Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2010/0005
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Bodza

IČO
00306371
Sídlo
Bodza 108, 94616 Bodza
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie programu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo v roku 2009 zasadalo iba 5x.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Domadice

IČO
00587516
Sídlo
Domadice 23, 93587 Domadice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec počas roka nevykonala monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kuzmice

IČO
31196781
Sídlo
Jacovská 231, 95621 Kuzmice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala v programovom rozpočte formulované zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu správu k programu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Orešany

IČO
00800007
Sídlo
Orešany 79, 95606 Orešany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nemala v programovom rozpočte formulované zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevypracovala monitorovaciu správu k programu obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Podhorany

IČO
00308374
Sídlo
Mechenice 51, 95146 Podhorany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Pribeta

IČO
00306649
Sídlo
Hlavná 113, 94655 Pribeta
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavný kontrolór obce nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zmeny rozpočtu schválené v priebehu roka neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Súčasťou záverečného účtu nebolo hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Slepčany

IČO
00308455
Sídlo
Slepčany 241, 95152 Slepčany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vytvorená programová štruktúra rozpočtu nezahŕňala všetky hlavné kompetenčné oblasti obce resp. hlavné oblasti pôsobnosti obce. Obec nevytvorila programy, ktoré mala realizovať z výdavkov rozpočtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Viacročný rozpočet obce na roky 2009 - 2011 neobsahoval zámery rozvoja územia obce a programy obce na tri rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Hlavná kontrolórka obce nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Trávnica

IČO
00309320
Sídlo
Hlavná 37/65, 94146 Trávnica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmeny rozpočtu schválené v priebehu roka neboli vykonané rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala monitorovanie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť