Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2011/0007
Názov:
Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Gbely

IČO
00309524
Sídlo
Námestie slobody 1261, 90845 Gbely
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vo výzve na doplnenie údajov bola daňovníkovi stanovená nesprávna lehota na odstránenie nedostatkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane sa vo výzvach odvolával na neexistujúci odsek zákona (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
žiadosť nájomníka o odpustenie nájomného nebola predložená a zasadnutie mestského zastupiteľstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nebol uplatnený poplatok z omeškania voči nájomcom za oneskorenú úhradu nájomného v zmysle nájomnej zmluvy, čím kontrolovaný subjekt nedostatočne chránil svoje oprávnené záujmy (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
účtovný doklad neobsahoval peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
hlavná kontrolórka nevypracovala z kontroly záznam, resp. správu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Sereď

IČO
00306169
Sídlo
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

správca dane neuviedol formu podania opravného prostriedku v platobnom výmere (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vyznačil na platobnom výmere rovnakým datumom právoplatnosť aj vykonateľnosť (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevyrubil sankčný úrok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevykonal predbežnú finančnú kontrolu na platobných výmeroch a pri uzatváraní zmlúv (pripravované finančné operácie) (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nevykonal predbežnú finančnú kontrolu na platobných výmeroch a pri uzatváraní zmlúv (pripravované finančné operácie) (počet porušení 18)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nezisťoval splnenie podmienok na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne označenie správcu dane vo výzvach (primátor) - správca dane vo výzvach na zaplatenie nedoplatku nesprávne označil správcu dane (primátor), pričom iba obec môže vyzvať daňový subjekt, aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v náhradnej lehote (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne označenie správcu dane vo výzvach (primátor) - správca dane vo výzvach na zaplatenie nedoplatku nesprávne označil správcu dane (primátor), pričom iba obec môže vyzvať daňový subjekt, aby daňový nedoplatok odviedol alebo zaplatil v náhradnej lehote (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutia o zriadení záložného práva obsahovali nesprávne označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal (primátor) (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručil výzvu daňovému subjektu do vlastných rúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nedoručil výzvu daňovému subjektu do vlastných rúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepostupoval v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nechránil záujmy obce a nedbal na zachovávanie práv a právom chránených záujmov účastníkov v daňovom konan (nepodnikol žiadne kroky na vymoženie daňových nedoplatkov, a tiež vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti jedným dátumom). (počet porušení 13)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.

Mesto Vrbové

IČO
00313190
Sídlo
Gen.. M. R. Štefánika 15/4, 92203 Vrbové
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

platobný výmer neobsahoval odtlačok úradnej pečiatky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuplatnil vytýkacie konanie (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuplatnil vytýkacie konanie (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca danenevyznačil dátup prijatia daňového priznania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane neuložil pokutu za neskoré podanie daňového priznania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane uviedol v platobnom výmere nesprávne obchodné meno daňovníka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevyrúbil sankčný úrok (počet porušení 10)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pri vydaní platobného výmeru a tiež pri uzatváraní zmlúv (počet porušení 24)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
správca dane nevykonal predbežnú finančnú kontrolu pri vydaní platobného výmeru a tiež pri uzatváraní zmlúv (počet porušení 24)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
platobné výmery obsahovali rovnaké číslo konania (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepožiadal o súčinosť tretích osôb a nezisťoval všetky údaje týkajúce sa príjmov (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane nepožiadal o súčinosť tretích osôb a nezisťoval všetky údaje týkajúce sa príjmov (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne vyradenie majetkú z účtovnej evidencie - nepreukázateľnosť účtovného záznamu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v zmluve neboli určené sankcie v podobe úrokov z omeškania pri nezaplatení platby včas, čím správca dane nevyužil všetky právne prostriedky na ochranu majetku (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
správca dane nezisťoval splnenie podmienok na začatie daňového exekučného konania (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane si pri nájomných zmluvách neuplatnil zmluvnú pokutu, čím porušil povinnosť majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Šamorín

IČO
00305723
Sídlo
Hlavná 37, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

na daňových priznaniach nebol vyznačený dátum ich prevzatia správcom dane (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
kontrolovaný subjekt nevyzval daňové subjekty na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností a na opravu nepravdivých údajov v daňovom priznaní (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
na platobných výmeroch, nájomných zmluvách, kúpnych zmluvách a na príjmových pokladničných dokladoch kontrolovaný subjekt nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 34)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na platobných výmeroch, nájomných zmluvách, kúpnych zmluvách a na príjmových pokladničných dokladoch kontrolovaný subjekt nevyznačil vykonanie predbežnej finančnej kontroly (počet porušení 34)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutia (platobné výmery) a výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli doručované do vlastných rúk daňovníka (počet porušení 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne vyznačená právoplatnosť rozhodnutia (platobného výmeru) (počet porušení 22)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
rozhodnutie (platobný výmer) neobsahoval správne IČO daňovníka a obchodné meno daňovníka (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
správca dane vyrubil daňovníkovi v platobnom výmere daň odlišne od daňového priznania, pričom odlišné vyrubenie dane v platobných výmeroch nezdôvodnil (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
vo výzve na zplatenie nedoplatku nebolo uvedené nesprávne obchodné meno daňovníka, pričom daňovým dlžníkom je osoba, ktorá má daňový nedoplatok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
príjem nebol zatriedený na správnu podlopožku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
účtovný doklad neobsahoval peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
hlavný kontrolór nepredložil raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na zasadnutie mestského zastupiteľstva (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorý vypracoval hlavný kontrolór, neobsahoval čas vykonania následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorý vypracoval hlavný kontrolór, neobsahoval čas vykonania následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť