Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2010/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými verejným vysokým školám
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Prešovská univerzita v Prešove

IČO
17070775
Sídlo
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PU v Prešove tým, že neuzatvorila zmluvu o dielo na predmet zákazky v lehote viazanosti ponúk, postupovala v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zamestnancom neposkytol preddavok pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu, nepostupoval v súlade so zákonom o cestovných náhradách a zároveň tým, že zamestnanec nepredložil doklady na vyúčtovanie predmetnej pracovnej cesty v zákonom stanovenej 10-dňovej lehote a kontrolovaný subjekt nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty v  lehote stanovenej, zákonom o cestovných náhradách. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zamestnancom neposkytol preddavok pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu, nepostupoval v súlade so zákonom o cestovných náhradách a zároveň tým, že zamestnanec nepredložil doklady na vyúčtovanie predmetnej pracovnej cesty v zákonom stanovenej 10-dňovej lehote a kontrolovaný subjekt nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty v  lehote stanovenej, zákonom o cestovných náhradách. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zamestnancom neposkytol preddavok pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu, nepostupoval v súlade so zákonom o cestovných náhradách a zároveň tým, že zamestnanec nepredložil doklady na vyúčtovanie predmetnej pracovnej cesty v zákonom stanovenej 10-dňovej lehote a kontrolovaný subjekt nevykonal vyúčtovanie pracovnej cesty v  lehote stanovenej, zákonom o cestovných náhradách. (počet porušení: 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
KS nedodržal postupy účtovania zaúčtovaním obstaraného tovaru do dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, čím postupoval v rozpore so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne triedil výdavky a použil kapitálové výdavky na obstaranie majetku, ktorého ocenenie bolo nižšie než bola stanovená suma podľa osobitného predpisu, konal v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nesprávne triedil výdavky a použil kapitálové výdavky na obstaranie majetku, ktorého ocenenie bolo nižšie než bola stanovená suma podľa osobitného predpisu, konal v rozpore s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt tým, že v jednom prípade zaúčtoval ako súčasť obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku aj výdavky na prípravu zamestnancov pre budované zariadenia, resp. náklady na ich školenie, postupoval v rozpore s Opatrením MF SR č. 24342/2007-74
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt tým, že v jednom prípade uhradil faktúru v celkovej sume 31 308,78 a z uvedenej ceny uhradil nad rámec oprávnenia 9,68 , postupoval v rozpore sozákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
"Kontrolovaný subjekt tým, že v priebežnej monitorovacej správe č. 2 uviedol nepravdivé a neúplné údaje o realizácii aktivity resp. tým, že deklaroval zrealizovanie a ukončenie aktivity na 100 % k 31.12.2009, pričom nedodržal harmonogram realizácie projektu, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o NFP, porušil čl. 3 ods. 8 zmluvy o NFP. "
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Kontrolovaný subjekt tým, že pri realizácii projektu nepostupoval v zmysle zmluvy o NFP a nedodržal pravidlá a podmienky, za ktorých mu boli verejné prostriedky poskytnuté, porušil finančnú disciplínu § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť