Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-066/2010/0004
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zriaďovacia listina obsahovala nesprávne identifikačné číslo
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
NSK nezosúladil VZN o dani z motorových vozidiel so zákom o miestnych daniach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 302/2001 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali označenie účtov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný rozvrh nebol zosúladený so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovný rozvrh nebol zosúladený so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt zaradil do majetku aj úroky z omeškania a súdne trovy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt zaradil do majetku aj garáž bez preukázateľných účtovných dokladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykonával nesprávne predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť