Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-075/2010/0002
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Bodíky

IČO
00513296
Sídlo
Bodíky 8, 93031 Bodíky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpis výdavkov obce na programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval údaje v rozsahu zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpis výdavkov obce na programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval údaje v rozsahu zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Dolný Chotár

IČO
00613941
Sídlo
Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Horné Dubové

IČO
00312525
Sídlo
Horné Dubové 97, 91906 Horné Dubové
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce neobsahoval ciele, ktoré chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky obce boli použité aj na iné účely ako schválené rozpočtom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
rozpočet obce neobsahoval ciele, ktoré chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky obce boli použité aj na iné účely ako schválené rozpočtom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavný kontrolór nevypracoval odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Horné Zelenice

IČO
00312568
Sídlo
Horné Zelenice 14, 92052 Horné Zelenice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
o rozpočtových opatreniach obec neviedla operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavná kontrolórka nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
návrh záverečného účtu obec neprerokovala najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
o rozpočtových opatreniach obec neviedla operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
hlavná kontrolórka nevypracovala odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
návrh záverečného účtu obec neprerokovala najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Koplotovce

IČO
00312665
Sídlo
Koplotovce 28, 92001 Koplotovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec rozpísala do programov iba bežné výdavky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne uvedený dátum účinnosti VZN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nezverejnila rozpočet najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec rozpísala do programov iba bežné výdavky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne uvedený dátum účinnosti VZN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nezverejnila rozpočet najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kútniky

IČO
00305537
Sídlo
Kútniky 686, 92901 Kútniky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce neobsahoval v niektorých programoch a podprogramoch aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec zostavila návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 vrátane programov obce, v ktorom neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nehospodárila v niektorých programoch s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonávala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky boli použité aj na iné účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec vykonala zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
ZÚ obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Kľačany

IČO
00312631
Sídlo
Kľačany 211, 92064 Kľačany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nestanovila cieľ pri jednom podprograme
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu vrátane programov obce neboli schválené orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nestanovila cieľ pri jednom podprograme
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala monitorovanie plnenia programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu vrátane programov obce neboli schválené orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Majcichov

IČO
00312746
Sídlo
Majcichov 606, 91922 Majcichov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
súčasťou rozpočtu obce neboli rozpočty všetkých príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec po schválení rozpočtu nevykonala rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtu na rozpočtové organizácie zriadené obcou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
súčasťou rozpočtu obce neboli rozpočty všetkých príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených obcou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec po schválení rozpočtu nevykonala rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtu na rozpočtové organizácie zriadené obcou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce neobsahoval zámery a ciele vyjadrujúce stav, ktorý chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Nižná

IČO
00312801
Sídlo
Nižná 80, 92206 Nižná
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec vykonala zmenu programu obce bez schválenia orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
dva programy obce neobsahovali ciele (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec vykonala zmenu programu obce bez schválenia orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
dva programy obce neobsahovali ciele (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Povoda

IČO
00800228
Sídlo
Povoda 87, 92901 Povoda
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebolo vypracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebolo vypracované odborné stanovisko k záverečnému účtu obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Trebatice

IČO
00313106
Sídlo
Hlavná 247/107, 92210 Trebatice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viacročný rozpočet obce neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
viacročný rozpočet obce neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Veľké Dvorníky

IČO
00305375
Sídlo
Veľké Dvorníky 190, 92901 Veľké Dvorníky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval údaje v rozsahu zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval údaje v rozsahu zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Šelpice

IČO
00682225
Sídlo
Šelpice 195, 91909 Šelpice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet obce neobsahoval ciele, ktoré chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky obce boli použité aj na iné účely ako schválené rozpočtom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu obce neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
o rozpočtových opatreniach obec neviedla operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet obce neobsahoval ciele, ktoré chce obec v budúcnosti dosiahnuť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo viacročnom rozpočte obce neboli vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov ani programy obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala v prípade potreby zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky obce boli použité aj na iné účely ako schválené rozpočtom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu obce neboli schválené príslušným orgánom obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu neboli upravené rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
o rozpočtových opatreniach obec neviedla operatívnu evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Šúrovce

IČO
00313068
Sídlo
Nová 5, 91925 Šúrovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce obsahuje najmä g) hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu 18) a monitorujú a hodnotia plnenie programov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce obsahuje najmä g) hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Späť