Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-058/2010/0001
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Úrad KSK si nesplnil povinnosť oceniť majetok (dve nehnuteľnosti delimitované v roku 2002) ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné zápisy dlhodobého majetku neobsahovali porovnanie zistených stavov majetku v členení podľa majetkových tried s príslušnými stavmi majetku evidovanými na účtoch v hlavnej knihe k 31.12.2009.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Úrad KSK v roku 2009 nevymáhal od akciových spoločností v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pohľadávky za neuhradené nájomné za prístroje, fakturované zásoby, neuhradené poistné na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy majetku a neuhradené nájomné za prenájom nebytových priestorov, neuhradenú daň z nehnuteľností na rok 2009, neuhradené povinné zmluvné poistenie za motorové vozidlo a neuhradené poistné za hnuteľný a nehnuteľný majetok. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Úrad KSK nezabezpečil v zmysle uzatvorenej zmluvy o združení vedenie združených prostriedkov na samostatnom účte.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Úrad KSK neúčtoval o vložených prostriedkoch a o všetkých účtovných prípadoch vyplývajúcich z predmetu činnosti združenia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neuplatňoval v prípadoch oneskoreného zmluvného plnenia, t.j. oneskorenej platby za nájomné, úroky z omeškania. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Úrad KSK pri poskytnutí preddavkov, tieto nezúčtoval v zákonnej lehote troch mesiacov. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Faktúra a ani dodací list k IT prácam financovaných z bežných výdavov neobsahovali súpis vykonaných prác, t.j. účtovné záznamy neboli preukázateľné.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predložené cenové ponuky boli vyhotovené v ten istý deň ako bola vyhotovená výzva na predloženie cenovej ponuky, obsahujúca špecifikáciu predmetu zákazky a ďalších podmienok. Uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako víťazná, si prevzal výzvu na predloženie cenovej ponuky v nasledujúci deň ako bola vyhotovená jeho ponuka.O uskutočnení prieskumu trhu telefonickou formou predložená dokumentácia neobsahovala žiadny záznam a použitie takého postupu nebolo v súlade so Smernicou č. 4/2007 o verejnom obstarávaní. Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bola vyhotovená až po dodaní projektovej dokumentácie, čo bolo v rozpore so Smernicou č. 5/2009 o obehu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Úrad KSK nepreukázal spôsob prezentácie spoluúčasti na realizovanej podporenej akcii, čím porušil VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií. Úrad KSK nehodnotil hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri použití poskytnutých finančných prostriedkov - dotácií. (počet porušení: 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Pri financovaní rozšírenia softvéru evidovaného v majetku, resp. jeho technického zhodnotenia v rámci projektu Digitálne zastupiteľstvo I. a II. - rozšírenie pôvodne dodaného softvéru bolo financované v rámci bežných výdavkov a zaevidované v rámci drobného nehmotného majetku v podsúvahovej evidencii, čím nebol dodržaný účel použitia.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebol dodržaný účel použitia verejných prostriedkov. Nesprávne boli vymedzené výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebol dodržaný účel použitia verejných prostriedkov. Nesprávne boli vymedzené výdavky na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym zaúčtovaním technického zhodnotenia dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu nákladov konal Úrad KSK v rozpore s § 58 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym vymedzením výdavkov na technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku Úrad KSK nepostupoval v súlade s § 1 ods. 4 písm. a) Opatrenia MF SR z 8. decembra č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Predložená cenová ponuka do prieskumu trhu od vybratej firmy bola vypracovaná viac ako mesiac pred vykonaním prieskumu, pričom až výzva obsahovala špecifické podmienky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Úrad KSK nepostupoval v súlade so zmluvnými podmienkami o združení ani pri úhrade finančných prostriedkov pre VŠ. Predbežná finančná kontrola bola vykonaná nedôsledne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Úrad KSK nevymáhal splatenie návratnej finančnej výpomoci, čím nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 Zásad hospodárenia s majetkom KSK.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Späť