Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2016/1060
Názov:
Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie podmienok poskytovania a použitia verejných prostriedkov poskytnutých na zatep
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

ALTERNATÍVA, s.r.o.

IČO
36521876
Sídlo
Kossúthovo nám. 12, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
28.09.2016 - 24.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

BYTOKOMPLET, s.r.o.

IČO
35698845
Sídlo
Kamenárska 18, 82104 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 20.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

BYTTERM, a.s.

IČO
31584705
Sídlo
Saleziánska 4, 01077 Žilina
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.10.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Bytkomfort, s.r.o.

IČO
36555193
Sídlo
SNP 9, 94060 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
28.09.2016 - 24.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

IČO
36175706
Sídlo
Puškinova 18, 07501 Trebišov
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

DOMSPOL I - 64

IČO
36166154
Sídlo
8. mája 638, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.10.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

NOVBYT, s.r.o.

IČO
31369332
Sídlo
Hálkova 11, 83103 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 22.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z úveru boli uhradené aj neoprávnené náklady - práce nesúvisiace so zateplením.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

ORCHIDEA

IČO
37791320
Sídlo
Vihorlatská 1421/9, 06901 Snina
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 07.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Okresné stavebné bytové družstvo

IČO
36016659
Sídlo
Sídlisko SNP 1936, 01707 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
29.09.2016 - 21.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Okresné stavebné bytové družstvo

IČO
31622704
Sídlo
Gočárova 252, 02247 Čadca
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
- 24.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Okresné stavebné bytové družstvo Senica

IČO
00223093
Sídlo
Štefánikova 718, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
29.09.2016 - 28.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

SBYT, s.r.o.

IČO
44239025
Sídlo
Prievozská 18, 82004 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
02.10.2016 - 22.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

STEFE Trnava, s. r. o.

IČO
36277215
Sídlo
Františkánska 16, 91732 Trnava
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
19.10.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Spoločenstvo 1522

IČO
36121169
Sídlo
Zakvášov 1522, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
29.09.2016 - 21.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Spoločenstvo vlastníkov bytov "RUŽA II."

IČO
37870319
Sídlo
Greschika 2, 05001 Levoča
Kontrolované obdobie
ro 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zápisnice zo zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z 25.09.2013 predloženú k žiadosti o úver na ŠFRB bolo zistené, že zmluva o spoločenstve z 25.09.2013 nebola na zasadnutí spoločenstva schválená, čím spoločenstvo nepostupovalo v súlade s § 7c ods. 9 písm. a) zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého zhromaždenie spoločenstva schvaľuje zmeny zmluvy o spoločenstve, stanovy spoločenstva a zásady hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Počas výkonu kontroly kontrolnej skupine nebola predložená platná zápisnica zo zasadnutia zhromaždenia z 25.09.2013, ktorú kontrolovaný subjekt predložil k žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB, čím spoločenstvo nepostupovalo v súlade čl. VIII ods. 8.4.1. zmluvy o úvere, podľa ktorého je spoločenstvo povinné uchovávať všetku príslušnú dokumentáciu súvisiacu s poskytnutím finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov - Spoločenstvo Jozefa Hagaru 21

IČO
31793711
Sídlo
Ul. Jozefa Hagaru 21, 83151 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 15.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov POHODA

IČO
30789281
Sídlo
Rezedová 12, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
28.09.2016 - 17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Spoločenstvo vlastníkov bytov bl. Podbeľ

IČO
36162426
Sídlo
Jána Czauczika 1491/2, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
rok 2014,2015 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Ukončená

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.

IČO
35895403
Sídlo
Tomášikova 10/A, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Správcovské bratislavské družstvo

IČO
35803843
Sídlo
Drobného 27, 84101 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Správcovské bytové družstvo IV Košice

IČO
00216666
Sídlo
Levočská 3, 04012 Košice
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

IČO
00170071
Sídlo
Zelená 1, 97400 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 22.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SBD Banská Bystrica nedodržalo článok VII. Povinnosti a vyhlásenia dlžníka, bod 7.8 zmluvy o úvere, keď písomne nepožiadalo Štátny fond rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu o súhlas so zmenou, ktorá sa týkala právoplatného stavebného povolenia a zmeny schválenej projektovej dokumentácie v tom, že nebude realizované zateplenie vonkajších stien technického podlažia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmysle podmienok určených pre uskutočnenie stavby v stavebnom povolení neboli zmeny odsúhlasené so stavebným úradom a začatie stavby nebolo písomne oznámené stavebnému úradu. SBD Banská Bystrica písomne neoznámilo stavebnému úradu začatie stavby, čo požadoval v stavebnom povolení stavebný úrad podľa § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Zmluva o výkone správy č. 041/2007 pre bytový dom v Banskej Bystrici Spojová ulica uzatvorená 27. 12. 2007 nebola od roku 2008 zmenená ani doplnená formou písomného dodatku. Do 31. 3. 2011 nebola podľa § 32d zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov uvedená do súladu s týmto zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
SBD Banská Bystrica nepreukázalo dodržanie lehoty na predloženie faktúr pracovníkovi mestského úradu najneskôr 21 kalendárnych dní pred termínom ich splatnosti podľa článku IV. Účel úveru a jeho čerpanie, bodu 4.5 zmluvy o úvere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SBD Banská Bystrica nepreukázalo dodržanie lehoty na doručenie overenej kópie právoplatného kolaudačného rozhodnutia pracovníkovi mestského úradu a Štátnemu fondu rozvoja a bývania podľa článku VII. Povinnosti a vyhlásenia dlžníka, bodu 7.5 zmluvy o úvere do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, t. j. do 18. 5. 2015. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 4. 2015. Štátnemu fondu rozvoja a bývania bolo odoslané listom z 25. 5. 2015, po lehote stanovenej v zmluve o úvere, kedy bolo doručené pracovníkovi mestského úradu nebolo preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SBD Banská Bystrica nepredložilo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre požadované údaje o spotrebe energie na vykurovanie po zateplení bytovej budovy do 31. 1. 2016 za rok 2015, čím nepostupovalo v súlade s čl. VIII. Osobitné povinnosti dlžníka, bodu 8.2.1. zmluvy o úvere, podľa ktorého bolo povinné po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo zrealizované zateplenie bytovej budovy, predkladať veriteľovi prostredníctvom tretieho subjektu údaje o spotrebe energie na vykurovanie vždy do 31. januára príslušného kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na zrekonštruovanom objekte nebola do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie zateplenia bytovej budovy umiestnená trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) s rozmermi minimálne 20 cm x 30 cm s uvedením výšky poskytnutého úveru 137 633,22 eur v súlade s článkom VIII. Osobitné povinnosti dlžníka, bodu 8.3.1 a 8.3.2 zmluvy o úvere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stavebné bytové družstvo Bratislava I.

IČO
00169226
Sídlo
Palackého 24, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Bratislava IV

IČO
00169731
Sídlo
Polianky 9, 84437 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
19.10.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Brezno

IČO
00170143
Sídlo
Malinovského 12, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 27.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Žiadosť o poskytnutie úveru neobsahovala údaje v zmysle § 3 ods. 1 písm. b), j), k), l) a m) vyhlášky o podrobnostiach o obsahu žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2007 Z.z.
K zmluve o bežnom účte medzi bankou a majiteľom účtu - družstvom nebol uzatvorený dodatok, ktorým by sa menil majiteľ účtu, čím nebol dodržaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 607/2003 Z.z.
Stavebný dozor nebol schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, čím nebol dodržaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Rozmery trvalej vysvetľujúcej tabule neboli v súlade so zmluvou o poskytnutí úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stavebné bytové družstvo III Košice

IČO
00222089
Sídlo
Furčianska 60/1013, 04014 Košice
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 27.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš

IČO
00222011
Sídlo
Kollárova 3588, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 04.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Sereď

IČO
30997755
Sídlo
Dionýza Štúra 2946, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
29.09.2016 - 28.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Trenčín

IČO
00175111
Sídlo
Legionárska 647/33, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 24.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo Zvolen

IČO
00222054
Sídlo
Nográdyho 1455/24, 96150 Zvolen
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.10.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením zmluvy o výkone správy č. 026 pre bytový dom nachádzajúci sa na ul. Družstevná 2340/18 vo Zvolene bolo zistené, že táto zmluva uzatvorená 23. 11. 2007 bola zmenená a doplnená písomným dodatkom č. 1 z 18. 12. 2008 a dodatkom č. 2. z 6. 3. 2014 , ktorým sa zmluva dopĺňala iba o splnomocnenie v súvislosti s vybavením úveru. Samotná zmluva o výkone správy podľa § 32d zákona o vlastníctve bytov a NP účinného od 1. 4. 2010 nebola do 31. 3. 2011 uvedená do súladu s týmto zákonom písomným dodatkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Kontrolou obsahu žiadosti o poskytnutie úveru bolo zistené, že táto neobsahovala niektoré údaje o stavbe ako je uvedenie čísla parcely stavebného pozemku, spôsob obstarania stavby, spôsob výberu zhotoviteľa stavby, systém tepelnej ochrany stavby a vek bytovej budovy v prípade, že išlo o podporu na zatepľovanie bytovej budovy. Uvedené nebolo v súlade s § 3 ods. 1 písm. b), j), k), l) a m) vyhlášky o podrobnostiach o obsahu žiadosti, podľa ktorého sa v žiadosti majú uvádzať aj tieto údaje o stavbe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2007 Z.z.
Kontrolou jednotlivých príloh žiadosti o poskytnutie úveru v zmysle vyhlášky o podrobnostiach o obsahu žiadosti bolo zistené, že súčasťou príloh nebol doklad o výbere zhotoviteľa stavby. Uvedené nebolo v súlade s § 3 ods. 2 písm. k) tejto vyhlášky, podľa ktorého prílohou k žiadosti je doklad o výbere zhotoviteľa stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2007 Z.z.
Prílohu k žiadosti tvoril doklad o mesačnej tvorbe FPÚO ku dňu podania žiadosti a nebol predložený doklad o tvorbe tohto fondu za predchádzajúci rok. Uvedené nebolo v súlade s § 5 ods. 4 písm. d) vyhlášky o podrobnostiach o obsahu žiadosti, podľa ktorého prílohou k žiadosti u právnickej osoby so sídlom na území SR je doklad o tvorbe FPÚO v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ŠFRB (zatepľovanie bytovej budovy), ak je žiadateľom správca podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 582/2007 Z.z.
Medzi bankou UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Zvolen a SBD Zvolen bola dňa 7. 11. 2008 uzatvorená zmluva o bežnom účte na vedenie bežného účtu určeného na podnikateľské účely, kde SBD Zvolen vykonáva správu predmetného BD podľa priloženej zmluvy o výkone správy. V čase podania žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB bol majiteľom tohto účtu SBD Zvolen, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 3 zákona o vlastníctve bytov a NP s účinnosťou od 1. 4. 2010, podľa ktorého majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 182/1993 Z.z.
Podpísaním dodatku č. 1 k zmluve o dielo sa pôvodný rozpočet stavby znížil v rozsahu oceneného výkazu výmer. Zo strany SBD Zvolen nebol tento dodatok zaslaný ŠFRB a nebola ani predložená žiadosť o súhlas so zmenou schváleného rozpočtu. Uvedením konaním došlo zo strany SBD Zvolen k porušeniu článku VII. bodu 7.8 uzavretej zmluvy o úvere, podľa ktorého je dlžník povinný vopred písomne požiadať veriteľa prostredníctvom príslušného mestského úradu v sídle okresu o súhlas s každou zmenou, ktorá by sa mala týkať najmä schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predložený účtovný doklad o zaúčtovaní vystavenej faktúry neobsahoval podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad ani podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. Uvedené nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovný doklad preukázateľný, ak obsahuje podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 10. 7. 2014 a právoplatnosť nadobudlo 5. 8. 2014. SBD Zvolen zaslalo listom z 25. 9. 2014 toto právoplatné kolaudačné rozhodnutie Štátnemu fondu rozvoja bývania. Podľa zmluvy o úvere bol dlžník povinný doručiť veriteľovi overenú kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Povinnosť zaslať bola splnená, ale s omeškaním. Tým, že SBD Zvolen zaslalo kolaudačné rozhodnutie v lehote dlhšej ako 14 pracovných dní odo dňa jeho právoplatnosti, nekonalo v súlade s článkom VII. bod 7.5 zmluvy o úvere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stavebné bytové družstvo občanov

IČO
18047432
Sídlo
Lipová 3, 94301 Štúrovo
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku

IČO
00170364
Sídlo
Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.10.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
rok 2014, 2015 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.10.2016 - 08.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V 4 prípadoch bolo zistené, že dodatky k zmluvám neboli zverejnené v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a § 47a Občianskeho zákonníka. Išlo o prípady (
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ŠFRB pri úhrade dodávateľských faktúr neporovnal fakturovaný súpis prác s rozpočtom stavby a tým umožnil neoprávnené čerpanie verejných prostriedkov v sume 4 749,12 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť