Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2020/1120
Názov:
Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

IČO
36836567
Sídlo
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
17.01.2021 - 05.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1: V dôsledku uvedených rozdielov v počtoch mostov nebol dodržaný čl. 4.1 TP Systém hospodárenia s mostami, podľa ktorého sa zoznamy mostov aktualizujú a doplňujú tak, aby vždy súhlasili so skutočným stavom a za úplnosť a správnosť zoznamu mostov zodpovedá ich vlastník alebo ním poverený správca.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 2: V roku 2017 nebolo fyzicky vykonaných spolu osem BPM, v roku 2018 spolu 11 BPM a v roku 2019 spolu 34 BPM a v roku 2020 nebola fyzicky vykonaná jedna HPM, čo nebolo v súlade s čl. 4.3 a 4.4 TP Prehliadky, údržba, a opravy cestných komunikácií – mosty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 3: BPM a HPM neboli nahrávané a zároveň schvaľované v IS MCS – mosty priebežne, t. z. hneď po ich vykonaní v teréne. Prehliadky boli do systému nahrávané dodatočne s prihliadnutím na počasie a ročné obdobie, kedy nebolo možné vykonávať prácu v teréne. Administratívna práca sa vykonávala s časovým posunom, niekedy aj s rozdielom dvoch kalendárnych rokov medzi fyzickým vykonaním prehliadky a jej schválením v IS MCS – mosty. Do ukončenia výkonu kontroly nebolo v IS MCS – mosty schválených 27 BPM, z toho jedna z roku 2018 a 26 z roku 2019. Niektoré schválenia BPM a HPM boli zrealizované počas výkonu kontroly. Oneskorené nahratie malo za následok, že informácie využívané v reálnom čase nemuseli byť presné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 4: BBRSC, a. s. neevidovala zoznam spravovaných mostov v zmysle čl. 4 TP Systém hospodárenia s mostami, podľa ktorého sa v evidencii mostov vedú údaje o všetkých trvalých a dočasných mostoch na PK a súčasťou evidencie mostov sú aj zoznamy mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 5: V kontrolovanom období BBRSC, a. s. nezostavovala plán údržby (bežnej a stavebnej) na základe výsledkov z vykonaných BPM a HPM (resp. na základe STS mostov) a na základe stanovenia poradia naliehavosti údržby mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 6: BBRSC, a. s. v kontrolovanom období nevyhodnocovala plnenie plánu údržby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 7: BBRSC, a. s. neaktualizovala a nedopĺňala mostné zošity tak, aby vždy súhlasili so skutočným stavom v zmysle čl. 3.4.3 TP Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií – mosty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 8: BBRSC, a. s. nevyhodnocovala splnenie plánov opráv a rekonštrukcií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
20.01.2021 - 05.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1. Podľa čl. 6 zmluvy na údržbu ciest II. a III. triedy a ich súčastí, ostatných cestných komunikácií vo vlastníctve BBSK a o výkone ďalších činností správy ciest na rok 2019 mal byť na každý mesiac vypracovaný plán činnosti, ktorý mal byť podpísaný referentom prevádzky pre danú oblasť poskytovateľa a mal byť schválený vedúcim prevádzkového úseku a vedúcim ekonomického úseku poskytovateľa. BBSK zdokumentoval proces schvaľovania plánov činnosti na pláne činnosti za mesiac jún 2019. Uvedený plán nebol podpísaný referentom prevádzky pre danú oblasť BBRSC, a. s. a nebola predložená dokumentácia preukazujúca schválenie vedúcim prevádzkového úseku a vedúcim ekonomického úseku BBRSC, a. s. K predloženému plánu činnosti sa mal BBSK vyjadriť najneskôr do troch pracovných dní elektronicky na adresu BBRSC, a. s. Proces schvaľovania plánu činnosti nebolo možné overiť, nakoľko BBSK nevedel dohľadať príslušnú emailovú komunikáciu. Podľa vyjadrenia BBSK, plán činnosti za mesiac jún 2019, ktorý bol zaslaný elektronicky bez podpisu zodpovedných zamestnancov BBRSC, a. s. určených v zmluve, BBSK akceptoval a pracovne využil pri kontrole výkonov údržby ciest.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
2. BBSK nemal vypracovaný interný predpis, ktorý by upravoval interné formalizované postupy v oblasti správy a údržby ciest vrátane mostných objektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
3. Porovnaním počtu mostov v evidencii majetku BBSK a evidencii BBRSC, a. s. bol zistený významný rozdiel v počtoch mostov v uvedených evidenciách – k 31.12.2019 a k 31.12.2020 bolo v evidencii majetku BBSK 979 mostov, v evidencii BBRSC, a. s. bolo 1 034 mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
4. BBSK v kontrolovanom období nezabezpečil potrebné zdroje na realizáciu bežnej stavebnej údržby a opráv mostov, čím by sa predišlo rozvinutiu porúch a rastu požiadaviek na rekonštrukcie mostov. BBSK, naopak, súhlasil s presunom finančných prostriedkov určených na údržbu mostov na iné činnosti v rámci údržby cestných komunikácií. Podľa TP Systém hospodárenia s mostami je všeobecne známym poznatkom, že včasné zistenie porúch a ich bezodkladné odstránenie je efektívnejšie, ako rozsiahle opravy a sanácie po ich rozvinutí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
5. BBSK vyhodnotil merateľné ukazovatele v oblasti údržby a opráv mostov formálne a neprijal žiadne opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu ich plnenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
19.01.2021 - 07.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou NKÚ SR bolo identifikované, že medzi vlastníkom a správcom nie sú jasne zadefinované procesy a pravidlá vzájomnej komunikácie. V článku VI. a VII. zmluvy o výkone (práva a povinností zmluvných strán) sú pravidlá komunikácie zadefinované nejednoznačne. Nie je určená forma, intervaly ani spôsob.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR bolo zistené, že v rámci predloženej dokumentácie vlastník aj správca uvádzal rôzne číselné a písomné označenie mostov v jednotlivých evidenciách, pričom absentovalo určenie jedinečného identifikátora pre jednoznačnú identifikáciu mosta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR identifikovala, že aktivity na zachovanie STS mostov a výkon diagnostiky sú limitované finančnými možnosťami vlastníka a správcu. Zároveň kontrolná skupina konštatuje, že vlastník nevyužíva všetky možnosti na dofinancovanie týchto činností, nakoľko v čase výkonu kontroly nebolo vlastníkom jednoznačne stanovené využitie pridelenej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 25 mil. EUR. Kontrolná skupina taktiež poukazuje na nevyužívanie možnosti financovania rekonštrukcií a diagnostiky z fondov Európskej únie (s výnimkou jedného projektu financovaného z Európskych fondov – Modernizácia cesty III/1113 Rohožník – Malacky, realizovaný v období august 2018 - október 2019).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
11.01.2021 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v období 2017 až 2020 nevyužil možnosť a nezabezpečil vykonanie kontrolnej prehliadky žiadneho mosta. KSK potvrdil vyššie uvedenú skutočnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v hodnotenom období nevyužil možnosť vykonať kontrolu svojej príspevkovej organizácie svojimi zamestnancami v zmysle § 4 ods. 1 písm. f) zákona o samosprávnych krajoch. KSK nemonitoroval plnenie povinnosti správcu ciest vyplývajúcich z interných predpisov SC KSK, resp. z technických podmienok akými boli: spracovanie výsledkov jednotlivých prehliadok mostov, evidovanie dokumentácie z prehliadok mostov v mostnom archíve a v systéme IS MCS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 302/2001 Z.z.
Kontrolou počtu mostov zaradených podľa STS boli zistené rozdiely medzi technickou evidenciou CDB a údajmi v RHČ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou technickej evidencie mostov bolo zistené, že k 01.01.2020 bolo v CDB evidovaných spolu 208 mostov na cestách II. triedy, SC KSK evidoval spolu 209 mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V programovom rozpočte bol stanovený v oblasti mostov len formálny cieľ zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka. Merateľný ukazovateľ oprava porúch povrchu vozoviek zahrnoval aj opravy povrchu vozoviek na mostoch, formálny bol merateľný ukazovateľ implementácia projektov cestnej infraštruktúry v rámci projektov z fondov EÚ a ŠR SR pri rekonštrukcii ciest II. triedy, vrátane mostov. Kontrolovaný subjekt potvrdil uvedenú skutočnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Preverením čerpania rozpočtovaných BV na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR SR bolo zistené nízke čerpanie výdavkov v každom kontrolovanom roku. Nízke čerpanie KV z vlastných zdrojov, zo zdrojov EIB ako aj zo zdrojov EÚ a ŠR bolo zistené v rokoch 2017, 2018 a 2019.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Prenosná váha pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel nakúpená v roku 2018 nebola využívaná na meranie z dôvodu, že proces certifikácie a autorizácie zodpovedných osôb a samotnej organizácie nebol ukončený, čo potvrdil kontrolovaný subjekt vo svojom vyjadrení.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
26.01.2021 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt tým, že v rokoch 2017 – 2020 nevykonal HPM na 178 mostoch vo vlastníctve NSK nekonal v súlade s ustanovením 4.4 TP 08/2012, podľa ktorého sa HPM vykonávajú vždy po štyroch rokoch.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku vyšších územných celkov, podľa ktorého bol povinný hospodáriť so svojim majetkom v prospech rozvoja VÚC a tento majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä bol povinný tento majetok chrániť pred poškodením, keďže NSK nevykonával HPM, dlhodobo sa zhoršoval STS mostov a v osobitných prípadoch prišlo k zastaveniu alebo obmedzeniu plynulosti premávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
NSK nesprávne stanovil merateľný ukazovateľ – priemerná výška výdavkov na 1m2 opravy mostov v NSK. Jeho plnením nemohlo prísť k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Takto stanovený merateľný ukazovateľ mal len formálny charakter.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
20.01.2021 - 02.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina vyhodnotila účinnosť opráv a údržby mostov na území PSK na základe desiatich kritérií stanovených NKÚ SR. Po spočítaní celkového skóre osem bodov boli údržba a opravy mostov vyhodnotené ako neúčinné.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Kontrolovaný subjekt nie v plnej miere (nedostatočne) uplatňoval svoju kompetenciu podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch tým, že v záujme zabezpečenia všestranného rozvoja územia a potrieb obyvateľov, nevykonal kontrolu svojej rozpočtovej organizácie a nepreveril evidenciu, plánovanie a vykonávanie bežných, hlavných a mimoriadnych prehliadok, plánovanie a výkon opráv a údržby mostných objektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 302/2001 Z.z.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO
35960736
Sídlo
Štúrova 147, 94965 Nitra
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
10.01.2021 - 06.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BP neboli vykonané na všetkých 526 mostoch v zmysle TP 08/2012, ktoré spravoval RSÚC Nitra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
BP mostov boli vykonávané správcom mostov po celý rok. Podľa 14/2013 – Systém hospodárenia s mostami sa BP mostov vykonávajú v jarnom období.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa TP 14/2013 bolo potrebné zostaviť v rámci svojej pôsobnosti predbežné poradia naliehavosti pre opravy, rekonštrukcie a prestavby mostov v termíne do júna bežného roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správca k stanoveniu plánu údržby mostov zvolil iba formálny prístup, keďže výstup z CDB IS MCS s uvedením návrhov na odstránenie porúch považoval za dostatočný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vzhľadom na neustále sa zhoršujúci STS mostov a aj vykázaného podielu bežnej údržby mostov na celkovej vlastnej údržbe je zrejmé, že bežná údržba mostov a odstraňovanie porúch nebola vykonávaná v dostatočnej miere.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Regionálne cesty Bratislava a.s.

IČO
35947161
Sídlo
Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
27.01.2021 - 29.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci procesu výkonu prehliadok mostov NKÚ SR zistil, že BPM v rokoch 2017 - 2019 a HPM v roku 2020 neboli zo strany kontrolovaného subjektu vykonané v stanovenom termíne v zmysle príslušných TP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR zistil, že správcom vyhotovené protokoly z vykonaných HPM neboli úplné, t.j. neboli vyplnené všetky časti protokolov ani prílohy v zmysle príslušných TP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci procesu zaznamenania výsledkov z BPM do IS MCS NKÚ SR zistil, že výsledky z BPM vykonaných v rokoch 2017 - 2019 boli vložené do CDB oneskorene, a teda kontrolovaný subjekt nedodržal povinnosť ukončiť editáciu výsledkov BPM do IS MCS v stanovenom termíne v zmysle príslušných TP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR zistil, že nebola využívaná jednotná metodika pre označovanie mostov v rámci dokumentácie a evidencie vedenej správcom a evidencie vedenej vlastníkom mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nevyužíval inštitút diagnostiky mostov ako prostriedku na zabezpečenie včasného zistenia porúch a ich efektívneho odstránenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neplnenie povinnosti správcu vykonať záverečné vyhodnotenie výsledkov prehliadok po ukončení HPM a predložiť správu MDV SR a organizácii poverenej MDV SR v zmysle TP 14/2013 (077).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neplnenie povinnosti správcu zostaviť predbežné a konečné poradie naliehavosti mostov pre opravy, rekonštrukcie a prestavby v zmysle TP 14/2013 (077).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neplnenie povinnosti správcu vypracovať plán údržby mostov, opráv a rekonštrukcií mostov a prestavby mostov v zmysle TP 14/2013 (077).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neplnenie povinnosti správcu aktualizovať mostné zošity a vypracovať listy D2 až D4 mostného zošita pre každú opravu alebo rekonštrukciu v zmysle príslušných TP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO
37936859
Sídlo
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
17.01.2021 - 02.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nezabezpečil v kontrolovanom období každoročný výkon BPM na všetkých mostoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nevykonával HPM vždy po štyroch rokoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Protokoly z HPM: M2505 z 08.10.2019, M1060 z 10.10.2019 a M127 zo 06.09.2018 obsahovali návrhy na opatrenia bez určenia termínov a zodpovednosti za ich odstránenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Protokoly z MPM: M838 z 15.07.2020, M910 z 30.06.2020, M1867 z 26.08.2020 obsahovali návrhy opatrení bez určenia termínov a zodpovednosti za ich odstránenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V IS MCS mostné zošity v siedmich prípadoch neboli evidované údaje podľa požiadaviek TP 075 (o rekonštrukciách a diagnostike).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou evidencie mostov bolo v jednom prípade zistené oneskorené zaradenie do majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SÚC PSK nevyhodnocovala efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na údržby a opravy mostných objektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SUC PSK nevyhodnocovala vecné plány opráv na úrovni porovnania plánovaných a skutočne vynaložených nákladov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IČO
37847783
Sídlo
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
17.01.2021 - 06.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

1 Činnosti spojené s evidenciou prehliadok mostov, plánovaním v oblasti údržby, opráv a rekonštrukcií nebolo kontrolovaným subjektom vykonávané v súlade s technickým predpisom TP 077. V súvislosti s absenciou plánovacieho dokumentu NKÚ SR upozorňuje na riziko nejednotného prístupu k výkonu prehliadok, spracovaniu, evidencii ako aj výkonu údržby a opráv cestných mostov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
2 Na piatich mostoch nebola vykonaná hlavná prehliadka mostov (HPM). Porušeniu bodu 5.1 Technických podmienok TP 077 v nadväznosti na požiadavky a termíny uvedené v technickom predpise TP 060.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
3 Počas rokov 2017 a 2018 nebol vykonaný zápis výsledkov HPM do IS Mosty celkovo zo 65 prehliadok. Záznamy z HPM boli len v papierovej forme. Počas kontroly boli dodatočne zaevidované. Porušeniu bodu 4.4.1 TP 060, zároveň porušenie bodu 5.3 TP 077, podľa ktorých správca alebo vlastník mosta je povinný zaznamenať všetku dokumentáciu z prehliadok mostov v systéme IS Mosty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
4 Celkovo v 103 prípadoch počas roka 2019 a 2020 nebol ukončený zápis výsledkov z HPM v systéme IS Mosty do októbra bežného roka, tak ako to ukladá bod 14.3.2.1 TP 077.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
5 V roku 2020 nebola na 10 mostných objektoch vykonaná bežná prehliadka mostov (BPM). Porušenie bodu 5.1 Technických podmienok TP 077 a zároveň porušenie bodu 14.3.1.1 TP 077, podľa ktorého je správca povinný vykonať BPM na všetkých mostoch v oblasti svojej pôsobnosti do júna bežného roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
6 V rokoch 2017 – 2019 správca neevidoval v databáze IS Mosty údaje o všetkých BPM. Nezaevidoval celkovo 689 BPM, čo predstavovalo 44,70 % z celkového počtu mostov. Počas výkonu kontroly vykonal kontrolovaný subjekt dodatočnú zápis 162 výsledkov BPM do portálu IS Mosty za roky 2019 a 2020. V súčasnosti je evidovaných 375 vykonaných BPM, čo predstavuje 97,40 % z celkového počtu 385 mostov. Porušenie bodu 5.3 Technických podmienok TP 077, podľa ktorých správca alebo vlastník mosta je povinný editovať všetku dokumentáciu z prehliadok mostov v systéme IS MCS. V niekoľkých prípadoch nebol ukončený zápis výsledkov z BMP do systému IS Mosty do augusta bežného roka, tak ako to ukladá TP 077 bod 14.3.1.1. Podmienkou fungovania systému je, aby pracoval s databázou údajov, ktoré musia byť sústavne aktualizované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
7 Plán hlavných prehliadok, hodnotiaca správa s výsledkami HPM, záverečné vyhodnotenie výsledkov nebolo spracované a zaslané MDV SR, resp. SSC, čo nebolo v súlade bodom 4.4 TP 060 a zároveň s bodom 14.3.2.1 TP 077. Správca mostných objektov je povinný po ukončení HPM vykonať záverečné vyhodnotenie výsledkov a hodnotiacu správu predložiť MDV SR v termíne do konca januára nasledujúceho roka. NKÚ SR upozorňuje na to, že správnym vyhodnocovaním prehliadkovej činnosti sa ďalej získavajú podklady pre procesy súvisiace s udržovaním a zlepšením prevádzkových vlastností mostných objektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
8 Preverením termínu preberacieho konania po oprave a rekonštrukcií mostných objektov v roku 2019 a 2020 bolo zistené, že SÚC TTSK nezabezpečila výkon HPM do 6 mesiacov od dátumu odovzdania zrekonštruovaného mosta do užívania/prevádzky, tak ako to určuje bod 4.4. TP 060. Nevykonaním HPM po oprave a rekonštrukcii mostov, nemôže byť vykonaná úprava STS mostného objektu v CDB včas.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

IČO
35555777
Sídlo
Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
11.01.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SC KSK vykonávala v kontrolovanom období sumarizáciu výsledkov prehliadok a diagnostiky mostov, ale nezasiela ich KSK a MDPT SR, ani iným orgánom štátnej správy. Výnimkou bola zaslaná správa z MPM, ktoré boli vykonané v roku 2019. Záverečná správa z MPM bola predložená KSK 30.12.2019. Súhrnné výsledky prehliadok mostov boli prezentované na poradách riaditeľa investičného úseku a následne boli požiadavky predkladané na KSK s predpokladom zaradenia jednotlivých mostov do rozpočtu SC KSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa údajov v CDB je stav počtu mostov v jednotlivých stupňoch STS odlišný od údajov v RHČ. Najvýznamnejšie rozdiely boli zistené, napr.: k 01.01.2018 – stupeň STS 5 rozdiel 19 mostov a stupeň STS 6 rozdiel 18 mostov. K 01.01.2020 – stupeň STS 2 a stupeň STS 5 rozdiel 5 mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že SC KSK v roku 2017 - 2019 nepredkladala každoročne príslušnému orgánu štátnej správy plán HPM a hodnotiacu správu s výsledkami HPM. SC KSK v roku 2018 nevykonala - 27 plánovaných HPM a v roku 2019 - 112 plánovaných HPM. Ďalej bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neplánoval ani nevykonal v kontrolovanom období HPM na dvoch mostoch a to: Identifikačné číslo M3361, a M6511. Uvedeným konaním došlo k porušeniu bodu 4.4 TP 08/2012 – Technických podmienok a bodu 3.3 MP - Evidencia hlavných a bežných prehliadok mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kontrolovanom období SC KSK nemala spracované plány výkonu diagnostických prieskumov mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že SC KSK v roku 2017 - 2019 nevypracovala plány opráv a údržby mostov. Uvedeným konaním došlo k porušeniu bodu 3.2 a 3.3 MP UR-2017/1432-4604 z 15.05.2017 a bod 4.4.2 TP 08/2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Opravy mostov neboli vykonávané v takom rozsahu, ako to vyžadoval ich technický stav. Dôsledkom bolo zhoršovanie STS mostov. Zistenie je uvedené na str. 14 – 15 protokolu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Do roku 2019 SC KSK vyvíjala svoje aktivity podľa možnosti FP poskytnutých z rozpočtu KSK. Po roku 2019 došlo na SC KSK k zmene organizačnej štruktúry SC KSK, kde boli vytvorené na jednotlivých správach mostné čaty, ktorých úlohou bolo vykonávanie jednoduchých opráv s cieľom predchádzať väčším poruchám. Mostné čaty boli čiastočne funkčné, pričom podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 11.03.2021 u nich nebolo zabezpečené požadované technické, materiálne a personálne vybavenie aj napriek opakovaným požiadavkám predkladaným predchádzajúcemu vedeniu SC KSK. Ďalej v 07/2020 vzniklo na prevádzkovom úseku nové oddelenie Údržby mostov. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že v organizačných poriadkoch SC KSK z 13.02.2019 č. UR-2019/1216-1100 neboli mostné čaty a oddelenie Údržby mostov uvedené. V organizačnom poriadku z 01.01.2021 č. UPR-2020/3391-13540 je uvedené len oddelenie Údržby mostov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt v roku 2018 nakúpil prenosnú váhu s príslušenstvom v celkovej sume 51 568,00 eur. Nakúpená váha nebola do doby kontroly využívaná. SC KSK zabezpečila v roku 2019 váženie vozidiel dodávateľským spôsobom. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 12.04.2021 a 22.04.2021 – SC KSK nakúpila prenosnú váhu s príslušenstvom (12 ks plošinových váh s príslušenstvom - hardvérové a softvérové vybavenie) ešte v roku 2018. Zároveň začala proces certifikácie a autorizácie zodpovedných osôb a samotnej organizácie. Tento schvaľovací proces nebol doteraz zavŕšený, preto SC KSK zabezpečila váženie vozidiel dodávateľsky v roku 2019.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že STS mostných objektov na cestách II. a III. triedy v správe SC KSK v kontrolovanom období sa neustále zhoršoval. Boli identifikované slabé stránky správcu mostov vo veci zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku, ktorý bola SC KSK, ako správca povinná zabezpečovať podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o majetku vyšších územných celkov. NKÚ SR odporučil SC KSK prijať opatrenia týkajúce sa zistení č. 7 a 9, uvedené v Protokole.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že štatút organizácie a jeho dodatok neobsahovali zmenu spôsobu financovania a právnej formy z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

IČO
37915568
Sídlo
Brnianska 3, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
15.12.2020 - 04.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nekonal v dostatočnej miere a rozsahu, nakoľko pri tvorbe ročných plánov boli zahrnuté iba investičné akcie. Bežné plány opráv kontrolovaný subjekt nevytváral, z toho dôvodu nebolo možné ich skontrolovať či opravy a údržba bola vykonaná preukázateľne a tiež či boli zrealizované všetky požiadavky z vykonaných prehliadok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pozitívnym zistením bola skutočnosť, keď kontrolovaný subjekt mal v rozpočte pre rok 2021 schválených nepomerne viac finančných prostriedkov smerovaných do oblasti cestnej infraštruktúry – mostov.
Neboli vykonané bežné a hlavné prehliadky mostov na všetkých MO v zmysle príslušných TP, resp. o ich vykonaní neboli v IS MCS - CDB záznamy. Vo väčšine kontrolovaných prípadov protokoly po vykonaných HPM neobsahovali návrhy na odstránenie porúch ako aj návrhy na vykonanie doplňujúcich činností pre zlepšenie technického stavu mosta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SC TSK počas kontrolovaného obdobia nevykonávala vyhodnotenie výkonu HPM na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve TSK a nevypracovala hodnotiacu správu z hlavných prehliadok, čo nebolo v súlade s príslušnými TP. Záverečné hodnotenie o vykonaných HPM na cestách II. a III. triedy nebolo predkladané SSC ani MDV SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porovnaním počtu mostov evidovaných v CDB s počtom mostov evidovaných v majetku kontrolovaného subjektu na účte 021 – Stavby, bol kontrolou zistený nesúlad (-päť mostov k 01.01.2020) spôsobený najmä tým, že v CDB boli aj mosty, ktoré boli postavené z dôvodu vyvolaných investícií pri stavbe Modernizácia železničnej trate, resp. výstavby rýchlostných komunikácií a boli v správe SC TSK, avšak nebol ukončený prevod majetku do vlastníctva TSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO
42054575
Sídlo
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
18.01.2021 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
15.12.2020 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že v priebehu kontrolovaného obdobia sa výrazne zhoršil STS mostných objektov na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve TSK. Zaznamenaný bol nárast počtu mostov so STS v stupňoch IV. až VI. pri súčasnom poklese počtu mostov s lepším STS v stupňoch I. až III., pričom najpočetnejšie pohyby nastali u mostov na cestách III. triedy. Uvedeným postupom bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 2 písm. a) a b) zákona o majetku VÚC, v zmysle ktorého vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok udržiavať, užívať, chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
.Účinnosť opráv a údržby mostov bola vyhodnotená na základe desiatich kritérií stanovených NKÚ SR, ktoré zahŕňali náhle kolapsy mostov, resp. výrazné obmedzenie plynulosti premávky, porovnanie STS podľa jednotlivých stupňov, výkony prehliadok, plánovanie činností a stanovenie cieľov a merateľných ukazovateľov. Jednotlivým kritériám boli pridelené body v rozsahu 0 až 2 body. Kritériá sa týkali činnosti TSK aj správcu a boli spracované do prehľadu v prílohe 2, pričom boli vyhodnotené rovnako za obe organizácie ako celok. Po spočítaní celkového počtu osem bodov bol systém hospodárenia s mostami vyhodnotený ako neúčinný.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
30.11.2020 - 30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
Roky 2017 – 2019, pre dosiahnutie účelu kontroly a objektívne zhodnotenie kontrolovaných skutočností môžu byť použité aj údaje z predchádzajúceho a nasledujúceho obdobia.
Termín kontroly
18.01.2021 - 29.04.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

zásobník určoval priority v oblasti investičných projektov cestnej infraštruktúry. V zásobníku uvedené investičné zámery neboli hierarchicky usporiadané podľa poradia naliehavosti opráv. Investičné zámery v zásobníku boli v konečnom dôsledku z hľadiska priorít rovnocenné. Podľa vyjadrenia ŽSK nebolo možné hierarchicky zoradiť jednotlivé investičné zámery len podľa ich STS. Tento, hoc podľa príslušného TP nedokonalý postup, uplatnil ŽSK preto, že naliehavosť neposudzoval len na základe STS MO. V zásobníku uvedené investičné akcie MO boli vybrané jednak na základe STS, ale ja na základe intenzít dopravy, náročnosti prípadných obchádzok a pod. Preto bol zásobník zároveň otvoreným dokumentom a vzhľadom na meniace sa okolnosti, ako sú napr. zmena STS spôsobené intenzitou dopravy, počasím, živelnou pohromou alebo inou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať, ani odvrátiť, bolo možné ho dopĺňať a meniť priority
Typ nedostatku: -
V roku 2017 ŽSK nevyhodnotil merateľný ukazovateľ správne, pretože nevyhodnocoval relatívnu početnosť mostov v STS V. a VI. V plnení ukazovateľa bol vykázaný počet zrekonštruovaných mostov v absolútnom počte 8. Skutočné plnenie ukazovateľa vyčíslené NKU SR bolo v každom roku rôzne od údajov vyčíslených v záverečnom účte. Okrem roku 2019 boli tieto odchýlky významné, v konečnom dôsledku teda aj skreslili vyhodnotenie samotného ukazovateľa
Typ nedostatku: -
STS MO v ŠK nebol ovplyvňovaný len výškou finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu. Za roky 2016 – 2019 vyčerpal ŽSK v priemere len 57 % kapitálových výdavkov, rozpočtovaných na úseku dopravy. Objektíve dôvody neumožňovali vyčerpať všetky plánované výdavky v danom roku (komplikované stavebné povolenia, dĺžka procesu verejného obstarávania apod.)
Typ nedostatku: -
MO boli podľa dostupných údajov do vlastníctva ŽSK od štátu prevedené v často nevyhovujúcom stave. Kumulácia MO v STS kategórie V, VI a VII a nedostatok finančných prostriedkov neumožňoval aplikáciu postupov pre dobrý manažment týchto aktív. Dôsledkom bolo uplatňovanie princípu „najhoršie sa rieši na začiatku,“ čo ani do budúcnosti nezaručuje výrazné zlepšenie STS MO vo vlastníctve ŽSK. Pozitívne možno vnímať, že za roky 2006 až 2020 nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu MO, naopak došlo k miernemu zlepšeniu.
Typ nedostatku: -
Späť