Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2010/0014
Názov:
Kontrola evidencie a využívania nehnuteľného majetku a kontrola plnenia opatrení z kontroly nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Colný úrad Trnava

IČO
38844029
Sídlo
Ružová ulica 3, 91870 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebola predložená dokumentácia preukazujúca, že správca pohľadávky štátu postupoval v zmysle zákona (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Colný úrad Žilina

IČO
30844029
Sídlo
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebola zmenená výška úrokov z omeškania podľa príslušného ustanovenia (počet porušení: 3)
nebola zmenená výška úrokov z omeškania podľa príslušného ustanovenia (počet porušení: 3)
nájom nebytového priestoru nebol uzatvorený s PO podľa Občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nebol dodržaný termín splnenia prijatého opatrenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nehnuteľný majetok v správe CR SR nebol poistený, správca nevyužil všetky právne prostriedky na jeho ochranu, chátranie a znehodnocovanie majetku (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
správca nenaložil s prebytočným majetkom štátu bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou keď nekonal vo veci predaja prebytočného majetku (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 189/1992 Zb.
Na liste vlastníctva bol nesprávne uvedený vlastník dlhodobého nehmotného majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Pri uzatvorení zmluvy o nájme nebytových priestorov bol zistený rozpor účinnosti tejto zmluvy vzhľadom na platnosť a účinnosť predchádzajúcej platnej zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
So záznamom kontroly nebol oboznámený prvý námestník CÚ (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neuvedenie nehnuteľného majetku do inventúrneho súpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie nehnuteľného majetku do inventúrneho súpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedenie nehnuteľného majetku do inventúrneho súpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
správca nezabezpečil zapísanie nehnuteľností do katastra
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
na listoch vlastníctva k nehnuteľnostiam bolo ako vlastník majetku štátu nesprávne zapísané CR SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Štatút
služobné byty využívali nájomcovia, ktorí boli vo výsluhovom dôchodku, t.j. neboli zamestnancami colného úradu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 189/1992 Zb.
služobné byty využívali nájomcovia, ktorí boli vo výsluhovom dôchodku, t.j. neboli zamestnancami colného úradu (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 189/1992 Zb.
na listoch vlastníctva k nehnuteľnostiam nebola ako výhradný vlastník majetku štátu zapísaná Slovenská republika (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
správca aj po vydaní kolaudačných rozhodnutí evidoval nehnuteľný majetok štátu na účte 042 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
správca nezabezpečil zapísanie nehnuteľností do katastra
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
správca nevyužil všetky právne prostriedky na ochranu nehnuteľného majetku, keď došlo k jeho chátraniu a znehodnocovaniu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
neuvedené
neuvedené
neuvedené
neuvedené
Nesprávny zápis vlastníka nehnuteľného majetku štátu v LV
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nesplnenie opatrenia
Typ nedostatku: Iné
nezabezpečenie zapísania nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
užívanie nebytových priestorov v rozpore s kolaudačným rozhodnutím
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
prenajatie nebytových priestorov na účely nepovolené zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 116/1990 Zb.
neudržiavanie nehnuteľného majetku štátu v riadnom stave a nezabezpečenie proti poškodeniu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
čiastočne splnenie opatrenia
Typ nedostatku: Iné
nesplnenie opatrenia
Typ nedostatku: Iné
nevyhovujúci technicky a hygienický stav budovy - majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 50/1976 Z.z.
Porušenie zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacích s nájmom bytov a s bytovými náhradami v tom, že služobný byt č. 1 nachádzajúci sa na iulici M.V. Miškovského v meste Bardejov nebol v čase výkonu kontroly prenajímaný a využívaný v súlade s vymedzeným účelom. Správa colného úradu v Bardejove ho v tomto čase využívala na uskladnenie zadržaného tovaru a uskladnenie uniforiem.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť