Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2012/1100
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s verejnými prostriedkami a s majetkom v zariadeniach sociálnych služieb a kontrola plnenia opatrení.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami pos
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice

IČO
00596825
Sídlo
Komenského č. 29, 93401 Levice
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2011, kontrola výkonnosti 2008 - 2011
Termín kontroly
22.02.2012 - 07.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

činnosť zariadenia nebola v súlade s bodom 2 predmetu činnosti zriaďovacej listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbal spôsob určenia ceny za obslužné činnosti v zmluvách o PSS
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v dvoch interných predpisoch zariadenia nebola početnosť za upratovanaie stanovená rovnako
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami so spôsobenou škodou pre zariadenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
porušenie finančnej disciplíny - nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
potvrdenie správnosti vykonaných služieb v rozpore so skutočnostou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie neuskutočnených účtovných prípadov do nákladov, majetku a do záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanou predbežnou finanačnou kontrolou kontrolovaný subjekt nezabezpečil cieľ finančnej kontroly
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nesprávne zaradenie zamestnankyne do platového stupňa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie príjmu v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
popis pracovných činností nebol v súlade s nar. vlády č. 341/2004 Z.z. (katalóg prac. činností)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce písomné odôvodnenie návrhu príšlušným vedúcim zamestnancom k vyplateniu odmeny pri životnom jubileu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol dodržaný postup zriaďovateľa pri prebytočnom majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie/porušenie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočné určenie ceny a chýbajúce vymedzenie tovaru názvom, číselným kódom colného sadzobníka pri dohodovaní ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce informácie a údaje v účtovných dokladoch k preukázateľnosti účtovných prípadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly objednávok a zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

"Jeseň života", Zariadenie sociálnych služieb Levice

IČO
42119383
Sídlo
Družstevnícka 22, 93480 Levice
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2011, kontrola výkonnosti 2008 - 2011
Termín kontroly
25.04.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

činnosť zariadenia nebola v súlade s bodom 2 predmetu činnosti a činnosťou štatutárneho orgánu zriaďovacej listiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chybné údaje v štatistických výkazoch SOC 1-01
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbal spôsob určenia ceny za obslužné činnosti a za elektrospotrebiče v zmluvách o PSS
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nesprávne účtovanie neuskutočnených účtovných prípadov do majetku a do záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanou predbežnou finančnou kontrolou kontrolovaný subjekt nezabezpečil cieľ finančnej kontroly
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nesprávne triedenie príjmu v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
popis pracovnej činnosti nebol v súlade s § 1 ods. 2 nar. vl. č. 341/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaradenie zamestnankyne do platovej triedy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozdelenie podprahových zákaziek do viacerých zákaziek s nízkou hodnotou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatnenie princípu hospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chybné zloženie komisie, ktorá navrhuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie/porušenie postupov účtovania obstarania zásob materiálu a účtovania o materiáli na ceste a záväzkov a účtovania pri otvorení účtovných kníh
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie o neuskutočnených účtovných prípadoch do majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúca náležitosť účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyhotovenie inventúrnych súpisov, chýbajúce náležitosti inventúrnych súpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie predbežnej finančnej kontroly objednávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanou predbežnou finančnou kontrolou nezabezpečný cieľ finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa

IČO
00596221
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 8, 94145 Maňa
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2011, kontrola výkonnosti 2008 - 2011
Termín kontroly
22.02.2012 - 13.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrhy na priznanie odmeny neboli vypracované pre každého zamestnanca osobitne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vykonanom prieskume trhu zákazky s nízkou hodnotou nevyhodnotil kontrolovaný subjekt v jednom prípade cenovú ponuku uchádzača s kritériom najnižšej predloženej cenovej ponuky ako výhodnú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neinventarizoval niektoré účty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neinventarizoval niektoré účty.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neinventarizoval niektoré účty.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Domov sociálnych služieb Kovarce

IČO
00356891
Sídlo
Kovarce -, 95615 Kovarce
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2011, kontrola výkonnosti 2008 - 2011
Termín kontroly
02.05.2012 - 28.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dodatkoch, ktoré boli vypracované k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby neboli uvedené dátumy, kedy boli dodatky uzavreté, prípadne kedy nadobudli účinnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dodatkoch, ktoré boli vypracované k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby neboli uvedené dátumy, kedy boli dodatky uzavreté, prípadne kedy nadobudli účinnosť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zmene úhrady za poskytovanú sociálnu službu boli výpočtové listy vypracované bez uzavretia dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri zmene úhrady za poskytovanú sociálnu službu boli výpočtové listy vypracované bez uzavretia dodatkov k zmluvám o poskytovaní sociálnych služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ani v jednom prípade poskytnutia odmeny nebol vypracovaný návrh na poskytnutie odmeny pre jednotlivých zamestnancov osobitne a taktiež nebolo uvedené zdôvodnenie poskytnutia odmeny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nákupy a objednávky na dodávku tovarov a poskytnutie služieb boli realizované bez vykonania prieskumu trhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt neevidoval všetky doklady z vykonaného verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt rozdelil predmet zákazky a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt rozdelil predmet zákazky a zvolil spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri podprahových zákazkách nebola predložená kompletná dokumentácia z procesu verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na výdajkách boli prepisované a zatierané údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne odpisovanie majetku v 1. a 4. odpisovej skupine.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nesprávne pomenovanie účtov v účtovom rozvrhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne pomenovanie účtov v účtovom rozvrhu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil inventúrne súpisy účtov hlavnej knihy, na ktorých bol v priebehu roka zaznamenaný pohyb a tiež nepredložil príslušné účtovné doklady. Niektoré účty, ktoré boli v priebehu roka používané, neboli inventarizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil inventúrne súpisy účtov hlavnej knihy, na ktorých bol v priebehu roka zaznamenaný pohyb a tiež nepredložil príslušné účtovné doklady. Niektoré účty, ktoré boli v priebehu roka používané, neboli inventarizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil inventúrne súpisy účtov hlavnej knihy, na ktorých bol v priebehu roka zaznamenaný pohyb a tiež nepredložil príslušné účtovné doklady. Niektoré účty, ktoré boli v priebehu roka používané, neboli inventarizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil inventúrne súpisy účtov hlavnej knihy, na ktorých bol v priebehu roka zaznamenaný pohyb a tiež nepredložil príslušné účtovné doklady. Niektoré účty, ktoré boli v priebehu roka používané, neboli inventarizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť