Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2016/1060
Názov:
Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

IČO
30814081
Sídlo
Podunajská 24, 82106 Bratislava-Vrakuňa
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
10.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
07.04.2016 - 27.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

návrh na použitie rezervy projektu nebol schválený v súlade s rokovacím poriadkom riadiaceho výboru projektu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zadanie zákazky na viac stavebné práce bez transparentnej súťaže vopred vybranému dodávateľovi a zároveň zmätočné uplatnenie dvoch navzájom nezlučiteľných postupov zadávania zákazky(nízke hodnoty a priame rokovacie konanie)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
absencia klauzuly čestnosti v dokumentácii z verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie dôkazov k stanoveniu PHZ a nedodržanie princípu transparentnosti pre nemožnosť preskúmať postup pre stanovenie PHZ v prípade zadávania zákazky na služby supervízie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Nezisková organizácia EPIC

IČO
45738718
Sídlo
Panenská 29, 81102 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
02.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Národné lesnícke centrum

IČO
42001315
Sídlo
T.G.Masaryka 22, 96092 Zvolen
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Dlhé nad Cirochou

IČO
00322938
Sídlo
Dlhé nad Cirochou 187, 06782 Dlhé nad Cirochou
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v 10 prípadoch finančných transakcií vykonávala predbežnú finančnú kontrolu len jednou osobou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec v 7 prípadoch uzatvorených dodávateľských zmlúv v sume 548 000,00 eur a na troch objednávkach vôbec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
obec v 10 prípadoch finančných operácií vykonávala priebežnú finančnú kontrolu nesprávnym spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
obec ako verejný obstarávateľ v 6 prípadoch nevypracoval správy o zákazkách a tieto nezverejnil na svoom webovom sídle, resp. v profile verejného obstarávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Dvorníky

IČO
00312495
Sídlo
Dvorníky 428, 92056 Dvorníky
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
04.02.2016 - 17.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Gemerská Poloma

IČO
00328227
Sídlo
Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 21.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Tušice

IČO
00325911
Sídlo
Tušice 130, 07202 Tušice
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
07.02.2016 - 28.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezverejňovanie raz štvrťročne na webovom sídle, v periodickej tlači ani inou formou súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, resp. zákaziek podľa § 9 ods. 9
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
neuvádzanie klauzuly čestnosti vo výzve na predkladanie ponúk u zákaziek podľa § 9 ods. 9
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepredloženie dokumentácie z verejného obstarávania do 10 dní po ukončení vyhodnotenia ponúk národnému kontaktnému bodu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevypracovanie správy o zákazke z verejnej súťaže na podlimitnú zákazku s cenou obstarania 2 289 284 eur bez DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania účtovných prípadov súvisiacich s obstaraním a zaradením stavby do užívania (neúčtovanie predpisov záväzkov za dodávateľské faktúry, za zádržné, odpisovanie majetku pred zaradením) s následkom neúplne a nesprávne vedenej účtovnej a majetkovej evidencie obstaraného dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
nesprávne vedenie analytickej účtovnej evidencie projektu - neúčtovanie úhrady záväzkov, neúčtovanie spolufinancovania, duplicitné účtovanie záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezverejňovanie údajov o objednávkach na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezaúčtovanie výnosov vo výške výdavkov po prijatí prostriedkov NFP na osobitný účet obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
uvádzanie nesprávnych zdrojov financovania vo finančných výkazoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie pri triedení príjmov projektu financovaných z NFP ako zahraničného grantu a spolufinancovania zo ŠR SR a vlastných prostriedkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
riziko porušenia rozpočtových pravidiel územnej samosprávy v prípade plnenia záväzku obce finančne pomôcť občanom s platbou za odpadové vody a domovú prípojku ku kanalizácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Veľké Ripňany

IČO
00311286
Sídlo
Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Obec Zemplínske Hámre

IČO
00323853
Sídlo
Zemplínske Hámre 0, 06777 Zemplínske Hámre
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
01.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v 12 prípadoch finančných transakcií v celkovej sume 51 016,01 EUR bola predbežná finančná kontrola vykonaná len jednou osobou a zároveň interná smernica nebola v súlade s uvedeným zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v 19 prípadoch uzatvorených zmlúv v celkovej sume 1 114 154,97 EUR a 11 objednávkach v celkovej sume 52 015,70 EUR predbežná finančná kontrola nebola vôbec vykonaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
v 12 prípadoch finančných transakcií v celkovej sume 51 016,01 EUR bola priebežná finančná kontrola vykonaná nesprávnym spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
majetok v celkovej sume 112 000,00 EUR bol oneskorene zaradený do užívania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Častá

IČO
00304701
Sídlo
Hlavná 168, 90089 Častá
Kontrolované obdobie
2012-2015
Termín kontroly
03.02.2016 - 22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

IČO
36149764
Sídlo
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice
Kontrolované obdobie
2013-2015
Termín kontroly
07.03.2016 - 10.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

IČO
17058520
Sídlo
Tajovského 28B, 97409 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2011-2015
Termín kontroly
07.02.2016 - 16.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ zaúčtoval stavbu jazierka priamo do nákladov a nie do dlhodobého hmotného majetku, čím nekonal v súlade s § 21 ods. 3 písm. a) postupov účtovania, podľa ktorých ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú pozemky, stavby,...
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
ŠOP SR zaúčtovala projektovú dokumentáciu k stavebným objektom priamo do nákladov a nie ako súčasť dlhodobého hmotného majetku, čím nekonala v súlade s § 28 ods. 1 písm. b) postupov účtovania, podľa ktorých na účte 042- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na projektové práce vrátane viacerých navrhovaných riešení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Späť