Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-065/2010/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov v programovom období 2007 – 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Gymnázium

IČO
00160890
Sídlo
Veľká Okružná 22, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ŽoP neobsahovala podpis štatutárneho zástupcu, prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Vo výzve na predkladanie ponúk bola uvedená suma s DPH, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona , podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a § 99 ods. 1 písm. a) zákona , podľa ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vo výzve na predkladanie ponúk bola uvedená suma s DPH, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona , podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a § 99 ods. 1 písm. a) zákona , podľa ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Gymnázium požadovalo od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky o oprávnení podnikať v predmete zákazky predložením dokladu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu lehoty na predloženie ponúk, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 písm. e) zákona podľa ktorého uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti ..."o oprávnení podnikať"...a to bez časového obmedzenia. Gymnázium v tomto prípade určilo podmienku účasti nad rámec zákona.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V potvrdení o prevzatí ponuky nebolo uvedené miesto prevzatia ponuky, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 prvá veta) zákona, podľa ktorého ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dokumenty týkajúce sa verejných obstarávaní neobsahovali povinné informácie, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s Článkom 4 ods. 8 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP, podľa ktorého prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto Článku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Predbežnou finančnou kontrolou nebola overená žiadna zo zmlúv uzatvorených na základe verejného obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 zákona, podľa ktorého finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
ŽoP neobsahovala podpis štatutárneho zástupcu, prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Vo výzve na predkladanie ponúk bola uvedená suma s DPH, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona , podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a § 99 ods. 1 písm. a) zákona , podľa ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vo výzve na predkladanie ponúk bola uvedená suma s DPH, čo nebolo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona , podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty a § 99 ods. 1 písm. a) zákona , podľa ktorého pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Gymnázium požadovalo od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky o oprávnení podnikať v predmete zákazky predložením dokladu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu lehoty na predloženie ponúk, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 písm. e) zákona podľa ktorého uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti ..."o oprávnení podnikať"...a to bez časového obmedzenia. Gymnázium v tomto prípade určilo podmienku účasti nad rámec zákona.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V potvrdení o prevzatí ponuky nebolo uvedené miesto prevzatia ponuky, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 39 ods. 2 prvá veta) zákona, podľa ktorého ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dokumenty týkajúce sa verejných obstarávaní neobsahovali povinné informácie, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s Článkom 4 ods. 8 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP, podľa ktorého prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a) a b) tohto Článku.(počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Predbežnou finančnou kontrolou nebola overená žiadna zo zmlúv uzatvorených na základe verejného obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 zákona, podľa ktorého finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou nebola overená žiadna zo zmlúv uzatvorených na základe verejného obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 zákona, podľa ktorého finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou nebola overená žiadna zo zmlúv uzatvorených na základe verejného obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 zákona, podľa ktorého finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou. (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Gymnázium

IČO
00161098
Sídlo
Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepreviedol do 3 pracovných dní finančné prostriedky do rozpočtu svojho zriaďovateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreviedol do 3 pracovných dní finančné prostriedky do rozpočtu svojho zriaďovateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreviedol do 3 pracovných dní finančné prostriedky do rozpočtu svojho zriaďovateľa
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby všetky dokumenty a písomné výstupy Projektu obsahovali odkaz na ópsku úniu a znak ópskej únie ako aj odkaz na ópsky sociálny fond (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil, aby všetky dokumenty a písomné výstupy Projektu obsahovali odkaz na ópsku úniu a znak ópskej únie ako aj odkaz na ópsky sociálny fond
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Majetok získaný z NFP nebol poistený po jeho nadobudnutí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Majetok získaný z NFP nebol poistený po jeho nadobudnutí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil otvorenie osobitného účtu na projekt, ak bol NFP úročený
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil otvorenie osobitného účtu na projekt, ak bol NFP úročený
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva

Gymnázium Ladislava Novomeského

IČO
00605786
Sídlo
Tomášikova 2, 82729 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dohodách o vykonaní práce nebola vymedzená doba, v ktorej sa mala pracovná uloha zacať (počet porušení 34)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Pri vyučtovaní cestovných príkazov nebola dodržaná zákonom stanovená lehota (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
V zmluve neboli stanovené sankcie pre druhú zmluvnú stranu v prípade porušenia zmluvných podmienok (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Na dokladoch z predbežnej finančnej kontroly nebol uvedený podpis (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Gymnázium duklianských hrdinov

IČO
00161233
Sídlo
Komenského 16, 08924 Svidník
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina školy neobsahovala vecné a finančné vyjadrenie majetku, ktorý škola spravuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.

Obchodná akadémia

IČO
00162124
Sídlo
Veľká Okružná 32, 01157 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti, keď výzva na predloženie ponuky bola zaslaná aj spoločnosti, ktorá zabezpečovala realizáciu projektu dodávateľským spôsobom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v súťažných podkladoch kontrolovaný subjekt uviedol, že podmienkou účasti bolo predloženie dokladu o oprávnení podnikať nie staršom ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v súťažných podkladoch boli uvedené rozdielne podmienky účasti ako v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nebola dodržaná lehota na podpísanie Zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania od predloženia komplexnej dokumentácie riadiacemu orgánu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
neuvádzanie pravdivých informácií v monitorovacej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
písomné výstupy Projektu neobsahovali minimálne informácir pre oblasť publicity a informovanosti (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nenahlásenie zmeny harmonogramu realizácie projektu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
na Zmluve o dielo nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti, keď výzva na predloženie ponuky bola zaslaná aj spoločnosti, ktorá zabezpečovala realizáciu projektu dodávateľským spôsobom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v súťažných podkladoch kontrolovaný subjekt uviedol, že podmienkou účasti bolo predloženie dokladu o oprávnení podnikať nie staršom ako 3 mesiace
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v súťažných podkladoch boli uvedené rozdielne podmienky účasti ako v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nebola dodržaná lehota na podpísanie Zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania od predloženia komplexnej dokumentácie riadiacemu orgánu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
neuvádzanie pravdivých informácií v monitorovacej správe
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
písomné výstupy Projektu neobsahovali minimálne informácir pre oblasť publicity a informovanosti (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
nenahlásenie zmeny harmonogramu realizácie projektu (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Zmluva
na Zmluve o dielo nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obchodná akadémia Sereď

IČO
00400238
Sídlo
Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne vypĺňanie pracovných výkazov čím nebolo možné preukázať čas a miesto výkonu práce na projekte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prijímateľ nepreukázal stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ nepreukázal stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ ako verejný obstarávateľ neevidoval všetky doklady a neuchovával ich päť rokov po uzatvorení zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ neoveril predbežnou finančnou kontrolou niektoré pripravované finančné operácie (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
prijímateľ neoveril predbežnou finančnou kontrolou niektoré pripravované finančné operácie (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nesprávne vypĺňanie pracovných výkazov čím nebolo možné preukázať čas a miesto výkonu práce na projekte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prijímateľ nepreukázal stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ nepreukázal stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ ako verejný obstarávateľ neevidoval všetky doklady a neuchovával ich päť rokov po uzatvorení zmluvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
prijímateľ neoveril predbežnou finančnou kontrolou niektoré pripravované finančné operácie (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
prijímateľ neoveril predbežnou finančnou kontrolou niektoré pripravované finančné operácie (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Spoločenstvo vlastníkov bytov Chrobákova ul. 2-12

IČO
31804152
Sídlo
Chrobákova 2122/2, 84454 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Stredná odborná škola

IČO
00159263
Sídlo
Železničná 5, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina školy neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
zriaďovacia listina školy neobsahovala rozhodnutia MŠ SR o zriadení študijných odborov SOŠ do siete škôl
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
priebežné finančné kontroly neoverovali finančné operácie v etape prípravy, ale overovali sa až uskutočnené finančné operácie t.j. išlo o následné finančné kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredná odborná škola

IČO
36064386
Sídlo
Kysucká 14, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Krycí list oboch faktúr neobsahoval dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice

IČO
00893331
Sídlo
Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt oneskorene previedol verejné prostriedky na účet zriaďovateľa v zmysle zmluvy o NFP
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedostatočne vykonávaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola

IČO
17050481
Sídlo
Školská 15, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie postupov účtovania neúčtovaním nákladov do obdobia v ktorom vznikli
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dohoda o vykonaní práce nebola uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo potvrdené podpisom osoby bez uvedenia dátumu jej vykonania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Prevod poskytnutých finančných prostriedkov na účet zriaďovateľa BBSK sa neuskutočnil v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble

IČO
00891550
Sídlo
Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
škola nezabezpečila poistenie majetku bezodkladne po jeho nadobudnutí, čím porušila finančnú disciplínu, pretože nedodržala pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vykonanie predbežnej kontroly nebolo v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť