Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-072/2015/1060
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie a čerpanie verejných prostriedkov pri poskytovaní d
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AN MAISON, s.r.o.

IČO
45614288
Sídlo
Koceľova 15, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
26.08.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

BYTOSPOL.S.S., s.r.o.

IČO
35774363
Sídlo
Drieňová 11, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
09.09.2015 - 15.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.

IČO
43782868
Sídlo
Mikulášska 25, 81101 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Bytové družstvo Petržalka

IČO
00169765
Sídlo
Budatínska 1, 85105 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.09.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

DOModern, spol. s.r.o.

IČO
44382634
Sídlo
Medveďovej 19, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.09.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Jozef Fandel - URBYT, správa bytov a domov

IČO
37142933
Sídlo
Obežná 8, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.

IČO
35696583
Sídlo
Matejkova 20, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
25.08.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.09.2015 - 24.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

2. Podľa článku V - Povinnosti žiadateľa bod 2 je žiadateľ povinný umožniť zamestnancom okresného úradu prístup na stavbu a pozývať ich na kontrolné dni stavby. Rovnako je (žiadateľ) povinný umožniť prístup na stavbu zamestnancom ministerstva. V tejto súvislosti dáva kontrola do pozornosti Informácie pre žiadateľa o poskytnutie dotácie zverejnenej na webovej stránke MDVRR SR, kde je v časti c) Postup v procese realizácie stavby uvedené, že v prípade potreby žiadateľ zvoláva kontrolné dni stavby pre riešenie vzniknutých problémov, na ktoré prizýva pracovníka príslušného Okresného úradu a zástupcu ministerstva. Uvedené ustanovenie informácie pre žiadateľov koncipované ako možnosť nekorešponduje s povinnosťou obsiahnutou v zmluve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
3. V zmysle článku V - Povinnosti žiadateľa bod 4 zmluvy je žiadateľ povinný informovať ministerstvo o všetkých skutočnostiach a zmenách týkajúcich sa zmluvy o zhotovení stavby, ktorú žiadateľ uzavrel so zhotoviteľom stavby. Príslušné ustanovenie nerieši situácie, keď dôjde k zmenám napr. správcu bytového domu počas platnosti a účinnosti zmluvy. V prípade zmluvy č. 0161-PRB/2013 došlo k zmene správcu bytového domu Stavbárska 40 – 42 v Bratislave, pričom o tejto skutočnosti nebolo informované ministerstvo ani príslušný okresný úrad, nakoľko platná zmluva o poskytnutí dotácie, takúto povinnosť žiadateľovi nestanovila. Až na základe prebiehajúcej kontroly NKÚ SR nový správca bytového domu Stavbárska 40 – 42 v Bratislave listom zo dňa 28.09.2015 oznámil ministerstvu a príslušnému okresnému úradu, že na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov nebude čerpaná poskytnutá dotácia. V uvedenom prípade boli alokované finančné prostriedky v sume 50 350,00 eur od 07/2013 do 09/2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vo všetkých kontrolovaných prípadoch nesprávne vloženého IČO, chýbalo začiatočné dvojčíslie – 00. V prípade vyhľadávania zmlúv podľa IČO žiadateľa Centrálny register zmlúv neeviduje na jednom mieste všetky uzavreté zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
5. Podľa článku V – Povinnosti žiadateľa bod 3 zmluvy bol žiadateľ povinný predkladať okresnému úradu faktúry najneskôr 21 dní pred lehotou ich splatnosti. Kontrolou bolo preukázané, že v takmer všetkých preverených prípadoch žiadatelia o dotáciu nedodržali stanovený termín predkladania faktúr okresnému úradu. Dôvodom bola skutočnosť, že v zmluvách o dielo so zhotoviteľom stavby, ktoré boli jednou z príloh k žiadosti o poskytnutie dotácie, sa objednávateľ (žiadateľ) zaviazal uhrádzať dodávateľské faktúry v kratšej, väčšinou 14 dňovej lehote.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ministerstvo v rokoch 2013 a 2014 nevykonávalo kontroly súvisiace s poskytovaním dotácií na odstránenie systémových porúch počas platnosti zmluvy, čo nebolo v súlade s § 17 zákona č. 443/2010 Z. z. Zároveň tiež ministerstvo neoverovalo následnou finančnou kontrolou dodržiavanie podmienok použitia verejných prostriedkov (dotácií), čím nepostupovalo v súlade s § 11 písm. b) zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Podľa koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 s výhľadom do roku 2020 sa financovanie odstránenia systémovej poruchy bytového domu realizuje dotačnou (nenávratnou) formou aj úverovou (návratnou) formou. Tým podľa NKÚ SR prichádza k zvýhodňovaniu žiadateľov o dotáciu oproti žiadateľom o úver, čo má v konečnom dôsledku dopad na fond opráv majiteľov bytových domov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava

IČO
42131111
Sídlo
Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zmluve o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu sa žiadateľ zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, resp. začatia stavby predložiť okresnému úradu fotokópiu prvej strany stavebného denníka. Splnenie tejto podmienky nebolo možné overiť, pretože OÚ Bratislava iba v jednom prípade zo 17 kontrolovaných dotácií vyznačil dátum jej doručenia. Taktiež OÚ Bratislava vo všetkých kontrolovaných prípadoch nevedel preukázať dátum doručenia na faktúrach hradených z vlastných zdrojov žiadateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa zmluvy o poskytnutí dotácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu bol žiadateľ povinný umožniť zamestnancom okresného úradu prístup na stavbu a pozývať ich na kontrolné dni stavby. V spisovej dokumentácii k 17 vybraným dotáciám bol len v jednom prípade doložený zápis z kontrolného dňa na stavbe, na ktorom sa zúčastnil určený zamestnanec OÚ Bratislava. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že OÚ Bratislava v rokoch 2013 a 2014 nevedel preukázať výkon kontrolnej činnosti priamo na stavbách, na ktoré bola poskytnutá dotácia na systémové poruchy bytového domu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

SBD - P Pezinok

IČO
00596787
Sídlo
Majakovského 35, 90201 Pezinok
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2015 - 19.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

IČO
35815329
Sídlo
Toplianska 5, 82107 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
27.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

SPRAV-BYT Bratislava, s.r.o.

IČO
44691513
Sídlo
Mlynarovičova 12, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.09.2015 - 17.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Správa domov SBD Bratislava II., s.r.o.

IČO
35970740
Sídlo
Strojnícka 8, 82701 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2015 - 26.10.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Splácanie istiny bolo určené mesačnými splátkami v sume 1 132,19 eur. Prvá splátka bola uhradená 23.09.2014 t.j. po termíne stanovenom v zmluve o úvere. Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s článkom VIII bod 8.2 Zmluvy o úvere č. 102/142/2014, podľa ktorého prvú splátku je dlžník povinný uhradiť najneskôr k 15 dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol v prospech dlžníka otvorený čerpací účet. Splátku za mesiac september 2014 kontrolovaný subjekt uhradil 23.09.2014, t.j. po lehote určenej v zmluve o úvere. Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s článkom VIII bod 8.1 Zmluvy o úvere č. 107/55/2014, podľa ktorého dlžník sa zaväzuje splácať veriteľovi úver spoločne s ostatným príslušenstvom úveru pravidelnými mesačnými splátkami na splátkový účet. Splátka úveru a jeho mesačného príslušenstva podľa tejto zmluvy musí byť pripísaná na splátkový účet najneskôr k 15. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o.

IČO
35895403
Sídlo
Tomášikova 10/A, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
21.09.2015 - 24.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie 0219-PRB/2013 medzi MDVRR SR a žiadateľom - boli uvedené nekorektné údaje IČO a názov zhotoviteľa stavby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
žiadateľ neinformoval ministerstvo o vystavení penalizačnej faktúry voči zhotoviteľovi, ktorá zahŕňala aj prislúchajúcu časť štátnej dotácie vo výške 9533,41 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stavebné bytové družstvo Bratislava II.

IČO
00169382
Sídlo
Strojnícka 8, 82701 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Váš správca spol. s r.o.

IČO
35846925
Sídlo
Furdekova 4, 85103 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
08.09.2015 - 17.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.

IČO
35898861
Sídlo
Homolova 19, 84102 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
25.08.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ľubomír Žiak - Správcovská a realitná kancelária Progres

IČO
35332867
Sídlo
Tomášikova 10/A, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
21.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
2013,2014 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.09.2015 - 18.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ŠFRB nekonal v súlade s ustanovením § 15 ods.18 zákona č. 150/2013 Z. z., podľa ktorého fond v lehote do 90 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia žiadosti posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory. Zákonná lehota nebola dodržaná vo dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 150/2013 Z.z.
V dokumente „Prílohy k žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB“ bola odsúhlasená existencia odborného posudku a evidenčného listu systémovej poruchy. Pri kontrole úplnosti archivovanej dokumentácie predmetnej žiadosti tieto dokumenty neboli k dispozícii. ŠFRB nekonal v súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona č. 150/2013 Z. z. podľa ktorého fond uchováva po dobu platnosti zmluvného vzťahu doklady preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia podpory.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 150/2013 Z.z.
Späť