Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2010/0009
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Liptovský Mikuláš

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

bol vypracovaný záznam o kontrole
bol vypracovaný záznam o kontrole
neuvedené
Kontrolovaný subjekt neuložil pokuty za nepodanie daňového priznania v zákonnej lehote a sankčné úroky v súlade s prijatým opatrením, v lehote do 60 dní od vzniku sutočnosti zakladajúcej dôvod alebo vznik zákonnej podmienky. Nesplnením však nedošlo k porušeniu zákona dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona o správe daní a poplatkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedené
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Späť