Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2010/0003
Názov:
"Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec

IČO
35910925
Sídlo
Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie pokynu k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu a neuvedenie správnych údajov v ŽoP č.1 a ŽoP č. 2 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie termínu predloženia monitorovacích správ projektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
uvedenie nesprávych údajov v ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2 a uvedením nepravdivých informácií v zápisnici z výberového konania na dodávateľa ovocných stromčekov a predvýsadbových prác (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nearchivovanie všetkých dokladov týkajúcich sa realizácie projektu - Zmluvu o poskytnutí NFP vrátane jej dodatkov, ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2, doklady z prieskumov trhu, monitorovacie správy (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nesprávne zaúčtovaný príjem NFP v roku 2006 v prospech účtu 648 000 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nedodržané platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vedenie účtovníctva - nedodržané platné postupy účtovania, uhradenie dodávateľských faktur na základe nepreukázateľných účtovných dokladov podľa § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vedenie účtovníctva na základe nepreukázateľných účtovných dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zápisnice z výberových konaní neobsahovali všetky náležitosti, nezaslanie oznámenia o výsledku výberového konania zúčastneným uchádzačom, (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nedodržanie pokynu k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu a neuvedenie správnych údajov v ŽoP č.1 a ŽoP č. 2 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie termínu predloženia monitorovacích správ projektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
uvedenie nesprávych údajov v ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2 a uvedením nepravdivých informácií v zápisnici z výberového konania na dodávateľa ovocných stromčekov a predvýsadbových prác (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nearchivovanie všetkých dokladov týkajúcich sa realizácie projektu - Zmluvu o poskytnutí NFP vrátane jej dodatkov, ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2, doklady z prieskumov trhu, monitorovacie správy (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nesprávne zaúčtovaný príjem NFP v roku 2006 v prospech účtu 648 000 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nedodržané platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vedenie účtovníctva - nedodržané platné postupy účtovania, uhradenie dodávateľských faktur na základe nepreukázateľných účtovných dokladov podľa § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. (počet porušení: 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevedenie účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. a platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vedenie účtovníctva na základe nepreukázateľných účtovných dokladov (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zápisnice z výberových konaní neobsahovali všetky náležitosti, nezaslanie oznámenia o výsledku výberového konania zúčastneným uchádzačom, (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

AGROSEV, spol. s r.o., Detva

IČO
36033499
Sídlo
Bottova 1, 96213 Detva
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP, na Zmluve o poskytnutí NFP, nebol uvedený dátum, kedy bola zmluva podpísaná za spoločnosť AGROSEV, spol. s r.o., Detva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.

AP ANDREAS spol. s r. o.

IČO
31710085
Sídlo
Hlavná 28, 04313 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ nepredložil originál žiadosti o poskytnutie NFP a ziadosť o platbu nepredložil vôbec (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Doklady súvisiace s poskytnutým NFP bol konečný prijímateľ uchovávať v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Monitorovacie správy neboli platobnej agentúre predložené v termíne. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nedodržanie podmienok určených v Zmluve o poskytnutí NFP (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Agrodružstvo Bystré

IČO
36485055
Sídlo
Bystré 606, 09434 Bystré
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KS mal povinnosť vytvoriť samostatný analytický účet pre účtovanie o obstaraní majetku z prostriedkov EÚ. (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS mal povinnosť vytvoriť samostatný analytický účet pre účtovanie o obstaraní majetku z prostriedkov EÚ. (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS mal povinnosť vytvoriť samostatný analytický účet pre účtovanie o obstaraní majetku z prostriedkov EÚ. (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KS nesprávne účtoval výdavku za poskytnutie poradenskej služby na účte obstarania majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS nesprávne účtoval výdavky za poskytnutie poradenskej služby na účte obstarania majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS navýšil obstarávaciu cenu zakúpeného dlhodobého majetku pri jeho zaradení do používania o alikvotnú časť uhradených nákladov za poskytnutie poradenskej služby. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
KS navýšil obstarávaciu cenu zakúpeného dlhodobého majetku pri jeho zaradení do používania o alikvotnú časť uhradených nákladov za poskytnutie poradenskej služby. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
KS v stanovenej lehote písomne neoznámil SORO podstatné zmeny a skutočnosti týkajúce sa nedodržania lehoty ukončenia projektu v dôsledku oneskorenej dodávky stroja.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KS uviedol v záverečnej ŽoP nesprávny dátum vyhotovenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KS neuhradil dodávateľskú faktúru do 14 dní od jej vystavenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KS neuhradil fakturovanú cenu obstaraných strojov v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Agromäso, družstvo

IČO
36408140
Sídlo
Bystrička 152, 03804 Bystrička
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP zo skutočne uhradených výdavkov podľa účtovných dokladov a nie z ich schválenej výšky podľa rozpočtu projektu (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržaním požadovanej výšky rozpočtu projektu v 6 položkách, kontrolovaný subjekt požiadal o poskytnutie NFP vo výške presahujúcej schválený NFP (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržaný harmonogram schválených aktivít projektu ktoré mal vykonať v roku 2006 a boli uskutočnené až v roku 2007 (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
v žiadosti o platbu kontrolovaný subjekt neuviedol koniec obdobia preukazujúceho oprávnenosť výdavkov projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
v žiadostiach o platbu kontrolovaný subjekt neuvádzal názvy výdavkov podľa schválených položiek oprávnených nákladov projektu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt vo výzve ani v súťažných podkladoch neuviedol kritérium na vyhodnotenie ponúk obstarávania (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
kontrolovanému subjektu neboli predložené čestné vyhlásenia členov hodnotiacej komisie pri vyhodnotení cenových ponúk obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
v monitorovacej správe projektu kontrolovaný subjekt neuviedol realizované aktivity projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

COLLAGEN SLOVAKIA,s.r.o. Partizánske

IČO
36313025
Sídlo
Kúpeľná 193, 95830 Partizánske
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ predložil poskytovateľovi pomoci tri monitorovacie správy po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Konečný prijímateľ podstatne zmenil projekt, keď ukončil produktívnu činnosť v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Konečný prijímateľ ukončením svojej produktívnej činnosti porušil pravidlá a podmienky za ktorých mu boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Di Mihálik, s.r.o

IČO
36393011
Sídlo
Jesenského 1089/11, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne vyplnené údaje v ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2 (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie pokynu k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu a neuvedenie úplných údajov v ŽoP č. 1 a ŽoP č. 2 (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
neuvedenie pravdivých a úplných informácií v dokladoch, ktoré predkladal SORO, nesprávne vyplňovanie monitorovacích správ (počet porušení: 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie termínu predloženia monitorovacích správ projektu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nearchivovanie všetkých dokladov týkajúcich sa realizácie projektu - doklady preukazujúce oprávnenosť účasti vo výberovom konaní, monitorovacie správy (počet porušení: 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nesprávne zaúčtovaný príjem NFP v prospech účtu 345 100 - Ostatné dane a poplatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nedodržané platné postupy účtovania pri zaúčtovaní príjmu NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne vedenie účtovníctva - nedodržané platné postupy účtovania zaúčtovania príjmu NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
dodávateľské faktúry neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v zápisnici z výberového konania nebola uvedená relatívna váha a spôsob výberu podľa jednotlivých kritérií, nezaslanie oznámenia o výsledku výberového konania zúčastneným uchádzačom, (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nehospodárne použitie verejných prostriedkov - vo výberovom konaní nebola vybraná najlacnejšia ponuka, pričom kritériami výberu bola cena, platobné a servisné podmienky, vybraná ponuka bola zdôvodnená lepším technickým riešením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny za nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

FARMAVET, s.r.o.

IČO
31560083
Sídlo
Sklabinská 20, 03772 Martin
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP zo skutočne uhradených výdavkov podľa účtovných dokladov a nie z ich schválenej výšky podľa rozpočtu projektu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržaním požadovanej výšky rozpočtu projektu v 5 položkách, kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP vo výške presahujúcej schválený NFP (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nesprávne uviedol položku oprávneného nákladu výdavku projektu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu predloženia monitorovacej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP zo skutočne uhradených výdavkov podľa účtovných dokladov a nie z ich schválenej výšky podľa rozpočtu projektu (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedodržaním požadovanej výšky rozpočtu projektu v 5 položkách, kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP vo výške presahujúcej schválený NFP (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nesprávne uviedol položku oprávneného nákladu výdavku projektu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nedodržal lehotu predloženia monitorovacej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

FILAGRO plus, spol. s r.o.

IČO
36620327
Sídlo
Vajanského 2928, 98701 Lučenec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kúpne zmluvy boli uzatvorené po termíne viazanosti cenových ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Ing. Zuzana Čierňavová - RIAVA

IČO
34359681
Sídlo
Nová Bystrica 64, 02305 Nová Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedenie pravdivých a úplných informácií v dokladoch, ktoré predkladal SORO, nesprávne vyplnenie monitorovacích správ (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kúpna zmluva na odvoznú súpravu neobsahovala ustanovenie o oprávnenosti kontrolných orgánov voči dodávateľovi ako tretej osobe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nearchivovanie všetkých dokladov týkajúcich sa realizácie projektu - ŽoP č. 1, monitorovacie správy, (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nevedenie jasne rozlíšeného účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
porušenie finančnej disciplíny za použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia - zakúpením dvoch odvozných súprav vo vyššej cene, ako bolo uvedené v predloženej víťaznej ponuke v obchodnej verejnej súťaži
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže pred konečným termínom na predloženie ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
zo šiestich predložených ponúk dvaja uchádzači nesplnili podmienky účasti v súťaži - napriek tomu boli zaradení do súťaže (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
neupovedomenie uchádzačov súťaže o výsledku do troch dní (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
technické parametre predmetu projektu jedného z uchádzačov súťaže neboli v slovenskom jazyku ; zápisnica z vyhodnotenia ponúk neobsahovala zoznam cenových ponúk podľa uchádzačov s dátumom ich prijatia, spôsob vyhodnotenia ponúk a zdôvodnenie víťazných ponúk (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nesprávne vyplnené údaje v ŽoP č. 1 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
NFP bol prijatý na iný bankový účet, ako bolo uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržanie pokynu k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa o platbu a neuvedenie úplných údajov v ŽoP č. 1 (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nearchivovanie všetkých obchodných dokumentov súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu - súťažných ponúk (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

MECOM GROUP s.r.o.

IČO
31735151
Sídlo
Poľná 4, 06683 Humenné
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

KP tým, že podal dve monitorovacie správy oneskorene, nekonal v súlade s čl. X ods. 2 zmluvy o poskytnutí NFP .
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
KP uvedením neúplných údajov v monitorovacích správach, nekonal v súlade s čl. X ods. 3 zmluvy o poskytnutí NFP .
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o splnomocnení, podmienky výkonu kontroly; zosúladenie organizacného poriadku MP SR s IM RO (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné

MÄSOPRODUKT BARDEJOV, spol. s r.o.

IČO
36462896
Sídlo
Železničná 4, 09412 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

NAVI, spol. s r.o.

IČO
31618651
Sídlo
Dlhá 52, 97180 Prievidza
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ predložil poskytovateľovi pomoci štyri monitorovacie správy po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

POĽNONÁKUP VRANOV, s. r. o.

IČO
36486507
Sídlo
Železničná 4, 09412 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt zaradil v účtovníctve obstarané nehnuteľnosti do svojho majetku pred nadobudnutím vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností. (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zaradil v účtovníctve obstarané nehnuteľnosti do svojho majetku pred nadobudnutím vlastníctva povolením vkladu do katastra nehnuteľností. (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval odmenu dodávateľa za vypracovanie znaleckého posudku, ktorý bol stanovený ako bežný výdavok, na účet obstarania majektu - 04291 – Obstaranie, rekonštrukcia – Humenné.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt zaúčtoval odmenu dodávateľa za vypracovanie znaleckého posudku, ktorý bol stanovený ako bežný výdavok, na účet obstarania majektu - 04291 – Obstaranie, rekonštrukcia – Humenné.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt navýšil obstarávaciu cenu zakúpenej Stavby s. č. 2773 pri jej zaradení do používania o sumu uhradených nákladov za vypracovanie znaleckého posudku uplatnených v rámci realizácie projektu ako bežný náklad.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt navýšil obstarávaciu cenu zakúpenej Stavby s. č. 2773 pri jej zaradení do používania o sumu uhradených nákladov za vypracovanie znaleckého posudku uplatnených v rámci realizácie projektu ako bežný náklad.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru"Necpaly - Žabokreky

IČO
00196771
Sídlo
Necpaly 226, 03812 Necpaly
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie lehoty zaslania monitorovacej správy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
v monitorovacej správe projektu kontrolovaný subjekt neuviedol realizované aktivity projektu za rok 2008
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
kontrolovaný subjekt nezriadil trojčlennú komisiu na vyhodnotenie ponúk vyhláseného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
kontrolovaný subjekt vo výzve ani v súťažných podkladoch neuviedol kritérium na vyhodnotenie ponúk obstarávania (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
kontrolovanému subjektu neboli predložené čestné vyhlásenia členov hodnotiacej komisie pri vyhodnotení cenových ponúk obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2003 Z.z.
v žiadosti o platbu kontrolovaný subjekt požiadal o preplatenie NFP nad rámec schválenej výšky podľa uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nedodržaný harmonogram schválených aktivít projektu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Poľnohospodárske družstvo "Radošinka"

IČO
00205851
Sídlo
Nitrianska 512/108, 95607 Veľké Ripňany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP- KP nepredložil ku kontrole kúpne zmluvy s dodávateľom na predmet projektu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v analytickej evidencii jednotlivých zložiek nadobudnutého dlhodobého hmotného majetku vedeného na inventárnych kartách nebola uvedená suma poskytnutého NFP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove

IČO
00200531
Sídlo
Kapušany 568, 08212 Kapušany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Zavar

IČO
00208451
Sídlo
Mlynská 8, 91926 Zavar
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

