Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2020/1063
Názov:
Informačný systém krízového riadenia
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť opodstatnenosť obstaraného systému, hospodárnosť /efektivita jeho obstarania a reálna účinn
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017-2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obstaraním systému ISKRA v aktuálnom rozsahu (nadrezortnosť) a pre oblasti (KI, HM, KR, TNN), kde bol porušený princíp legality resp. nebola naplnená udelená povinnosť/oprávnenie došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.1 písm. b) zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, identifikované v zmysle poskytnutia alebo použitia verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššie uvedenému čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Absenciou správneho označenia US na zmluve MH-V-72/2018-OBaKR konal kontrolovaný subjekt v rozpore s ustanovením § 7 ods. 3 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z.z. o administratívnej bezpečnosti, kedy na prednej strane prvého listu vlastnej utajovanej písomnosti na výtlačku, ktorý je určený na založenie k protokolu utajovaných písomností, sa pri označenom stupni utajenia utajovanej písomnosti vyznačí konkrétna položka z vlastného zoznamu utajovaných skutočností právnickej osoby, ktorá svojím obsahom zodpovedá vytváranej utajovanej písomnosti (napríklad „ZUS15“); to neplatí pre hmotný nosič utajovaných písomností podľa § 23 ods. 1. Podľa predloženého metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu, o ktoré sa opiera aj správa z finančnej KnM zo dňa 22.06.2020 v časti „Odpoveď na: Žiadosť o usmernenie na úseku OUS“ na list číslo 14625/2020-1030-25638 zo dňa 21.05.2020 pod číslom 04052/2020/ORD-002, sa dotknuté rámcové dohody týkali zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných prostriedkov v podmienkach MH SR, ktoré sú jednou z oblastí, v ktorej môže vznikať utajovaná skutočnosť. Minister, ako vedúci rezortného šifrového orgánu, v zmysle § 2 nariadenia vlády č. 216/2004 Z. z. vymedzil utajované skutočnosti v rozhodnutí č. 58/2014 ministra hospodárstva SR zo dňa 18.12.2014. V prílohe č. 1 rozhodnutia boli zahrnuté pod položkou č. 42 ako „Súhrnné a čiastkové údaje o druhu a umiestnení prostriedkov šifrovej ochrany informácií v rezorte“ ako oblasť v zmysle § 1 písm. m) nariadenia vlády č. 216/2004, t.j. zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov a pod položkou č. 43 ako „Prostriedky šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, generovania, prevádzky a hospodárenia so šifrovacími kľúčmi, metód a zásad šifrovej ochrany informácií“ ako oblasť v zmysle § 1 písm. o), t.j. výskumu, vývoja, výroby a používania prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností. Pre položku č. 42 boli určené stupne utajenia D a V a pre položku č. 43 boli určené stupne utajenia T, D a V. Článok 2 rozhodnutia ministra hospodárstva uvádzal odôvodnenie označenia utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. Rovnako boli koncipované aj položky v prílohe č. 1 ostatných dvoch rozhodnutí ministra hospodárstva SR. Toto odôvodnenie však neposkytuje jasné a konkrétne dôvody na označenie daných rámcových dohôd a zmlúv z nich vyplývajúcich určeným stupňom utajenia, nakoľko obsahuje len doslovné definície stupňov utajenia obsiahnuté v § 3 ods. 3 až 6 zákona č. 215/2004 Z. z. Uvedenie jasných a konkrétnych dôvodov utajenia konkrétnej utajovanej skutočnosti je v princípe dobrej praxe znakom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 453/2007 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemá podľa poskytnutej dokumentácie (e-mailová komunikácia) záznam o zaevidovaní cenovej ponuky spoločnosti Lomtec ako utajovanej písomnosti, v rozpore s vyššie uvedenými ustanoveniami § 8 Vyhlášky č. 453/2007 Z.z. NBÚ SR o administratívnej bezpečnosti, napriek tomu, že danú ponuku vyhodnotil ako víťaznú.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 453/2007 Z.z.
Kontrolnej skupine napriek vyžiadaniu nebola predložená víťazná cenová ponuka spoločnosti Lomtec v rámci 2. rámcovej dohody. Nezaevidovaním dokumentu ako registratúrneho záznamu porušil kontrolovaný subjekt § 16 Práva a povinnosti pôvodcu registratúry zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. MH SR, ako pôvodca registratúry z činnosti ktorej vzniká registratúra, malo podľa zákona č. 395/2002 Z. z o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (v znení od 01.07.2016 – 24.05.2018) § 16 ods. 2 písm. a) povinnosť evidovať a zároveň podľa písm. e) povinnosť uchovať registratúrny záznam o cenovej ponuke spoločnosti Lomtec z 24.04.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Na doklade potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly k dohode v rámci ISKRA2 absentovali vyjadrenia povinných osôb, čo nie je v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou okrem iného uvádza aj vyjadrenie, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať, resp. či poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Zároveň sa v dokumente potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly nenachádzalo stanovisko povinnej osoby vyjadrujúcej sa k súladu s rozpočtom verejnej správy na príslušný kalendárny rok a iných relevantných oblastí (napr. oddelenie právnych služieb) z dôvodu nedisponovania potrebnou bezpečnostnou previerkou. Základná finančná kontrola tak nebola vykonaná spôsobom aký ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na doklade potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly k dohode v rámci ISKRA3 absentovali vyjadrenia povinných osôb, čo nie je v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou okrem iného uvádza aj vyjadrenie, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať, resp. či poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Zároveň sa v dokumente potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly nenachádzalo stanovisko povinnej osoby vyjadrujúcej sa k súladu s rozpočtom verejnej správy na príslušný kalendárny rok a iných relevantných oblastí (napr. oddelenie právnych služieb) z dôvodu nedisponovania potrebnou bezpečnostnou previerkou. Základná finančná kontrola tak nebola vykonaná spôsobom aký ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Na doklade potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly k dohode v rámci ISKRA4 absentovali vyjadrenia povinných osôb, čo nie je v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého sa na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou okrem iného uvádza aj vyjadrenie, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, či vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať, resp. či poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. Zároveň sa v dokumente potvrdzujúcom vykonanie základnej finančnej kontroly nenachádzalo stanovisko povinnej osoby vyjadrujúcej sa k súladu s rozpočtom verejnej správy na príslušný kalendárny rok a iných relevantných oblastí (napr. oddelenie právnych služieb) z dôvodu nedisponovania potrebnou bezpečnostnou previerkou. Základná finančná kontrola tak nebola vykonaná spôsobom aký ustanovuje zákon.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nevykonaním certifikačného konania a následne nemožnosťou používania systému ISKRA 1 pre účely na aký bol obstaraný, došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu vynaloženiu finančných prostriedkov a zároveň porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.1 písm. j.) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Systém ISKRA 2 bol certifikovaný ako technický prostriedok NBÚ SR 10.12.2018 a bol vydaný certifikát č. C1331 – V/TP na spôsobilosť technického prostriedku na prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia vyhradené. Avšak nebol schválený do prevádzky MH SR z dôvodu nevykonania potrebných organizačno-personálnych zmien. Systém ISKRA 2 preto nebol ani v testovacej ani v produkčnej prevádzke. Týmto konaním došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu vynaloženiu finančných prostriedkov a zároveň porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.1 písm. j.) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Do času výkonu kontroly nebol systém ISKRA 3 používaný a následne bol delimitovaný na NBÚ SR (všetky fázy ISKRA). Týmto konaním došlo k nehospodárnemu a neefektívnemu vynaloženiu finančných prostriedkov a zároveň porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.1 písm. j.) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Realizáciou verzii 3 a 4 ISKRY došlo k zastaraniu a straty účelu verzii 1 a 2, čím došlo k neefektívnemu, neúčinnému a nehospodárnemu vynaloženiu verejných prostriedkov v zmysle porušenia § 31 ods.1 písm. j) zákona č. 524/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. V zmysle technologických zmien je možné konštatovať, že realizáciou etapy ISKRA 3 došlo k nahradeniu dodaných prostriedkov šifrovej ochrany v rámci fáz ISKRA 1 a 2. Dodané prostriedky nebudú využité ani v budúcnosti čím je možné považovať hodnotu ich obstarania za spôsobenú škodu aj z dôvodu neoprávneného a nezákonného obstarania. Realizáciou fázy ISKRA 4 by došlo k úplnému nahradeniu HW a čiastočne aj SW dodaného v rámci ISKRA 1 a 2, t.j. nebude sa využívať na účely, na ktoré bola obstaraná, čo možno považovať za nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynaloženie finančných prostriedkov použitých na ich obstaranie. Obsolétnosť systému ISKRA 1 a 2 učinenými krokmi MH SR a jeho nevyužívanie indikuje spornú potrebu samotného systému a otázne sú tiež okolnosti resp. dôvody rozšírenia o fázu 3 a 4 napriek nevyhodnoteniu prínosov (1 a 2), čím celkový proces vykazuje možné účelové konanie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt bol pri obstaraní povinný postupovať v zmysle uznesenia vlády SR k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR č. 300/2017 platného od 01.07.2017. Súčasťou hodnotenia malo byť aj vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti investície, ktorej súčasťou je definícia cieľa, analýza alternatív, ekonomické hodnotenie (CBA), analýza rizík a výber preferovanej alternatívy. Kontrolovaný subjekt spomenutými dokumentami nedisponoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podpisom dodatku s predĺžením doby realizácie umožnil kontrolovaný subjekt naďalej plniť zmluvu a čerpať finančné prostriedky dodávateľovi v čase, keď už prebiehala kontrola NKÚ SR a z pohľadu systému bolo zrejmé jednoznačné nevyužívanie systému v žiadnej z realizačných fáz resp. verzií. Týmto konaním z pohľadu vynaloženia finančných prostriedkov neefektívne a neúčinne na systém, ktorý nebol používaný, došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods.1 písm. j.) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Z dôvodu chýbajúceho podrobného popisu predmetu dodania s cenou dodaného diela v akceptačných a preberacích protokoloch nebolo možné jednoznačne identifikovať rozsah dodaných tovarov a služieb zachytených v akceptačných resp. preberacích protokoloch v zmysle obsahu prílohy č. 1 zmluvy MH-V-72/2018-OBaKR, čím konalo MH SR v rozpore s ustanovením § 8 ods. 1 v spojení s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve t.j. účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov a účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 432/2002 Z.z.
Vzhľadom na nečerpanie zazmluvnenej podpory k ISKRE 2 a úplnej absencii po realizačnej podpory k ISKRE 3 resp. 4 porušil prijímateľ povinnosti správcu na úseku prevádzky, servisu a podpory informačných technológií verejnej správy podľa § 16 zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Zákon č. 95/2019 Z.z.
Systém ISKRA MH SR sa nepoužíval ani používať nebude na účel, na ktorý bol obstaraný a z pohľadu bezodplatného prevodu ako nepotrebného majetku na NBÚ SR došlo k neefektívnemu, neúčinnému a nehospodárnemu vynaloženiu verejných prostriedkov v zmysle porušenia § 31 ods.1 písm. j) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách sume obstarania IS ISKRA v zmysle predloženej dokumentácie v sume 8 593 911,82 EUR s DPH.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť