Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2011/0008
Názov:
Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom v Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

IČO
36855642
Sídlo
Výstavná 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebola spísaná koncepcia rozvoja podniku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 111/1990 Zb.
nesprávne určená výška mesačného prídelu do sociálneho fondu, peňažné prostriedky neboli odvedené včas na účet sociálneho fondu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
nesprávne určená výška mesačného prídelu do sociálneho fondu, peňažné prostriedky neboli odvedené včas na účet sociálneho fondu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
v štátnom podniku boli vykonávané denné hotovostné platby nad zákonom stanovenú výšku (počet porušení 17 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 152/1994 Z.z.
CP neobsahovali zákonom stanovené náležitosti (počet porušení 108)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
zamestnanci predkladali CP na vyúčtovanie po zákonom stanovenej lehote (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
štátny podnik vyúčtoval pracovnú cestu a uspokojil nároky zamestnancov po zákonom stanovenej lehote (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
dohoda nebola uzatvorená najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
výročná správa neobsahovala informáciu o výške ročnej odmeny riaditeľa štátneho podniku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 111/1990 Zb.
odoslané faktúry neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri inventarizácii pokladnici nebol vyhotovený žiadny inventúrny súpis; podnik neporovnával zistený stav hotovosti so stavom pokladne vedeným v účtovníctve a neuviedol výsledky porovnania v inventarizačných zápisoch; inventúrne zoznamy, resp. súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri inventarizácii pokladnici nebol vyhotovený žiadny inventúrny súpis; podnik neporovnával zistený stav hotovosti so stavom pokladne vedeným v účtovníctve a neuviedol výsledky porovnania v inventarizačných zápisoch; inventúrne zoznamy, resp. súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
štátny podnik nevykonal inventarizáciu peňažných prostriedkov najmenej štyrikrát za účtovné obdobie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
štátny podnik nepreukázal stav materiálu na  klade ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka štátneho podniku vzhľadom ku kontrolným zisteniam neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva a o finančnej situácií štátneho podniku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
štátny podnik uplatnil odpisy dlhodobého majetku v nesprávnej výške
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v niektorých prípadoch bol dlhodobý majetok nesprávne zaradený do odpisových skupín
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
v niektorých prípadoch neboli dodržané účtovné postupy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť