Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2012/1140
Názov:
Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu vybraných miest a obcí poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém poskytovania a kontroly dotácií a inej formy finančnej pomoci z rozpočtu územnej sam
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Futbalový oddiel Kinex Bytča

IČO
14223554
Sídlo
Kontrolované obdobie
roky 2009 - 2010
Termín kontroly
01.02.2012 - 12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Účtovné doklady z roku 2009 neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa o predmetných účtovných prípadoch účtovalo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt účtoval v priebehu roku 2009 a 2010 o poskytnutých dotáciách na účte 661 – Prijaté príspevky od organizačných zložiek a nie na účte 691 – Dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade neviedol v účtovnej evidencii účtovný prípad o poskytnutej dotácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovania dotácie neboli predklanané v zmluvne stanovených termínoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spolufinancovanie dotácie za rok 2010 nebolo vyúčtované v plnej sume určenej zmluvou o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Z dotácie bola vytvorená webová stránka v rámci účelu "Marketing, reklama, PR" - webová stránka bola funkčná, ale neobsahovala žiadne informácie o kontrolovanom subjekte, jeho činnosti, športových výsledkoch ani žiadne iné informácie a teda nespĺňala účel, na ktorý bola vytvorená – informovanie a propagáciu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Mesto Bytča

IČO
00321192
Sídlo
Námestie SR 1, 01438 Bytča
Kontrolované obdobie
roky 2009 - 2010
Termín kontroly
01.02.2012 - 12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržaná lehota doručenia žiadosti o dotáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
žiadosti o poskytnutie dotácie neobsahovali overenú kópiu z obchodného registra, resp. obdobného registra
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
žiadosti o poskytnutie dotácie neosahovali oblasť , do ktorej boéli nasmerované
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahovala rozpočet projektu, na ktorý mala byť dotácia poskytnutá
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uzatvorené zmluvy s príjimateľmi pomoci neobsahovali vymedzenie spôsobu prezentácie masta ako podporovateľa akcie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
PO a FO ako príjemcovia dotácie nepredložili mestu pri vyúčtovaní kópie účtovných dokladov svedčiacich o použití poskytnutej dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mestský hádzanársky klub Bytča

IČO
37981421
Sídlo
Kontrolované obdobie
roky 2009 - 2010
Termín kontroly
01.02.2012 - 12.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepreukázaná výška poskytnutých náhrad rozhodcom (zo strany KS neboli podložené účtovným dokladom)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dohody o vykonaní práce neobsahovali zákonné povinnosti (výšku dohodnutej odmeny za vykonannie práce a rozsah práce)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bytča

IČO
31924701
Sídlo
Kontrolované obdobie
roky 2009 - 2010
Termín kontroly
01.02.2012 - 11.04.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť