Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2010/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch špecializovanej štátnej správy
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský úrad životného prostredia Prešov

IČO
37937944
Sídlo
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania, keď nesprávne účtoval o poskytnutých preddavkoch a o vzniku záväzkov a neúčtoval o vzniku pohľadávok. (počet porušení: 30)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil úplnosť účtovníctva, keď neúčtoval o vzniku pohľadávok. (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil úplnosť účtovníctva, keď neúčtoval o vzniku pohľadávok. (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania, keď nesprávne účtoval o poskytnutých preddavkoch. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania, keď neúčtoval o vzniku pohľadávok. (počet porušení: 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania, keď neúčtoval o vzniku záväzku v deň uskutočnenia účtovného prípadu. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Kontrolovaný subjekt nedodržal platné postupy účtovania, keď neúčtoval o vzniku záväzku v deň uskutočnenia účtovného prípadu. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Inventúrne súpisy z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 neobsahovali stanovené náležitosti. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2009 neobsahovali stanovené náležitosti. (počet porušení: 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Krajský školský úrad v Prešove

IČO
37938126
Sídlo
Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď v niektorých prípadoch inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď v niektorých prípadoch inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď v niektorých prípadoch inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatky boli zistené pri riadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, keď v niektorých prípadoch inventúrne súpisy neobsahovali stanovené náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
komisia na vyhodnotenie ponúk v rámci verejnej súťaže na podlimitnú zákazku nevylúčila súťažnú ponuku víťazného uchádzača z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
komisia na vyhodnotenie ponúk v rámci verejnej súťaže na podlimitnú zákazku tým, že nezistila a neopravila matematické chyby v súťažnej ponuke víťazného uchádzača, nepostupovala ani v súlade so Súťažnými podkladmi z 20.03.2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
v prípade uzatvorenej zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom dňa 29.06.2008 predmetnej stavby s cenou diela 427 117,93 bez DPH (cena s DPH 508 270,34 ), uvedená suma vychádzala z oceneného položkovitého rozpočtu podľa súťažnej ponuky, ktorý obsahoval aj vyššie uvedené matematicky chybné výkazy výmer bez opravy a bol prílohou č. 1 k uzatvorenej zmluvy o dielo. Z uvedeného dôvodu dohodnutá cena s DPH mala byť nižšia o 32,12
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
z dokumentácie o realizovanom postupe verejného obstarávania pri zadávaní podprahovej zákazky nebolo možné určiť, či výzva zverejnená na internetovej stránke KŠÚ Prešov bola totožná z výzvami, zaslanými vybraným uchádzačom, a to vzhľadom na rozdielnosť obsahu vyššie uvedených listov a ich adresátov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nezabezpečil správnosť vedenia účtovníctva, keď v 6-ich prípadoch neocenil pozemky nadobudnuté bezodplatným prevodom (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť