Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2018/1060
Názov:
Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 04.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
14.06.2018 - 18.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Modra

IČO
00304956
Sídlo
Dukelská 38, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
20.06.2018 - 20.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Nitra

IČO
00308307
Sídlo
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
26.07.2018 - 04.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 08.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Sečovce

IČO
00331899
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
08.08.2018 - 14.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rekonštrukciu a opravu VO v meste Sečovce a vyhlásenie verejného obstarávania na uvedený zámer schválilo MZ v Sečovciach uznesením č. 170/2013 na svojom rokovaní konanom 16.12.2013. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu podklady k rekonštrukcii neboli vypracované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Projektovú dokumentáciu, ktorá mala nadväzovať na štúdiu a pasport a byť jeho pokračovaním kontrolovaný subjekt nevedel ku kontrole predložiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemá vypracovaný plán údržby a opráv. .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Sečovce v čase dostupnosti svietidiel s deklarovanou životnosťou cca 120 000 hodín zvolilo pre rekonštrukciu svietidlá so životnosťou 85 000 hodín.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto nevedelo preukázať dokumentáciu skutočných prevedení obsiahnutú v cene rekonštrukcie v sume 3 360,00 eur a rozpočtovaný náklad na technický dozor projektanta v sume 4 883,53 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto nedisponovalo materiálom, ktorým by preukázalo výber technológie, resp. porovnanie vhodnej technológie VO v nadväznosti na formy financovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
8. Dokument, na preukázanie vykonania svetelno-technického merania po realizácii projektu, potvrdenie súladu požiadaviek na osvetlenie komunikácie podľa jej zatriedenia v štúdii, odôvodnenie prípadných negatívnych odchýlok od požadovaných hodnôt, ich príčin ako aj odporúčaní na vykonanie úpravy mesto ku kontrole nepredložilo, z dôvodu, že takýmto dokumentom nedisponuje. Mesto nevie preukázať, či skutočné svetelno-technické vlastnosti osvetľovacej sústavy po jej obnove sú v súlade s požiadavkami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 24.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Trstená

IČO
00314897
Sídlo
Bernolákova 96, 02801 Trstená
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
05.06.2018 - 25.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Trstená neodovzdalo sústavu verejného osvetlenia zhotoviteľovi diela do služobnej prevádzky v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Trstená za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia zaplatilo o 7 596,90 eur viac, ako bolo dohodnuté v zmluve o dielo
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Mestu Trstená uzatvorením zmluvy o dielo ZoD 104/2017 vznikol dlhodobý záväzok, ktorý bude splácať 15 rokov, pričom o uvedenom záväzku mesto neúčtovalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Mesto Trstená realizovalo opravy verejného osvetlenia aj napriek tomu, že prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia bola zverená do správy zhotoviteľovi diela (mesto realizovalo opravy na základe objednávky od zhotoviteľa dielo).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Vrbové

IČO
00313190
Sídlo
Gen.. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
26.06.2018 - 07.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Zvolen

IČO
00320439
Sídlo
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
16.07.2018 - 27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo spracovaný plán opráv a údržby verejného osvetlenia ako interný predpis, popisujúci uvedené činnosti, týkajúce sa údržby a opráv verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v rámci prípravnej a plánovacej fázy investičných akcií na rekonštrukcie verejného osvetlenia neprepočítavalo predpokladanú návratnosť a rentabilitu danej investície s cieľom stanovenia optimálneho aj alternatívneho návrhu postupu pri realizácii investičnej akcie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 15.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nezrealizovalo záverečné svetelno-technické meranie po rekonštrukcii verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V priebehu realizácie projektu mesto nezabezpečilo odborný dohľad nad stavbou a tým nezabezpečilo nezávislý dozor.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Čadca nedisponovalo údajmi o vykonaných revíziách verejného osvetlenia, termínoch periodických kontrol verejného osvetlenia resp. harmonograme údržby verejného osvetlenia ako napr. stanovenie intervalu čistenia svetelnočinných častí a pod. vykonaných zo strany koncesionára.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Želiezovce

IČO
00307696
Sídlo
SNP 2, 93701 Želiezovce
Kontrolované obdobie
20013-2017
Termín kontroly
14.06.2018 - 15.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Košice-Pereš

IČO
00690953
Sídlo
Krompašská 54, 04011 Košice-Pereš
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
25.07.2018 - 14.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Analýza nebola vykonaná odborne spôsobilou osobou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MČ nedisponovala pasportom sústavy VO ani projektom na jej obnovu pred rekonštrukciou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výstupy z meraní sa nedajú považovať za protokoly z merania, pretože neobsahujú formálne ani obsahové náležitosti protokolu. Navyše kontrolovaný subjekt nemal vypracovaný po realizácii rekonštrukcie pasport VO, t. j. databázu svetelných miest rozdelenú do jednotlivých prvkov sústavy.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt pri obstaraní technológie na obnovu VO neposudzoval ceny samotných svietidiel.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil vykonanie svetelno-technického merania celej zrekonštruovanej sústavy VO po realizácii.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Bernolákovo

IČO
00304662
Sídlo
Hlavná 111, 90027 Bernolákovo
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 17.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dokumentácia, ktorá bola predložená kontrolnej skupine NKÚ SR k predmetnému verejnému obstarávaniu neobsahovala informácie a podklady v zmysle § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt dodatočne predložil dokument – Stanovenie PHZ, ktorý však neobsahoval dátum jeho vypracovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Zákazka, ktorej predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia, vrátane údržby a prevádzky s dodávkou elektrickej energie po dobu 15 rokov mala byť zmluvne riešená ako koncesná zmluva a tomu mal zodpovedať aj postup obce ako verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec pri uzatváraní zmluvy o dielo nepostupovala s dostatočnou obozretnosťou, čím došlo k nevyváženosti zmluvných podmienok – práv a povinností týkajúcich sa postúpenia práv a povinností zo zmluvy,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Borský Mikuláš

IČO
00309419
Sídlo
Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
05.06.2018 - 16.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný plán opráv a údržby verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluva o dielo neobsahovala žiadne možnosti na uloženie zmluvnej pokuty, resp. výpovede z dôvodu neplnenia podmienok zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Choča

IČO
00308021
Sídlo
Choča 55, 95176 Choča
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
13.06.2018 - 11.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Domaniža

IČO
00317195
Sídlo
Domaniža 426, 01816 Domaniža
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
26.06.2018 - 10.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Drienov

IČO
00326984
Sídlo
Mierová 1, 08204 Drienov
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 05.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uzatvorila Dodatok k zmluve o dielo ako výsledkom verejného obstarávania, ktorý vykazoval podstatne odlišné znaky ako pôvodná zmluva (menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky), zvyšovala sa ním cena plnenia, upravovala sa ním dĺžka trvania zmluvy a upravovala sa záručná doba. Zmeny ustanovení zmluvy preukazovali vôľu zmluvných strán nanovo sa dohodnúť na podstatných náležitostiach tejto zmluvy. Zároveň uvedeným dodatkom došlo k zmene podmienok, ktoré by umožnili v pôvodnom postupe zadávania zákazky účasť iných záujemcov. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 10a zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom: a)menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, b)dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo c)zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu s úspešným uchádzačom dňa 20.08.2015, pričom k zverejneniu zmluvy na profile verejného obstarávateľa došlo dňa 04.09.2015, čim obec nepostupovala podľa § 49a ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ uverejní v profile zmluvu do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uverejnila v profile správu o zákazke dňa 14.09.2015, čim nepostupovala podľa § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ uverejní v profile správu o zákazke do desiatich pracovných dní odo dňa jej uzatvorenia,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec k zmluve o dielo uzatvorila dodatok dňa 11.01.2016, pričom uvedený dodatok v profile nebol zverejnený, čim obec nepostupovala podľa § 49a ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nezverejnila dokument, ktorým došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce a sumu skutočne uhradeného plnenia, čim nepostupovala podľa § 49a ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Hajnáčka

IČO
00318736
Sídlo
Hajnáčka 484, 98033 Hajnáčka
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
16.07.2018 - 26.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncesná dokumentácia neobsahovala objektívnu metódu stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie, čo bolo v nesúlade s § 6 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V prílohe č. 1 koncesnej zmluvy nebolo pri troch svietidlách pod označením "malý reflektor" s príkonom 30 W nebolo uvedené ich typové označenie, čím došlo k nesúladu s § 43 občianskeho zákonníka, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

IČO
34007521
Sídlo
Farská 37, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 29.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný plán údržby a opráv VOS, čím nebol určený harmonogram údržby VOS, čo by mohlo zvýšiť riziko jeho znehodnotenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
rekonštrukciu VOS zrealizoval v skutočnosti subdodávateľ a nie zhotoviteľ podľa zmluvy o dielo. Zadanie celého diela ako subdodávky sa podľa zmluvy o dielo považovalo za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom. Obec v tomto prípade nevyužila oprávnenie okamžite od zmluvy odstúpiť a tiež nevyužila právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5,00 % zo zmluvnej ceny za dielo, čím nekonala v súlade zo zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Hruštín

IČO
00314501
Sídlo
Kultúrna 468/2, 02952 Hruštín
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
06.06.2018 - 24.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nearchivovala doklad, ktorý by bol podkladom pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, a tým nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neúčtovaním dlhodobého záväzku podľa platných postupov účtovania obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o postupoch účtovania ustanoví MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať. Súčasne tým nedodržala ustanovenie § 8 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorých účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Obec Jablonica

IČO
00309583
Sídlo
Trnavská 801, 90632 Jablonica
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
05.06.2018 - 17.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala vypracovaný plán údržby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zhotoviteľ neodovzdal obci dielo v zmluvne stanovenom termíne, pričom zmluva o dielo neobsahovala žiadnu možnosť uloženia sankcie za nesplnenie podmienok zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kalná nad Hronom

IČO
00307131
Sídlo
Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 14.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kamenica nad Cirochou

IČO
00323101
Sídlo
Humenská 555/6, 06783 Kamenica nad Cirochou
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
27.06.2018 - 27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uzatvorila koncesnú zmluvu s odlišným dátumom prílohy a odlišným adresátom prílohy, a teda mätúcimi náležitosťami danej prílohy, čím obec nepostupovala podľa § 43 Občianskeho zákonníka podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec verejné osvetlenie eviduje v účtovníctve ako svoj majetok v brutto hodnote (nadobúdacia cena) 290 403,00 eur na účte 021 – Stavby. Podľa bodu 5.2.2 koncesnej zmluvy sú modernizované osvetľovacie sústavy až do uplynutia koncesnej lehoty (v roku 2030) vo vlastníctve koncesionára a až následne po uplynutí koncesnej lehoty koncesionár v zmysle uvedeného bodu 5.2.2 prevedie osvetľovaciu sústavu na obec. Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že obec vyradila pôvodnú sústavu verejného osvetlenia dňa 31.07.2018 v zostatkovej cene 0,00 eur. Z vyššie uvedenej koncesnej zmluvy vyplýva, že modernizovaná sústava verejného osvetlenia nie je vo vlastníctve obce, a teda nemohla byť zaradená do majetku obce. Uvedeným konaním obec nepostupovala v súlade s § 25 ods. 2 opatrenia MF SR, podľa ktorého sa v účtovnej triede – Dlhodobý majetok účtuje o dlhodobom majetku, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve podľa ktorého je účtovná jednotka povinná uvedené opatrenie MF SR dodržiavať. V dôsledku neoprávneného zaradenia majetku nebolo účtovníctvo obce podľa § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve vedené správne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Nezaúčtovaním nákladov v 26 prípadoch v celkovej sume 39 619,56 eur na vecne príslušnom účte 518 – Ostatné služby nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa § 58 ods. 5 opatrenia MF SR a podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec neúčtovala o vzniku záväzku na základe prijatých dodávateľských faktúr, a teda nepostupovala v súlade s § 44 ods. 1 opatrenia MF SR a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec tým, že nemohla účtovať o majetku, ktorý nie je v jej vlastníctve, nemohla účtovať ani o obstaraní majetku, keďže novú osvetľovaciu sústavu zaúčtovala a zaradila do majetku k 31.12.2017. Uvedením konaním obec nepostupovala v súlade s § 28 opatrenia MF SR a zároveň § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Obec Ladomerská Vieska

IČO
00652199
Sídlo
Ladomerská Vieska 132, 96501 Žiar nad Hronom
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
18.07.2018 - 27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala vypracovaný plán opráv a údržby verejného osvetlenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Likavka

IČO
00315362
Sídlo
Likavka 815, 03495 Likavka
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 04.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila zmluvu o dielo na stavebné práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď uhradila zmluvnú cenu diela pred jeho odovzdaním zhotoviteľom obci, čo bolo v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovaný energetický audit ani pasport verejného osvetlenia v zmysle platných STN EN.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Svetelno-technická štúdia neobsahovala popis technického stavu sústavy s klasifikáciou zariadení. Prevádzkové nedostatky sústavy verejného osvetlenia boli formálne vymenované, absentovala identifikácia prevádzkových nedostatkov súčasnej osvetľovacej sústavy, ktoré bolo potrebné zohľadniť pri návrhu novej sústavy verejného osvetlenia. Výstupom svetelno-technickej štúdie verejného osvetlenia obce, nebol výkaz výmer použiteľný aj ako zadanie pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala vyhotovený dokument, resp. plán údržby verejného osvetlenia, ktorý by mal stanovené spôsoby, postupy, termíny a činnosti v rámci preventívnej, bežnej a havarijnej údržby verejného osvetlenia v celej obci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záverečné svetelno-technické meranie, ako aj pasportizácia sústavy verejného osvetlenia po realizácii vybudovania novej Slnečnej ulice, neboli obcou zrealizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V priebehu realizácie vybudovania verejného osvetlenia uskutočňoval odborný dohľad zamestnanec obce, nezávislý stavebný dozor nebol zabezpečený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Moravské Lieskové

IČO
00311791
Sídlo
Moravské Lieskové 657, 91642 Moravské Lieskové
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 07.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Nová Bošáca

IČO
00311839
Sídlo
Nová Bošáca 79, 91308 Nová Bošáca
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
10.06.2018 - 14.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Obeckov

IČO
00648582
Sídlo
Obeckov 165, 99105 Obeckov
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
09.07.2018 - 24.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nebol zverejnený na webovom sídle obce v zmysle § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v zmluve o dielo uviedla, že zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania a že na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania výzvou na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska. Ani jedna z uvedených informácií sa nezakladala na skutočnosti, čím obec nekonala v zmysle § 43 OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nepreukázala žiadny výber dodávateľa modernizácie VOS, čím neboli naplnené princípy podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec nepreukázala žiadny výber dodávateľa modernizácie VOS, čím neboli naplnené princípy podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na uvedené obec nepostupovala pri zadávaní zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
obec nemala vytvorený profil verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Tým nekonala v zmysle § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom je verejný obstarávateľ povinný zriadiť profil, v ktorom uverejňuje informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Keďže obec dlhodobo neuskutočnila žiadny prieskum trhu za účelom výberu najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie, neuplatnila princípy podľa § 9 ods. 4 starého zákona o verejnom obstarávaní, a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Keďže obec dlhodobo neuskutočnila žiadny prieskum trhu za účelom výberu najvhodnejšieho dodávateľa elektrickej energie, neuplatnila princípy podľa § 9 ods. 4 starého zákona o verejnom obstarávaní. Neuplatnením uvedených princípov obec nepostupovala v zmysle § 9 ods. 1 starého zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Považany

IČO
00311944
Sídlo
Považany 187, 91626 Považany
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
20.06.2018 - 04.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pusté Úľany

IČO
00306134
Sídlo
Hlavná 91/208, 92528 Pusté Úľany
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
12.06.2018 - 10.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obec Spišské Bystré

IČO
00326542
Sídlo
Michalská 394, 05918 Spišské Bystré
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
13.06.2018 - 21.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci uzavretia zmluvy o dielo z 03.07.2015 bola vykonaná vnútorná administratívna kontrola, avšak dokument potvrdzujúci vykonanie kontroly obsahoval podpis iba starostu obce, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9a zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého vykonanie vnútornej administratívnej kontroly potvrdzujú zamestnanci uvedení v § 9 ods. 2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou zverejňovania informácií uvedených v profile verejného obstarávateľa bolo zistené, že informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, zverejnená dňa 03.07.2015, obsahovala iba oznámenie o výsledku obstarávania úspešnému uchádzačovi, a teda neobsahovala poradie uchádzačov a zároveň nebola zverejnená bezodkladne po vyhodnotení ponúk a zaslaní oznámení uchádzačom (zaslané dňa 16.06.2015). Uvedenú informáciu je potrebné zverejniť bezodkladne čo vyplýva aj z metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 7359-5000/2014 z 30.06.2014. Na základe uvedeného kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk povinný zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Tisinec

IČO
00331082
Sídlo
Tisinec 1, 09101 Tisinec
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
05.08.2018 - 11.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie nebola zverejnená vo vestníku, na profile verejného obstarávateľa a ani webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Na profile ani na webovom sídle nie sú zverejňované súhrnné správy o podlimitných zákazkách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Vavrečka

IČO
00314951
Sídlo
Vavrečka 203, 02901 Vavrečka
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
17.06.2018 - 05.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt konal nehospodárne, nakoľko oba typy svietidiel boli obstarané drahšie ako bola stanovená horná hranica priemeru stanovená TUKE. V prípade svietidla Megin M 62 W bola obstarávacia cena jedného kusa svietidla drahšia o 11,90 EUR s DPH čo predstavuje predraženie o 2,07%. V prípade svietidla Megin M 35 W bolo predraženie na jedno svietidlo 184,71 EUR s DPH, čo predstavuje predraženie o 51% z hornej hranice priemeru ceny stanovenej TUKE. Svietidlá Megin M 35 W boli dodané v počte 132 kusov, čo predstavuje predraženie na svietidlách typu 35 W o 24 381,72 EUR s DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt zverejnil zmluvu s dodávateľom FOR REGION, s.r.o. dňa 07.12.2015, čiže účinnosť nadobudla 08.12.2015. Avšak dodávateľ začal s realizáciou už 02.12.2015, kedy obec odovzdala stavenisko.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
NKÚ SR identifikoval rozdielne termíny realizácie diela vo víťaznej ponuke a v zmluve o dielo s víťazným uchádzačom. Rozdiel je 6 dní. Nedostatok síce nemal vplyv na výsledok verejného obstarávania, ale je zrejmé, že nešlo o omyl v písaní, nakoľko samotná realizácia diela trvala v skutočnosti 18 dní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V svetelnotechnickej štúdií autorizovaný stavebný inžinier odporučil vymeniť všetky svietidlá v obci za LED 62 W a LED 35W. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, v prílohe č. 5 (čestné vyhlásenie o plnení technických požiadaviek) uviedol, že príkon svietidla má spĺňať hodnoty 26 W a 44 W. Víťazný uchádač FOR REGION, s.r.o., opravil požadované hodnoty verejného obstarávateľa na hodnoty zo svetelnotechnickej štúdie (62 W a 35 W) bez opravy verejného obstarávateľa a tieto typy svietidiel aj nacenil. Podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí diela boli namontované svietidlá 62 W a 32W. V správe o východiskovej odbornej prehliadke zo dňa 21.12.2015, ktorú vyhotovil rovnaký autorizovaný stavebný inžinier ako svetelnotechnickú štúdiu sa však uvádza, že inštalovaný výkon je 26 W a 80W. Obec Vavrečka sa niekoľkokrát v súťažných podkladoch odvoláva na technické parametre stanovené svetelnotechnickej štúdií. Kontrolovaný subjekt nevykonal dostatočnú kontrolu parametrov v súťažných podkladoch ani parametrov v správe o východiskovej odbornej prehliadke.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Obec Veľký Kýr

IČO
00309109
Sídlo
Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
13.06.2018 - 14.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z predložených dokladov nie je zrejmé, akým spôsobom verejný obstarávateľ stanovil úrokovú sadzbu vo výške 5,17 % p.a. na prefinancovanie modernizácie VOS zhotoviteľom na obdobie trvania zmluvného vzťahu 15 rokov a tiež, akým spôsobom stanovil náklady na prevádzku VOS po modernizácii v stanovenom rozsahu v zmysle auditu za obdobie trvania zmluvného vzťahu 15 rokov vo výške 115 106,40 EUR bez DPH. V zmysle § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Vyškovce nad Ipľom

IČO
00307661
Sídlo
Vyškovce nad Ipľom 132, 93577 Vyškovce nad Ipľom
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
17.06.2018 - 11.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Verejný obstarávateľ nedokázal predložiť dokumentáciu z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nepostupovala v zmysle uznesenia § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého, verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Obec si nesplnila povinnosť v zmysle § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.

Obec Závod

IČO
00310158
Sídlo
Sokolská 243, 90872 Závod
Kontrolované obdobie
2013-2017
Termín kontroly
11.06.2018 - 17.09.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť