Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2024/1063
Názov:
Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Účel kontrolnej akcie:
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
roky 2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Banská Bystrica

IČO
00313271
Sídlo
Československej armády 26, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Ilava

IČO
00317331
Sídlo
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Košice

IČO
00691135
Sídlo
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Nováky

IČO
00318361
Sídlo
Nám.SNP 349/10, 97271 Nováky
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Podolínec

IČO
00330132
Sídlo
Námestie Mariánske 3, 06503 Podolínec
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Poltár

IČO
00316342
Sídlo
Železničná 489/1, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Stupava

IČO
00305081
Sídlo
Hlavná 1/24, 90031 Stupava
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Mesto Zlaté Moravce

IČO
00308676
Sídlo
1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

IČO
50349287
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2020 – 2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Obec Most pri Bratislave

IČO
00304964
Sídlo
Bratislavská 96/98, 90046 Most pri Bratislave
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Obec Ružindol

IČO
00312941
Sídlo
Ružindol 130, 91961 Ružindol
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Obec Soľ

IČO
00332861
Sídlo
Soľ 161, 09435 Soľ
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
24.03.2024 - 22.07.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Obec nesprávne uplatnila ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, podľa ktorého mali byť kapitálové výdavky na obstaranie stavebného dozoru zatriedené na položke 717001 – Realizácia nových stavieb. Tým nepostupovala v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42. Nesprávnym triedením výdavkov zároveň obec nepostupovala podľa § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt zaradil dlhodobý hmotný majetok (stavbu novej MŠ) do používania pred vydaním kolaudačného rozhodnutia, nepostupoval podľa § 26 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/014454/2022-36. Nesprávnym uplatnením opatrenia MF SR č. MF/014454/2022-36 obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v dvoch prípadoch neúčtoval účtovné prípady do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli, nepostupoval podľa § 2 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/014454/2022-36 a § 3 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zároveň tým, že obec neúčtovala prevzatie materiálu na sklad v prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu na sklad ale v prospech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nepostupovala podľa § 37 ods. 6 písm. b) opatrenia MF SR č. MF/014454/2022-36. Nesprávnym uplatnením opatrenia MF SR č. MF/014454/2022-36 obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Umiestnením dočasného pútača v 11/2023 namiesto v 07/2023 nebola splnená podmienka VZP článok 5 ods.4 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorej je prijímateľ povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vnútorné priestory stavby MŠ a exteriérové komunikácie a spevnené plochy neboli v projektovej dokumentácii navrhnuté v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 532/2002 Z.z.

Obec Strečno

IČO
00321648
Sídlo
Sokolská 487, 01324 Strečno
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Obec Zákamenné

IČO
00315001
Sídlo
Námestie J. Vojtaššáka 100212, 02956 Zákamenné
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2020-2023 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť