Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2011/0004
Názov:
Kontrola postupu daňových orgánov pri vymáhaní daňových nedoplatkov a efektívnosti procesu ich vymáhania.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Trnava

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepresunul k 30.04.2010 do pomocnej evidencie staré daňové nedoplatky a neviedol daňové nedoplatky ako nevymožiteľné, z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej lehoty na vymáhanie. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahovala všetky náležitosti dané týmto ustanovením (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepreveril či boli splnené podmienky pre začatie DEK predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve DD za účelom vymoženia DN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepreveril, či boli splnené podmienky na začatie DEK a následne nezačal DEK za účelom vymoženia DN bezodkladne na daňovou exekúciou postihnuteľný majetok vo vlastníctve DD zistení počas vykonanej lustrácie majetkových pomerov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepreveril, či boli splnené podmienky na začatie DEK a následne nezačal DEK za účelom vymoženia DN bezodkladne na daňovou exekúciou postihnuteľný majetok vo vlastníctve DD zistení počas vykonanej lustrácie majetkových pomerov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
"daňový dlžník bol vedený v registri správcu dane nie v súlade s týmto ustanovením, t.j.: IČO nie je totožné s IČO aké bolo pridelené Štatistickým úradom jeho zriaďovateľovi (DD právna forma - organizačná zložka podnik). DD je zapísaný v OR pod iným obchodným menom a v inej právnej forme (ako organizačná zložka podniku), DD je zapísaný v OR pod inou adresou sídla obchodnej spoločnosti, (počet porušení 4)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo výrokovej časti Rozhodnutia o uložení pokuty uviedol sídlo, ktoré nie je totožné so sídlom DD zapísaným v OR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane DN evidovaný na osobnom účte DD a považovaný za nevymožiteľný, neevidoval v pomocnej evidencii správcu dane. Na základe získaných informácií pri zisťovaní majetkových pomerov DD správcom dane nebol zistený žiaden daňovou exekúciou postihnuteľný majetok vo vlastníctve DD (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo výroku rozhodnutia o čiastočnom zastavení DEK a rozhodnutia o odklade daňovej exekúcie uviedol nesprávne sídlo DD v tom čase deklarované zápisom v OR OS Bratislava I (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo výroku rozhodnutia dodatočná DEV, uviedol nesprávne sídlo daňového dlžníka v tom čase deklarované zápisom v OR OS Bratislava I
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vydal DEP pred márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania voči DEV, (DEV nebola doručená DD)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo výroku rozhodnutia DEP uviedol nesprávne paragrafové znenie spôsobu vykonania daňovej exekúcie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo výroku rozhodnutia DEP uviedol nesprávne sídlo DD v tom čase deklarované zápisom v OR OS Bratislava I
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane po začatí DEK predajom hnuteľných vecí nevykonal súpis hnuteľných veci vo vlastníctve daňového dlžníka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
v rozhodnutí o zriadení záložného práva správca dane neuviedol zákaz daňovému dlžníkovi alebo poddlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane Rozhodnutie o čiastočnom zastavení DEK a DEV nedoručil daňovému dlžníkovi na adresu jeho sídla v tom čase deklarovanú zápisom v OR OS Bratislava I
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane včas nezisťoval splnenie podmienky na začatie daňového exekučného konania (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nedoručil dlžníkovi daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevydal rozhodnutie o čiastočnom zastavení daňového exekučného konania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane v daňovej exekučnej výzve v citácii zákona o peňažných prostriedkoch nepodliehajúcich exekúcii uviedol sumy v Sk a nie v Eur
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí DEK osobe podľa §75 ods.2 písm. f) tohto zákona, nedoručil daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi v súlade s ustanovením §76 ods.3 tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
daňový nedoplatok nebol v návrhu na prekvalifikovanie daň. nedoplatku na nevymožiteľný rozpísaný podľa jednotlivých druhov daní, čím sa nedá identifikovať o aký daň. nedoplatok a druh dane ide. (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ BA IV nepostúpil nevymožiteľné daň. nedoplatky z dovôdu, že prebiehalo exekučné konanie, alebo bolo zriadené záložné právo, prebiehalo dedičské konanie, alebo medzinárodné vymáhanie, konkurzné konanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ BA IV nepostúpil nevymožiteľné daň. nedoplatky z dovôdu, že prebiehalo exekučné konanie, alebo bolo zriadené záložné právo, prebiehalo dedičské konanie, alebo medzinárodné vymáhanie, konkurzné konanie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ BA IV nemal originály daňových dokladov alebo doklady nenašiel vôbec. (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
DÚ BA IV zaslal daňovú exekučnú výzvu pred doručením rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevydal daňový exekučný príkaz v daňovom exekučnom konaní.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepresunul k 30.04.2010 do pomocnej evidencie staré daňové nedoplatky a neviedol daňové nedoplatky ako nevymožiteľné, z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej lehoty na vymáhanie. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahovala všetky náležitosti dané týmto ustanovením (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
v rozhodnutí o zriadení záložného práva správca dane neuviedol zákaz daňovému dlžníkovi alebo poddlžníkovi nakladať s predmetom záložného práva bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane včas nezisťoval splnenie podmienky na začatie daňového exekučného konania (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nedoručil dlžníkovi daňovú exekučnú výzvu bezodkladne po doručení rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nevydal rozhodnutie o čiastočnom zastavení daňového exekučného konania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane v daňovej exekučnej výzve v citácii zákona o peňažných prostriedkoch nepodliehajúcich exekúcii uviedol sumy v Sk a nie v Eur
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepostúpil všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepostúpil všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nepresunul do pomocnej evidencie staré daňové nedoplatky, ktoré boli splatné do roku 1992.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane uviedol vo výkaze daňových nedoplatkov nesprávnu výšku daňových nedoplatkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane uviedol v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania nesprávnu výšku daňových nedoplatkov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
zápisnica o ústnom pojednávaní neobsahovala všetky náležitosti v zmysle zákona o správe daní a poplatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane neviedol daňové a platobné povinnosti a z toho vyplývajúce daňové preplatky a DN na DPH na osobnom účte daňového subjektu v správnej sume.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevykonal daňovú exekúciu predajom nehnuteľností – ornej pôdy vo výlučnom vlastníctve daňového dlžníka, prípadne zastavaných plôch a nádvorí zapísaných na príslušných LV.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
"DN neboli do dňa začatia výkonu kontroly evidované v PE správcu dane a kvalifikované ako nevymožiteľné. (počet porušení 4)"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ nepostúpil najneskôr do 31.12.2010 na Slovenskú konsolidačnú, a.s. nevymožiteľné DN, u ktorých do 31.12.2009 uplynulo viac ako päť rokov od konca roku, v ktorom vznikli. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
DÚ nepostúpil najneskôr do 31.12.2010 na Slovenskú konsolidačnú, a.s. nevymožiteľné DN, u ktorých do 31.12.2009 uplynulo viac ako päť rokov od konca roku, v ktorom vznikli. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový dlžník nebol vyzvaný, aby v náhradnej lehote zaplatil splatnú daň (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Nebola vykonaná daňová kontrola
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový úrad postúpi aj nevymožiteľný daňový nedoplatok podľa § 61 ods. 6, u ktorého uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol. (počet porušení )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Ustanovenie § 65b ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije aj na nevymožiteľný daňový nedoplatok, u ktorého do 31. decembra 2009 uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol, správca dane takýto daňový nedoplatok postúpi právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu prvýkrát v júni 2010, najneskôr do 31. decembra 2010.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Na vznik záložného práva sa vyžaduje zápis alebo registrácia rozhodnutia o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohu daňového dlžníka alebo poddlžníka s vyznačením jeho vykonateľnosti podľa osobitného predpisu, ktorým je Občiansky zákonník. (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane na osobnom účte daňového dlžníka k 30.06.2011 evidoval DN v sume nižšej o 1 210 665,45 eur.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevymožiteľné DN u 8 daňových dlžníkov v celkovej sume 2 823 727,79 eur neevidoval v PE podľa povahy DN (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane do konca roku 2010 nepostúpil nevymožiteľné DN, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikli na Slovenskú konsolidačnú a.s. v celkovej výške 1 590 317,62 eur (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevykonal úkony na začatie DEK (nezisťoval splnenie podmienok na začatie DEK) v súvislosti s vymáhaním DN. (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane v 1 prípade v rámci súčinnosti s tretími osobami nepožiadal banky o zverejnenie údajov o stave, resp. zostatkoch na účte daňového dlžníka, nepožiadal príslušné policajné orgány o zverejnenie údajov o vlastníctve motorových vozidiel (v 1 prípade), nepreukázal dokumentom, že zisťoval údaje o vlastníctve nehnuteľného majetku nevyzval držiteľov cenných papierov, u ktorých sa môžu nachádzať držiteľské účty daňových dlžníkov (v 2 prípadoch). (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane daňové exekučné konanie na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí daňového exekučného konania nezačal u 1 dlžníka (5 prípadov). (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nezabezpečil DN zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka. (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane nevydal predbežné opatrenie pritom po kontrole u daňového subjektu vzrástol DN.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane evidoval platby na základe úkonov exekútora pritom daňové exekučné konanie u daňových dlžníkoch nezačal (neevidoval tieto platby v súlade s § 92 ods. 2). (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane jedným rozhodnutím neoprávnene povolil platenie DN na DPH v splátkach za viac zdaňovacích období, dlžnú sumu podľa splátkového kalendára primerane nezabezpečil hnuteľnými vecami a nehnuteľnosťami.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane vo výkazoch daňových nedoplatkov nesprávne označil daňového dlžníka, keď neuviedol za názov „a.s.“, čím porušil § 74 ods. 2 písm. a) ZoSD (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Správca dane neopravil zrejmú nesprávnosť rozhodnutím o oprave zrejmých omylov a nesprávností . (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Rozhodnutie neobsahovalo ustanovenie o mlčanlivosti. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V rozhodnutí bola uvedená výška vymáhaného DN o 1 659,69 eur nižšia, ako bola suma DN na základe označených konkrétnych exekučných titulov, v DEV bola uvedená výška DN podľa výkazu DN v sume o 1 659,69 eur nižšej, ako bola suma DN na základe označených konkrétnych exekučných titulov. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
V rozhodnutí bola uvedená výška vymáhaného DN o 1 659,69 eur nižšia, ako bola suma DN na základe označených konkrétnych exekučných titulov, v DEV bola uvedená výška DN podľa výkazu DN v sume o 1 659,69 eur nižšej, ako bola suma DN na základe označených konkrétnych exekučných titulov. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Plno mocenstvo nebolo v súlade so zákonom o správe daní a poplatkov z dôvodu, že splnomocniteľom nebola spoločnosť – daňový subjekt, ale konateľ spoločnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Plno mocenstvo nebolo v súlade so zákonom o správe daní a poplatkov z dôvodu, že splnomocniteľom nebola spoločnosť – daňový subjekt, ale konateľ spoločnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostúpil do 31.12.2010 všetky nevymožiteľné daňové nedoplatky, u ktorých uplynulo viac ako päť rokov od konca roka v ktorom vznikol, na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu (počet porušení 19)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane eviduje v EŠP na osobnom účte DD sumu DN z titulu nezaplatených daňových povinností po lehote splatnosti bez preukázania listinných dôkazov deklarujúcich zákonný dôvod ich vzniku, (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane po vznesení námietky premlčania daňovým dlžníkom, naďalej daňové nedoplatky vedie v EŠP na osobnom účte daňového dlžníka v riadnej evidencii ako vymožiteľné DN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane k 31.12.2010 viedol DN v EŠP na DP 222 od 01.01.2003 v riadnej evidencii na osobnom účte DD i keď bolo preukázané, že od 01.01.2004 sa považujú za nevymožiteľné, z dôvodu uplynutia zákonom stanovenej lehoty na ich vymáhanie ustanovenej v dotknutých daňových zákonoch (počet porušení 16)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vedie DN v riadnej EŠP na osobnom účte DD, ktoré sú považované za nevymožiteľné podľa ustanovenia §61 ods.6 na základe skutočnosti, že správca dane pri zisťovaní majetkových pomerov nezistil žiaden daňovou exekúciou postihnuteľný majetok vo vlastníctve DD (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezačal daňové exekučné konanie na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve DD voči ktorým mal zriadené záložné právo, v operáte príslušného katastra nehnuteľnosti, ako záložný veriteľ 1. v poradí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezačal daňové exekučné konanie na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve DD voči ktorým mal zriadené záložné právo, v operáte príslušného katastra nehnuteľnosti, ako záložný veriteľ 1. v poradí
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane u daňového dlžníka dlhšie ako 2 roky a viac nevykonal žiaden úkon zameraný na zisťovanie informácii a údajov o jeho majetkových pomeroch a o ďalších skutočnostiach potrebných pre vymáhanie DN , najmä v súčinnosti s tretími osobami podľa ustanovenia §32 zákona o správe daní a poplatkov alebo miestnym zisťovaním podľa §14 zákona o správe daní a poplatkov v mieste trvalého pobytu alebo v mieste sídla DD pre potreby ďalšieho postupu správcu dane podľa ustanovenia §73 ods.4 a následne, zákona o správe daní a poplatkov (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane u daňového dlžníka dlhšie ako 2 roky a viac nevykonal žiaden úkon zameraný na zisťovanie informácii a údajov o jeho majetkových pomeroch a o ďalších skutočnostiach potrebných pre vymáhanie DN , najmä v súčinnosti s tretími osobami podľa ustanovenia §32 zákona o správe daní a poplatkov alebo miestnym zisťovaním podľa §14 zákona o správe daní a poplatkov v mieste trvalého pobytu alebo v mieste sídla DD pre potreby ďalšieho postupu správcu dane podľa ustanovenia §73 ods.4 a následne, zákona o správe daní a poplatkov (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane u daňového dlžníka dlhšie ako 2 roky a viac nevykonal žiaden úkon zameraný na zisťovanie informácii a údajov o jeho majetkových pomeroch a o ďalších skutočnostiach potrebných pre vymáhanie DN , najmä v súčinnosti s tretími osobami podľa ustanovenia §32 zákona o správe daní a poplatkov alebo miestnym zisťovaním podľa §14 zákona o správe daní a poplatkov v mieste trvalého pobytu alebo v mieste sídla DD pre potreby ďalšieho postupu správcu dane podľa ustanovenia §73 ods.4 a následne, zákona o správe daní a poplatkov (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vo veci doručeného odvolania proti rozhodnutiu DÚ, ktorým bolo zastavené odvolacie konanie smerované voči daňovej exekučnej výzve nerozhodol v zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane po uplynutí prekluzívnej lehoty na vymáhanie DN začal vymáhať DN v DEK podľa §83a ods.5 zákona o správe daní a poplatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane pri písaní zápisnice o ústnom pojednávaní v zápisnici neuviedol, že pojednával o všetkých náležitostiach tohto konania daných týmto ustanovením
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nezabezpečil úhradu DN zriadením záložného práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve DD na základe zistenej informácie z katastra nehnuteľnosti, ktorá bola aj súčasťou delimitačného spisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Daňový úrad postúpi aj nevymožiteľný daňový nedoplatok podľa § 61 ods. 6, u ktorého uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Ustanovenie § 65b ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa použije aj na nevymožiteľný daňový nedoplatok, u ktorého do 31. decembra 2009 uplynulo viac ako päť rokov od konca roka, v ktorom vznikol, správca dane takýto daňový nedoplatok postúpi právnickej osobe so 100% majetkovou účasťou štátu prvýkrát v júni 2010, najneskôr do 31. decembra 2010. (počet porušení 138)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Na vznik záložného práva sa vyžaduje zápis alebo registrácia rozhodnutia o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohui daňového dlžníka alebo poddlžníka s vyznačením jeho vykonateľnosti podľa osobitného predpisu, ktorým Občiansky zákonník.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Mesto Trnava

IČO
00313114
Sídlo
Hlavná 1/1, 91771 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

poznámky neboli vystavené v stanovenom termíne v zmysle opatrenia MF SR, nesprávne účtovanie predpisu nájomného, dodávateľské faktúry neobsahovali označenie účtov, na ktoré sa účtovali (počet porušení 230)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poznámky neboli vystavené v stanovenom termíne v zmysle opatrenia MF SR, nesprávne účtovanie predpisu nájomného, dodávateľské faktúry neobsahovali označenie účtov, na ktoré sa účtovali (počet porušení 230)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
poznámky neboli vystavené v stanovenom termíne v zmysle opatrenia MF SR, nesprávne účtovanie predpisu nájomného, dodávateľské faktúry neobsahovali označenie účtov, na ktoré sa účtovali (počet porušení 230)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, poskytnutie dotácie PO, ktorá nemala sídlo na území mesta (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, poskytnutie dotácie PO, ktorá nemala sídlo na území mesta (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnutie dotácie FO, ktoré nevykonávali podnikateľskú činnosť (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Huncovce

IČO
00326232
Sídlo
Huncovce 0, 05992 Huncovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V kontrolovanom období obec viedla a uchovávala vlastnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi, pričom bolo zistené, že predložená evidencia o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení nezodpovedala zákonom stanovenému spôsobu vedenia evidencie o nakladaní s odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
V kontrolovanom období obec viedla a uchovávala vlastnú dokumentáciu o nakladaní s odpadmi, pričom bolo zistené, že predložená evidencia o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení nezodpovedala zákonom stanovenému spôsobu vedenia evidencie o nakladaní s odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Raslavice

IČO
00322521
Sídlo
Hlavná 154, 08641 Raslavice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Spišské Bystré

IČO
00326542
Sídlo
Michalská 394, 05918 Spišské Bystré
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Spišský Štiavnik

IČO
00326569
Sídlo
Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Zborov

IČO
00322741
Sídlo
Lesná 10, 08633 Zborov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Čaklov

IČO
00332291
Sídlo
Čaklov 0, 09435 Čaklov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neupravil podrobnosti o nakladaní s elektroodpadmi z domácností, spôsob nakladania s elektroodpadmi z domácností, ako aj miesta určené na ukladanie tohto odpadu a na zneškodňovanie odpadu v všeobecne záväznom nariadení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezaviedol v roku 2010 separovaný zber kovov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne zaúčtovanie zrušenia rezervy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť