie tech. zhodnotenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Chýbajúce základné náležitosti zmlúv (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Späť