účtovný doklad neobsahoval peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovníctvo nebolo vedené správne, t.j. podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovníctvo nebolo vedené správne, t.j. podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný doklad neobsahoval peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovníctvo nebolo vedené správne, t.j. podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovníctvo nebolo vedené správne, t.j. podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom

IČO
00208558
Sídlo
Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"Nedodrž. Ustanov. Nariad.Komisie c. 438/2001, nariad. Rady 1260/1999, Usmernenia c. 11/2207 (počet porušení 2)"
Typ nedostatku: Iné

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora

IČO
31827306
Sídlo
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92940 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v dohodách o pracovnej činnosti nebol uvedený rozsah pracovného času (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nebola vedená evidencia pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali práce na základe dohody o pracovnej činnosti (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
verejné prostriedky boli použité na účely, ktoré neboli v súlade s osobitnými predpismi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
bola porušená finančná disciplína tým, že prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v dohodách o pracovnej činnosti nebol uvedený rozsah pracovného času (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nebola vedená evidencia pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávali práce na základe dohody o pracovnej činnosti (počet porušení: 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
pri používaní verejných prostriedkov nebola zachovaná hospodárnosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
verejné prostriedky boli použité na účely, ktoré neboli v súlade s osobitnými predpismi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
bola porušená finančná disciplína tým, že prišlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Ryba Žilina, spol. s r.o.

IČO
31563490
Sídlo
Hviezdoslavova 5, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nearchivovanie dodatku ku zmluve o poskytnutí NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nesprávne uvedená suma, ktorú KP požadoval preplatiť na základe tejto žiadosti z EÚ a ŠR SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nesprávne uvedená suma, ktorú KP požadoval preplatiť na základe tejto žiadosti z EÚ a ŠR SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Absentovalo potvrdenie o prijatí ŽoP SORO/RO. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
V ŽoP chýbal rozpis realizovaných prác (v časti 7 Zoznam uhradených výdavkov), ktoré by korešpondovali s názvami výdavkov v schválenej Žiadosti o poskytnutie NFP (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
6 z celkového počtu 25 predložených faktúr chýbal rozpis prác v súlade so schválenou Žiadosťou o poskytnutie NFP (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Nearchivovanie dokladov týkajúce sa zasielania MS SORO/RO (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

SMARAGD, v.o.d., družstvo

IČO
36389897
Sídlo
Kysucká cesta 1, 01253 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zaradenie nadobudnutého majetku na nesprávny majetkový účet.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V zmluvách uzatvorených s dodávateľmi tovarov, prác a služieb absentovalo príslušné ustanovenie, že oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči týmto tretím osobám uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
MS boli odoslané po zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Vladimír Hamara

IČO
11740566
Sídlo
Práznovce 152, 95501 Práznovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP - KP nepredložil kontrolnej skupine NKÚ SR počas výkonu kontroly, vo vybraných prípadoch, originály dodávateľských faktúr príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty, ale fotokópie dokladov, ktorými KP preukazoval vykonanie prác a dodávok tovarov a vynaloženie výdavkov na projekt. Konanie KP nebolo v súlade s čl. VII ods. 7 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty si ponecháva KP.KP tiež nezabezpečil plnenie čl. XI ods. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas 5-tich rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom obchodných dokumentov KP, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu a v nadväznosti na čl. XI ods. 1 zmluvy o poskytnutí NFP, v zmysle ktorého je KP povinný preukázať kontrolným zamestnancom oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP. KP tým, že nearchivoval zmluvy s dodávateľmi na obstaranie predmetu projektu ako doklady týkajúce sa poskytnutého NFP, v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., najmenej však 5 rokov od poslednej platby, nekonal v súlade s čl. X ods. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie finančnej disciplíny nedodržaním pravidiel a podmienok zmluvy o NFP - KP nepredložil kontrolnej skupine NKÚ SR počas výkonu kontroly, vo vybraných prípadoch, originály dodávateľských faktúr príp. dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty, ale fotokópie dokladov, ktorými KP preukazoval vykonanie prác a dodávok tovarov a vynaloženie výdavkov na projekt. Konanie KP nebolo v súlade s čl. VII ods. 7 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého rovnopis originálu faktúry, príp. dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty si ponecháva KP.KP tiež nezabezpečil plnenie čl. XI ods. 2 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas 5-tich rokov po skončení realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým originálom obchodných dokumentov KP, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu a v nadväznosti na čl. XI ods. 1 zmluvy o poskytnutí NFP, v zmysle ktorého je KP povinný preukázať kontrolným zamestnancom oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP. KP tým, že nearchivoval zmluvy s dodávateľmi na obstaranie predmetu projektu ako doklady týkajúce sa poskytnutého NFP, v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., najmenej však 5 rokov od poslednej platby, nekonal v súlade s čl. X ods. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť