Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2012/1070
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Úradu priemyselného vlastníctva SR za rok 2011
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti vykazovaných súm v účtovných a finančných výkazoch
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IČO
30810787
Sídlo
Jána Švermu 43, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úrad za obdobie jedného roka od 28.12.2010 do 05.12.2011 objednal 6 000 balíkov xeroxového papiera, pričom jeho ročná spotreba bola len 1 645 balíkov. V čase výkonu kontroly bol na sklade xeroxový papier v objeme cca jeho trojročnej spotreby. Tým, že Úrad nakupoval nadmerné množstvo xeroxového papiera nekonal v súlade s § 19, ods. 6, zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého sa verejné prostriedky môžu používať na krytie nevyhnutých potrieb. Týmto konaním došlo súčasne k porušeniu finančnej disciplíny v sume 10 036,80 EUR, v zmysle § 31 ods. 1, písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Súd uložil Úradu zaplatiť pokutu v sume 1 659,69 EUR z dôvodu, že Úrad neposkytol vo veci vlastníctva ochrannej známky súčinnosť správcovi konkurznej podstaty bezodkladne ale až po sedemnástich dňoch. Tým, že Úrad v roku 2011 vynaložil verejné prostriedky na úhradu pokuty vo výške 1 659,69 EUR nekonal v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je povinný zachovať hospodárnosť použitia verejných prostriedkov. Týmto konaním došlo súčasne k porušeniu finančnej disciplíny v sume 1 659,69 EUR, v zmysle § 31 ods. 1, písmeno j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
ÚPV uhradil z výdavkového rozpočtového účtu faktúru v sume 2 656,00 EUR za masérske služby pre svojich zamestnancov. Tým, že ÚPV uhradil masáže zamestnancov z prostriedkov výdavkového rozpočtového účtu nekonal v súlade s § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Týmto konaním došlo súčasne k porušeniu finančnej disciplíny v sume 2 656,00 EUR, v zmysle § 31 ods. 1, písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Pokuta v sume 1 659,69 EUR za neposkytnutie súčinnosti správcovi konkurznej podstaty bola riešená v škodovej komisii Úradu, ktorá navrhla zosobniť všetkým zodpovedným pracovníkom 10% z celkovej sumy zaplatenej pokuty. Vedúca služobného úradu zmenila návrh škodovej komisie a rozhodla o upustení od vymáhania náhrady škody. V uvedenom prípade škodová komisia nekonala v súlade s § 115 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), podľa ktorého suma náhrady škody musí byť najmenej jedna štvrtina skutočnej škody. Služobný úrad nekonal v súlade s § 116 ods. 1 zákona o štátnej službe, podľa ktorého služobný úrad bol povinný vymáhať náhradu škody, za ktorú mu štátny zamestnanec zodpovedá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dňa 31.12.2011 bolo na účte - dopravné prostriedky účtované o vyradení osobného motorového vozidla z majetku ÚPV. Darovacia zmluva, na základe ktorej bol strednej odbornej škole darovaný predmetný automobil, nadobudla platnosť po jej odsúhlasení MF SR dňa 31.01.2012 a osobný automobil bol fyzicky odovzdaný škole dňa 07.02.2012. Tým, že ÚPV účtoval na účte 023 – dopravné prostriedky o vyradení osobného motorového vozidla OPEL VECTRA v obstarávacej cene 24 649,80 EUR z majetku ÚPV pred nadobudnutím platnosti darovacej zmluvy a pred fyzickým odovzdaním osobného motorového vozidla strednej odbornej škole, nekonal v súlade s § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve, keď obsah položky 023 – dopravné prostriedky k 31.12.2011 nezodpovedal skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Úrad uzatvoril s dodávateľom softvéru INVENTIO dohodu o mlčanlivosti v súlade s Obchodným zákonníkom. Predmetom dohody bolo zachovávanie mlčanlivosti a dôvernosti informácií účastníkov zmluvy, o ktorých sa dozvedia počas realizácie zmluvy na vývoj a údržbu systému INVENTIO. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahovala na všetky údaje obchodného, právneho, finančného, technického a podobného charakteru. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody bol účastník dohody povinný zaplatiť druhému účastníkovi zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 33 194,00 EUR za každé takéto porušenie. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám nepoznal dôvod vylúčenia zo sprístupnenia informácií dohodu o zachovaní mlčanlivosti. Okrem výnimiek uvedených v zákone o slobodnom prístupe k informáciám je ÚPV povinný informácie zverejňovať. Uzatvorená dohoda o mlčanlivosti by nezakladala zákonný dôvod na nesprístupnenie informácií, ktorých sa zmluvne dohodnutá mlčanlivosť týkala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Od roku 2007 Úrad vyvíjal informačný systém INVENTIO II. Za obdobie rokov 2007 až 2011 dosiahli náklady na budovanie informačného systému sumu 885 418,32 EUR. V zmluve s dodávateľom softvéru nebola dohodnutá celková cena, alebo celkový rozsah prác ale len jednotková cena za hodinu prác potrebných na vývoj a údržbu softvéru. Pri takto zmluvne dohodnutom postupe bolo obtiažne overiť, koľko hodín práce potreboval dodávateľ softvéru na vývoj jednotlivých častí informačného systému t.j. či výdavky na vývoj a údržbu uvedeného softvéru boli vynaložené hospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť