Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2016/1030
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostr
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2015
Termín kontroly
31.05.2016 - 17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neefektívne vynaloženie sumy 569 112,15 eur na nákup automobilovej techniky, ktorá nebola využívaná pre potreby MO SR
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
neefektívne a nehospodárne vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 v sume 2 506 196,00 eur spoločnosťou, ktorá nebola držiteľom typového osvedčenia
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
neefektívne vynaloženie sumy 3 968 870,00 eur na modernizáciu vrtuľníka, ktorej cieľom bolo vrtuľník modernizovať a uschopniť na lietanie, nie demontovať na náhradné diely a drak
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
triedenie výdavkov na nesprávnych podpoložkách rozpočtovej klasifikácie na likvidačných listoch faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
časový nesúlad medzi vydaním súhlasu MF SR k zmluve o výpožičke, účinnosťou zmluvy a odovzdaním predmetu zmluvy vypožičiavateľovi o 1,5 mesiaca skôr pred jej účinnosťou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
prenájom budovy bez písomného súhlasu MF SR o nájme nebytových priestorov formou výpožičky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
v 2 vydaných rozhodnutiach prebytočnosti NM týkajúceho sa 3 pozemkov, nebol stanovený v zmluvách o prevode správy majetku štátu dátum prevodu správy založený na fyzickom odovzdaní a prevzatí nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
na základe rozhodnutí o neupotrebiteľnosti a likvidácii majetku štátu nebolo v danej veci konané viac ako 1,5 roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
zaradenie potrebnej automobilovej techniky do dočasnej prebytočnosti 1 ks vozidla Tatra T815-7 typ R 780R59 19270 4x4.1R a jej dlhodobé nevyužívanie pre potreby MO SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 278/1993 Z.z.
dlhodobé nepoužívanie automobilovej techniky na plnenie predmetu činnosti,jej zaradenie do dočasnej prebytočnosti a požičanie bez zmluvného vzťahu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nedôsledné konanie kompetentných orgánov pri 10 rozhodnutiach neupotrebiteľného HMŠ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
neudržiavanie HMŠ (MIG-29) v zmysle dohodnutej schopnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
oneskorené zaradenie do majetku, čím dochádzalo k neskoršiemu vykonávaniu odpisov,nevykonávanie preúčtovania majetku na investičné karty a jeho nezaradenie na príslušné účty majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 595/2003 Z.z.
v 15 prípadoch oneskorené odosielanie zmlúv na zverejnenie Úradu vlády SR do CRZ a realizácia zmlúv pred dňom ich účinnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
v 2 zmluvách nebol deklarovaný dátum podpisu jednej zo zmluvných strán, v 1 zmluve bolo znenie článkov navzájom si odporujúce,čo môže viesť k vzniku rozporov;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
v 4 prípadoch neoznámenie bezodkladne výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v 2 prípadoch neodoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do 12 pracovných dní do VVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v 6 prípadoch neuvoľnenie zábezpeky najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neuvoľnenie zábezpeky do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v 3 prípadoch nevypracovanie resp. neuverejnenie správy o rámcovej dohode na svojom profile do 10 pracovných dní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podpísanie rámcovej dohody po skončení lehoty viazanosti ponúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
podpísanie rámcovej dohody skôr ako v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
oneskorené zaslanie oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť