Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-006/2020/1140
Názov:
VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejnýc
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
19.07.2020 - 03.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Rozpočtový proces bol v podmienkach BBSK s platnosťou od 01.07.2015 upravený smernicou o pravidlách rozpočtového procesu BBSK, ktorá nebola do ukončenia výkonu kontroly aktualizovaná. V uvedenej smernici neboli zapracované zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy účinné od 01.08.2015, neboli v nej zapracované zmeny organizačnej štruktúry, keď sa v nej vyskytovali názvy oddelení ako napr. Oddelenie financií, Oddelenie investícií a správy majetku, ktoré podľa platného organizačného poriadku ÚBBSK z 31.10.2019 neboli aktuálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtu na rok 2018 - 2020 a na rok 2019 - 2021 boli v súlade s §19e ods. 1 písm. c) zákona o samospráve VÚC, avšak ich štruktúrou a obsahom boli tieto odborné stanoviská sčasti formálne napríklad tým, že vymenované riziká na príjmovej a výdavkovej strane k návrhu rozpočtu neboli riešené do hĺbky a hlavný kontrolór nenavrhoval riešenia vo vzťahu k identifikovaným rizikám.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V kontrolovanom období ÚBBSK nemal implementovanú koncepciu rozvoja úradu (napr. v oblastiach ľudských zdrojov, informačných technológií, vzdelávania, zabezpečenia jednotlivých činností/úloh ÚBBSK a jeho administratívy ako takej), ktorá by bola záväzná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V rámci zabezpečenia personálneho, materiálneho a technického chodu ÚBBSK bola v prípade niektorých programov/podprogramov nesprávne zostavená programová štruktúra. Zistené boli nasledovné skutočnosti: • Pri niektorých prvkoch programového rozpočtu absentoval súlad cieľov so zámermi, nadväzujúce merateľné ukazovatele v rámci niektorých prvkov programového rozpočtu jednoznačne nedefinovali, akým spôsobom BBSK plánoval naplnenie zámerov programov a podprogramov. Niektoré ciele v rámci vybraných programov a podprogramov bližšie nekonkretizovali alebo neboli v súlade so zámermi vybraných programov a podprogramov, čím je otázny ich prínos pri napĺňaní príslušných zámerov, keďže plnením týchto cieľov sa nedá merať dosiahnutie čiastkových ani hlavných zámerov. Išlo o nasledovné prvky: Prvok: 0010101: Podujatia na úrovni predsedu BBSK, pri ktorom mali merateľné ukazovatele kvantitatívny charakter, avšak chýbali merateľné ukazovatele, ktoré by merali efektivitu fungovania a účasť predsedu BBSK na najvýznamnejších podujatiach BBSK. Ďalej ciele: zabezpečiť prezentáciu kompetencií a aktivít BBSK voči obyvateľom a inštitúciám patrí skôr do podprogramu 00108 Prezentácia kraja. Prvky 0010501: Pracovná zdravotná služba a 0010502 Školenia zamestnancov patria skôr do programu 006 Administratíva, keďže nekonkretizujú resp. nie sú v súlade so zámerom programu 001 Samospráva, manažment a kontrola a súvisia skôr s administratívnymi nákladmi na zamestnancov. K prvku 0010301: Právne a poradenské služby boli stanovené výstupovo merateľné ukazovatele priradené k výsledkovo orientovanému cieľu, avšak nesúvisia s profesionalitou a účinnosťou v rámci právneho zatupovania BBSK a to pri stanovenom cieli: zlepšiť profesionálne a účinné právne zastupovanie BBSK navonok v súdnych sporoch. V rámci toho istého prvku bol stanovený cieľ: Zvýšiť kvalitu aplikácie právnych predpisov v konkrétnej činnosti útvarov ÚBBSK, poskytovanie priebežného právneho poradenstva v rámci predchádzania súdnym sporom vzniknutým z činnosti Úradu. Pri nadväzujúcom merateľnom ukazovateli absentuje logická súvislosť s cieľom, keďže počet konzultácii neposkytuje odpoveď ku zvýšenej kvalite aplikácie právnych predpisov v konkrétnych činnostiach ÚBBSK. • Každý z podprogramov obsahoval v rámci prvkov menovité (nie funkčné) určenie zodpovednosti za plnenie cieľov a hodnôt merateľných ukazovateľov a taktiež chýbal časový harmonogram ich realizácie. Stanovenie časového harmonogramu implementácie by malo byť dôležitým krokom v procese zostavovania programového rozpočtu, ktorý obsahuje povinnosti jednotlivých účastníkov tvorby programového rozpočtu a časový plán ich realizácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V príslušných monitorovacích a hodnotiacich správach absentoval komentár obsahujúci vysvetlenie neplnenia niektorých plánovaných výstupov alebo výsledkov (merateľných ukazovateľov) a taktiež príslušné návrhy resp. opatrenia na operatívne riešenia zistených nedostatkov a plnenia merateľných ukazovateľov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pre logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi a pre chýbajúce ciele a merateľné ukazovatele niektorých prvkov programového rozpočtu v oblasti administratívy nebolo možné kontrolou NKÚ SR objektívne zhodnotiť ich plnenie/dosahovanie a teda účinnosť použitia finančných prostriedkov na ich realizáciu. Uvedené vyplýva z metodiky programového rozpočtovania a dobrej praxe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Absentovala aktívna kontrola plnenia zámerov a cieľov programov administratívy zo strany orgánov, vedenia a hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór sa problematikou dosahovania, resp. plnenia zámerov a cieľov programového rozpočtu v kontrolovanom období nezaoberal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Podľa prílohy č. 1 – Postup pre použitie tlačív, časť Likvidačný list faktúry (LLF), k smernici o finančnom riadení z roku 2019, bol zamestnanec zodpovedný za prevzatie tovarov a služieb v rámci základnej finančnej kontroly povinný uvádzať alebo skontrolovať na likvidačnom liste faktúry číslo objednávky, a v prípade, ak bola uzatvorená zmluva, aj číslo zmluvy z centrálnej evidencie zmlúv. Zároveň § 6 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole a audite uložil orgánu verejnej správy overovať finančnou kontrolou súlad finančnej operácie so zmluvami, ktoré tento orgán uzatvoril. Kontrolou bolo zistené, že na likvidačných listoch faktúr HOUR spol. s r. o. č. 1711/2019, Polygrafické centrum s. r. o. č. 1698/2019, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. č. 1557/2019 a č. 1766/2019 a NDCON s. r. o. č. 1531/2019 nebolo uvedené číslo zmluvy. Na likvidačných listoch faktúr DWC Slovakia a. s. č. 1794/2019 a NDCON s. r. o. č. 1010/2019 bolo uvedené nesprávne číslo zmluvy. Vzhľadom k chýbajúcim resp. nesprávnym číslam zmlúv na likvidačných listoch faktúr nebolo preukázané overenie súladu finančnej operácie s uzatvorenou zmluvou v zmysle § 6 ods. 4 písm. d) zákona o finančnej kontrole a audite a tiež bola porušená interná smernica o finančnom riadení z roku 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Podľa Prílohy č. 1 – Postup pre použitie tlačív, časť Externá žiadanka, k smernici o finančnom riadení z roku 2016 aj k smernici o finančnom riadení z roku 2019, v prípade realizácie výdavkov na základe už platných zmlúv mal zodpovedný pracovník vystaviť externú žiadanku na celoročný objem finančných prostriedkov vyplývajúcich zo zmluvy v termíne najneskôr do 05.01. (podľa smernice o finančnom riadení z roku 2016 do 10.01.) rozpočtového roka, resp. do 10 dní od podpísania zmluvy v aktuálnom roku. Kontrolou zmlúv a súvisiacich externých žiadaniek bolo zistené, že v prípade zmlúv č. 137/2019/ODDRR a č. 138/2019/ODDRR s NDCON s. r. o., zmluvy č. 63/2019/ODCII s PROVED s. r. o., zmluvy č. 96/2018/ODDVP s A.S. Partner, s. r. o., zmlúv č. 142/2019/OVP a č. 1033/2019/OVP s IT Life s. r. o., zmluvy č. 1079/2018/OVP s DWC Slovakia a. s., dodatku č. 2 k zmluve č. 34/2016/OVP s HOUR spol. s r.o., zmluvy č. 82/2019/OVP s HOUR spol. s r. o. a zmluvy č. 78/2019/OVP s LeasePlan Slovakia s. r. o. boli externé žiadanky vystavené neskôr ako 10 dní od podpísania zmluvy alebo dodatku k zmluve. K zmluve s TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. č. 1082/2018 z 05.11.2018 nebola vystavená externá žiadanka. Bola tým porušená smernica o finančnom riadení z roku 2016 resp. smernica o finančnom riadení z roku 2019, Príloha č. 1 – časť Externá žiadanka. Podľa nej sa externá žiadanka vypĺňa aj v prípade zmlúv, a to pred objednaním tovarov, prác resp. služieb, z dôvodu rezervovania rozpočtových prostriedkov na konkrétny účel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite zamestnanci orgánu verejnej správy vykonávajúci základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, ... Kontrolou bolo zistené, že vyjadrenie zamestnanca vykonávajúceho základnú finančnú kontrolu nebolo uvedené na licenčnej a servisnej zmluve č. 82/2019/OVP so spoločnosťou HOUR, spol. s r.o., na dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 99/2018 so spoločnosťou Komplot Advertising s. r. o. a na licenčných zmluvách č. 1535/2019 a 1546/2019 so spoločnosťou T-MAPY spol. s r. o., pričom na zmluve č. 1546/2019 nebol uvedený ani dátum a podpis jedného zo zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu. Na likvidačnom liste k faktúre č. 97/2019 od spoločnosti PROVED s. r. o. neboli uvedené dátumy vykonania základnej finančnej kontroly. Kontrolovaný subjekt tým nekonal v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 6 ods. 8 internej smernice o finančnom riadení z roku 2016 resp. smernice o finančnom riadení z roku 2019, v ktorom boli upravené náležitosti základnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite bol orgán verejnej správy povinný základnou finančnou kontrolou overovať vždy súlad každej finančnej operácie so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedeného zákona. Rovnaká povinnosť vyplývala Úradu BBSK aj z článku 5 ods. 1 internej smernice o finančnom riadení z roku 2016 resp. smernice o finančnom riadení z roku 2019. Kontrolou bolo zistené: • dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 951/2018 so spoločnosťou Cykloprojekt s. r. o. bol podpísaný predsedom BBSK dňa 10.06.2019, pričom základná finančná kontrola bola ukončená až 19.06.2019, • dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1049/2018/PPDMVP so spoločnosťou Skanska SK a. s. bol podpísaný predsedom BBSK dňa 19.12.2018, pričom základná finančná kontrola bola ukončená dňa 21.12.2018, • dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1052/2018/ODDIPVP so spoločnosťou Doprastav Asfalt, a. s., bol podpísaný predsedom BBSK dňa 19.12.2018, pričom základná finančná kontrola bola ukončená dňa 21.12.2018, • dodatok č. 1 k Zmluve na údržbu ciest II. a III. triedy č. 1159/2018/ODDIPVP s Banskobystrickou regionálnou správou ciest, a. s., bol podpísaný predsedom BBSK dňa 28.02.2019 a základná finančná kontrola bola vykonaná dňa 01.03.2019. Dodatok č. 2 k uvedenej zmluve bol podpísaný predsedom BBSK dňa 27.03.2019 ale základná finančná kontrola bola ukončená dňa 28.03.2019. Tým, že pred vstupom BBSK do záväzku nebol overený súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, bol porušený § 7 ods. 1 uvedeného zákona a článok 5 internej smernice o finančnom riadení z roku 2016 resp. smernice o finančnom riadení z roku 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
BBSK mal spracované plány VO na roky 2018 a 2019. Porovnaním vybraných VO s plánmi VO bolo zistené, že z vybraných postupov VO bolo len 28,6 % realizovaných zákaziek aj súčasťou plánu VO na príslušné obdobie. Rozdiel medzi plánovaným VO a skutočne realizovaným VO, ktoré zahrňovala vybraná vzorka VO tvoril 71,4 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
skutočností kontrolovaný subjekt určil PHZ len na základe jednej cenovej ponuky dodávateľa služieb a priamo tomu dodávateľovi zadal zákazku, čím nebola preukázaná hospodárnosť vynaložených nákladov na predmet zákazky v zmysle § 117 ods. 1 ZVO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Na ODDVO bola 07.02.2020 predložená žiadosť o priame zadanie zákazky spoločnosti KOMPLOT Advertising, s. r. o., Bratislava na základe zmluvy o poskytnutí služieb č. 98/2020/PRBBSK. V odpovedi z 11.02.2020 na žiadosť o priame zadanie zákazky bolo o. i. uvedené, že priame zadanie zákazky na konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, marketingové poradenstvo a mediálne poradenstvo nie je v rozpore s § 117 ZVO. Žiadosť o priame zadanie a odpoveď na žiadosť bola zaslaná v čase (od 07.02. – 11.02.2020), keď už bola so spoločnosťou KOMPLOT Advertising, s. r. o., Bratislava uzatvorená nová zmluva o poskytovaní služieb – licenčná zmluva č. 98/2020/PRBBSK uzatvorená 31.01.2020) a platná od 31.01.2020 do 31.12. 2020. Dátum účinnosti tejto zmluvy bol od 08.02.2020. Schvaľovacie konanie (žiadosť a odpoveď na žiadosť) tak v tomto prípade vykazovalo znaky formálnosti. Uvedený postup nebol v súlade s § 10 ods. 2 ZVO, pretože pri tomto priamom zadaní zákazky kontrolovaný subjekt nepreukázal dodržanie princípu transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nepostupoval v súlade s § 6 ods. 18 ZVO, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k VO uchováva aj informácie a podklady, na základe ktorých určil PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V šiestich z 25 vybraných postupov VO sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť, ktorá predložila aj indikatívnu cenovú ponuku v rámci prípravy na určenie PHZ, pričom v štyroch prípadoch išlo o predloženie len jednej indikatívnej cenovej ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade PHZ k jednej zákazke išlo o určenie ceny, pri ktorej nebolo uvedené, či sa jednalo o cenu s DPH alebo bez DPH, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 ZVO, podľa ktorého sa PHZ určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu VO podľa finančných limitov. V prípade druhej zákazky obsahovali sumy s DPH, pričom PHZ sa určuje ako cena bez DPH, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 ZVO, podľa ktorého sa PHZ určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu VO podľa finančných limitov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Z predloženej tabuľky VO bolo z počtu 94 obstarávaní priamo zadaných 18 zákaziek (ZNH), čo predstavovalo podiel 19,14 %. Pri všetkých uvedených priamych zadaniach išlo o zákazky s nízkou hodnotou. V kontrolovanom období Útvar hlavného kontrolóra BBSK nevykonal kontroly týkajúce sa VO podľa § 169 ods. 5 ZVO, podľa ktorého preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou uplatňovania a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie bolo zistené, že BBSK použil nesprávnu ekonomickú klasifikáciu pri zatrieďovaní výdavkov na základe Servisnej zmluvy na poskytovanie služieb údržby a rozvoja existujúceho systému čím nepostupoval v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 323/2007 Z.z.
Úrad BBSK používal v čase kontroly NKÚ SR na zabezpečenie svojej činnosti 11 ks osobných automobilov, ktoré si prenajímal na základe Zmluvy o operatívnom lízingu č. 78/2019/OVP so spoločnosťou LeasePlan Slovakia, s. r. o., Bratislava. Zmluva bola uzatvorená 21.02.2019 na obdobie 36 mesiacov odo dňa prevzatia motorových vozidiel. Tri z týchto osobných automobilov využívali podpredsedovia BBSK a riaditeľ ÚBBSK aj na súkromné účely na základe zmlúv o pridelení a používaní služobného motorového vozidla. Kontrolou bolo zistené, že u dvoch z uvedených troch automobilov bolo do 30.09.2020 najazdených viac súkromných kilometrov ako služobných, pričom minimálne u jedného vozidla možno očakávať, že dôjde k prekročeniu maximálneho počtu zmluvne dohodnutých kilometrov (90 000 km počas trvania zmluvného vzťahu s poskytovateľom operatívneho lízingu). Za prečerpanie rozsahu dohodnutých kilometrov bude poskytovateľ vozidiel fakturovať sumu vo výške 0,06 eur/km. Vozidlá majú byť poskytovateľovi odovzdané po skončení platnosti zmluvy s nájazdom maximálne 120 000 km a poskytovateľ je oprávnený fakturovať BBSK aj nadmerné opotrebenie vo výške do 300 eur. BBSK sa v zmluve s poskytovateľom operatívneho lízingu zaviazal, že BBSK resp. osoby určené BBSK budú užívať vozidlá výhradne v súlade s touto zmluvou, poverené osoby však zmluvne nezaviazal na jej dodržiavanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebolo v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 6 ods. 1 písm. a) opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Tým, že zodpovední zamestnanci nepredložili oddeleniu účtovníctva načas podklady na zaúčtovanie predpisu záväzku týkajúceho sa roku 2019, došlo zároveň k porušeniu Príkazu č. 007/2019/ODDRF k ukončeniu rozpočtového roka 2019. Nedodržanie časovej a vecnej súvislosti spôsobilo, že za účtovné obdobie 2019 boli vykázané náklady nižšie oproti skutočnosti o 14 845,08 eur, čo skreslilo aj výsledok hospodárenia Úradu BBSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
BBSK ako povinná osoba na svojom webovom sídle nezverejnil úplné údaje, čím nepostupoval v súlade s § 5b ods. 1 písm. b ) bod 1, 4 a 5 a s § 5b ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
BBSK mal v zásadách hospodárenia v odd. 5, čl. 9 zadefinovaný prebytočný a neupotrebiteľný majetok a proces rozhodovania o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku bol rozpracovaný v oddiele 6 a 7. Kritériá prebytočnosti a neupotrebiteľnosti neboli v tomto dokumente bližšie špecifikované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zásadách hospodárenia absentuje zadefinovanie prípadov výnimočnosti prevodu/prenájmu svojho majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa ako aj náležitosti zdôvodnenia osobitného zreteľa pri prevode/prenájme majetku. O prípadoch výnimočnosti prevodu/prenájmu majetku BBSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodovalo ZBBSK, ktoré ad hoc posúdilo, či sa na základe predloženého opisu skutkových okolností a špecifickosti každého jednotlivého prípadu jedná o prípad výnimočný, a teda hodný osobitného zreteľa. Súhrnné zdôvodnenia prípadov osobitného zreteľa boli uvádzané v návrhu príslušného uznesenia, a to s ohľadom na špecifické skutkové okolnosti každého prípadu. Podrobnejšie zdôvodnenie, resp. vysvetlenie zdôvodnenia obsahovala dôvodová správa príslušného uznesenia a podklady preukazujúce deklarované skutočnosti sa nachádzali v spisovej dokumentácii k jednotlivým prípadom. BBSK rovnako nemal stanovené kritériá na určenie ceny prevodu alebo prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
BBSK pred prenájmom svojho majetku nerozhodol o prebytočnosti svojho majetku, čím nepostupoval v súlade s odd. 4 čl. 8 bod 2 zásad hospodárenia, podľa ktorého nájom nehnuteľného majetku BBSK, v dôsledku ktorého dochádza k zmene účelového určenia majetku BBSK nadobudnutého na výchovno – vzdelávací proces v zmysle § 3 ods. 1 a § 3a zákona o majetku VÚC, je možné realizovať až na základe rozhodnutia o prebytočnosti tohto majetku ZBBSK. Zároveň BBSK nepostupoval v súlade s § 8 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Do termínu ukončenia výkonu kontroly nebola vysporiadaná pohľadávka vo výške 150 000,00 eur voči Nemocnici AGEL Zvolen a. s., ktorá predstavovala nájomné (za obdobie 01.07.2013 – 30.06.2014) za prenajatú nehnuteľnosť – nemocnicu a v zmysle uzavretej nájomnej zmluvy z 24.06.2010 v znení siedmich dodatkov bola pohľadávka určená na vzájomné započítanie s pohľadávkou Nemocnice AGEL Zvolen a. s. z titulu vykonania technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti. S dlžníkom nebola uzavretá dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, dohoda o urovnaní ako ani dohoda o splátkach alebo odklade platenia. BBSK takto nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku VÚC a odd. 1 bod 4 písm. b) a odd. 9 čl. 15 bod 3 zásad hospodárenia. Podľa § 7 ods. 1 a 2 písm. b) zákona o majetku VÚC, je VÚC povinný hospodáriť s majetkom VÚC v prospech rozvoja VÚC, jeho obyvateľov a ochrany a tvorby životného prostredia. VÚC a správca sú povinní majetok VÚC zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. V tomto prípade nedošlo k včasnému uplatňovaniu svojich práv, nakoľko všeobecná premlčacia doba u pohľadávok z obchodných vzťahov v zmysle § 397 Obchodného zákonníka je štvorročná a právo sa premlčuje v tejto lehote. Podľa odd. 9 čl. 15 bod 3 zásad hospodárenia správca pohľadávky je povinný starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, aby pohľadávka bola včas uplatnená na príslušných orgánoch a aby rozhodnutia týchto orgánov boli včas vykonané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
BBSK pred prevodom a prenájmom svojho majetku nerobil analýzy majetku ako také, či ho v budúcnosti nebude potrebovať na plnenie samosprávnych úloh, či je preň výhodnejší prenájom alebo prevod svojho majetku, a ktorý spôsob prevodu alebo prenájmu majetku je preň najvýhodnejší. Čiastočne analyzoval špecifické okolnosti predaja, či prenájmu majetku v dôvodovej správe, ktorá bola súčasťou návrhu príslušného návrhu uznesenia, ako napr. prebytočnosť majetku, zdôvodnenie prípadov hodných osobitného zreteľa, eliminácia znehodnocovania majetku a pod.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V prípade využívania inštitútu osobitného zreteľa pri nakladaní s majetkom BBSK bolo preukázané, že BBSK ho realizuje odsúhlasením spôsobu prevodu aj samotného prevodu naraz na jednom ZBBSK. Tento zjednodušený spôsob procesu schvaľovania súvisí s nejednoznačnosťou legislatívy a rozporuplnými stanoviskami kompetentných orgánov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri prevodoch majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pri šiestich zmluvách nebola v príslušných uzneseniach ZBBSK uvedená informácia, že prevod majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (podľa hlasovania poslancov bola splnená trojpätinová väčšina).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
12.07.2020 - 21.03.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

program Administratíva, v ktorom absentovali atribúty programového rozpočtovania; neobsahoval: zámer, zodpovednosť, cieľ ani merateľné ukazovatele, čo je v rozpore s čl. 2 a čl. 3 metodického pokynu MF SR. Zároveň nebol dodržaný § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., podľa ktorého rozpočet vyššieho územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov rozpočtu vyššieho územného celku V tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky na úhradu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov Úradu BSK, výdavky na tovary a služby a bežné transfery, v ktorých boli zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Vyhodnotenie podprogramu 3.2 Informačno-technologický systém BSK nebolo správne v oboch rokoch. Ukazovateľ „priemerný vek výpočtovej techniky v mesiacoch v roku“ bol plánovaný 20 mesiacov. V záverečnom účte BSK roku 2018 bolo plnenie ukazovateľa 25 mesiacov a v nasledujúcom roku 24 mesiacov. Podľa hodnotenia BSK bol merateľný ukazovateľ v obidvoch rokoch splnený. Údaje boli správne, ale logicky nesprávne vyhodnotené. Správna hodnota mala byť čiastočne splnené alebo nesplnené, napriek tomu, že rozpočtované prostriedky boli účelovo použité a znížili priemerný vek výpočtovej techniky. Merateľný ukazovateľ nebol vhodne zvolený vo vzťahu k cieľu, pretože nákup finančne náročných a finančne nenáročných položiek má rovnakú váhu. Napríklad 20 notebookov zníži priemerný vek výpočtovej techniky, ale pokiaľ budú pripojené na starý server, tak by bol dopad na výkon systému nulový. Naopak nový server nezníži priemerný vek výpočtovej techniky, ale plne zabezpečí zrýchlenú prevádzku aj na NB starších ako 20 mesiacov a prispeje významnejšie na splnenie cieľa „Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém“. Vhodnejšie by bolo použiť s kombináciu ukazovateľov zameraných na výsledok. Ako vyplýva z tabuľky č. 4, BSK v prevažnej miere stanovené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov programov na zabezpečenie činnosti úradu splnil. Neplnenie merateľných ukazovateľov sa prejavilo najmä tam, kde tieto neboli relevantne zvolené, vzhľadom k plneniu cieľa. Podľa BSK, dôvodom nesplnenia merateľného ukazovateľa podprogramu 3.1 „materiálne zásobovanie potrieb úradu v pracovných dňoch“ bola náročná administratíva vo väzbe na požiadavky zo zákonov a interných smerníc. Čiastočné plnenia merateľného ukazovateľa podprogramu 3.3 „skutočné čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na opravu, údržbu a rekonštrukciu majetku BSK“ bolo spôsobené tým, že finančné plnenie niektorých investičných akcií začalo v kontrolovaných rokoch, ale plnenie u niektorých malo nastať až v roku 2020, napr. prebiehajúca akcia – stavebné práce na rekonštrukcii Synagógy v Senci a novostavba infopavilónu, stavebné práce – modernizácia okien v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Bratislava, na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Zochova a Strednej priemyselnej škole strojníckej, Fajnorovo nábrežie, stavebné práce – rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla a iné. Kontrolou NKÚ SR nebolo možné zhodnotiť účinnosť finančných prostriedkov vynaložených na preverované oblasti programového rozpočtu, pretože určené merateľné ukazovatele nemerali potrebnú efektívnosť, flexibilitu a funkčnosť, resp. pre program administratíva neboli vôbec stanovené. Oblasť programového rozpočtovania nebola ani predmetom kontrolných aktivít hlavného kontrolóra, čo bolo jednou z príčin, že prišlo k nedostatkom, ktoré sú uvedené v tomto protokole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ako vyplýva z tabuľky č. 4, BSK v prevažnej miere stanovené plánované hodnoty merateľných ukazovateľov programov na zabezpečenie činnosti úradu splnil. Neplnenie merateľných ukazovateľov sa prejavilo najmä tam, kde tieto neboli relevantne zvolené, vzhľadom k plneniu cieľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou NKÚ SR nebolo možné zhodnotiť účinnosť finančných prostriedkov vynaložených na preverované oblasti programového rozpočtu, pretože určené merateľné ukazovatele nemerali potrebnú efektívnosť, flexibilitu a funkčnosť, resp. pre program administratíva neboli vôbec stanovené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola ako spätná väzba pre efektívnosť a účinnosť riadenia nebola v oblasti programového rozpočtovania na potrebnej úrovni.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
RCBa v roku 2018 na Revitalizáciu ciest podpísala s víťazom dvoch VO (Eurovia SK, a.s.) dve zmluvy o dielo. Výkaz výmer uvedený v súťažných podkladoch a v zmluvách neobsahoval špecifikáciu skutočného stavu predmetu zákazky (konkrétny úseku cesty) a stavu, ktorý sa mal dosiahnúť realizáciou zmluvy. Nebolo určené konkrétne miesto realizácie diela, len odvolávka na zabudovanie na úseku cesty z ciest v dĺžke 511,677 km. Tento úsek cesty mal byť podľa súťažných podkladov určovaný dodatočne priebežne objednávkami prác vystavenými obstarávateľom na zhotoviteľa diela počas platnosti zmluvy. Zvolený postup nie je v súlade s § 42 ods. 1 zákona o VO, podľa ktorého predmet zákazky musí obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Dve zákazky s identickými súťažnými podkladmi boli obstarané dvomi samostatnými PLZ, v rámci ktorých obstarávateľ stanovil samostatnú PHZ, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 2 a) zákona o VO, podľa ktorého obstarávateľ do PHZ musí zahrnúť aj hodnotu opakovaných plnení. Vzhľadom na uvedené, zvolené finančné limity, resp. použitie PLZ bolo v rozpore s § 5 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Preverením zúčtovania realizovaných prác bolo zistené, že predmet obidvoch zákaziek bol špecifikovaný rovnakým zoznamom prác, zoznamom použitých materiálov a ich objemov a tiež rovnakými použitými technologickými postupmi. Samotná objednávkami riadená realizácia diela prebiehala na úseku určenom v investičnom projekte „Revitalizácia cesty č. II/503 Senec – Viničné – Pezinok“. Práce vytýčené výkazmi výmer v zmluvách vzájomne na seba nadväzovali, čo sa malo prejaviť aj v rozdielnej špecifikácii predmetov zákaziek v súťažných podkladoch ako aj v zmluvách a v konečnom dôsledku v rozdielnej cene diela, výške PHZ a následne aj ponúkanej a zmluvnej cene. Kontrolná skupina poukazuje nielen na nejednoznačnú špecifikáciu predmetu zákaziek pri obidvoch obstarávaniach (ako je už uvedené vyššie), ale aj na to, že pri druhej zákazke obstarávateľ už detailne poznal jej predmet a aj napriek tomu úsek cesty v súťažných podkladoch druhého obstarávania jednoznačne neuviedol. Plnenie obidvoch zmlúv bolo realizované a zúčtovávané paralelne / súbežne, čo umožnovalo kombinovať plnenie a zúčtovanie, čím nebola zabezpečená prehľadnosť a transparentnosť vecného a finančného plnenia a zúčtovania zmlúv. Plnenie dvoch zmlúv o dielo bolo realizované a zúčtovávané paralelne / súbežne, čo umožnovalo kombinovať plnenie a zúčtovanie, čím nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Víťazný uchádzač prvého VO bol zvýhodnený pri spracovaní cenovej ponuky do druhého VO na zákazku, ktorá bola pokračovaním realizácie diela z prvého obstarávania. Mal dostatočné informácie, ktoré mu umožnili predložiť konkurenčnú a v konečnom dôsledku aj víťaznú ponuku, čím nebolo zabezpečené dodržanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v zmysle § 10 ods. 2 zákona o VO. Uchádzač, ktorý bol vyhodnotený na druhom mieste predložil cenovú ponuku len o 68 tis eur nižšiu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Investície v hodnote 243 413,55 eur vedené na obstarávacích účtoch od roku 2006 predstavujú zmarené investície, ktoré subjekt už nepoužije pre svoju činnosť, a preto by mali byť vyradené a odúčtované z evidencie. Subjekt uvedeným postupom, ako aj tým, že danú problematiku neriešil ani v rámci vykonaných inventarizácií nezabezpečil správne a preukázateľné vedenie účtovníctva, čo bolo v rozpore s § 8 ods. 1, 2 a 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
14.07.2020 - 04.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v jednom prípade nepreukázal určenie PHZ, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 18 zákona o VO a tým, že nearchivoval kompletnú dokumentáciu z procesu VO, postupoval v rozpore s § 24 ods.1 zákona o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Použitím priameho rokovacieho konania, na výber dodávateľa na mimoriadnu tlač krajských novín, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní a s čl. 7 ods. 1 smernice Košického samosprávneho kraja č. 1/2019 o verejnom obstarávaní tým, že výzvu na predkladanie ponúk nezverejnil na webovom sídle KSK. Využitím priameho rokovacieho konania za účelom výberu poskytovateľa služby nebolo umožnené zabezpečiť dodržiavanie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Preverením použitia finančných prostriedkov z pohľadu účinnosti, t. j. overením vzťahu medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky bolo zistené, že ich použitie nebolo účinné. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Zároveň porušil finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona v sume 150 078.06 eur.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie, Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
KSK tým, že v prípade uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti vodiča služobného motorového vozidla dodatkom zvýšil od 01.08.2018 jeho odmenu za hodinu vykonanej práce na 35,00 eur, dohodol pre zamestnanca priaznivejšie podmienky v jeho prospech, ako boli nároky a plnenia ostatných vodičov úradu KSK v pracovnom pomere. Uvedeným konaním KSK postupoval v rozpore s § 224 ods. 2 písm. c) zákonníka práce. Podľa vyjadrenia z 03.12.2020 KSK nedisponuje záznamami o prevádzke služobného motorového vozidla za jún, júl, august a september 2018. Vzhľadom na to, že KSK nemal záznamy o prevádzke služobného motorového vozidla za jún, júl, august a september 2018 nevedel hodnoverne preukázať opodstatnenosť vyplatenej mzdy vodiča služobného motorového vozidla, v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, čím si KSK nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 8 ods. 1 citovaného zákona viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Finančné prostriedky poskytované ARR formou dotácie z rozpočtu KSK, neboli v rozpočte KSK rozpočtované na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov a taktiež v zmluve o realizácií činností v oblasti regionálneho rozvoja a dodatku č. 1 k tejto zmluve na základe ktorej boli poskytnuté, neboli uvedené poskytnuté sumy finančných prostriedkov na konkrétne úlohy a akcie, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 2 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
: Kontrolou bolo zistené, že predpokladaná hodnota zákazky na PD nebola stanovená v súlade s § 6 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nesprávne určil predpokladanú hodnotu predmetu spomenutej zákazky, t. j predpokladaná hodnota zákazky sa mala určiť ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky (ZoD 67 950,00 eur bez DPH, zmluva na výkon inžinierskych činností v sume 27 800,00 eur bez DPH a zmluvy o vykonaní práce v sume 157 870,99 eur), čo bolo v rozpore s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Z hľadiska súčtu predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky (253 620,99 eur bez DPH), predmetu zákazky vo väzbe na finančné limity určené podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, bol verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej zákazky na poskytnutie služby povinný použiť postup zadávania nadlimitných zákaziek. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ ARR uzavrel zmluvu o dielo postupom zadávania zákaziek podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a následne uzatvoril ďalšiu zmluvu súvisiacu s predmetom tejto zákazky. Vstupom úradu KSK do realizácie zákazky uzatvorením dohôd o vykonaní prác súvisiacich s touto zákazkou, a to napriek skutočnosti, že vedenie KSK poverilo ARR obstaraním spracovateľov pre prepracovanie a dodanie PD Kreatívne centrum, došlo k navýšeniu hodnoty zákazky až na sumu 253 620,99 eur bez DPH. Podľa zákona o verejnom obstarávaní, zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona. Takýto postup bol v rozpore s cieľom pri zadávaní zákaziek, ktorým bolo dosiahnuť hospodárnosť a efektívnosť nakladania s verejnými financiami a dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
KSK tým, že poskytol ARR z rozpočtu KSK bežné výdavky na obstaranie PD Kreatívne centrum, nepostupoval v zmysle pravidiel a podmienok ustanovených RK, čím porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v celkovej sume 114 900,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neupravoval v účtovnej závierke hodnotu dlhodobého finančného majetku tvorbou opravných položiek v nadväznosti na vývoj vlastného imania obchodných spoločností, v ktorých mal majetkovú účasť. Tým nepostupoval v súlade s § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neupravoval v účtovnej závierke hodnotu dlhodobého finančného majetku tvorbou opravných položiek v nadväznosti na vývoj vlastného imania obchodných spoločností, v ktorých mal majetkovú účasť. Tým nepostupoval v súlade s § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Vysoká hodnota dlhodobého hmotného majetku v obstaraní bez primeranej korekcie môže skresľovať informácie o skutočnej hodnote majetku vykazovanej v účtovnej závierke KSK, čo nie je v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Oneskoreným vyradením zlikvidovaného neupotrebiteľného majetku z účtovnej evidencii nebola dodržaná vecná a časová súvislosť účtovných prípadov s účtovným obdobím, čo nebolo v súlade s § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve a čo ovplyvnilo správnosť vedenia majetkovej evidencie podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
12.07.2020 - 03.02.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2018 - 2020 a 2019 - 2021 neobsahovali hodnotenia rizík.
NSK nemal vypracovanú a schválenú koncepciu rozvoja Úradu NSK.
DOBRÁ PRAX - prílladom bolo vypracovanie Koncepcie rozvoja informačných systémov NSK - budúci stav (2018) a Koncepcie rozvoja informačných technológií NSK (2020). Prvý dokument bol vypracovaný 30.05.2018 a KRIT NSK (2020) s dátumom vypracovania 23.01.2020.
Pri kontrolovaných programoch nebol v niektorých prípadoch súlad medzi cieľom a zámerom programu alebo podprogramu, resp. ciele bližšie nekonkretizovali príslušné zámery: - V rámci Programu 001 - Plánovanie, manažment a kontrola bolo na úrovni desiatich posudzovaných prvkov formulovaných 14 cieľov a z toho deväť cieľov nebolo v súlade. - V rámci Programu 002 - Marketing a propagácia bolo na úrovni siedmich programových prvkoch formulovaných sedem cieľov a z toho jeden cieľ nebol v súlade. - V rámci Programu 003 - Interné služby bolo na úrovni podprogramov formulovaných 20 cieľov pre r. 2018 a 21 cieľov pre r. 2019 a z toho jeden cieľ bol v čiastočnom nesúlade so zámerom programu/podprogramov a jeden cieľ nebol v súlade.
Pri kontrolovaných programoch neboli niektoré merateľné ukazovatele v súlade/logickej súvislosti s cieľom: - V rámci Programu 001 - Plánovanie, manažment a kontrola bolo na úrovni desiatich posudzovaných prvkov formulovaných 14 cieľov a 14 MU, pričom v štyroch prípadoch MU čiastočne (logicky) nesúvisel s cieľom a v ďalších v troch prípadoch MU logicky nesúvisel s cieľom. - V rámci Programu 002 Marketing a propagácia bolo na úrovni siedmich posudzovaných prvkov formulovaných sedem cieľov a desať MU, pričom v troch prípadoch MU logicky nesúvisel s cieľom. - V rámci Programu 003 Interné služby bolo v r. 2018 na úrovni 20 posudzovaných programových prvkov uvedených 20 cieľov a 24 MU a v r. 2019 bolo na úrovni 21 posudzovaných programových prvkov uvedených 21 cieľov a 25 MU, pričom v jednom prípade MU čiastočne nesúvisel s cieľom a v piatich prípadoch MU logicky nesúvisel s cieľom.
V kontrolovanom období absentovala aktívna kontrola plnenia zámerov a cieľov programov súvisiacich so zabezpečením činnosti úradu zo strany orgánov NSK, vedenia a hlavného kontrolóra (Programu 014 Administratíva a súvisiace programy).
Pre logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi v oblasti administratívy nemožno objektívne zhodnotiť ich plnenie/dosahovanie a teda účinnosť použitia finančných prostriedkov na ich realizáciu.
NSK zadaním presných špecifikácií štyroch technických požiadaviek vylúčil obstaranie inej/lacnejšej verzie motorového vozidla Škody Octavia, prípadne obstaranie motorového vozidla iného typu Škoda (Rapid, Scala), resp. motorového vozidla inej továrenskej značky, čo mohlo mať vplyv na hospodárnosť pri obstarávaní motorových vozidiel.
NSK tým, že v kontrolovanom období pri stanovení výšky PHZ vychádzal z finančných prostriedkov schválených v rozpočte na konkrétny rok a nepoužil skutočné náklady na službu z predchádzajúceho obdobia, nedodržal ustanovenie § 6 ods. 7 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa PHZ určí z celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Vklad do spoločnosti ENERGO-SK, a. s. vykazoval známky rizika.
Hnuteľný majetok v sume 27 884,35 eur (nábytok, motorové vozidlo, výpočtová technika) a obrazy v hodnote 1 340,00 eur nebol zaúčtovaný na príslušnom podsúvahovom účte v zmysle § 79 Opatrenia k postupom účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nehnuteľný majetok NSK v hodnote 11 970,54 eur (nebytové priestory) a pozemok k suterénu v hodnote 1 801,29 eur sa nenachádzali v evidencii majetku NSK na príslušnom účte 021 - Stavby, čím bol porušený § 32 Opatrenia k postupom účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
NSK nezverejnil na svojom webovom sídle v troch prípadoch všetky povinné údaje o faktúrach (identifikácia zmluvy) a v dvoch prípadoch nezverejnil faktúry, čím bol porušený § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
NSK neuplatnil zmluvnú pokutu, vyplývajúcu zo zmluvy o dielo, čím nepostupoval v zmysle § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V Zásadách hospodárenia nebola stanovená zodpovednosť v súvislosti s rozhodovaním pri nakladaní s cennými papiermi, ako aj postup pri určovaní cien pri prenájme majetku NSK, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 písm. f) zákona o majetku VÚC a taktiež sa Zásady hospodárenia odvolávali na neplatný zákon o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
DOBRÁ PRAX, keď boli v Zásadách hospodárenia zadefinované aj prípady výnimočnosti prevodu/prenájmu majetku NSK z dôvodov hodných osobitného zreteľa vrátane náležitostí zdôvodnenia.
Zásady hospodárenia s majetkom NSK upravovali vo všeobecnosti, čo je prebytočný majetok a dočasne prebytočný majetok, no postupy a kompetencie pri schvaľovaní a odsúhlasovaní prebytočného a dočasne prebytočného majetku neboli upravené, len v prípade ak išlo o zmenu účelového určenia, pre ktorý majetok NSK slúžil, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Nájomná zmluva s nájomcom CS – Salvus spol. s. r. o. upravovala predkupne právo na majetok vo vlastníctve NSK, slúžiaci na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 4 zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
V dvoch prípadoch bol inštitút osobitného zreteľa použitý v rozpore zo Zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NSK tým, že nevytvoril rezervu na súdny spor nepostupoval v zmysle § 26 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Uvedením konaním tiež došlo k porušeniu § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, nakoľko predmetné zistenie má vplyv aj na vykazovanie skutočností v rámci účtovnej závierky (možné skresľovanie výsledku hospodárenia). (Rezerva na súdny spor v súvislosti s nemocnicou Levice v sume 3 197 160,50 eur vytvorená nebola.)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NSK nepredložil takú analýzu, ktorou by preukázal ekonomickú výhodnosť a spôsob stanovenia ročnej výšky nájomného nemocníc.
Preverením zápisov práv k pozemkom pri dlhodobých prenájmoch bolo zistené,že v jednom prípade na LV č. 6620 nebol uvedený nájomca, čo nebolo v súlade s § 1 ods. 1 zákona o katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
NSK schvaľoval spôsob prevodu a samotný prevod majetku z dôvodov osobitného zreteľa v rámci jedného zastupiteľstva.
Napriek skutočnosti, že lekáreň Salix, s. r o. dosahovala zisk, NSK nezabezpečil pokračovanie nájomného vzťahu, čím dostatočne nechránil svoj majetok, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC, podľa ktorého je VÚC povinný svoj majetok chrániť a zhodnocovať a najmä je povinný používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
NSK nemal v jednom prípade poistený majetok, čím ho dostatočne nechránil, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
07.07.2020 - 20.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pred schválením návrhov rozpočtu za kontrolované obdobie, predložil hlavný kontrolór PSK na zastupiteľstvo stanoviská hlavného kontrolóra k návrhom rozpočtu, ktoré neobsahovali žiadne výhrady a ani analýzu rizík rozpočtu, ktorá by riešila skutočnosti s možným vplyvom na plnenie rozpočtu PSK.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Podľa § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže VÚC po 31.08. príslušného rozpočtového roka vykonávať v priebehu rozpočtového roka len také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu VÚC. Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt úpravou rozpočtu č. 5/P/2018 pre rok 2018 zo dňa 31.12.2018 a úpravou rozpočtu č. 4/P/2019 pre rok 2019 zo dňa 31.12.2019, nepostupoval v súlade s uvedeným ustanovením a s čl. IV. ods. 8 písm. d) zásad rozpočtového procesu z dôvodu, že predmetné úpravy zvyšovali schodok rozpočtu PSK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Monitorovacie správy programového rozpočtu PSK neobsahovali návrhy na operatívne riešenie zistených nedostatkov tak ako je to odporúčané v zmysle Manuálu MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podprogram 9.4 Podporné činnosti v roku 2018 a podprogram 9.3 Materiálno – technické zabezpečenie úradu v roku 2019 neobsahovali určenie cieľa, ktorý by bližšie konkretizoval zámer programu, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Plnenie zámerov a cieľov bolo určené na obdobie jedného kalendárneho roka. Preverené ciele obsahovali 81 výstupovo orientovaných merateľných ukazovateľov, z toho 45 merateľných ukazovateľov logicky súviselo s merateľnými a hodnotenými cieľmi, čiastočne 16 merateľných ukazovateľov a 20 merateľných ukazovateľov nebolo určených správne. Podprogramy 9.4 Podporné činnosti v roku 2018 a 9.3 Materiálno – technické zabezpečenie v roku 2019 nemali stanovené žiadne merateľné ukazovatele, čo nebolo v súlade s Manuálom MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ciele prvku 10101 Výkon funkcie predsedu: zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach PSK a zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK v Programových rozpočtoch na rok 2018 – 2020 a Programového rozpočtu na rok 2019 – 2021 nenadväzovali priamo/jednoznačne na zámer podprogramu 1.1 Samosprávne riadenie orgánu: účinné riadenie kraja. Ciele podprogramu 3.4 Autodoprava (zabezpečiť pravidelné vykonávanie servisných prehliadok a zabezpečiť pravidelné preškoľovanie vodičov z povolania, vyjadrené merateľnými ukazovateľmi s odpoveďami áno/nie) a podprogramu 3.7 Nájomné a služby spojené s nájomným (zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv, vyjadrené merateľnými ukazovateľmi s odpoveďami áno/nie) neumožňovali merať stanovené zámery: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia a Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK. Ciele podprogramov 9.1 Personalistika a mzdy (napr. spracovanie komplexnej mzdovej agendy, zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie), 9.3 Materiálno-technické zabezpečenie administratívnej (zabezpečiť hospodárne a efektívne využívanie zásob a ich nákup v súlade so smernicou PSK a zákonom o verejnom obstarávaní), 9.5 Verejné obstarávanie (zabezpečiť transparentný a bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania neboli správne formulované so zámerom programu 9. Administratíva: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov. Uvedené nebolo v súlade s Manuálom MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zodpovednosť za plnenie zámerov a cieľov bola určená takmer vo všetkých programoch a podprogramoch definovaním oddelenia alebo útvaru (bez určenia konkrétnej osoby), ktorý zodpovedal za uvedený program alebo podprogram. Určenie zodpovednosti nebolo stanovené v rámci podprogramu 9.4 Podporné činnosti v programovom rozpočte na rok 2018 – 2020. Uvedené nebolo v súlade s Informačným dokumentom o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vybraných dohôd o pracovnej činnosti externistov a ich pracovných výkazov bolo zistené, že: v siedmich prípadoch bol dátum vykonania vyhodnotenia skorší ako dátum schválenia pracovného výkazu zodpovedným zamestnancom, ktoré predchádza vyhodnoteniu dohôd, v dvoch prípadoch nebol uvedený dátum schválenia pracovného výkazu zodpovedným zamestnancom, v dvoch prípadoch bolo vykonané včasnejšie schválenie pracovného výkazu, vyhodnotenie dohody ako bol posledný deň vykonania činnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Poslanci zastupiteľstva s výnimkou schvaľovania monitorovacích a hodnotiacich správ programov (programového rozpočtu) aktívne nekontrolovali realizáciu a plnenie zámerov a cieľov programov týkajúcich sa chodu úradu. Hlavný kontrolór nevykonával v kontrolovanom období osobitnú kontrolu plnenia zámerov a cieľov schválených programových rozpočtov. Hlavný kontrolór a napr. aj komisie zastupiteľstva sú pritom podstatnými zložkami vnútorného kontrolného systému.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Pre logický nesúlad medzi niektorými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi a pre chýbajúce ciele a merateľné ukazovatele programov v oblasti administratívy nebolo možné objektívne zhodnotiť ich plnenie a účinnosť finančných prostriedkov použitých na ich realizáciu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
PSK nedisponoval dokumentáciou, ktorá by upravovala postup pri riadení rizík v rámci systému finančného riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že pri faktúre č. DFB/18/0396 v sume 6 344,00 eur na dodanie propagačného materiálu bola v rámci platobného poukazu vykonaná finančná kontrola formálne, resp. ju nemožno považovať za vykonanú, nakoľko zamestnanec zodpovedný za rozpočet ju vykonal dňa 31.08.2018, pričom k úhrade došlo 08.06.2018. Základná finančná kontrola je podľa zákona o finančnej kontrole typom kontroly ex ante – vykonáva sa zásadne v etape prípravy finančnej operácie, teda pred jej dokončením. Uvedenou skutočnosťou nebol zabezpečený súlad s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že pri faktúre č. DFB/18/0270 v sume 9 780,00 eur na dodanie Analýzy prevádzkových stavov a technické návrhy na optimalizáciu prevádzky systémov v budove PSK bola vykonaná finančná kontrola za oblasť súladu s osobitnými predpismi, vnútornými predpismi a zmluvami tou istou osobou, to znamená za pozíciu vedúceho zamestnanca a zamestnanca zodpovedného za danú oblasť, čím nebol dodržaný princíp „kontroly štyroch očí”, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. Princíp „kontroly štyroch očí“ je potrebné aplikovať za každú oblasť, čo umocňuje aj znenie Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole v bode 3.1. Zodpovednosť za vykonanie základnej finančnej kontroly. Uvedené taktiež nebolo v súlade s čl. 5 ods. 4 Smernice na zabezpečenie vykonávania zákona o finančnej kontrole v podmienkach PSK účinnou od 01.04.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že pri faktúrach v celkovej sume 221 356,37 eur neboli na platobných poukazoch, či krycích listoch, uvedené pri podpisoch mená a priezviská zodpovedných osôb ale iba skratka „v. z.“ (z čoho nebolo zrejmé, kto reálne finančnú kontrolu vykonal). Ďalej bolo preverením platobného poukazu a krycieho listu pri faktúre č. DFB/18/0004 v sume 15 000,00 eur za služby spojené s verejným obstarávaním a faktúry č. DFB/18/0117 v sume 6 499,20 eur za skúšky elektroinštalácie bolo zistené, že v štyroch položkách, kde mal byť podpísaný vedúci zamestnanec bolo uvedené nesprávne meno a priezvisko, nakoľko podpis pri ňom uvedený nebolo možné priradiť k danej osobe na základe kontroly iných platobných pokuazov či krycích listov. V rámci faktúry č. DFK/19/0028 v sume 96 734,21 eur na vypracovanie Plánu udržateľnej mobility PSK absentovali na príslušnom krycom liste s platobným poukazom k vykonaniu základnej finančnej kontroly dátumy jej vykonania zo strany zodpovedných zamestnancov za oblasť verejného obstarávania a pri faktúre č. DFB/18/1186 v sume 15 000,00 eur na dodanie Stratégie rozvoja cestovného ruchu – Vranov and Topľou absentoval na platobnom poukaze dátum vykonania kontroly zo strany zamestnanca zodpovedného za rozpočet. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch absenciou mena a priezviska, neuvedením správneho mena a priezviska a absenciou dátumov vykonania základnej finančnej kontroly PSK nepostupoval v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, s čl. 5 ods. 5 písm. c) Smernice na zabezpečenie vykonávania zákona o finančnej kontrole v podmienkach PSK účinnou od 01.04.2016 a s čl. 4 ods. 4 Smernice na zabezpečenie vykonávania zákona o finančnej kontrole v podmienkach PSK účinnou od 01.05.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
PSK v rámci verejného obstarávania pri určovaní PHZ nevypracovával analýzy potrebnosti, realizovateľnosti či uskutočniteľnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Absentovala dokumentácia k určeniu PHZ pri troch zákazkách v celkovej sume 82 477,00 eur čo nebolo v súlade s § 16 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu. Zároveň podľa § 111 ods. 5 a 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V rámci faktúry č. DFK/18/0012 v sume 8 698,00 eur na dodanie projektovej dokumentácie v súvislosti so zmluvou o dielo č. 789/2017/ODDSVPaSB bolo zistené, že došlo k predĺženiu doby dodania na základe Dohody na predĺženie lehoty dodania diela z 19.03.2018. Podľa čl. IX bodu 9.4 zmluvu je možné meniť na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov k zmluve. Uvedená dohoda o predĺžení mala síce charakter dodatku, po formálnej stránke však nebola označená ako dodatok a nebola očíslovaná, čo nebolo v súlade s uvedeným ustanovením zmluvy. Zároveň podľa čl. V bodu 5.4 zmluvy v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo uvedenej vo faktúre, ktorá mu bude zhotoviteľom v zmysle ustanovení tejto Zmluvy riadne vystavená, vzniká zhotoviteľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ však predložil faktúru kde bolo uvedené, že v prípade neuhradenia bude zhotoviteľ penalizovať objednávateľa vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň. Uvedená výška na faktúre teda nebola v súlade s uvedeným ustanovením zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vybranej vzorky bolo zistené, že výsledné ceny zákazok boli vyššie ako stanovené PHZ v dvoch prípadoch. Preverením dokumentácie k určeniu PHZ na „Úprava dvora 49 – 51 v Šarišskej galérii v Prešove vrátane zlúčenia vodovodných prípojok pre napájanie hydrantu“ bolo zistené, že PHZ bola určená vo výške 116 948,11 eur bez DPH (140 337,73 eur s DPH). Celková vyplatená suma v rámci zmluvy č. 254/2018/OK bola 185 690,46 eur s DPH, a teda 154 742,05 eur bez DPH, čo predstavovalo navýšenie o 32,32 % oproti PHZ. Ďalšie prekročenie PHZ bolo zistené v rámci zmluvy č. 824/2018/DORaK s INTERIER TATRY, s. r. o. na dodávku a montáž podlahovej krytiny v sume 49 964,39 eur s DPH (41 636,99 bez DPH) bolo zistené, že PHZ bola určená v sume 38 227,93 eur bez DPH. Preverením súvisiacich faktúr č. DFB/18/0878, DFB/19/0065, DFB/19/0240 a DFB19/1250 bolo zistené, že celkovo bolo z danej zmluvy uhradených 49 510,02 eur s DPH, a teda 41 258,35 eur bez DPH, čim bola prekročená PHZ o 7,93 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V rámci vyššie uvedenej zákazky na „Úprava dvora 49 – 51 v Šarišskej galérii v Prešove vrátane zlúčenia vodovodných prípojok pre napájanie hydrantu“ bola výsledkom zmluva o dielo č. 254/2018/OK kde sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo do jeden a pol mesiaca od účinnosti dodatku č. 2 k zmluve (od 14.05.2019). Z uvedeného vyplýva, že lehota dodania bola do 29.06.2019. Dielo bolo dodané po lehote. Dôvod akceptovania dodania po lehote bol archeologický výskum, ktorý bolo nevyhnutné vykonať v priebehu prác. Z predloženej dokumentácie vyplývalo akceptovanie predĺženia lehoty dodania bez písomnej dohody, a teda uzatvorenia dodatku k zmluve. Podľa bodu 10.2 zmluvy sa táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. Podľa § 272 ods. 2 Obchodného zákonníka ak písomne uzavretá zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne. Predĺžením lehoty dodania diela došlo k zmene zmluvných podmienok a kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s vyššie uvedeným ustanovením Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Podľa bodu 8.4 a 8.5 zmluvy o dielo č. 254/2018/OK prílohou faktúr mal byť súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom a oprávnenou osobou objednávateľa (súpis fakturovaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa. Preverením predloženej dokumentácie v rámci faktúry č. DFK/19/0012 bolo zistené, že na uvedených dokumentoch absentovala pečiatka a podpis oprávnenej osoby objednávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jeden nedostatok bol zistený pri spôsobe výpočtu predpokladanej hodnoty rámcovej dohody. Z predloženej dokumentácie určenia predpokladanej hodnoty rámcovej dohody na zákazku „Komplexné poskytovanie služieb súvisiacich s pracovnými cestami“ vyplýval nasledovný výpočet: „Verejný obstarávateľ pri jej výpočte vychádza z predchádzajúcich, verejným obstarávateľom realizujúcich zákaziek, resp. z čerpania rozpočtu Úradu PSK pričom v roku 2018 bola na služby, ktoré sú predmetom zákazky, vyčerpaná suma 34 395,58 eur s DPH. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy na dobu určitú – po dobu 48 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu v nej ustanoveného (69 999,00 eur bez DPH) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predpokladaná hodnota poskytovanej služby je 57 325,97 eur bez DPH“. Za rok 2018 bola vyčerpaná suma 28 662,98 eur bez DPH. Ak by rámcová dohoda trvala 48 mesiacov (štyri roky), za nasledovné štyri roky by bolo výpočet 28 662,98 x 4 = 114 651,92 eur bez DPH. Finančný limit na toto obdobie bol však nastavený na 69 999,00 eur bez DPH a predpokladaná hodnota na 57 325,97 eur bez DPH. Podľa § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní sa predpokladaná hodnota rámcovej dohody určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že k výpočtu predpokladanej hodnoty má dôjsť súčtom predpokladaných hodnôt predpokladaných zákaziek počas platnosti rámcovej dohody, a teda verejný obstarávateľ musí zarátať všetky predpokladané hodnoty všetkých zákaziek, ktoré má v úmysle počas dĺžky trvania rámcovej dohody zadávať. Predložená dokumentácia však takýto výpočet neobsahovala. S ohľadom na vyčerpanú sumu za rok 2018 a predpokladanú dobu trvania rámcovej dohody taktiež nebolo zrejmé akým spôsobom bola vypočítaná suma 57 325,97 eur bez DPH. Dokumentácia k určeniu predpokladanej hodnoty rámcovej dohody mala obsahovať spôsob jej výpočtu tak ako štandardne obsahujú PHZ v rámci klasických zmlúv. Uvedené nebolo v súlade s predmetným § 6 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nesprávne uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácii v nasledovných prípadoch v celkovej sume 115 886,31 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením štyroch faktúr v celkovej sume 102 338,87 eur bolo zistené, že došlo k zaradeniu majetku do účtovnej evidencie ešte pred jeho dodaním. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Preverením štyroch faktúr na jednotlivé samostatné zákazky a zákazky na rekonštrukciu zasadačky v celkovej sume 523 374,63 eur bolo zistené oneskorené zaradenie do majetku. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Preverením troch dodávateľských faktúr v celkovej sume 32 701,26 eur bolo zistené, že kontrolovaný subjekt účtoval o vzniku záväzku až po ich úhrade. Vo všetkých troch prípadoch PSK nepostupoval podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Preverením faktúry DFB/18/1018 z 30.11.2018, predmetom ktorej bolo spracovanie a dodanie odbornej publikácie s názvom „Inovácie v Prešovskom kraji“ (4 ks, tlačená forma a CD) v sume 23 760,00 eur bolo zistené, že o tejto publikácií PSK účtoval na účte 501 – Spotreba materiálu (ekonomická klasifikácia 637 004 – Všeobecné služby) pričom mal účtovať na účte 518 – Ostatné služby, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 58 ods. 5 opatrenia MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Preverením inventúrneho súpisu účtu 031 – Pozemky (rok 2019, stav k 31.12.2019) bolo zistené, že obsahoval (bol inventarizovaný) pozemok, ktorý nebol vo vlastníctve PSK, a to pozemok v k. ú. Svidník, parcela č. 642/2 o výmere 311 m2, čo nebolo v súlade s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Podľa čl. IV bodu 6.6. zmluvy č. 816/2018/DORaK na revitalizáciu interiérových priestorov 1. a 2. podlažia Úradu PSK jednotlivé faktúry museli obsahovať aj číslo zmluvy. Preverením náležitostí všetkých súvisiacich faktúr bolo zistené, že predmetné číslo neobsahovali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením zverejnenia zmluvy o dielo č. 810/2018/DCI so Žilinskou univerzitou na zhotovenie prepravno-tarifného systému a štúdie realizovateľnosti bolo zistené, že nebola zverejnená príloha č. 1 – špecifikácia diela, ktorá podľa čl. I bodu 3 a čl. VII bodu 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Preverením zverejnenia zmluvy o dielo č. 636/2017/ODDSVPaSB s IBEG, a.s. na rekonštrukciu zasadačky bolo zistené, že nebola zverejnená príloha č. 1 – výkaz výmer, pričom podľa čl. 12 bodu 5 zmluvy neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy bol ocenený výkaz výmer. Preverením zverejnenia zmluvy o dielo č. 751/2019/OM so ZVP Rental s.r.o na búracie práce bolo zistené, že nebola zverejnená príloha č. 1 – výpis z LV a príloha č. 2 – kópia uznesenia zastupiteľstva PSK, ktoré podľa čl. IX bodu 9.7 tvorili neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Uvedené prílohy nespadali pod výnimky podľa § 5a ods. 4 zákona o slobode informácií. Vzhľadom na to, že sa jednalo o neoddeliteľnú súčasť zmluvy, mali byť zverejnené. Uvedené nebolo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverením zverejnenia troch objednávok v celkovej sume 12 960,00 eur bolo zistené, že neboli zverejnené v lehote podľa požiadavky § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií podľa ktorého povinná osoba zverejní údaje objednávky do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V 19tich prípadoch zverejňovania objednávok na webovom sídle PSK v celkovej sume 388 786,08 eur bolo zistené, že nebola uvedená funkcia fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) bodu 7b zákona o slobode informácií. Uviesť funkciu fyzickej osoby bolo možné, nakoľko sú zverejnené aj objednávky, kde je funkcia uvedená pod položkou „Podpísal:“.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Preverením zverejnenia objednávok č. OB/18/0347 v sume 136 800,00 eur a č. OK/18/0002 v sume 29 520,00 eur na webovom sídle PSK bolo zistené, že nebola uvedená identifikácia zmluvy v zmysle § 5b ods. 1 písm. a) bodu 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Uvedené objednávky mali obsahovať identifikáciu zmluvy č. 435/2015/OINF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Faktúra č. DFK/19/0102 za plán udržateľnej mobility v sume 77 958,80 eur bola vedená len v zozname faktúr, reálne však na webovom sídle PSK nebola zverejnená, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V troch prípadoch neboli na faktúrach zverejnené reálne dátumy doručenia faktúr, čo nebolo v súlade s § 5b ods. 1 písm. b) bodu 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Jednalo sa o faktúry celkovo v sume 32 719,26 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Stav účtu 042 303 – Obstaranie dlhodobého hmotného majektu bol k 31.12.2019 v celkovej sume 10 200,00 eur. Na tomto účte bola evidovaná technická dokumentácia Knowleadge centra PSK v sume 10 200,00 eur, ktorá bola obstaraná na základe Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2011 za spracovanie projektovej dokumentácie pre akciu: „Knowleadge centra PSK”, faktúra č. 11/0053 z 29.07.2011. Kontrolou bolo zistené, že k tejto technickej dokumentácií nebola vytvorená opravná položka v zmysle § 15 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Tým, že nedošlo k realizácií Knowleadge centra PSK, ku ktorému bola vypracovaná technická dokumentácia v celkovej sume 10 200,00 eur, nebola zachovaná hospodárnosť použitia verejných prostriedkov v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom neobsahovali určenie prípadov hodných osobitného zreteľa pri prenájme alebo prevode majetku.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V prípade využívania inštitútu osobitného zreteľa pri nakladaní s majetkom VÚC bolo zistené, že PSK ho realizoval odsúhlasením spôsobu prevodu aj samotného prevodu súčasne na jednom zasadnutí zastupiteľstva. Zo zákona o majetku VÚC podľa názoru NKÚ SR vyplýva ideálne potreba realizovať dve zasadnutia zastupiteľstva. Jedno, na ktorom sa schváli spôsob prevodu a druhé (po zverejnení zámeru predať majetok týmto spôsobom), na ktorom sa schváli samotný prevod vlastníctva. Uvedený spôsob schvaľovania nebol uvedený ani v zásadách hospodárenia s majetkom. Možno konštatovať, že realizovaným spôsobom (jedno zastupiteľstvo) dochádza k procesnému zjednodušeniu (operatívnosti) prevodov prostredníctvom tohto inštitútu, hoci ten má byť podľa legislatívy realizovaný len vo výnimočných prípadoch.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
PSK neanalyzoval pred prevodom svojho majetku, či ho v budúcnosti nebude potrebovať na plnenie samosprávnych úloh, neanalyzoval, či bol preň výhodnejší prenájom alebo prevod svojho majetku a zároveň ani nevykonával analýzu, ktorý spôsob prevodu alebo prenájmu majetku bol preň najvýhodnejší.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Preverením podmienok obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - nebytové priestory - miestnosť č. 1.53 o výmere 20,23 m2, LV 13515, k. ú. Prešov bolo zistené, že podľa bodu 4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže písm. b) musel návrh obsahovať v prípade právnickej osoby aj bankové spojenie – číslo účtu. Preverením predloženého návrhu zo strany ministerstva kultúry SR zo dňa 18.02.2019 bolo zistené, že požadovaný údaj – bankové spojenie, číslo účtu návrh neobsahoval. Podľa písm. j) vyššie uvedeného bodu 4., mal byť v súlade s § 284 Obchodného zákonníka do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Kontrolovaný subjekt tým, že do súťaže zahrnul uvedený návrh nepostupoval v súlade s § 284 Obchodného zákonníka, podľa ktorého návrh možno zahrnúť do súťaže, len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
PSK uzatvoril v rokoch 2017 a 2018 tri zmluvy na predaj hnuteľného majetku: zmluva č. 730/2017/ODDSVPaSB s mestom Medzilaborce na predaj v 19tich prípadoch, obstarávacia hodnota 11 184,00 eur, zostatková hodnota 11 184,00 eur, kúpna cena 1,00 eur, zmluva č. 733/2017/ODDSVPaSB s mestom Stropkov na predaj Technickej projektovej dokumentácie prípravy budovy, obstarávacia hodnota 11 496,00 eur, zostatková hodnota 11 496,00 eur, kúpna cena 1,00 eur, zmluva č. 128/2018/ODDSVPaSB s mestom Vysoké Tatry na predaj Technickej projektovej prípravy budovy, obstarávacia hodnota 19 200,00 eur, zostatková hodnota 19 200,00 eur, kúpna cena 1,00 eur. Preverením príslušných uznesení zastupiteľstva (510/2017, 511/2017 a 512/2017) bolo zistené, že predaj tohto hnuteľného majetku bol realizovaný prostredníctvom inštitútu osobitného zreteľa. Podľa § 9 ods. 3 a) a d) zákona o majetku VÚC zastupiteľstvo schvaľuje: a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vyššieho územného celku (bez ohľadu na jeho hodnotu); to neplatí, ak je vyšší územný celok povinný previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu, d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku vyššieho územného celku nad hodnotu určenú v zásadách podľa odseku 2. Uvedené ustanovenia § 9 ods. 3 priznávajú kompetenciu schvaľovať prevod hnuteľného majetku iba nad hodnotu určenú v zásadách a vo všeobecnosti riešia kompetenciu zastupiteľstva pri nakladaní s majetkom. Následne § 9a rieši samotné spôsoby (obchodná verejná súťaž, priamy predaj, dražba, osobitný zreteľ) prevodu majetku (hnuteľného aj nehnuteľného), o ktorých použití v zmysle svojich kompetencií rozhoduje príslušný organ (zastupiteľstvo, predseda). Podľa § 16 písm. f) zásad hospodárenia s majetkom zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť, neupotrebiteľnosť a zmluvný prevod hnuteľnej veci samosprávneho kraja, prípadne súboru vecí, ktoré tvoria jeden funkčný celok, ak zostatková cena je vyššia ako 35 000,00 eur. Podľa § 17 písm. d) zásad hospodárenia s majetkom predseda schvaľuje zmluvný prevod vlastníctva hnuteľného majetku samosprávneho kraja, prípadne súboru vecí, ktoré tvoria jeden funkčný celok, ak ich zostatková cena je od 3 500,00 eur do 35 000,00 eur vrátane. Z uvedeného vyplýva kompetencia zastupiteľstva schvaľovať prevod hnuteľného majetku nad zostatkovú hodnotu 35 000,00 eur. PSK pri tomto prevode teda zvolil nevhodný postup, ktorý nebol v súlade s § 9 ods. 3 písm. d) zákona o majetku VÚC keď o prevode hnuteľného majetku rozhodovalo zastupiteľstvo napriek tomu, že túto kompetenciu mu zákon priznáva v prípade hnuteľného majetku nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Podľa § 10 ods. 9 zásad hospodárenia s majetkom náklady spojené so zriadením a zrušením vecného bremena znáša oprávnený z vecného bremena. Podľa čl. IV bodu 4 kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena č. 903/2018/DSM sa kupujúci (Peter Ivanecký, podľa zmluvy aj „povinný z vecného bremena“) zaviazal uhradiť náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na rozhodnutie o vklade vecného bremena do katastra nehnuteľností. Oprávneným z vecného bremena podľa tejto zmluvy bol pritom PSK. Uvedené ustanovenie zmluvy teda nebolo v súlade s § 10 ods. 9 zásad hospodárenia s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou nájomnej zmluvy č. 170/2018/DSM uzatvorenej s mestom Sabinov bolo zistené, že do užívania nájomcovi bola prenechaná aj časť pozemku o výmere 298 m2. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to počas realizácie a implementácie projektu stavby a päť rokov po jeho ukončení. Preverením príslušného LV č. 109, k. ú. Orkucany bolo zistené, že údaje o nájomnom práve k pozemku VÚC neboli zapísané do katastra nehnuteľností. Uvedené nebolo v súlade s § 1 ods. 1 katastrálneho zákona, podľa ktorého súčasťou katastra sú údaje o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov a s § 19 písm. a) predmetného zákona, podľa ktorého vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
PSK ako nájomca uzatvoril zmluvu so Slovenským technickým múzeom č. 321/2019/ORR o krátkodobom prenájme s účinnosťou od 26.04.2019. Podľa bodu čl. IV bodu 1, mal PSK zaplatiť prenajímateľovi vopred v lehote do 10.06.2019. Následne bol uzatvorený dodatok č. 1 s platnosťou od 11.06.2019 a účinnosťou od 17.06.2019, kde došlo k zmene výšky nájomného, nedošlo však k zmene termínu zaplatenia, čo malo za následok zmätočné znenie dodatku, podľa ktorého mal PSK uhradiť nájom do 10.06.2019, k podpisu zmluvy došlo 11.06.2019 a nadobudnutiu účinnosti zmluvy dňa 17.06.2019. Preverením zmlúv o výpožičke č. 241/2018/DSVP a 4/2019/DSVP bolo zistené, že v oboch prípadoch obsahovali povinnosť vypožičiavateľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v tom čase neplatného. Uvedené skutočnosti neboli v súlade s § 43 zákona Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci zmluvného vzťahu povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Preverením dodržiavania zákona o finančnej kontrole zistené, že na kontrolnom liste k vykonaniu základnej finančnej kontroly pri kúpnej zmluve č. 128/2018/ODDSVPaSB absentoval dátum vykonania základnej finančnej kontroly zo strany zamestnanca zodpovednáho za oblasť účtovníctva. Ďalej v rámci niekoľkých zmlúv absentovali na príslušných kontrolných listoch k vykonaniu základnej finančnej kontroly dátumy jej vykonania zo strany riaditeľa Úradu PSK ako vedúceho zamestnanca PSK určeného predsedom PSK, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona finančnej kontrole. Uvedené taktiež nebolo v súlade s čl. 5 ods. 5 písm. c) Smernice na zabezpečenie vykonávania zákona o finančnej kontrole v podmienkach PSK účinnou od 01.04.2016 a čl. 4 ods. 4 Smernice na zabezpečenie vykonávania zákona o finančnej v podmienkach PSK účinnou od 01.05.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
PSK nepostupoval v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC, podľa ktorého je vyšší územný celok používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv keď si neuplatnil úroky z omeškania v rámci zmluvy č. 664/2014/OSB.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené nesprávne triedenie kapitálových príjmov z vlastníctva, úhrad prenajatých pozemkov, podľa opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácií a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov na podpoložke 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov (správne na 212002 Z prenajatých pozemkov) v celkovej sume 59,94 eur. Ďalej bolo zistené nesprávne triedenie kapitálových príjmov z vlastníctva, úhrad predaných pozemkov, podľa opatrenia MF SR k rozpočtovej klasifikácií na podpoložke 231 Príjem z predaja kapitálových aktív (správne na 233001 Z predaja pozemkov) v celkovej sume 334 935,74 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Preverením LV č. 2295, k. ú. Svidník bolo zistené, že PSK nadobudol parcelu č. 642/2 o výmere 311 m2, ostatná plocha zmenou zápisu vlastníckeho práva (Z-555/2018) zo dňa 14.05.2018. Kontrolou vedenia pozemkov v účtovníctve (inventárna karta, zápis o zaradení o majetku) bolo zistené, že kontrolovaný subjekt túto parcelu zaradil do majetku oneskorene, a to 31.12.2018, čím nebola dodržaná vecná a časová súvislosť účtovných prípadov s účtovným obdobím, čo nebolo v súlade s § 2 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Zároveň došlo k porušeniu § 3 ods. 1, § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
PSK v účtovnej evidencii majetku, účet 031 – Pozemky evidoval predaný pozemok (z 24.06.2019) aj k 31.12.2019 napriek právoplatnému rozhodnutiu o povolení vkladu zo dňa 24.06.2019, čo nebolo v súlade s § 4 ods. 2, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 25 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania a § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
PSK tým, že odpredal majetok celkovo v sume 307 838,57, ktorý neevidoval v účtovnej evidencii, nekonal v súlade s § 4 ods. 2, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 32 ods. 9 písm. a) a h) opatrenia MF SR o postupoch účtovania, § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC a čl. II Smernice o evidencii, odpisovaní, presunoch a vyraďovaní majetku z evidencie v rámci Úradu PSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Tým, že z evidencie majetku, účet 042 – Obstaranie dlhodobého majetku, boli predané projektové dokumentácie vyradené pred uzatvorením (platnosťou) kúpnych zmlúv a pred zaplatením kúpnej ceny kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, § 28 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania, § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku VÚC a čl. V Internej smernice o evidencii, odpisovaní, presunoch a vyraďovaní majetku z evidencie v rámci Úradu PSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
12.07.2020 - 28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Program Administratíva nemal jasne stanovený všeobecný, jednoduchý a stručný zámer, ktorý by vyjadrvoal budúci želaný stav.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nehospodársne obstaranie elektromobilov formou operatívneho leasingu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Doklad k faktúre neobsahoval súlad finančnej operácie či je alebo nie je v súlade s osobitnými resp. vnútornými predpismi a chýbal podpis zamestnanca a vedúceho zamestnanca či je alebo nie je možné finančnú operáciu vykonvať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Doklad k faktúre neobsahoval stanovisko vedúceho zamestnanca či je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Zverejnená faktúra za služby obsahovala identifikáciu objednávky, ktorá s fakturovanou službou nesúvisela
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnená faktúra obsahovala nesprávny predmet fakturácie,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pri dvoch zverejnených faktúrach neboli identifikované žiadne zmluvy aj keď boli uzatvorené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Súčasťou listu vlastníctva pri pozemkoch prenajímaných na 15 rokov za účelom zriadenia a prevádzkovania spoločenského, kultúrneho a kreatívneho centra JABLOŇ neboli údaje o nájomných právach k nim trvajúcich najmenej päť rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Podmienky OVS pri predaji prebytočného majetku SOŠ obchodu a služieb Prievidza neobsahovali spôsob a lehotu oznámenia prijatia návrhu v prípade, keď sa do OVS prihlásil len jeden uchádzač.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Stanoviská HK k návrhom rozpočtov TSK vykazovali značnú zhodu v štruktúre, v skladbe textu ako aj poukazovali na rovnaké oblasti, ktoré mohli ovplyvňovať plnenie a čerpanie rozpočtov TSK. Zároveň stanoviská HK nepoukazovali na prípadne nedostatky v oblasti programového rozpočtu TSK napr. program Administratíva neobsahoval zámer. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že stanoviská HK k návrhom rozpočtov TSK vykazovali značnú mieru formálnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené porušenie zásad hospodárenia s majetkom TSK, keď nehnuteľný majetok predstavujúci stavbu domova dôchodcov a čistiarne odpadových vôd bol odňatý zo správy CSS Bôrik Nitrianske Pravno bez písomného rozhodnutia predsedu TSK a vypracovania zmluvy o odňatí majetku TSK zo správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TSK nemal vypracovanú koncepciu, stratégiu rozvoja úradu najmä na rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Celkom 47 % merateľných ukazovateľov v roku 2018 a 2019 logicky súviselo s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť. Čiastočne s určenými cieľmi logicky súviselo 11 % merateľných ukazovateľov. V sledovanom období rokov 2018 a 2019 bolo celkovo 15 merateľných ukazovateľov stanovených nevhodne, čo predstavuje 12 % z celkového počtu, pretože logicky nesúviseli s cieľmi, ktoré mali merať a hodnotiť. Cieľ podprogramu 1.2 Medzinárodné vzťahy bol stanovený ako výsledkovo orientovaný, a vzhľadom k tomu neboli merateľné ukazovatele správne stanovené. Ukazovateľ výstupu ku výsledkovo orientovanému cieľu by mal mať určené porovnávacie obdobie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pre logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi programového rozpočtu v oblasti administratívy nemožno objektívne zhodnotiť ich plnenie a teda účinnosť finančných prostriedkov na ich realizáciu. Uvedené vyplýva z metodiky programového rozpočtovania a dobrej praxe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Formálnosť výkonu kontroly plnenia zámerov a cieľov programov administratívy zo strany TSK a HK, ktorý sa problematikou dosahovania, resp. plnenia zámerov a cieľov programového rozpočtu v kontrolovanom období nezaoberal.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zásadách hospodárenia neboli zadefinované konkrétne príklady výnimočnosti prevodu/nájmu majetku VÚC z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Prevody/nájmy majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa boli vo všetkých prípadoch realizované prostredníctvom rozhodovania o spôsobe aj samotnom prevode/nájme majetku spolu na jednom zastupiteľstve TSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
12.07.2020 - 28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR konštatuje, že odborné stanovisko k návrhu rozpočtu TTSK vykazovalo znaky formálnosti, neobsahovalo žiadne výhrady ani analýzu rizík rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou zabezpečenia činnosti úradu VÚC bolo zistené, že TTSK nemal implementovanú koncepciu rozvoja úradu, ktorá by sa týkala napr. ľudských zdrojov, informačných technológií a zabezpečenia jednotlivých činností/úloh Úradu TTSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Programové rozpočty v rokoch 2018 a 2019 neboli tvorené s podprogramami a prvkami a neobsahovali merateľné ukazovatele. Tým, že schválené rozpočty neobsahovali merateľné ukazovatele, nevyužil TTSK odporúčania uvedené v Manuáli MF SR pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy, podľa ktorého je merateľný ukazovateľ nástroj, prostredníctvom ktorého sa meria pokrok pri plnení cieľa. Ďalej bolo kontrolou NKÚ SR zistené, že programové rozpočty obsahovali iba informáciu o vyčlenených prostriedkoch za program ako celok, nemali jasne a konkrétne stanovené financovanie jednotlivých cieľov, resp. zámerov. Zároveň absentovala aj zodpovednosť za realizáciu aktivít. Programové rozpočty sa v zámeroch a cieľoch počas kontrolovaného obdobia vôbec nemenili. Uvedené svedčí o formálnom prístupe k tvorbe politík TTSK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR upozorňuje, že merateľné ukazovatele a rozpisy jednotlivých programov (finančné prostriedky, aktivity, merateľné ukazovatele) neboli schválené zastupiteľstvom TTSK, teda neboli záväzné a zároveň neboli prezentované verejnosti vo fáze schvaľovania rozpočtu. Z tohto dôvodu hodnotenie dosahovania cieľov neplnilo účel a NKÚ SR vyhodnotil tento postup tak, že je v rozpore s dobrou praxou a zmyslom samotného programového rozpočtovania pre obyvateľov v kraji. Z uvedeného dôvodu pri hodnotení programových rozpočtov je nutné poukázať na riziko prispôsobovania si plnenia cieľov. Pre logický nesúlad medzi zámermi a cieľmi a pre chýbajúce/neschválené merateľné ukazovatele programov v oblasti administratívy nemožno objektívne zhodnotiť ich plnenie/dosahovanie a teda účinnosť použitia finančných prostriedkov na ich realizáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením zabezpečenia a výkonu kontroly programových dokumentov zo strany TTSK v kontrolovanom období bolo zistené, že neboli vykonané žiadne kontroly zamerané na dosahovanie určených zámerov a cieľov, plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov týkajúcich sa programov zabezpečenia činnosti úradu TTSK (administratíva). NKÚ SR tiež zistil, že Útvar hlavného kontrolóra TTSK nevykonával kontroly programových dokumentov zamerané na dosahovanie určených zámerov a cieľov, plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov týkajúcich sa programov zabezpečenia činnosti úradu TTSK (administratíva).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK realizoval v roku 2018 zákazku s nízkou hodnotou na obstaranie daňového, ekonomického a finančného poradenstva. Ku kontrole bol predložený formulár na zabezpečenie verejného obstarávania. V dokumente bolo uvedené, že PHZ bude určená na základe prieskumu trhu, v rámci ktorého budú oslovené vybrané spoločnosti. V akej výške bola PHZ stanovená, resp. doklady z realizovaného prieskumu trhu na jej určenie sa však v dokumentácii z verejného obstarávania nenachádzali a ku kontrole neboli predložené. TTSK uvedeným konaním nepostupoval v súlade s ustanovením § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchováva aj informácie a podklady, na základe ktorých určil PHZ. Zároveň konal v rozpore s § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal, že stanovená PHZ v prípade zákazky s nízkou hodnotou „Import zúčtovania predpisu a úhrad mzdových údajov na úrovni účtovníctva a rozpočtu a APV SPIN zo mzdového systému VEMA“ bola platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v čase začatia postupu zadávania zákazky, čím nepreukázal dodržanie ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený postup bol v rozpore s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, keďže súčasťou dokumentácie neboli aj informácie a podklady, na základe ktorých určil PHZ a § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Preverená bola zákazka s nízkou hodnotou „Štúdia uskutočniteľnosti koncepčného riešenia aplikácie obnoviteľných zdrojov energie“. Verejný obstarávateľ spracoval dokument – cenový prieskum na určenie PHZ.V dokumente bolo uvedené, že pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, doručená ponuka bude zároveň slúžiť pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný obstarávateľ zároveň vykoná výber dodávateľa na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH v eur. Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, na základe akých skutočností sa kontrolovaný subjekt rozhodol v rámci prieskumu na stanovenie PHZ zároveň vybrať dodávateľa. V internej smernici „Postup pri obstarávaní zákaziek v procese verejného obstarávania na Úrade Trnavského samosprávneho kraja“, nemá TTSK takýto postup upravený. Interná smernica nebola aktuálna vzhľadom na zákon o verejnom obstarávaní a aj s ohľadom na platnú organizačnú štruktúru TTSK. TTSK podobne postupoval pri viacerých preverovaných zákazkách s nízkou hodnotou (napr. zákazka „Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy v TTSK“, zákazka „Rozšírenie modulov a prístupov do IS Fabasoft“). Uvedený postup mohol viesť k riziku nedodržania princípu transparentnosti vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR konštatuje, že TTSK realizoval verejné obstarávanie, zákazku s nízkou hodnotou „Rozšírenie modulov a prístupov do informačného systému Fabasoft“ bez toho, aby mal zabezpečenú potrebnú podkladovú dokumentáciu. Zároveň nie je zrejmé, či potreba obstarať jeden z modulov informačného systému Fabasoft bola opodstatnená, keďže po viac než roku od vysúťaženia nebol objednaný. Nerealizovanie jedného z modulov viedlo k zmene cenových pomerov na strane víťazného uchádzača. Cenová ponuka víťazného uchádzača za tri dodané moduly bola o 90 eur vyššia ako ponuka uchádzača druhého v poradí. Ak by kontrolovaný subjekt uskutočnil verejné obstarávanie iba na tri už dodané moduly informačného systému Fabasoft, víťazným uchádzačom by sa stal iný uchádzač. Kontrolovaný subjekt tým nepostupoval v súlade s princípmi verejného obstarávania uvedenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený postup TTSK vedie k riziku nedodržania § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a tiež k riziku nedodržania hospodárnosti a efektívnosti pri použití verejných prostriedkov v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V prípadoch niektorých zákaziek (napr. „Rozšírenie modulov a prístupov do IS Fabasoft, „Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy v TTSK“, atď.) boli zainteresovanými osobami vo verejnom obstarávaní podpísané „Vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov“, kde tieto osoby čestne vyhlásili: „oznámim verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozviem.“. Avšak v zmysle predloženej dokumentácie prípravné trhové konzultácie, týkajúce sa predmetných zákaziek neboli realizované. Proces podpisu čestného vyhlásenia bol v daných prípadoch nedôsledný a formálny (vzhľadom k tomu, že prípravné trhové konzultácie neboli realizované).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením zákazky „Komplexné poradenské služby vo verejnom obstarávaní v súvislosti so zabezpečením prímestskej autobusovej dopravy v TTSK“ a na jej základe uzatvorenej zmluvy bolo zistené, že Zmluva o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní č. 14112019 obsahuje navzájom si vylučujúce ustanovenia. V zmysle § 37 Občianskeho zákonníka sa právny úkon musí urobiť určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 141/1950 Zb.
Preverením Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb vo verejnom obstarávaní č. 14112019 bolo tiež zistené nasledovné: • zo Zmluvy nie je zrejmé (nie je v nej bližšie špecifikované), za akých podmienok bude možné meniť / upraviť zmluvný limit smerom hore (t. j. zvýšenie zmluvného limitu). • kontrolovaný subjekt stanovil zmluvné podmienky spôsobom, ktorý umožňoval vykonať zmenu - navýšenie finančného limitu aj pokiaľ by dodávateľ nezrealizovať tretiu časť služieb, ktorými bola realizácia celého procesu Verejného obstarávania „na kľúč“ od vyhlásenia verejného obstarávania až po uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, t. j. vykonávanie všetkých úkonov až do zverejnenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania, vrátane zastupovania objednávateľa v procese/procesoch vysvetľovania a pri prípadných uplatnených revíznych postupoch, • kontrolovaný subjekt nemal zabezpečené dodatočné protiplnenie - v zmluve nestanovil zmluvné pokuty a ďalšie konanie / postup, v prípade, ak bude zrušené vyhlásené verejné obstarávanie (spôsobené nedostatočnou odbornou starostlivosťou na strane dodávateľa), atď. Naopak, v zmysle čl. 4 bodu 11 Zmluvy poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za dosiahnutie účelu tejto zmluvy, ktorým je uzatvorenie zmluvy, ako výsledok plánovaného verejného obstarávania. Uvedené konanie kontrolovaného subjektu môže viesť k riziku nedodržania ust. § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou NKÚ SR bol zistený v roku 2018 a 2019 nesúlad účtovania a zatriedenia výdavku na dotácie poskytnuté Letisku Piešťany a. s. v rámci ekonomickej klasifikácie, a to nesúlad medzi smerovaním na účet 372 (Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy) ako subjekt mimo verejnej správy a zatriedením na položku 641012 (Transfery ostatným subjektom verejnej správy) ako subjekt verejnej správy. Letisko bolo zaradené do subjektov verejnej správy. TTSK nekonal v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve v nadväznosti na § 47 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolou zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci v sume 688 500,00 eur bolo zistené, že zmluva neobsahovala konkrétny termín na splatenie finančnej výpomoci. NKÚ SR konštatuje, že takáto zmluva bez určenia lehoty vrátenia finančného príspevku vo verejnom sektore je neobvyklá. A to aj napriek tomu, že absencia lehoty vrátenia návratného finančného zdroja v predmetnej zmluve nemá z hľadiska práva za následok neplatnosť zmluvy a nespôsobuje zásadnú vadu, ktorá by bránila k vzájomnému vymedzeniu práv a povinností, vrátane neurčitého plnenia tohto záväzku. NKÚ SR upozorňuje, že môže spôsobiť finančné riziká, najmä vo vzťahu k rozpočtu TTSK a nedostatočnej ochrane záujmov TTSK v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC, podľa ktorého je VÚC povinný chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR preveril obstaranie nehnuteľnosti, objektu parného mlyna v obci Dolné Saliby, pre účely depozitára Vlastivedného múzea Galanta. Pri kontrole dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo zistené, že TTSK pri úhrade kúpnej ceny predmetnej nehnuteľnosti v hodnote 97 000,00 eur neuplatnil správnu rozpočtovú položku (712) nákup budov, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmenou spôsobu účtovania posypovej soli v sume 384 907,24 eur v priebehu roka 2019 TTSK nekonal v súlade s § 7 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. O zmene účtovných zásad a účtovných metód je účtovná jednotka povinná informovať v účtovnej závierke v poznámkach. Zmenu metódy účtovania zásob TTSK neuviedol v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2019. Zároveň TTSK nekonal v súlade s § 36 ods. 5 a 6 postupov účtovania ako aj s článkom 6 internej smernice pre vedenie účtovníctva. NKÚ SR hodnotí proces súvisiaci s obstaraním posypovej soli na údržbu komunikácií ako príklad nevhodnej praxe z dôvodu formálnej skladovej evidencie na TTSK a s tým súvisiacej hmotnej zodpovednosti za zverené zásoby, zmeny spôsobu vedenia zásob v rozpore so zákonom o účtovníctve a internou smernicou. Finančné prostriedky na obstaranie posypovej soli sa v rozpočte TTSK museli rozpočtovať v dvoch položkách, a to ako úhrada za nakúpený materiál a na refundáciu výdavku ako poskytnutý transfer rozpočtovej organizácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Zásady hospodárenia žiadnym spôsobom neurčovali postup orgánov TTSK pri prevode majetku TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Neurčovali žiadne podmienky výnimočnosti (ojedinelosti), za ktorých možno previesť majetok TTSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou vystavených faktúr a ich úhrad na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy boli zistené oneskorené úhrady nájomného v troch prípadoch, vždy až na základe zaslanej upomienky, resp. upomienok TTSK. Sankcie za oneskorené úhrady TTSK neuplatnil, z dôvodu nevýznamnej (nepatrnej) sumy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
TTSK zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa nezverejnil 15 dní pred schvaľovaním nájmu zastupiteľstvom TTSK na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku VÚC. Zároveň TTSK konal v rozpore s článkom VIII, bod 8.6 Zásad hospodárenia, podľa ktorých zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu zastupiteľstvom a musí byť zverejnený až do schvaľovania v zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že TTSK ako vlastník nepreukázal, že disponuje dostatočnými informáciami o stave a využívaní prenajatého majetku v zmysle zmluvy o nájme zo dňa 10.6.2016 uzatvorenej medzi TTSK a akciovou spoločnosťou. TTSK nedisponoval dokladmi o vykonanej inventarizácii za roky 2017 a 2019, ako aj Správou týkajúcou sa plnení z podnájmu a ich následného použitia. Uvedená skutočnosť nie je v súlade s § 7ods. 2 písm. b) zákona o majetku VÚC, podľa ktorého VÚC je povinný majetok o. i. zveľaďovať a chrániť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
TTSK neriešil samostatne (oddelene) výšky nájomného za služobné byty a ceny služieb spojených s užívaním bytu a platby za energie spotrebované v bytoch, t. j. úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, v ktorých je prenajímateľ oprávnený jednostranne zvýšiť úhradu za plnenia (§ 696 Občianskeho zákonníka). Cena za energie a služby v zmysle Zásad hospodárenia (bod 9.3.2) má byť samostatná zložka a musí byť trvalo aktualizovaná. Tým nekonal TTSK v súlade s § 7 ods. 2 písm. b) zákona o majetku vyšších územných celkov, podľa ktorého je povinný majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Zároveň nekonal v súlade s platnými Zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
TTSK pri prevodoch majetku s využitím inštitútu osobitného zreteľa nezverejnil zámer previesť majetok týmto spôsobom najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke. Uvedeným postupom TTSK konal v rozpore s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku VÚC. Zároveň TTSK konal v rozpore s článkom 10.9.7 Zásad hospodárenia, podľa ktorých v prípade prevodu majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť zámer previesť takýmto spôsobom majetok zverejnený, a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Vzhľadom na nejednoznačnosť legislatívy a rozporuplné stanoviská kompetentných realizoval VÚC prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa prostredníctvom rozhodovania o spôsobe prevodu aj o samotnom prevode majetku spolu na jednom zastupiteľstve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ako na dobrú prax možno poukázať na projekt TTSK týkajúci sa evidencie a využitia majetku. Kontrolovaný subjekt realizuje projekt „Optimalizácia využitia majetku TTSK, riešenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku TTSK“. Optimalizácia využitia majetku TTSK spočíva najmä vo vytvorení databázy majetku a jeho využitia, na základe ktorej bude vedenie TTSK schopné robiť kvalifikované rozhodnutia v aktuálnom čase o ďalšom nakladaní s majetkom.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že bankový úver prijatý na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ v sume 4 000 000,00 eur nebol k 31.12.2019 samostatne vykázaný vo finančnom výkaze o bankových účtoch a záväzkoch, t. j. neposkytoval informácie o vyčlenení úveru z bankových úverov pre účely vyčíslenia celkovej sumy dlhu TTSK v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Uvedený stav nebol v súlade s § 1 opatrenia MF SR o predkladaní informácií z účtovníctva, podľa ktorého informácie a údaje uvedené vo finančných výkazoch sú potrebné na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: Opatrenie MF SR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2018 - 2019
Termín kontroly
15.07.2020 - 28.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dlhodobo neaktualizované zásady rozpočtového procesu, a to aj napriek viacerým relevantným zmenám legislatívy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stanoviská hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu sa nezaoberali prípadnými významnými rizikami v rozpočte, obmedzili sa na konštatovanie zhody s legislatívou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedostatočná spolupráca medzi organizačnými útvarmi pri zreálňovaní údajov čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúca koncepcia, stratégia rozvoja Úradu ŽSK, najmä rozvoja ľudských zdrojov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neurčenie cieľov k programu 10 Administratíva, k podprogramu 3.3 Vzdelávanie zamestnancov, k prvku Externé právne služby podprogramu 3.1 Právne služby v rozpočte na rok 2018 a 2019 a k prvkom Médiá a Propagačné a reklamné materiály podprogramu 2.1 Propagácia v rozpočte na rok 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neurčenie merateľných ukazovateľov v programe 10 Administratíva, v podprograme 3.3 Vzdelávanie zamestnancov, v prvku Externé právne služby podprogramu 3.1 Právne služby, v prvku Hospodárska správa v rozpočte na rok 2018 a 2019 a v prvkoch Médiá a Propagačné a reklamné materiály podprogramu 2.1 Propagácia v rozpočte na rok 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neurčenie zodpovednosti za plnenie programu 10 Administratíva, prvku Externé právne služby podprogramu 3.1 Právne služby a podprogramu 3.3 Vzdelávanie zamestnancov v rozpočte na rok 2018 a 2019 a v prvkoch Médiá a Propagačné a reklamné materiály podprogramu 2.1 Propagácia v rozpočte na rok 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zámer podprogramu 1.1 Manažment „Zodpovedné a transparentné riadenie samosprávneho kraja“ nie celkom logicky súvisel so zámerom celého programu „Efektívne fungujúci samosprávny celok, zabezpečujúci trvalo udržateľný rozvoj územia“ a nesúvisel s účelom naň vyčlenených prostriedkov – reprezentačné úlohy predsedu, podpredsedov ŽSK a riaditeľa Úradu ŽSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne, bližšie nekonkretizujúce ciele k zámerom flexibility interného servisu: • zabezpečiť optimálne portfólio majetku ŽSK, • zvýšiť výnosy z predaného majetku nad hodnotu znaleckého posudku, efektivity samosprávneho kraja, zodpovedného a transparentného riadenia ŽSK: • zabezpečiť efektívne riadenie ŽSK, • zabezpečiť efektívny chod Úradu ŽSK, kvality právneho poradenstva.: • zabezpečiť bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov kraja, • zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
S určenými zámermi a cieľmi programov administratívy nevhodné, logicky nesúvisiace merateľné ukazovatele, resp. len čiastočne súvisiace merateľné ukazovatele: • efektívnosť riadenia ŽSK počtom porád, • hladký a transparentný rozpočtový proces prijatým rozpočtom do 31.12., • rozšírenie spektra zahraničných partnerov počtom partnerských regiónov, • účinná a atraktívna propagácia kraja počtom účastí na veľtrhoch, • bližšie neurčené optimálne portfólio majetku ŽSK počtom predajov za rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadny cieľ a merateľný ukazovateľ programov administratívy sa netýkal procesov verejného obstarávania, správy informačných systémov a techniky, účtovníctva, ľudských zdrojov a spokojnosti zamestnancov Úradu ŽSK s ohodnotením alebo s pracovnými podmienkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V programe Administratíva rozpočtované aj finančné rezervy na školstvo, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo a mzdy všetkých zamestnancov úradu bez ohľadu na to, ktorý program rozpočtu realizovali. T. j. nesústredenie všetkých zdrojov na financovanie zámerov a cieľov do jednotlivých príslušných programov, ale ich rozdelenie do viacerých programov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezdôvodnené nehodnotenie plnenia troch určených merateľných ukazovateľov programov administratívy: • počtu porád s riaditeľmi odborov spolu za rok a počtu konaných porád vedenia ŽSK za rok v podprograme 1.1 Manažment, • počtu opodstatnených sťažností na nedostatočné poradenstvo v podprograme 3.1 Právne služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nezdôvodnenie nesplnenia – odchýlok od plánovaných cieľových hodnôt troch merateľných ukazovateľov: • v roku 2018 počet predajov spolu za rok v podprograme 3.4 Hospodárska správa a evidencia majetku, • v roku 2019 počet aktívnych účastí na veľtrhoch a výstavách za rok v podprograme 2.1 Propagácia kraja a minimálny počet vybavených obyvateľov ročne v podprograme 3.1 Právne služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúca aktívna kontrola plnenia zámerov a cieľov programov administratívy zo strany orgánov ŽSK, vedenia ŽSK (predsedu a riaditeľa Úradu ŽSK) a hlavného kontrolóra ŽSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pre logický nesúlad medzi zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi a pre chýbajúce ciele a merateľné ukazovatele programov v oblasti administratívy nemožnosť objektívne zhodnotiť ich plnenie a účinnosť finančných prostriedkov použitých na ich realizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyplatením odmien za vykonanú prácu v prípadoch prekročenia limitu maximálneho dojednaného rozsahu týždenného pracovného času stanoveného v zmysle uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti a ustanovenia § 228a ods. 1 Zákonníka práce, v prípade prekročenia maximálneho zákonom stanoveného rozsahu práce v zmysle dohody o vykonaní práce a ustanovenia § 226 ods. 1 Zákonníka práce a vyplatenia odmien za vykonanú prácu v termíne, ktorý nebol zmluvne dohodnutý v dohodách o vykonaní práce, boli verejné prostriedky použité nad rámec oprávnenia v dôsledku vyššieho čerpania verejných prostriedkov, čím bola porušená finančná disciplína v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej sume 2 412,32 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 311/2001 Z.z., 311/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
Aktivity na veľké investičné projekty stavebných úprav pre CSS Park v Čadci a vybudovania parkovacích miest pre Oravskú polikliniku v Námestove neboli obsiahnuté v žiadnom akčnom pláne ako súčasť PHSR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V šiestich prípadoch (zákazky s nízkou hodnotou) nebola pred vyhlásením verejného obstarávania stanovená PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Nesprávne zvolený postup pri zadávaní zákazky na poskytnutie pozáručných servisných služieb v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytnutí pozáručných servisných služieb na kopírovacie stroje a tlačiarne č. 139/2018/OSM dňa 10.04.2018 ako zákazka s nízkou hodnotou a nepostupovanie pri výbere poskytovateľa pozáručného servisu kancelárskej techniky postupom zadávania podlimitnej zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
ŽSK zrealizoval bez vykonania verejného obstarávania „Nákup kamerového systému CPS pre potreby zastupiteľstva“ v hodnote 11 800,00 eur s DPH (9 900,00 eur bez DPH – zákazka s nízkou hodnotou), len na základe cenovej ponuky jedného dodávateľa bez oslovenia ďalších potenciálnych dodávateľov predmetu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Uzatvorenie Rámcovej dohody č. 235/2019/OŠaŠ dňa 27.05.2019 ako výsledok postupu verejného obstarávania pre podlimitné zákazky bez použitia elektronického trhoviska, s použitím elektronickej aukcie, v zanechanej sume maximálneho finančného limitu v sume 50 000,00 eur bez DPH, napriek skutočnej víťaznej ponuke uchádzača v sume 46 500,00 eur s DPH. V čl. 6 ods. 1 rámcovej dohody došlo k rozporu s ponukou predloženou úspešným uchádzačom, nakoľko ponechanie možnosti ukončenia tejto rámcovej dohody v zmysle maximálneho finančného limitu 50 000,00 eur bez DPH by bolo vyhovujúce aj pre uchádzača, ktorý skončil na druhom mieste.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Čerpanie finančných prostriedkov v sume 95 824,48 eur bez rozpočtového krytia zmluvnej sumy investičnej zákazky na realizáciu stavebných prác „Zvýšenie EHB“ pre Spojenú školu, Rosinská cesta v Žiline. Úhrada finančných prostriedkov nastala ešte pred úpravou rozpočtu schváleného zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V programovom rozpočte programu 7 Kultúra (podprogram 7.4, prvok 7.4.1 a 7.4.3) a programu 8 Sociálne služby (podprogramy 8.1 a 8.2) absentovali zadefinované ciele, napr. v podobe stavebných úprav na ochranu kultúrnych pamiatok, v podobe udržiavania objektov kultúrneho dedičstva, či v podobe obnovy a úprav zariadení pre seniorov. V programe 9 Zdravotníctvo bol síce cieľ uvedený, avšak k cieľu nebol priradený žiaden logický merateľný ukazovateľ, ktorý by charakterizoval práve realizované investičné akcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov správne podľa platnej rozpočtovej klasifikácie (výdavky na obstaranie elektrickej požiarnej signalizácia (EPS) a elektrického zabezpečovacieho systému (EZS), na nákup zvislej schodiskovej plošiny určenej na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu, za uskutočnené stavebné práce).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Nesprávna aplikácia nákladových účtov pri účtovaní výdavkov (na opravu vzduchotechnických zariadení v kuchyni – montážne práce na rozvodoch vzduchotechnicky, elektroinštalačné práce, na opravu kancelárskej techniky, na vypracovanie štúdie na oblasť vykurovania, za vykonanie odborných prehliadok podľa vyhlášky č. 508/2009 na technické zariadenia plynové a tlakové a revízie komínov v bývalej poliklinike Kysucké Nové Mesto).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nejednoznačné a vzájomne si odporujúce ustanovenia čl. 13 a čl. 17a v zásadách hospodárenia o schvaľovaní prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Čl. 13 zásad hospodárenia v rozpore s čl. 17a a § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku VÚC, keď schvaľovanie prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebolo vo výlučnej právomoci Zastupiteľstva ŽSK, ale bolo podľa hodnoty majetku rozdelené medzi: • zastupiteľstvo (majetok v hodnote 35 000 eur a viac), • predsedu ŽSK (majetok v hodnote 1 700 – 35 000 eur) a • štatutárny orgán správcu majetku (majetok do 1 700 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Zásady hospodárenia v porovnaní so zákonom o majetku VÚC bližšie neurčovali postup orgánov ŽSK pri prevode majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Neurčovali žiadne podmienky výnimočnosti (ojedinelosti), za ktorých možno previesť majetok ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neurčenie povinnosti zodpovedných orgánov ŽSK, prípadne hodnotiacej komisie, preveriť zápis záujemcov o majetok ŽSK s hodnotou 100 000,00 eur a viac v registri partnerov verejného sektora.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce posúdenie a zdôvodnenie výhodnosti alebo nevyhnutnosti prevodu namiesto prenájmu majetku ŽSK v stanoviskách správcov majetku ŽSK k posudzovaným prevodom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zverejnenie zámeru spolu so spôsobom prevodu nehnuteľného majetku ŽSK (pozemkov s parc. č. C KN 525/42 v k. ú. Istebné, C KN 1286/11 v k. ú. Krasňany, C KN 9649/1, 9649/2, 9650, 9651 v k. ú. Čadca) z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez predchádzajúceho schválenia takéhoto spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Zastupiteľstvom ŽSK. Jednokolový postup pri prevode nehnuteľného majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nejednoznačné uznesenia Zastupiteľstva ŽSK o prevodoch majetku ŽSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zo znenia uznesení vyplýva schválenie: • prebytočnosti prevádzaného majetku, • spôsobu prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa „za účelom predaja“, ale nie schválenie samotného prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočné zdôvodnenie prevodov nehnuteľného majetku ŽSK v uzneseniach Zastupiteľstva ŽSK o schválení prevodu z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Zdôvodnenia prevodov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bez stanoviska ŽSK, aký prospech takýto prevod prinesie ŽSK, ako prispeje k jeho rozvoju.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezdôvodnenie zníženia kúpnej ceny pozemkov s parc. č. C KN 9649/1, 9649/2, 9650 a 9651 v k .ú. Čadca v uznesení Zastupiteľstva ŽSK o schválení ich prevodu na 25 000,00 eur v porovnaní so znaleckým posudkom 29 700,00 eur (rozdiel v neprospech ŽSK 4 700,00 eur).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie konkrétnych podmienok OVS v uzneseniach Zastupiteľstva ŽSK o ich schválení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podmienky OVS č. 003/2018, č. 004/2018 a č. 003/2019 neobsahovali prípady a podmienky, za ktorých môžu účastníci týchto OVS svoje predložené návrhy meniť a dopĺňať, resp. že účastník OVS predloženú ponuku nemôže meniť a dopĺňať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Prevod pozemku ŽSK (C KN 4886/22 v k. ú. Kysucké Nové Mesto), na ktorom nestála žiadna stavba, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku VÚC ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Nedohodnutie povinnosti zaplatiť pomernú časť ceny za znalecký posudok v kúpnej zmluve č. 1013/2018/RÚ z 05.11.2018.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočná ochrana svojich majetkových práv pri vymáhaní pohľadávok od Katolíckej spojenej školy, Rajec, nevyrubením úrokov z omeškania za neuhradenie nájomného za január – máj 2018 a október 2018 v dohodnutých lehotách splatnosti a nejasným riešením, resp. odpustením úhrady odloženého nájomného za roky 2015 – 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Zadefinovanie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v zásadách hospodárenia.
Podmienenie prevodu majetku ŽSK vypracovaním znaleckého posudku na náklady žiadateľa o majetok ŽSK v zásadách hospodárenia.
Vypracovanie znaleckých posudkov na určenie hodnoty predávaných pozemkov ŽSK.
Späť