Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2016/1050
Názov:
Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je kontrola výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 až 2014 so za
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská konsolidačná, a.s.

IČO
35776005
Sídlo
Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2014
Termín kontroly
07.02.2016 - 17.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri tvorbe a použití rezerv na pohľadávky postúpené zo Sociálnej poisťovne, z krajských riaditeľstiev PZ SR, zo spoločnosti Veriteľ, a.s. a zo zdravotných poisťovní nebola v roku 2013 dodržaná zásada opatrnosti na riziká a straty podľa § 19 ods. 1 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, nakoľko rezerva na uvedené postúpené pohľadávky bola vytvorená v hodnote o 1 079 353 eur nižšej, čím bol v roku 2013 nesprávne vykázaný konečný zostatok bilančnej pasívnej položky v Súvahe na riadku č. 092 - Ostatné dlhodobé rezervy a konečný zostatok nákladovej položky vo Výkaze ziskov a strát na riadku č. 23 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s následným dopadom na výšku výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 23054/2002-92
V Smernici č. 103 Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom Slovenskej konsolidačnej, a. s. absentuje stanovenie lehoty, v ktorej sa má vykonať likvidácia neupotrebiteľného a nepoužiteľného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluva na poskytnutie audítorských a poradenských služieb bola medzi zmluvnými stranami uzavretá dňa 08.11.2013, t. j. po lehote viazanosti ponúk určenej do 30. 09. 2013, čo nebolo v súlade v súlade s § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Chýba člen dozornej rady, ktorého volia zamestnanci spoločnosti a dozorná rada nemala dostatočný počet zasadnutí v kalendárnom roku,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri postupe a spôsobe vymáhania daňových a colných pohľadávok postúpených z Finančného riaditeľstva SR bolo zistené, že: o SK, a. s. postupovala v konkurzných konaniach podľa platných predpisov a internej smernice na vymáhanie nedoplatkov, o u niektorých subjektov v likvidácii neboli zaznamenané úkony smerujúce k vymoženiu postúpených daňových nedoplatkov. Bolo zistené, že išlo o spoločnosti v predĺžení, bez nehnuteľného majetku a tiež neboli dostupné ich účtovné závierky, o výzvy na úhradu daňových a colných nedoplatkov neboli zasielané na všetky pohľadávky, resp. boli zasielané s veľkým časovým odstupom od postúpenia pohľadávky. Podľa vyjadrenia SK, a. s. sú pohľadávky hodnotené z hľadiska premlčateľnosti práva ich vymáhania a celkovej efektívnosti ďalšieho vymáhania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť