Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2017/1130
Názov:
Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

IČO
36537870
Sídlo
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
16.07.2017 - 20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevyužitie možnosti podávania podnetov na úseku verejných kanalizácií na príslušný okresný úrad, ktorý je v prípade priestupkov oprávnený ich prejednávať
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36672441
Sídlo
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
03.08.2017 - 18.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Gbely

IČO
00309524
Sídlo
Námestie slobody 1261, 90845 Gbely
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
21.06.2017 - 28.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto Gbely nevyužilo možnosť podávať podnety na úseku verejných kanalizácií na príslušný okresný úrad.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto Gbely ako vlastník kanalizácie nemal informácie o počte producentov napojených na verejnú kanalizáciu, ani zoznam vlastníkov, resp. producentov odpadových vôd pripojených nehnuteľností.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
11.07.2017 - 12.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
- 19.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mesto Spišská Belá

IČO
00326518
Sídlo
Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
22.05.2017 - 20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vydané VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, čo nebolo v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.

Mesto Stará Ľubovňa

IČO
00330167
Sídlo
Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
22.05.2017 - 22.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nemalo vydané VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok, čo nebolo v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
V čase výkonu kontroly bola pripojiteľnosť na verejnú kanalizáciu len 25,00 %, t. j. z 32 celkovo vybudovaných kanalizačných odbočení bolo iba osem aktívne pripojených a 24 odbočení bolo nevyužitých.

Mesto Strážske

IČO
00325813
Sídlo
Nám. A. Dubčeka 300, 07222 Strážske
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 17.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

IČO
00641383
Sídlo
Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
03.09.2017 - 08.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Odporúčanie MČ, aby využiť možnosť podávania podnetov na úseku verejných kanalizácií na príslušný okresný úrad, ktorý je v prípade priestupkov oprávnený prejednavať .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestská časť Košice - Krásna

IČO
00691020
Sídlo
Opátska 18, 04018 Košice-Krásna
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
21.05.2017 - 30.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ku kontrole nebola predložená kompletná dokumentácia, najmä dokumentácia ŽoP - faktúry, účtovné doklady o zaúčtovaní úhrad, súpisy vykonaných prác, oznámenie o schválení ŽoP a pod. Uvedené svedčí o nízkej úrovni archivácie dokumentácie k projektu kontrolovaného subjektu, zároveň došlo k porušeniu ustanovenia článku 18 prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP, podľa ktorého prijímateľ je povinný uchovávať dokumentáciu k projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 13 VZP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
05.10.2017 - 10.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci SR neexistuje evidencia, ktorá by preukazovala, ako má každá nehnuteľnosť riešený spôsob nakladania s komunálnymi odpadovými vodami. NKÚ SR z toho dôvodu upozorňuje na riziko, že údaje predkladané EK nie sú kompletné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením stavu plnenia záväzku SR voči EÚ k 31.12.2015 NKÚ SR zistil, že MŽP SR ho nevyhodnocovalo k tomuto termínu. Vyhodnotením údajov k termínu 31.12.2014 a vychádzajúc z vyjadrení MŽP SR je zrejmé, že SR nesplnila záväzok odkanalizovania všetkých aglomerácií nad 2 000 EO do 31.12.2015, tzn. ani k predošlým prechodným obdobiam.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverením plnenia stanovených cieľov NKÚ SR zistil, že splnenie špecifického cieľa prioritnej osi 1 (znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR) nebolo možné vyhodnotiť, pretože neboli nastavené konkrétne merateľné ukazovatele na jeho vyhodnotenie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Analýzou plnenia operačného cieľa 1.2 (odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ) NKÚ SR zistil, že merateľný ukazovateľ „Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť“ bol v roku 2017 plnený oproti plánovanej hodnote na 50,20 %. NKÚ SR preto upozorňuje na možné riziko, že EK vyhodnotí tento Core ukazovateľ ako nenaplnený vzhľadom na cieľovú hodnotu stanovenú v OP ŽP k 31.12.2015.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NKÚ SR tiež zistil, že skontrolovaní koneční prijímatelia NFP neboli zo strany riadiaceho orgánu usmerňovaní, akou metodikou majú stanoviť počet EO v žiadosti o NFP a potom následne pri vykazovaní tohto merateľného ukazovateľa v monitorovacích správach. Viacerí koneční prijímatelia NFP stanovovali tieto údaje rôzne a existuje tak riziko nejednotnosti a nekompatibilnosti ich vykazovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci tejto kontrolnej akcie NKÚ SR zisťoval pripojiteľnosť na novovybudované kanalizačné siete na vzorke 26 konečných prijímateľov NFP. Pripojiteľnosť na základe aktívnych kanalizačných odbočení pri jednotlivých projektoch bola v rozmedzí od 25 % do 100 %. Čím menej bolo aktívne pripojených kanalizačných odbočení, tým sú prepočítané vynaložené verejné prostriedky na jedno kanalizačné odbočenie vyššie. Ako najčastejší dôvod nepripájania sa obyvateľov na novovybudované kanalizačné siete bol identifikovaný nedostatok finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky, ktorú obyvatelia budujú na vlastné náklady. Najvyššia pripojiteľnosť bola zaznamenaná pri projektoch, kde bola kanalizácia (odbočenia) vybudovaná čo najbližšie k hraniciam pozemkov obyvateľov. To by malo o. i. slúžiť ako dobrá prax pri ďalších projektoch budovania kanalizácie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NKÚ SR zistil, že odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v rámci celej SR neboli jednotne a dostatočne účinne usmerňované ako postupovať pri kontrole povinnosti vlastníkov nehnuteľností pripojiť sa na vybudované kanalizačné siete v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z kontrol vykonaných NKÚ SR u vybraných obcí vyplynulo, že obce rôzne a často nesprávne interpretujú súčasnú právnu legislatívu v oblasti kontroly preukazovania odvozu obsahu žúmp. Väčšina obcí nevykonávala pravidelnú a systematickú kontrolu odvozu obsahu žúmp u vlastníkov nehnuteľností, ktorí majú zavedený tento individuálny systém odvádzania komunálnych odpadových vôd. Obce spravidla vykonávali kontrolu tesnosti žúmp len v procese kolaudácie nehnuteľnosti. NKÚ SR upozorňuje na rôzny výklad a nejednoznačnosť právnych noriem. Legislatíva týkajúca sa nakladania s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách je súčasťou viacerých predpisov (napr. v stavebnom zákone, vodnom zákone, zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákone o obecnom zriadení, v rôznych vykonávacích predpisoch, v STN), je zároveň komplikovaná a príslušným orgánom, ako aj občanom umožňuje rôznu interpretáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Borský Mikuláš

IČO
00309419
Sídlo
Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.05.2017 - 13.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kopčany

IČO
00309613
Sídlo
Kollárova 318, 90848 Kopčany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
19.03.2017 - 09.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Kočovce

IČO
00311685
Sídlo
Kočovce 280, 91631 Kočovce
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.05.2017 - 20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Moravský Svätý Ján

IČO
00309737
Sídlo
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
20.03.2017 - 21.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Muráň

IČO
00328537
Sídlo
Muráň 329, 04901 Muráň
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 18.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Pohorelá

IČO
00313696
Sídlo
Nová 392, 97669 Pohorelá
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
17.07.2017 - 10.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Stakčín

IČO
00323578
Sídlo
SNP 574/6, 06761 Stakčín
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
22.05.2017 - 21.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec mala vydané VZN č. 3/2013 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu na území obce Stakčín

Obec Závod

IČO
00310158
Sídlo
Sokolská 243, 90872 Závod
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
06.07.2017 - 25.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

odporúčanie obci využiť možnosť podávania podnetov na úseku verejných kanalizácií na príslušný okresný úrad, ktorý je v prípade priestupkov oprávnený ich prejednávať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Čachtice

IČO
00311464
Sídlo
Malinovského 769, 91621 Čachtice
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
15.05.2017 - 18.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Obec Štvrtok na Ostrove

IČO
00305731
Sídlo
Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
16.02.2017 - 27.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

IČO
36672297
Sídlo
Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
16.07.2017 - 27.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36056006
Sídlo
Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
18.07.2017 - 12.10.2017
Stav kontroly
Ukončená

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36252484
Sídlo
Priemyselná 10, 92179 Piešťany
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
13.02.2017 - 29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

IČO
36672271
Sídlo
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
12.07.2017 - 28.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
01.08.2017 - 20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
2007-2017
Termín kontroly
13.07.2017 - 20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť